Spring naar inhoudSpring naar footer

Wegwijzer gedragscodes en protocollen

Een gezonde, inclusieve en veilige werkomgeving is essentieel voor de werkcultuur die het Filmfonds wil stimuleren, voor zichzelf en voor de filmsector als geheel. Als Filmfonds hanteren we daarvoor interne en externe procedures en regels om kwaliteit, integriteit en effectiviteit te borgen. Binnen de culturele sector zijn er verschillende codes en protocollen die van toepassing zijn op filmmakers en die door het Filmfonds worden onderschreven.

Veilige en inclusieve werkomgeving

Het Filmfonds hanteert verschillende protocollen en gedragscodes om een veilige, gezonde en inclusieve werkcultuur te stimuleren.

Grensoverschrijdend gedrag (waaronder intimidatie, discriminatie, machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag) is voor het Filmfonds ontoelaatbaar. Voor eigen medewerkers hanteert het Filmfonds een meldprocedure voor ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Ook is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld waar medewerkers terecht kunnen.

Filmprofessionals die in hun werk worden geconfronteerd met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kunnen terecht bij de sectorverenigingen (NAPA, NCP, DDG, Netwerk Scenarioschrijvers). Ook kunnen zij zich richten tot Mores, het meldpunt van de culturele en creatieve sector voor ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersonen van Mores geven advies en indien nodig ondersteuning als de filmprofessional een formele klacht indient of eventuele aangifte doet.

Het Filmfonds draagt het werk van Mores op verschillende manieren uit en ondersteunt Mores financieel samen met de andere Rijkscultuurfondsen en het Ministerie van OCW.

De Fair Practice Code is een brede gedragscode voor mensen die ondernemen en werken in de kunst, cultuur en creatieve industrie. Het Filmfonds onderschrijft de Fair Practice Code die zich richt op goed werkgeverschap en een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Het Filmfonds verwacht van aanvragers en de bij een aanvraag betrokken professionals en ondernemingen om de richtlijnen van de eigen beroepsverenigingen te respecteren, fair practice toe te passen en transparant, integer en professioneel te handelen. Het Filmfonds stimuleert fair practice o.a. door gerichte steun aan activiteiten, adviseurs op de set, scholing en mentoraten. Ook is het onderwerp van gesprek met co-financiers en de verenigingen van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Lees meer: Fair Practice Code

De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie. Het doel van de code is dat de culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert. Een basisvereiste is dat de sector gelijkwaardig toegankelijk is voor iedereen: als maker, producent, werkende en publiek.

Als rijkscultuurfonds staat het Filmfonds voor het stimuleren van een eerlijke en gelijkwaardige, open en inclusieve filmsector. Het streven naar meer diversiteit betekent voor het Filmfonds meer kansen en toegankelijkheid bieden aan een grotere groep filmtalent en filmprofessionals met de meest uiteenlopende achtergronden. Het Filmfonds werkt daarnaast toe naar een transparante en meerstemmige organisatie. Dit komt o.a. tot uiting in de personeelswerving, de adviescommissies en het team van filmconsulenten.

Lees meer: Code Diversiteit en Inclusie en over het fondsbeleid diversiteit & inclusie

Het Filmfonds hanteert het COVID-19 Protocol AV Sector voor de Nederlandse filmsector. Het Fonds stelt de juiste naleving daarvan als voorwaarde voor alle aanvragers van een realiserings- of incentivebijdrage van het Fonds met het oog op de (her)start en uitvoering van de productie of post-productie. Aanvragers van deze bijdrage zijn verplicht het protocol te volgen om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten en de veiligheid en gezondheid van alle filmprofessionals en betrokkenen te borgen.

In de periode 2020-2021 heeft het Filmfonds, via een breed pakket aan steunmaatregelen de ontwikkeling, realisering en distributie vele honderden filmproductie en series, filmactiviteiten, filmfestivals, filmtheaters en bioscopen en de daarbij betrokken filmprofessionals gesteund. De Garantieregeling Pandemie voor het opvangen van onverzekerbare risico’s bij films en series wordt voorlopig voortgezet.

Lees meer: COVID-19 Protocol AV Sector

Lees meer: Garantieregeling

Het Filmfonds onderschrijft het Protocol Kinderbegeleiding ter regulering en waarborging van de belangen van minderjarigen (tot en met 12 jaar) die hun medewerking verlenen aan een filmproductie. Producenten van filmproducties die met steun van het Fonds tot stand komen zijn verplicht dit protocol nauwgezet te volgen.

Lees meer: Protocol Kinderbegeleiding

Goed bestuur

Als rijkscultuurfonds wordt het functioneren van het Filmfonds gereguleerd door wet- en regelgeving vanuit de rijksoverheid. Daarnaast moedigt het Filmfonds een goede professionele vertegenwoordiging van individuele filmmakers en samenwerking binnen de sector aan.

De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Het Filmfonds en zijn Raad van Toezicht hanteren deze code in hun werk.

Lees meer: Governance Code Cultuur

Het functioneren van de cultuurfondsen wordt gereguleerd door wet- en regelgeving vanuit de rijksoverheid. In aanvulling hierop is de gedragscode opgesteld. Het doel van de gedragscode is het vergroten van het vertrouwen van aanvragers en burgers in de cultuurfondsen, het vergroten van de professionaliteit binnen de fondsen en het vergroten van de transparantie over de kerntaken van de cultuurfondsen.

Lees meer: Gedragscode Cultuurfondsen

Een goede professionele vertegenwoordiging is van groot belang voor de film-/AV-sector die grotendeels bestaat uit kleine gespecialiseerde ondernemingen en zelfstandige filmprofessionals. Het Filmfonds is van mening dat grote vraagstukken en dilemma’s het beste in gezamenlijkheid worden geadresseerd en moedigt filmprofessionals binnen de sector dan ook aan om zich te verenigen. Niet alleen vanuit een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging richting de politiek en de maatschappij, maar ook om gesprekspartner te zijn voor financiers, andere verenigingen en belanghebbenden.

Lees meer over: Dutch Directors Guild, Netwerk Scenarioschrijvers, NAPA, NCP

Goede en heldere dienstverlening

Het Nederlands Filmfonds streeft naar een goede en heldere dienstverlening en staat voor een veilige en professionele werkomgeving waarbinnen de in het maatschappelijke en economische verkeer gebruikelijke regels en omgangsvormen worden gerespecteerd.

Via nieuwsbrieven, persberichten, social media en de website deelt het Filmfonds de meest actuele informatie. In onze jaarverslagen, de financiële jaarrekeningen, beleidsplannen en de jaarlijkse Film Facts & Figures is gedetailleerde achtergrondinformatie terug te vinden. Via de website delen we tal van onderzoeksrapporten, publiceren we de toegewezen bijdragen en wordt zoveel mogelijk informatie die relevant is voor aanvragers en geïnteresseerden ontsloten.

Het Fonds geeft waar mogelijk inhoudelijk antwoord op vragen en deelt informatie waar het kan. Met informatie rond concrete aanvragen gaat het Fonds zorgvuldig en vertrouwelijk om.

Voor vragen of opmerkingen kan je telefonisch of per e-mail terecht bij het Fonds. De medewerkers van het Fonds staan je graag te woord. Vragen over specifieke regelingen kunnen gesteld worden aan de fondsmedewerker die op de website bij de regeling vermeld wordt. Mochten potentiële aanvragers een oriënterend gesprek willen aangaan over projecten, dan kunnen zij zich richten tot het betreffende hoofd of projectmanager.

Mocht er sprake zijn van zeer ernstige tekortkomingen over de dienstverlening of de communicatie van het Fonds, dan is het mogelijk een klacht in te dienen. Het Fonds houdt zich bij de behandeling van een klacht aan de Gedragscode Cultuurfondsen, specifiek punt 4 ‘kwaliteit van dienstverlening’ en sluit aan bij hoofdstuk 9 Klachtbehandeling van het Algemene wet bestuursrecht.

Iedere aanvrager heeft de mogelijkheid om met het Filmfonds in gesprek te gaan als toelichting op de beschikking, ongeacht of het een toewijzing of afwijzing is. Indien een aanvrager het niet eens is met een besluit van het Fonds, dan kan de aanvrager bezwaar maken tegen dit besluit door middel van het indienen van een (pro forma) bezwaarschrift.

Lees meer: Bezwaarprocedure

Via nieuwsbrieven, persberichten, social media en de website deelt het Filmfonds de meest actuele informatie. In onze jaarverslagen, de financiële jaarrekeningen, beleidsplannen en de jaarlijkse Film Facts & Figures is gedetailleerde achtergrondinformatie terug te vinden. Via de website delen we tal van onderzoeksrapporten, publiceren we de toegewezen bijdragen en wordt zoveel mogelijk informatie die relevant is voor aanvragers en geïnteresseerden gedeeld.

Met informatie rond aanvragen gaat het Fonds zorgvuldig en vertrouwelijk om. Met die zorgvuldigheid als uitgangspunt hebben we een richtlijn opgesteld om een handvat te bieden wanneer een verzoek tot het delen van specifieke informatie aan ons wordt voorgelegd.

Lees meer: WOO-verzoeken