Training

Een kortlopende training in het binnen- of buitenland op het gebied van productie, regie, scenario-ontwikkeling, distributie en/of innovatie van de filmsector. De training moet aantoonbaar betrekking hebben op de Nederlandse filmpraktijk en de vakkennis en vaardigheden van de aanvrager te vergroten.

Wie komt in aanmerking?

Een filmprofessional of een in trainingen gespecialiseerde organisatie gericht op filmprofessionals.

Het Fonds kan een bijdrage verlenen aan:

  • internationale filmtraining gericht op kennisuitwisseling tussen filmprofessionals en het bevorderen van coproductie, en/of; 

  • training in een internationale context voor beginnende of ervaren filmprofessionals die door een filmproducent ondersteund wordt en gekoppeld is aan een specifieke filmproductie.

Eerder verstrekte het Fonds bijdragen aan deelnemers van verschillende trainingen en labs. Klik hier voor een overzicht met voorbeelden.

Bijdrage

Alle richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

  • Maximaal 75% of € 3.000 per jaar als tegemoetkoming in de individuele kosten van een zelfstandige filmprofessional. Het percentage bedraagt maximaal 50% voor een professional in loondienst bij een filmbedrijf. Cateringkosten zijn niet subsidiabel.

  • Voor een trainingsprogramma kan het Fonds bij uitzondering besluiten een hogere bijdrage te verlenen, tot maximaal 75% van de totale kosten. 


Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Let op! een aanvraag voor een training moet minimaal vier weken voor aanvang van de training worden ingediend.

Procedure

De projectbegeleider filmactiviteiten van het Fonds draagt onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het Fonds zorg voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling en advisering van aanvragen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn.

Reglementen en protocollen

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmactiviteit nog eenmaal in te dienen. Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.


Aanvraag starten