Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Cinescoop

Subsidie
Status:
Gesloten tot en met

Met Cinescoop wordt de realisering van ambitieuze Nederlandse speelfilms en lange animatiefilms gestimuleerd, die primair bestemd zijn voor de bioscoop en die inhoudelijk én productioneel de hoogst mogelijke cinematografische kwaliteit nastreven.

Op basis van hun hoge ambitieniveau en bijbehorende kwaliteiten zijn deze films zodanig onderscheidend binnen het totale filmaanbod, dat ze de potentie hebben om een breder Nederlands en/of internationaal bioscooppubliek aan te spreken.

Op jaarbasis kunnen vier Nederlandse kwaliteitsfilms gesteund worden. Prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen met een overtuigende culturele meerwaarde. De regeling staat ook nadrukkelijk open voor kinder- en jeugdfilms. Filmplannen worden op basis van eigen geformuleerde ambities beoordeeld en tegen elkaar afgewogen.

De filmplannen dienen aan te sluiten bij de duurzaamheidsdoelen van het Fonds. Invulling hiervan en criteria hiervoor worden verder uitgewerkt.

De Cinescoop regeling is gericht op stimulering van Nederlands regietalent dat zich met eerder werk internationaal of nationaal heeft bewezen.

De aanvrager is een onafhankelijke productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of Zwitserland gevestigd is en die op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare kennis en ervaring die hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één speelfilm met een bioscoop uitbreng in Nederland. De producent is niet dezelfde persoon als de regisseur of scenarist van de film.

De regisseur heeft tenminste één in de Nederlandse bioscoop uitgebrachte speelfilm op de naam. Ook projecten die al een realiseringsbijdrage van het Filmfonds hebben ontvangen, kunnen een aanvraag indienen.

Gemiddeld komen er 4 speelfilms op jaarbasis in aanmerking voor een bijdrage vanuit Cinescoop. In aanmerking komen films die in ambitie en production value nationaal en/of internationaal overtuigen en hun publiek bereiken en een minimaal productiebudget hebben van € 4 miljoen:

 • Maximale realiseringsbijdrage € 1.800.000 per film, rekening houdend met de kaders voor staatsteun.

De bijdrage is inclusief de geoormerkte bedragen voor sales deliveries ten behoeve van internationale verkoop, audiodescriptie en ondertiteling om de film via verschillende platforms toegankelijk te maken voor visueel en auditief gehandicapten en de kosten voor marketing en promotie in de realiseringsfase door de producent gemaakt (totaal een maximum van € 65.000 waarvan € 50.000 voor marketing).

 • Het Fonds levert een extra bijdrage voor de verduurzaming van de productie: een tegemoetkoming in de kosten van de eco-manager tot een bedrag van € 3.000.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

De filmplannen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

Bij aanvraag

 • De film betreft een origineel verhaal met een overtuigende culturele meerwaarde met een gedegen bioscoopuitbreng in Nederland waaronder verstaan wordt minimaal 12 tot 16 weken. Remakes of sequels komen niet in aanmerking;
 • De onafhankelijkheid van de producent als cultureel ondernemer is geborgd;
  De hoogte van het productiebudget bedraagt minimaal € 4 miljoen;
 • Het filmplan bevat een schriftelijke verklaring van een ervaren filmdistributeur waaruit blijkt dat deze vertrouwen heeft in de filmproductie en die het beoogde brede of cross-over publieksbereik onderschrijft en daarvoor ook een concrete distributiegarantie toezegt. De toezegging in de vorm van Minimum Garantie en Prints & Advertising is in overeenstemming met de theatrale ambitie;
 • Het productionele ambitieniveau dient weerspiegeld te zijn in het financieringsplan. Dat wil zeggen dat de film breed gefinancierd dient te worden door minimaal twee niet aan elkaar gelieerde, financiers naast het Filmfonds verbonden zijn aan een filmproductie. Daaronder minimaal één andere marktpartij (sales agent, omroep, streamingdienst/ mediabedrijf etc.) of een buitenlands publiek fonds op basis waarvan publiekstoegang en zichtbaarheid in de breedte verzekerd is;
 • Bijdragen in relatie tot de verschillende vormen van exploitatie dienen apart te worden gespecificeerd in de financiering;
 • Er is sprake van een noodzaak voor subsidie. De fondsbijdrage is dus van doorslaggevend belang voor de haalbaarheid van de financiering;
 • De aanvrager geeft in het filmplan aan hoe de filmproductie wordt gepositioneerd, wat het beoogde publieksbereik is en wat daarvoor de gerichte nationale en internationale marketing- en distributiestrategie is.

Verplichtingen

 • Uiterlijk binnen 12 maanden na het Voornemen tot subsidieverlening in Fase 1 moet aan de fondsvoorwaarden, gesteld bij het voornemen tot subsidieverlening in Fase 1, voldaan zijn. Anders komt het voornemen tot subsidieverlening te vervallen. Het besluit in Fase 2 wordt genomen op grond van de uitgewerkte stukken bestaande uit o.a. een verder uitgewerkte marketing- en distributiestrategie in overleg met de distributeur samengesteld), de verder uitgewerkte begroting en financieringsplan en de regieovereenkomst en de gezamenlijke visie van producent en regisseur op budget en uitvoering. In een gesprek met het bestuur en/of betrokken afdelingshoofd kan een mondelinge toelichting plaatsvinden.
 • Uiterlijk binnen 18 maanden na het voornemen tot subsidieverlening moet de begroting en financiering volledig sluitend zijn, onvoorwaardelijk zijn aangetoond en de uitvoeringsovereenkomst met het Fonds zijn afgesloten. Een gedetailleerde overeenkomst met de distributeur maakt hiervan onderdeel uit.
 • De door de aanvrager aangegeven budgetambitie is leidend voor de fondsbijdrage en wordt als een van de unieke kenmerken beschouwd. Aanpassing van unieke kenmerken waaronder de regisseur, het scenario, de hoogte van de begroting of in de beschikking genoemde bijzonderheden betekent een herbeoordeling van het project. Een verlaging van het productiebudget onder € 4 miljoen leidt tot intrekking van de bijdrage.
 • Na vertoning van de werkkopie van de film, dient nader overleg tussen producent, regisseur en filmdistributeur plaats te vinden over het definitieve marketing en distributieplan.

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET.

Eerstvolgende deadlines

 • Cinescoop

Voor indiening van een realiseringsaanvraag voor lange speelfilm, documentaire of lange animatie biedt het Fonds de producent ter voorbereiding op de aanvraag de mogelijkheid van een voorgesprek aan. In het gesprek zal uitsluitend het productioneel zakelijke deel van het aanvraagdossier worden behandeld.

Dit gesprek kan tot uiterlijk twee weken vóór de deadline van de betreffende ronde worden aangevraagd. Vanuit het Fonds zal het gesprek worden gevoerd met minimaal twee Filmfondsmedewerkers. Van de zijde van de aanvrager is het aan te bevelen de betrokken uitvoerend producent of productiemanager aan te laten sluiten.

Je kunt het voorgesprek inplannen door een e-mail te sturen naar [email protected].

We ontvangen vooraf graag het volgende:

 • concept-financieringsplan
 • conceptbegroting
 • synopsis

Mochten er specifieke concrete vragen zijn met betrekking tot het aanvraagdossier, dan ontvangen wij deze graag samen met de gevraagde stukken.

Gezien de beperkte beschikbaarheid van de Fondsmedewerkers zullen de gesprekken maximaal 30 minuten duren en vinden deze uitsluitend via Zoom/Teams plaats.

Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden worden in de indienronde beoordeeld door een adviescommissie. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Een selectieve projectaanvraag voor realisering die tweemaal eerder is afgewezen door een filmconsulent of adviescommissie, wordt normaliter niet meer door het Fonds in behandeling genomen. Voor Cinescoop maken we hierop een uitzondering: na twee afwijzingen, kan er bij Cinescoop nog wel een derde realiseringsaanvraag worden ingediend.

In principe vindt een positieve beoordeling gefaseerd plaats:

Fase 1: Een voornemen tot subsidieverlening

Fase 2: Maximaal 12 maanden na het voornemen tot subsidieverlening (Fase 1) volgt een definitief besluit over de subsidieverlening. Hiervoor moet de aanvrager een aanvraag doen en met een gedegen zakelijke onderbouwing o.a. een marketing- en distributiestrategie, de verder uitgewerkte begroting en financieringsplan (zie verplichtingen) aantonen dat de filmproductie in lijn met de aanvraag gerealiseerd en uitgebracht kan en zal worden.

Let op: Bij een besluit tot subsidieverlening wordt de gezamenlijke visie van producent en regisseur op budget en uitvoering in de besluitvorming meegenomen.

Uitvoeringsovereenkomst voor realisering: De financiering van een filmproductie moet volledig gerealiseerd zijn binnen 18 maanden na het voornemen tot subsidieverlening.

Marketing en distributie

Voor de gefaseerde beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht voor marketing en distributie van de film. Kijk hier voor de Gefaseerde opbouw marketing & distributie.

De projectmanager Marketing & Distributie van het Fonds is vanaf fase 1 betrokken bij de verdere beoordeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op Speelfilm - Cinescoop.

Veelgestelde vragen

Een selectieve projectaanvraag voor realisering die, ongeacht of deze ter beoordeling is voorgelegd aan een filmconsulent of adviescommissie, tweemaal eerder is afgewezen wordt niet meer in behandeling genomen. Voor de regeling Cinescoop wordt hierop een uitzondering gemaakt als bij andere regelingen al twee keer eerder een realiseringsaanvraag is ingediend.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Laura Talsma

Projectbegeleider