FAQs

Over het Filmfonds

Wat doet het Filmfonds?

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Het Filmfonds zorgt met subsidie voor dynamiek en vernieuwing in de filmsector en verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films van nieuw en gevestigd talent. Ook draagt het Fonds bij aan filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, publicaties, onderzoeken en training buiten het directe maakproces om.De beleidspijlers van het Fonds zijn talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering.

Het Filmfonds organiseert ook internationale activiteiten, gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk van de sector en de profilering van talenten en projecten op internationale labs, festivals en coproductiemarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds daarnaast bij aan de kennisopbouw over de sector.

Anders dan de andere cultuurfondsen is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een aantal industriemaatregelen: Via de Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate voor productiekosten van films en high-end TV-series verstrekt, die aantoonbaar in Nederland worden besteed. Daarnaast biedt de Netherlands Film Commission, een servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (delen van) hun productie willen uitvoeren.

Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Hoeveel subsidie kan het Filmfonds op jaarlijkse basis verlenen?

Met inbegrip van de extra impuls voor talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en filmeducatie die stapsgewijs beschikbaar is gesteld heeft het Filmfonds in 2020 67,5 miljoen euro beschikbaar. Voor 2020 is het budget als volgt verdeeld:

New Screen NL: 5,2 miljoen euro (ontwikkeling en realisering van filmproducties)
Screen NL: 25 miljoen euro (ontwikkeling en realisering van majoritaire en minoritaire Nederlandse filmproducties)
Film Production Incentive: 19,25 miljoen euro voor filmproducties en een eenmalig bedrag 5,5 miljoen euro voor de voorzetting van de pilot voor High-End series*
(Met ingang van 1 oktober 2017 is een pilot voor High-end TV-series gestart die is voortgezet vanuit een onderuitputting van het budget in voorgaande jaren.)
Distributie: 2 miljoen euro
Filmactiviteiten: 2,5 miljoen euro
Filmeducatie: 2,2 miljoen euro
Eurimages en overige activiteiten: 1,4 miljoen euro

* Zoals vastgelegd in de regeling wordt het restant van het budget in 2019, toegevoegd aan het hierboven vermelde jaarbudget voor 2020.

Lees hier het beleidsplan 2017-2020 inclusief de meerjarenbegroting.

Gedurende de beleidsperiode 2017-2020 zijn er verschillende extra impulsen beschikbaar gesteld uit de cultuurbegroting voor knelpunten op het gebied van talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en filmeducatie. Meer informatie over de wijze waarop het Filmfonds deze financiële impulsen besteedt lees je in de volgende drie nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief Actualisering Beleid en Regelgeving 1 mei 2019
Nieuwsbrief Actualisering Beleid en Regelgeving 1 maart 2019
Nieuwsbrief Actualisering Beleid en Regelgeving 2019

Hoeveel middelen besteedt het Filmfonds jaarlijks aan apparaatskosten?

Sinds 2013 zijn de taken en verantwoordelijkheden van het Filmfonds aanzienlijk gegroeid. De kosten die samenhangen met de uitvoering van het beleidsintrumentarium, de zogenoemde apparaatslasten bedroegen in 2018 4,26 miljoen euro, 8% van de totale lasten. In relatieve en absolute zin is dit beperkt ten opzichte van de andere cultuurfondsen. Anders dan in het verleden omvatten de apparaatslasten niet meer alleen de beheerslasten (destijds gemaximeerd op 10%), maar ook de personele en materiële activiteitenlasten. Dat betekent dat nu ook de kosten voor de advisering door filmconsulenten en adviescommissies, de uitvoering van Film Production Incentive, de Film Commission en de vertegenwoordiging bij Eurimages, de EFADs, EFARN en op internationale markten en festivals hier deel van uitmaken.

Het beleid van het Filmfonds is erop gericht zoveel mogelijk middelen ten goede te laten komen aan het beleidsinstumentarium. Het Filmfonds hanteert de kaders van de rijksoverheid ten aanzien van salariëring. Fondsbudget dat niet aan apparaatslasten wordt uitgegeven, dan wel vanuit subsidie terugvalt, komt direct weer ten goede aan nieuwe subsidieactiviteiten. Terugbetaalde subsidies uit inkomsten uit exploitatie komen niet ten goede van de apparaatslasten van het Fonds of het ministerie van OCW maar worden revolverend, en dus opnieuw, ingezet voor nieuwe films en het nakomen van afspraken van de producent met o.a. de scenarist en regisseur en investeerders, die op basis van hun afspraken anders pas aan bod zouden komen wanneer de productie geheel uit de kosten is.

Aanvragen bij het Filmfonds

Ik heb een goed idee voor een film. Kan ik bij het Filmfonds geld aanvragen?

Met de subsidiewijzer kun je snel kijken of je in aanmerking komt, en zo ja, voor welke regeling.

Ik wil graag een film maken. Heb ik perse een producent nodig om geld te kunnen aanvragen bij het Nederlands Filmfonds?

Een productiemaatschappij is bij aanvragen voor filmproducties in de meeste gevallen de aanvrager, maar je hebt geen producent nodig als je voor een van de volgende regelingen aanvraagt:

 • Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm: Scenaristen die eerder hoofdverantwoordelijk zijn geweest voor een in de bioscoop uitgebrachte speelfilm of lange animatiefilm kunnen zelfstandig aanvragen in de fase scenario-ontwikkeling.
 • Oase: Regisseurs/scenaristen kunnen een bijdrage aanvragen voor de ontwikkeling van lange documentaires met cinematografische kwaliteit.
 • Onderzoek & experiment: Bij aanvraag van een fondsbijdrage tot € 30.000 voor Onderzoek & experiment (realisering en ontwikkeling), kan worden afgeweken van de eis dat de aanvrager een productiemaatschappij moet zijn. De aanvrager moet dan aantoonbare ervaring hebben en een ervaren uitvoerend producent bij de productie betrekken.
 • Afwerking New Screen NL: Aan te vragen voor een vrije filmproductie die is geselecteerd als voorfilm bij een bioscoopfilm of als er sprake is van selectie door een toonaangevend filmfestival, museum/galerie of platform. 
 • Filmfonds Wildcard: Ben je net afgestudeerd, dan kun je je afstudeerfilm insturen om in aanmerking te komen voor een van de zes Filmfonds Wildcards.
 • Training: Het Fonds ondersteunt ook training buiten het directe maakproces om via labs, ateliers et cetera.
Waar moet een filmmaker of filmidee aan voldoen om voor een bijdrage van het Filmfonds in aanmerking te komen?

Dat verschilt per regeling. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld.

Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. In 2018 werden bijvoorbeeld 699 van de 1443 aanvragen gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het internationale aanbod.

Het Filmfonds hanteert per aanvraagmogelijkheid verschillende werkwijzen voor de beoordeling en selectie van aanvragen van filmproducties:
1) selectieve aanvragen bij filmconsulenten
2) aanvragen via de semi-automatische Netherlands Film Production Incentive

Reguliere aanvragen voor ontwikkeling en realisering worden beoordeeld door filmconsulenten. Bij dit filmconsulentensysteem bieden wij potentiële aanvragers de mogelijkheid om voorafgaand aan een formele aanvraag voor de ontwikkeling van een nieuw filmplan eenmalig een informele ideecheck bij een van de filmconsulenten te doen. Een ideecheck vul je online in via het digitale aanvraagsysteem Frame, en is bedoeld om een eerste reactie te krijgen op het filmplan dat je voor ogen hebt. De link naar de ideecheck staat waar relevant op de individuele webpagina’s voor de regelingen voor ontwikkeling, bijvoorbeeld Ontwikkeling lange documentaire en Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm.

Bij selectieve aanvragen die door een adviescommissie worden beoordeeld (bijvoorbeeld Ontwikkeling mainstream speelfilm en lange animatiefilm, Dutch Crossover, Telescoop, Cinema Junior en De Oversteek) is een ideecheck niet mogelijk.  

Can I submit my application in English?

Applications should be written in the Dutch language.

The only exception is the application for international distribution and dubbing support. In case a foreign distributor wants to apply, this can be submitted in English. The application form is also in English.

Hoe kan het dat (internationale) commerciële filmprojecten geld krijgen van het Filmfonds?

De missie van het Filmfonds is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland.

De afzetmarkt is voor Nederlandse films is relatief klein. Dat komt door de beperkte omvang van Nederland, het begrensde taalgebied en de grote internationale concurrentie.  Net als in andere landen in Europa hebben nagenoeg alle films, zowel artistieke films als grote publieksfilms een financiële basis aan publieke middelen nodig om hun producties van de grond te krijgen. Die publieke financiering is het vliegwiel om vervolgens financiering van private partijen aan te trekken. De taak van het Filmfonds bestrijkt daarmee, anders dan bij de andere cultuurfondsen in Nederland, het hele spectrum aan filmproducties; van experimentele films tot grote publieksfilms. Het Filmfonds voert daarom zowel cultuurbeleid uit als industriebeleid, en hanteert daarvoor verschillende regelingen.

Enerzijds worden subsidiebijdragen verstrekt aan projecten via selectieve regelingen voor Ontwikkeling, Realisering, Distributie en Filmactiviteiten waarbij de inhoudelijke kwaliteit en diversiteit van aanvragen centraal staan en ook de productionele en zakelijke kwaliteit en het track record van de aanvrager worden meegewogen.

Anderzijds verstrekt het Filmfonds bijdragen via een semi-automatische industrieregeling; de Netherlands Film Production Incentive. Bij deze regeling vindt geen inhoudelijke beoordeling van het scenario plaats maar worden aanvragen uitsluitend productioneel, zakelijk en juridisch getoetst. Via de Production Incentive worden bijdragen verstrekt in de vorm van een cash rebate aan speelfilms, lange animatiefilms, lange documentaires, zowel aan arthouse en cross-over films als aan mainstream films, én daarnaast aan high-end TV-series. De cash rebate (max. 35% voor films, max. 30% voor high-end TV-series) wordt verleend op basis van kwalificerende bestedingen van productiekosten in Nederland.  Deze regeling heeft  specifiek tot doel de productie-activiteit (werkgelegenheid) in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie te verbeteren. Niet alleen internationale coproducties komen in aanmerking, maar ook volledig Nederlandse producties.  Lees hier de laatste monitor van de Netherlands Film Production Incentive.

De financiering van filmproducties wordt door een producent bijeengebracht via tal van (internationale) partijen. Het Filmfonds vindt het belangrijk dat Nederlandse talenten en bedrijven zo veel mogelijk mee werken aan een filmproductie waar een bijdrage aan wordt verstrekt. Bijdragen van het Filmfonds aan producties moeten daarom in Nederland worden besteed.

Ik heb net een aanvraag ingediend, hoe lang duurt het voordat ik iets hoor?

Het Filmfonds streeft ernaar om, uitgezonderd de vakantieperiodes tijdens de zomer en de Kerst, binnen circa 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit te nemen. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit. De termijnen waaraan het Fonds zich moet houden, liggen vast in de Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking. Dit betreft een periode van 13 weken, of 22 weken in het geval advies wordt ingewonnen.

Lees voor meer informatie het Algemeen Reglement van het Filmfonds.

Kun je bij het Filmfonds ook terecht voor lowbudget genrefilms/misdaadfilms/horrorfilms?

Ja, dat kan via de regelingen ontwikkeling en realisering bij Screen NL. Ook heeft het Fonds de specifieke New Screen Low Budget regeling. Een van de eerste films die met de lowbudgetregeling is gemaakt, is de horrorfilm De Poel van Chris Mitchel. Ook Prins, de debuutfilm van Sam de Jong, die in de Amerikaanse bioscopen te zien was in 2016, Light as Feathers van Rosanne Pel die in 2018 onderscheiden werd met de Prijs van de Nederlandse Filmkritiek en De Libi van Shady El Hamus zijn tot stand gekomen met ondersteuning van de lowbudgetregeling.

 

Mag je als maker risico nemen en falen, of kan je daarna niet meer bij het Filmfonds terecht?

Dat kan zeker. Het Filmfonds biedt nadrukkelijk ruimte om te mogen experimenteren en ook om te falen. Er zijn immers uiteenlopende factoren van invloed op het artistieke succes en publieksbereik van een film waar je niet rechtstreeks grip op hebt.

Omdat het realiseren van films een kostbaar traject is en er wereldwijd een groot aantal films wordt gemaakt, ligt de lat wel hoog voor de projecten die in aanmerking willen komen. Films moeten zich kunnen onderscheiden,  verleiden, uitdagen en een eigenzinnige kwaliteit hebben van internationaal niveau om een breed publiek of juist een publiek van fijnproevers aan te spreken. Van teams wordt een hoog ambitieniveau, overtuigende motivatie, scherpe focus en realiteitszin gevraagd. Er moet tijd worden genomen voor optimale artistieke en productionele ontwikkeling van projecten, zo ook voor de productie, postproductie en uitbreng van de film die daarop volgt, waarbij alle noodzakelijke expertise wordt betrokken om de kansen op hoge kwaliteit en een optimaal bereik te vergroten.

Met verschillende regelingen biedt het Filmfonds expliciet vrije ruimte voor nieuwe en ervaren makers om hun talent en handschrift (door) te ontwikkelen: bijvoorbeeld via het Deelreglement Ontwikkeling en met specifieke aanvraagmogelijkheden, zoals de Filmfonds Wildcards voor pas afgestudeerd talent, of OASE voor gevestigde documentairemakers. Ook biedt het Filmfonds ruimte voor talentontwikkeling en verdieping buiten het directe maakproces om, door bijdragen beschikbaar te stellen voor training ten behoeve van deelname aan bijvoorbeeld Talentlabs, Ateliers, Residenties.

Door de Fondsbijdrage (aan zowel films met een klein of groter budget), worden (financiële) risico’s in belangrijke mate beperkt voor het betrokken team.

Beleid en Financiering

Wat is het beleid van het Fonds en hoe gaat het Fonds om met de constante veranderingen in de sector?

De audiovisuele sector staat onder grote druk. Door de radicale veranderingen onder invloed van digitalisering verschuiven inkomsten uit exploitatie steeds verder naar het eind van de waardeketen, waar grote internationaal opererende spelers de markt domineren. Gevolg is dat investeringen van marktpartijen als filmdistributeurs, sales agents en omroepen fors teruglopen. Dit wordt versterkt door de omvang van illegaal up- en downloaden. Ook is de toegang tot publieke middelen afgenomen en is de infrastructuur in de film- en av-sector uitgedund. Zo verdwenen ontwikkelplekken voor talent als het NIAF en Binger Filmlab en andere zelfstandige fondsen, zoals het Rotterdam Mediafonds (2012) en het Mediafonds (2017). Met de implementatie van de Netherlands Film Production Incentive in 2014, is een deel van de achteruitgang opgevangen.

De impact van de veranderingen in de markt is echter dermate groot dat de druk op publieke middelen steeds verder toeneemt. De kwaliteitseisen van het publiek, dat overal en altijd toegang heeft tot een explosief gestegen aanbod, worden tegelijkertijd steeds hoger. Om internationaal aan sluiten is verhoging van de diversiteit en kwaliteit van producties van eigen bodem nodig én vergroting van de (inter)nationale zichtbaarheid en impact ervan. Dit vergt overheidsingrijpen met beleid- en regelgeving op meerdere terreinen vanwege de complexiteit van de sector om de positie van producties van eigen bodem te versterken. In de strategische agenda van het beleidsplan doet het Filmfonds hiervoor een aantal voorstellen. Lees het Beleidsplan 2017-2020 hier.

Bij het ter perse gaan van het beleidsplan 2017-2020 in januari 2016 kon de sector nog bogen op sterke resultaten van het bioscoopbezoek aan Nederlandse films in de drie voorliggende jaren (respectievelijk 6,3 miljoen bezoekers in 2013, 6,4 miljoen in 2014 en 6,2 miljoen in 2015). Desalniettemin waarschuwde het Fonds voor een verschuiving in het aanbod naar meer format-gedreven laagdrempelige projecten, die sprak uit aanvragen voor nieuwe projecten bij met name de semi-automatische Suppletieregeling. Terwijl om op te vallen binnen het grote internationale aanbod, juist van belang is dat films zich onderscheiden en van hoge kwaliteit zijn. Tegen deze achtergrond kondigde het Fonds aan het budget voor de semi-automatische Suppletieregeling terug te brengen, omdat deze niet langer zijn doel bereikte.

Om de druk op een gedegen en ambitieus ontwikkel- en productieproces van films tegen te gaan en focus te houden op verhoging van de kwaliteit en diversiteit van het filmaanbod in alle categorieën, heeft het Fonds de koers verlegd. Binnen het financiële kader en het eigen fondsinstrumentarium wordt niet alleen meer selectieve financiering vrij gemaakt voor een kleiner aantal films, maar is door verschuiving ook het totale budget voor ontwikkeling van projecten verhoogd. Daarmee beoogt het Fonds tegenwicht te bieden aan de voortdurende druk om te snel in productie te gaan, en ruimte te stimuleren voor creatieve, artistieke en productionele voorbereiding in de ontwikkelingsfase. Ook wordt er meer ruimte gemaakt voor talentontwikkeling via training buiten het maakproces om, en voor (nieuwe vormen van) distributie.

Lees het Beleidsplan 2021-2024 hier.

Hoe verantwoordt het Fonds beleid, regelingen en besluiten naar filmmakers?

Het Fonds heeft reflectie, dialoog en evaluatie hoog in het vaandel. Regelingen komen tot stand na evaluatie en consultatie van de sector en besluiten over aanvragen worden schriftelijk gemotiveerd. Het Filmfonds biedt daarnaast ruimte aan teams voor een toelichtend gesprek, zowel als een aanvraag wordt gehonoreerd als bij een afwijzing.

Overleg met het veld wordt het gehele jaar structureel gevoerd met de ter zake deskundige stakeholders in Nederland en het buitenland, onder meer:

 • Tenminste 2 x per jaar individueel en gezamenlijk overleg met de belangenverenigingen van aanvragers uit de driehoek (scenaristen, regisseurs, producenten):
 • Tenminste een keer per jaar gezamenlijk overleg met alle belangenverenigingen in de filmproductiesector.
 • Tenminste jaarlijks overleg met stakeholders als Film Distributeurs Nederland (FDN), Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF), commerciële en publieke omroepen (en aan de publieke omroepen gelieerde fondsen), filmfestivals, private en buitenlandse fondsen.
 • Tenminste jaarlijks op samenwerkingsprojecten toegespitst overleg met stakeholders als Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Mondriaan Fonds, Fonds 21 en het Prins Bernard Cultuurfonds, de NPO (en het daaraan gelieerde CoBO en NPO-fonds) en de werkgroep drama en documentaire van de publieke omroep.
 • Rondetafelgesprekken en evaluaties in aanloop naar een nieuwe beleidsperiode en gedurende een beleidsperiode.
 • Bij discussie en evaluaties over regelingen die tenminste eens in de vier jaar plaatsvinden wordt altijd een ter zake kundige vertegenwoordiging uit het veld betrokken.
 • Tenminste eens in de vier jaar extern onderzoek onder aanvragers en andere stakeholders
 • Jaarlijkse sectorbrede beleidspresentaties en doorlopende informatievoorziening via onder mee nieuwsbrieven, jaarverslagen, facts & figures en onderzoeken.
 • Gedurende het jaar wordt een selectie van de gerealiseerde filmproducties geëvalueerd op resultaten en de rol daarin van scenarist, regisseur, producent, distributeur, omroep en van het Fonds zelf.
 • Deelname aan debatten of presentaties die door derden, waaronder beroepsverenigingen, festivals en opleidingen, worden georganiseerd.
 • Jaarlijkse deelname aan Medici, een internationale training voor fondsen. Het Fonds is daarnaast lid van de EFADs de associatie van Europese filmfondsen en van BPX een netwerk van fondsen binnen en buiten Europa, waarmee het meerdere malen per jaar overlegt, best practices uitwisselt en gezamenlijk optrekt in beleidsontwikkeling op Europees niveau. Ook vertegenwoordigt het Filmfonds Nederland in Eurimages, het coproductiefonds van de raad van Europa.

Tevens is het Fonds lid van de EFARN het Europese netwerk van fondsen en voor analyse en onderzoek.

Wat doet het Filmfonds voor de versterking van de arbeidspositie van filmprofessionals?

Het Filmfonds richt zich met zijn instrumentarium expliciet op de onafhankelijke filmsector en de autonomie van scenaristen, regisseurs en producenten ten opzichte van marktpartijen. Het Fonds monitort of begrote kosten inclusief honoraria realistisch, marktconform en kostenefficiënt zijn gebudgetteerd. Ook vraagt het Fonds van aanvragers en de bij een aanvraag betrokken professionals en ondernemingen gedragsregels van de eigen beroepsverenigingen te respecteren, fair practice toe te passen en transparant, integer en professioneel te handelen.

Om de onafhankelijke filmsector en de positie van professionals die daarin werkzaam zijn, werkelijk te versterken is naast de inspanningen door het Fonds ook beleid en regelgeving van het Rijk noodzakelijk om een gezonde balans te bewerkstelligen in de verdeling van risico’s in de financiering van producties en de verdeling van inkomsten uit exploitatie. Daarvoor zijn afspraken nodig, waarin vastgelegd wordt dat eindexploitanten een deel van hun omzet afdragen voor de financiering van nieuwe producties van eigen bodem en het zichtbaar maken van deze producties. Daarnaast is het nodig dat er heldere afspraken zijn met rechthebbenden over de verdeling van inkomsten. Ook is het nodig dat het weglekken van inkomsten wordt tegengegaan door de verspreiding van illegaal aanbod actief tegen te gaan en de distributie van legaal aanbod actief te stimuleren.

Bij de ontwikkeling van beleid concentreert het Fonds zich daarom niet alleen op het eigen instrumentarium maar formuleert het ook een strategische agenda voor het sectorbeleid, en doet van daaruit onderbouwde voorstellen voor verbetering van beleid-, wet en regelgeving, zowel in Nederland als in Europees verband.

In het kader van de versterking van de arbeidspositie ondersteunt het Fonds de sector daarom ook via een integrale aanpak met overkoepelende activiteiten. Deze sluiten aan op voornemens uit het beleidsplan 2017-2020 in het kader van de professionalisering van de sector en de strategische agenda, de voorstellen die de SER en de Raad voor Cultuur naar voren brengen in hun rapport Passie Gewaardeerd, over versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. De aanpak is erop gericht het verdienvermogen in de sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen en de sociale dialoog te versterken.

Lees meer over de Versterking Arbeidsmarktpositie Filmprofessionals.
Meer informatie en de Strategie voor de sector (pagina 8-9) is te lezen in het beleidsplan van het Filmfonds. 

Hoe staat het met de (culturele) diversiteit in de Nederlandse film? Wat doet het Filmfonds ter bevordering ervan?

In zijn beleid benadert het Filmfonds diversiteit inclusief, dat wil zeggen dat het gaat over leeftijd, gender, culturele achtergrond, mensen met een beperking etc. en ook in thematiek en doelgroep. Het Fonds stimuleert zowel bewustwording als actie in de sector zelf. Diversiteit is expliciet onderdeel van de toetsingscriteria bij subsidie-aanvragen.

Lees hier de veelgestelde vragen rondom diversiteit. 

Bestaat er nog een regeling voor publieksfilms, zoals voorheen de Suppletieregeling?

Ja, de actuele regeling voor Ontwikkeling en Realisering van mainstream speelfilms en lange animatiefilms is op 1 mei 2019 gepubliceerd. Het verschil met de Suppletieregeling is dat deze niet semi-automatisch is; aanvragen worden door een adviescommissie ook inhoudelijk getoetst, waarbij de kwaliteit en diversiteit van een aansprekend aanbod voor een breed publiek centraal staat.

De Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland die van 2007 tot 2013 van kracht was, en de opvolger daarvan, het Deelreglement Suppletie (tot en met 2017), heeft in de eerste jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de mainstreamfilm in Nederland en het marktaandeel van de Nederlandse film als geheel. Vooral in de genres historisch drama, romantische komedie en boekverfilming is een aantal jaar grote successen geboekt. De laatste jaren bleven successen echter steeds meer uit. Investeringen uit de markt daalden, evenals productiebudgetten en het aanbod van Suppletiefilms werd minder divers. Omdat er geen inhoudelijke selectie van aanvragen door het Filmfonds bij deze regeling aan te pas kwam, en de sector niet in staat bleek dit tij zelf te keren is de regeling stapsgewijs afgebouwd en met ingang van 2018 stopgezet. Lees de evaluatie van de beëindigde Suppletieregeling.

Het marktaandeel van de Nederlandse Film in de bioscopen is in de afgelopen jaren gedaald. Waar ziet het Filmfonds kansen om dit tij te keren?

De Nederlandse film trekt nog steeds circa 4 miljoen bezoekers per jaar naar de bioscopen, net als in het succesjaar 2008. De Nederlandse film slaagt er niet in mee te profiteren van de stijging van het totaal aantal bezoekers aan de bioscopen. Nederlandse documentaires, arthouse films en crossover films trekken meer publiek dan een aantal jaren terug, maar de Nederlandse publieksfilms trekken gemiddeld minder bezoekers.

De audiovisuele sector gaat door uitzonderlijk zwaar weer en is radicaal aan het veranderen. Zowel online als in de bioscoop wordt de markt gedomineerd door grote internationale spelers. Terwijl de DVD/Blu ray markt scherp daalt, groeit de sVOD-markt in hoog tempo. Opbrengsten uit exploitatie slaan in toenemende mate neer bij eindexploitanten, die op hun beurt niet op nauwelijks investeren in nieuwe Nederlandse films. Investeringen van marktpartijen als filmdistributeurs, sales-agents en omroepen in nieuwe Nederlandse films lopen hierdoor terug, waardoor productiebudgetten dalen. Tegelijkertijd liggen de kwaliteitseisen van het publiek, dat altijd en overal toegang heeft tot een explosief gestegen aanbod, steeds hoger. Producties van eigen bodem raken hierdoor steeds verder in de verdrukking. Deze ontwikkeling is niet uniek in Nederland; wereldwijd neemt de druk op onafhankelijke producties toe.

Het is noodzakelijk dat de kwaliteit en diversiteit van Nederlandse films omhoog gaat zodat een groter deel van het aanbod van eigen bodem dan nu het geval zich kan onderscheiden van, en meten met het grote internationale aanbod. Ook is het belangrijk de zichtbaarheid van het aanbod te verbreden door zowel de distributie als de marketing en promotie van producties actief te stimuleren. Dit vergt in de eerste plaats originele, onderscheidende en aansprekende filmplannen, een hoog ambitieniveau, scherpe focus, grote inzet en optimale samenwerking waarbij gebruik wordt gemaakt van de expertise van alle betrokken professionals en partijen.Met de aanvraagmogelijkheden die het Filmfonds biedt en de inzet op filmeducatie, talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering draagt het hier zo goed mogelijk aan bij. In aanvulling daarop zijn er echter ook dringend aanvullende maatregelen nodig om de disbalans in de keten te doorbreken.

De circulariteit in die keten moet in Nederland, net als in andere landen worden bevorderd door eindexploitanten te verplichten mee te betalen aan nieuwe creaties van eigen bodem. Ook moeten er nieuwe afspraken komen voor een meer evenwichtige verdeling van inkomsten uit exploitatie in de keten. Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt om producties van eigen bodem prominent onder de aandacht te brengen en de verspreiding van illegaal aanbod actief tegen gegaan. Integraal film- en mediabeleid is daarbij essentieel, zodat culturele audiovisuele producties van eigen bodem, van speelfilms en documentaires, tot animatiefilms en kwaliteitsseries in samenhang worden gestimuleerd.

Strategische samenwerking en extra inzet van sector, Filmfonds én overheid is nodig om een gezond Nederlands filmklimaat te creëren. De Raad voor Cultuur adviseert niet voor niets een pakket van forse maatregelen om de sector overeind te trekken in het sectoradvies Audiovisueel, Zicht op zoveel meer, dat in februari 2018 is verschenen. In de Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 van 11 juni 2019 en de Kamerbrief over de toekomst publieke omroep van 14 juni 2019, worden verschillende maatregelen aangekondigd. Over het advies van de Raad voor Cultuur inzake de heffing en de aansluiting van het mediabeleid op het cultuurbeleid voor film informeert de minister de Kamer na de zomer. De Tweede Kamer heeft op 4 juli 2019 verschillende moties aangenomen om hier richting aan te geven.

Vast staat dat het creëren van een nieuw en duurzaam ecosysteem heeft tijd nodig heef, met stabiele financieringsmogelijkheden, een gericht wettelijk kader en een daadkrachtig langetermijn-beleid.

 

Hoe werken revolverende middelen?

Het totaal aan bijdrage(n) van het Filmfonds dat in de filmproductie wordt geïnvesteerd moet worden terugbetaald uit exploitatie-inkomsten. De door het Filmfonds ontvangen inkomsten op deze positie zijn revolverend en worden door het Filmfonds in de vorm van een bijdrage opnieuw beschikbaar gesteld.

Daarvoor gelden de volgende kaders:   

 • Minimaal 50% tot 100% stelt het Filmfonds beschikbaar voor de ontwikkeling en/of realisering van nieuwe filmproducties van de subsidieontvanger. Daarbij gelden dezelfde eisen als bij reguliere Fondsbijdragen.
 • Bij Nederlands majoritaire producties kan maximaal 50% door de subsidieontvanger worden ingezet voor het nakomen van afspraken met rechthebbenden, waaronder de regisseur en scenarist van de betreffende filmproductie, en met risicodragende investeerders. Bij het ontbreken daarvan dient minimaal 75% geherinvesteerd te worden.

Met de verenigingen is afgestemd dat wat betreft de revolverende middelen de afspraken die voorafgaand aan de productie zijn gemaakt met rechthebbenden worden gevolgd; zowel ten aanzien van het aandeel vanuit recoupment als ten aanzien van afspraken met betrekking tot de ontwikkeling of realisering van nieuwe films. Indien middelen geherinvesteerd worden in een volgende film, dan gaan deze mee in de nieuwe uitvoeringsovereenkomst met het Filmfonds of worden betaalbaar gesteld op basis van een nieuwe overeenkomst met een scenarist of regisseur. Het Filmfonds benadrukt dan ook steeds het belang voorafgaand aan de productie heldere afspraken vast te leggen.

Lees hier meer over recoupment en revolverende middelen.

De werking van de revolverende middelen staat toegelicht in hoofdstukken 1 en 3 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Hoe ga ik om met de belasting als ik geld voor een project ontvang van het Fonds?

Als de bijdrage van het Filmfonds bruto aan een individuele aanvrager wordt uitgekeerd, dan is dat een bruto bedrag en zijn er dus geen belastingen en/of premies volksverzekeringen ingehouden. Deze bijdragen moeten door de aanvrager zelf als inkomen op het aangiftebiljet worden opgegeven. Gemaakte beroepskosten kunnen worden afgetrokken, zodat alleen belasting wordt betaald voor dat deel van de subsidie dat niet is gebruikt om de beroepskosten te dekken. Het Filmfonds kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het in gebreke blijven van de aanvrager om de bijdrage op de juiste wijze als inkomen op te geven.