Immerse\Interact

Onderzoek & Experiment - New Screen NL - Ontwikkeling Realisering

Vanuit de cross-over tussen film, vormgeving en digitale cultuur is een nieuw terrein ontstaan waarbinnen digitale pioniers, interactive ontwerpers en grafisch ontwerpers samen met regisseurs, scenarioschrijvers en producenten werken aan vernieuwende mediaproducties. Samen verkennen zij de toekomst van storytelling in een veranderend medialandschap. Deze toekomst is digitaal, soms interactief, soms immersief, soms in co-creatie met een publiek, maar altijd gedacht vanuit de kracht van het verhaal.Met de regeling Immerse\Interact worden projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd. Het is een samenwerkingsproject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

 • Filmproducenten en AV-producenten (een rechtspersoon, geen eenmanszaak of VOF) met een aantoonbaar trackrecord op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen (360-graden video, Virtual Reality, Augmented Reality) kunnen aanvragen.
 • Daarnaast komen individuele makers die zowel de rol van maker als van producent bekleden en aantoonbare expertise op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen hebben, in aanmerking om een realiseringsbijdrage van maximaal €30.000 aan te vragen. Om aan te kunnen vragen moeten de individuele makers ingeschreven zijn in het register van de Kamer van Koophandel.

Individuele makers die aanvragen voor realisering, moeten minimaal één gerealiseerd en vertoond project in de genoemde disciplines hebben. Bij twijfel kan tot drie weken voor de sluitingsdatum een beknopt overzicht van gerealiseerde projecten worden voorgelegd bij de fondsen. Hierbij is het van belang dat de maker zijn/haar productie-ervaring en de vertoningslocaties per project beschrijft.

Bijdrage

Ontwikkelingsbijdrage aangevraagd door de producent
€ 25.000 per project. De bijdrage is bedoeld voor het uitvoeren van research, het schrijven van scenario’s en overige voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de daadwerkelijke productiefase. De adviescommissie kan ook besluiten om een coachingsbijdrage van maximaal
€ 5.000 toe te kennen. De coachingsbijdrage kan toegekend worden wanneer deze onderdeel is van het totaal aangevraagde bedrag en de begroting, en wanneer cv en motivatie van de coach zijn bijgevoegd.

Realiseringsbijdrage aangevraagd door de producent
€ 100.000 per project, bedoeld voor de productiekosten. Voor deze fase geldt dat een redelijke mate van cofinanciering verplicht is. De begroting voor de productiefase moet binnen zes maanden na toekenning sluitend zijn. Het is mogelijk om een aanvullende bijdrage van €5.000 voor distributie aan te vragen.   

Ontwikkelingsbijdrage aangevraagd door individuele maker
€ 15.000 per project, exclusief een eventuele coachingsbijdrage van maximaal € 5.000. De coachingsbijdrage kan toegekend worden wanneer deze onderdeel is van het totaal aangevraagde bedrag en de begroting, en wanneer cv en motivatie van de coach zijn bijgevoegd.

Realiseringsbijdrage aangevraagd door individuele maker
€ 30.000 per project.

Wanneer de commissie van oordeel is dat verdere uitwerking van het plan zinvol is, maar de aanvraag voor ontwikkeling te vroeg is ingediend kan een voorschot op de ontwikkelingsbijdrage als startsubsidie worden toegekend. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 7.500 per project. Het voorschot is bedoeld voor de eerste fase van een project en kan worden ingezet voor het verder ontwikkelen van een concept tot een volwaardig plan voor ontwikkeling. Per ronde kunnen maximaal drie van dergelijke subsidies worden toegekend. Bij een vervolgaanvraag voor ontwikkeling wordt het voorschot in mindering gebracht op de maximaal aan te vragen bijdrage.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Voorwaarden en Criteria

In aanmerking komen artistieke producties met een dragend filmisch component waarin storytelling, zowel fictie als non-fictie, in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve mediavormen (360-graden video, VR, AR) centraal staat. Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties en installaties kunnen in aanmerking komen.

Bij de beoordeling wordt gelet op het volgende:

Ontwikkelingsaanvraag

 • het artistieke concept van het project;
 • toelichting op hoe vorm en inhoud zich tot elkaar verhouden;
 • aanzet voor look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving, filmische kwaliteit; eventueel inclusief moodboard of clips etc.;
 • toelichting op hoe het project zich onderscheidt van bestaande projecten;
 • betrokken teamleden ontwikkelfase;
 • beoogde doelgroep;
 • visie op uiteindelijk beoogde productie;
 • planning en fasering werkzaamheden ontwikkelfase;
 • begroting (voorzien van een heldere toelichting) en dekkingsplan

Realiseringsaanvraag

 • het artistieke concept van het project;
 • toelichting op hoe vorm en inhoud zich tot elkaar verhouden;
 • look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving, filmische kwaliteit;
 • toelichting op hoe het project zich onderscheidt van bestaande projecten;
 • betrokken teamleden productiefase;
 • beoogde doelgroep, met daarbij aandacht voor communicatie en distributiestrategie;
 • positionering van het project ten opzichte van bestaande producties;
 • de technische opzet van het project;
 • de opzet van de begroting en financiering, in hoeverre deze solide is en het eindproduct haalbaar;
 • bereik, (fysieke) plek van vertoning
 • begroting (voorzien van een heldere toelichting) en dekkingsplan
 • plan voor uitbreng; toelichting op bereik en marketing.

Let op: dit zijn niet de vereiste bijlagen voor de aanvraag. De vereiste bijlagen staan vermeld in het aanvraagformulier en die dienen allemaal te worden bijgevoegd om het project in behandeling te kunnen nemen.

Projecten die eerder een toekenning van het Filmfonds en/of Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben gehad voor een filmproductie komen niet in aanmerking voor een bijdrage voor hetzelfde stadium (ontwikkeling, realisering) van die filmproductie. Het is niet mogelijk om naast de aanvraag bij Immerse\Interact een aanvraag voor hetzelfde project bij een van de andere regelingen van het Filmfonds of het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in te dienen.

Procedure

Indiening
Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds. Het subsidiebureau controleert aanvragen op volledigheid en formele eisen zoals vastgelegd in het Algemeen reglement. Alleen complete aanvragen, die voor de deadline zijn ingediend, worden in behandeling genomen. 

Beoordeling
Indien je aanvraagdossier aan de voorwaarden voldoet, wordt het voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie die de aanvraag beoordeelt. De commissie brengt advies uit aan het bestuur van het Filmfonds.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit op de aanvraag. Via een schriftelijke beschikking word je op de hoogte gebracht over dit besluit. Je ontvangt de beschikking uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum.

Subsidie aanvragen

Een aanvraag voor Immerse\Interact gaat vanaf 7 juli 2020 als volgt:

 1. Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in bij het Filmfonds. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
  1. Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Dat kun je hier doen.
  2. Volg vervolgens de vier stappen zoals omschreven in het zwarte vak hiernaast.
 2. Dien naast de digitale versie een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier zonder bijlagen binnen 2 dagen na het indienen van de digitale versie bij het Filmfonds in. 

Let op:

 • Verzocht wordt om de aanvragen in de Nederlandse taal aan te leveren. Bij wijze van uitzondering kunnen individuele makers met een andere moedertaal - in overleg met het Filmfonds - de aanvraag in het Engels indienen.
 • Uitsluitend volledige aanvragen (de digitale en papieren versie) die op tijd zijn ingediend worden in behandeling genomen.

Neem voor meer informatie contact op met:

Nienke Doekes, projectbegeleider New Screen NL Talentontwikkeling en Onderzoek & Experiment: n.doekes@filmfonds.nl

Sean Gilis, coördinator Immerse\Interact, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: s.gilis@stimuleringsfonds.nl

Contact