Budget

Het Filmfonds ontvangt subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op basis van de Cultuurnota. Het budget voor het industriebeleid dat het Filmfonds uitvoert via de Netherlands Film Production Incentive en daarmee samenhangende Netherlands Film Commission maakt hier deel van uit.

Met inbegrip van de extra impuls voor talentontwikkeling en vernieuwing, internationalisering (ICB en Eurimages) en filmeducatie heeft het Filmfonds, met de start van de nieuwe beleidsperiode (2021-2024), in 2021 61,9 miljoen euro beschikbaar. Voor 2021 is het budget als volgt verdeeld:

Ontwikkeling    4,5 miljoen euro 
Realisering  24,9 miljoen euro
Film Production Incentive  19,25 miljoen euro voor filmproducties*
Distributie  1,96 miljoen euro
Filmactiviteiten  4,77 miljoen euro
Eurimages  0,98 miljoen euro
Overige activiteiten  0,44 miljoen euro

 

* Zoals vastgelegd in de regeling wordt het restant van het budget in 2020, toegevoegd aan het hierboven vermelde jaarbudget voor 2021.

Tweede steunpakket (COVID-19)

In het kader van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector zal het Fonds in 2021 een aanvullende bijdrage van € 6,25 miljoen voor de voortzetting van de pilot voor High-End series ontvangen, alsmede eenzelfde bedrag primair ter dekking van de meerkosten in coronatijd van door het Fonds gesteunde producties. Gelijktijdig krijgt de Garantieregeling Pandemie met € 10 miljoen definitief vorm waarmee de continuïteit van producties geborgd blijft. In de eerste helft van 2021 zullen via bestaande en nieuwe regelingen ook nieuwe projecten van filmprofessionals extra steun ontvangen. Het totaalbudget dat daarvoor beschikbaar is bedraagt € 8,9 miljoen.