Netherlands Film Production Incentive

Speelfilm - Documentaire - Animatie - Incentive - Realisering

Financiële bijdrage – in de vorm van een cash rebate voor aantoonbaar bestede en kwalificerende Nederlandse productiekosten – voor speelfilms, lange documentaires en lange animatiefilm die primair bestemd zijn voor de bioscoop.* Met de Film Incentive beoogt het Fonds een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken.

*Op dit moment kan er alleen voor filmproducties worden ingediend op onderstaande deadlines. De pilot waarbij ook kwalificerende productiekosten van high end TV-series - drama-, animatie- en documentaireseries - in aanmerking kwamen voor een cash rebate liep tot 31 december 2021. Er wordt momenteel onderzocht of een dergelijke regeling een vervolg kan krijgen.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die in de zeven jaar voorafgaand aan de aanvraag hoofdverantwoordelijk is geweest voor:

  • het realiseren van minimaal één filmproductie met een bioscoopuitbreng in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland; of
  • het realiseren van één filmproductie met een bioscoopuitbreng, mits de betreffende producent onder hoofdverantwoordelijkheid van een andere productiemaatschappij een trackrecord heeft opgebouwd dat naar het oordeel van het bestuur vergelijkbaar is met het hierboven bepaalde.

De betreffende film(s) moeten minimaal een bioscoopuitbreng in Nederland gehad hebben.

Welke projecten komen in aanmerking?

  • Films met een budget van minimaal 600.000 voor een speelfilm of lange animatiefilm, € 250.000 voor een lange documentaire.
  • De hoogte van de kwalificerende kosten is minimaal € 150.000.
  • Tenminste 50% van het productiebudget moet bij aanvraag onvoorwaardelijk en aantoonbaar zijn toegezegd door derden.

In het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland staan de nadere vereisten voor de aanvrager en de aanvraag beschreven.

Bijdrage

Filmproducties:

  • maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag
  • maximaal € 3 miljoen per jaar per aanvragende productiemaatschappij

De bijdrage is een 30% cash rebate voor aantoonbaar bestede en kwalificerende Nederlandse productiekosten.

Een percentage van 35% kan bij Filmproducties worden gehanteerd indien de aanvrager geen ander realiseringsbijdrage(n) ontvangt die word(t)en aangemerkt als Nederlandse staatssteun en/of bij een aanvraag voor een internationale coproductie waarvan voor een, per categorie bepaald percentage van de digitale productiekosten in Nederland wordt besteed.

Het jaarbudget voor 2021 is €19,25 miljoen. Het subsidieplafond wordt op de website gepubliceerd. Per aanvraagronde worden als eerste alle internationale coproducties gehonoreerd tot maximaal 70% van het budget.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Op dit moment kan er alleen voor filmproducties worden ingediend op onderstaande deadlines. Ben je van plan een aanvraag in te dienen, dan adviseren we om voorafgaand aan de indiening een afspraak te maken om de aanvraag te bespreken. Neem hiervoor contact op via incentive@filmfonds.nl.

Let op: Wanneer voor de financiering van het project zowel selectieve fondssteun als Film Incentive noodzakelijk zijn, dan kun je jouw aanvraag voor Film Incentive pas indienen nadat er beschikt is voor selectieve steun. Klik hier voor meer informatie.

Procedure

Toetsing van aanvragen geschiedt op basis van strikte financiële, juridische en zakelijke criteria en met behulp van een puntensysteem. Voor 2021 is het minimum aantal punten vastgesteld op 75.

Mocht de aanvrager overwegen tevens één of meerdere financiële bijdrage(n) in het kader van (een) andere regeling(en) van het Fonds aan te vragen dan is het, gezien de koppeling met bestedingen bij de Film Production Incentive, van belang dat deze aanvraagmogelijkheden eerst worden benut.

Er kan geen aanvraag ingediend worden voor de Netherlands Film Production Incentive als het Fonds nog een beslissing moet nemen over een ingediende aanvraag voor dezelfde filmproductie bij een andere regeling van het Fonds.

Lees de Hoofdlijnen Film Incentive - Filmproducties.

Het hoofd Film Production Incentive en de afdeling productie toetsen de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag, waarna de directeur/bestuurder beslist over de aanvraag. Uitslag volgt doorgaans binnen acht tot tien weken.

Veelgestelde vragen

Is een voorgesprek van belang voor de aanvraag?

Een voorgesprek is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd. Je hebt daarmee de mogelijkheid om vragen voor te leggen en de Filmfondsmedewerkers kunnen je op hun beurt wijzen op specifieke veelvoorkomende knelpunten. Op basis van een voorgesprek kun je de eigen keuzes richting een aanvraag nog bijstellen om vervolgens zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de regeling en de bijdrage die op grond daarvan verleend wordt.

Je kunt een voorgesprek inplannen, door een e-mail te sturen naar incentive@filmfonds.nl. We ontvangen graag vooraf een concept-dekkingsplan, puntenlijst, concept-begroting en puntentelling. In het gesprek komt in ieder geval de financieringsopzet aan de orde (de drempel van  50% onvoorwaardelijk bevestigde financiering), de toezeggingen van derden en de beoogde productiebestedingen.  

Mogen de opnames van de productie starten voordat de volledige financiering gegarandeerd is?

Je kunt pas starten met de productie wanneer de financiering, inclusief Film Incentive, voor 100% gegarandeerd en schriftelijk vastgelegd is en er voldaan is aan de verplichtingen genoemd in de beschikking van het Fonds.

Voor filmproducties waarvan, op de bijdrage van de Incentive na, bij aanvraag alle overige financiering onvoorwaardelijk schriftelijk is toegezegd en vastgelegd, kan enkel voor eigen rekening en risico gestart worden met de opnamen indien ook het financieringsaandeel van de Incentive door een derde partij (niet zijnde de producent) gegarandeerd is. Mocht er geen of een lagere Incentive-bijdrage volgen dan dient deze derde partij het financieringsgat onvoorwaardelijk te dichten.  

 

Wanneer is er sprake van een financieringstekort en dus grond voor subsidie?

Als er nog een te overbruggen financieringstekort is voor een culturele filmproductie dat niet door de producent of vanuit de markt is te dichten. Subsidie dient uitsluitend ter dekking van kosten die binnen de Europese kaders voor staatsteun subsidiabel zijn en niet gedekt worden door derden. In tegenstelling tot producties die in opdracht of exclusief voor één specifieke opdrachtgever of platform geproduceerd worden, zijn filmproducties zoals speelfilms niet direct gefinancierd en primair gericht op bioscoopuitbreng en andere platforms om voorinvesteringen terug te verdienen en hun publiek in de breedte te bereiken. Deze filmproducties zijn zodanig kapitaalintensief en risicovol dat dan ook meerdere financiers nodig zijn om de productiekosten te voorfinancieren. Gezien financiering vanuit de markt (investeringen producent, filmdistributeur etc.) in de meeste gevallen niet voldoende dekkend is, verleent het Filmfonds subsidie. Filmproducties waar geen financieringstekort is zal het Fonds niet subsidiëren.  

Mogen mediabedrijven ook aanvragen?

Nee. Alleen filmproducties (cinematografische werken) die binnen de onafhankelijke professionele filmsector tot stand komen, kunnen bij het Filmfonds in aanmerking komen voor subsidie. Directe of indirecte subsidie aan mediabedrijven is reglementair uitgesloten. Ook als een mediabedrijf een te grote invloed heeft op de aanvrager dan wel op de inhoud van het beleid van de aanvrager, kan geen subsidie verleend worden.

Mag ik bestaande financiering vervangen voor financiering vanuit de Incentive?

Voor filmproducties, zoals minoritaire coproducties die al volledig zijn gefinancierd en in productie zijn gegaan, kan een aanvraag bij de Incentive gedaan worden ter vervanging van bestaande financiering (bijv. een fiscale regeling uit het buitenland). De Incentive dient dan ter dekking van kosten die dan nog gemaakt moeten worden, in de meeste gevallen de kwalificerende kosten in de postproductie.    

 

Mag ik gelijktijdig beroep doen op selectieve fondssteun en Film Incentive?

Indien voor de financiering van de filmproductie beide bijdragen noodzakelijk zijn, dan dient eerst de selectieve fondsbijdrage op grond van het deelreglement realisering te worden aangevraagd. Voor de beoordeling in het kader van de Film Production Incentive, als ook ter voorkoming van problemen rond financiering en bestedingen, moet vooraf helder zijn of er sprake is van gecombineerde Filmfondsbijdragen of niet. Na de beschikking voor een selectieve fondsbijdrage kan er Film Production Incentive worden aangevraagd. Klik voor alle deadlines hier.

Wat is er veranderd in de begroting?

De belangrijkste wijziging zit in de globals die moeten worden ingevuld op tabblad 2 van het budget. Hierdoor rekent de begroting de digitale productiekosten, de minutenprijs (in het geval van series) en het kwalificerende deel van het onvoorzien automatisch mee.

Welke kosten vallen er onder digitale productiekosten?

De digitale productiekosten omvatten de kosten voor de digitale workflow, zoals animatiewerk, visual effects, beeld- en geluidnabewerking van een film. Alle kosten die kwalificeren, zijn in de begroting gemarkeerd. De begroting rekent het percentage zelf uit, zie ook artikel 2.23 in het Financieel en Productioneel Protocol.

Kan de bijdrage dan wel het maximale percentage na verlening nog naar boven bijgesteld worden?

Eenmaal verleende subsidie kan alleen lager en nooit hoger vastgesteld worden. Dat is een gegeven in de subsidieverlening van het Fonds. Het is dan ook van belang dat je als aanvrager voorafgaand aan de aanvraag een weloverwogen keus maakt en dit ook in het voorgesprek aan de orde stelt. Sinds oktober 2017 wordt bij verlening van de bijdrage ruimte geboden voor onvoorziene kwalificerende kosten. Bij vaststelling van de Incentive-bijdrage dient deze ruimte door concrete kwalificerende bestedingen te zijn ingevuld. Ook worden kwalificerende productiekosten meegenomen in de berekening van de bijdrage vanaf het moment van indiening van een compleet aanvraagdossier.

Kan de verleende Incentive-bijdrage bij vaststelling verlaagd worden?

Net als bij iedere vaststelling kan de bijdrage bij oplevering van de film en eindafrekening naar beneden worden gesteld. De bijdrage kan zelfs ingetrokken worden indien niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden en verplichtingen. Het is dan ook belangrijk dat de voorgenomen bestedingen bij eindafrekening omgezet zijn in concrete en aantoonbaar kwalificerende productiekosten en dat het puntenaantal waarop beschikt is in stand is gebleven.

Indien een beroep gedaan wordt op de uitzonderingen voor filmproducties (niet TV-series) waarbij een hoger percentage van 35% van toepassing is en bij vaststelling blijkt dat daarop niet langer aanspraak gedaan kan worden, dan wordt het percentage naar beneden bijgesteld.

Wat zijn de resultaten van de Film Incentive?

De maatregel heeft als doel de productieactiviteit in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken waarmee ook ruimte wordt gecreëerd voor de (door)ontwikkeling van talent en voor innovatie. De maatregel heeft in de periode juli 2014 tot en met december 2020  ruim € 583 miljoen aan Nederlandse productie-uitgaven gestimuleerd.Sinds oktober 2017 komen naast speelfilms, lange documentaires en lange animatiefilms ook high-end TV-series in aanmerking voor de regeling. Voor de evaluatie van de Incentive door onderzoeksbureau Olsberg SPI, klik hier. 

In de eerste vier Film- en TV-serie-aanvraagronden van 2020 zijn er in totaal 48 film en 12 TV-serie-aanvragen gehonoreerd met een totale bijdrage van  23.4 miljoen euro, waarmee in totaal 89 miljoen euro aan bestedingen voor filmproducties in Nederland wordt gegenereerd.

De monitor over 2020 is in maart 2021 gepubliceerd.

 

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Ga vervolgens naar Production Incentive.
  3. Kies voor Speelfilm, Documentaire, Lange Animatie
Aanvraag starten

Contact