Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Realisering speelfilm en lange animatiefilm

Subsidie
Status:
Gesloten tot en met

Bij het Filmfonds kun je een aanvraag indienen voor de realisering van een speelfilm en een lange animatiefilm, bedoeld voor uitbreng in de bioscoop. Aanvragen voor de realisering van een (majoritaire) Nederlandse speelfilm kan via één van de filmconsulenten.

Bij de inhoudelijke selectie wordt geselecteerd op speelfilms die zich in vorm en inhoud kwalitatief onderscheiden en een bijdrage leveren aan een divers en gedurfd filmaanbod.

Van Nederlandse mainstream films wordt daarnaast verwacht dat het ambitieniveau zodanig is, dat deze films in kwaliteit en toegankelijkheid een groot publiek in Nederland trekken.

De aanvrager is een onafhankelijke productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één speelfilm of lange animatiefilm met een bioscoopuitbreng in Nederland. De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur of scenarist van de film.

 • Voor een film met een productiebudget tot max € 2 miljoen:
  Maximaal € 950.000
 • Voor een film met een productiebudget vanaf € 2 miljoen:
  Maximaal € 1.200.000

Bij een projectaanvraag voor een reguliere speelfilm geldt een maximum bedrag bij een productiebudget tot € 2 miljoen en een maximum voor een productiebudget van meer dan € 2 miljoen. Het (verder verhoogde) bedrag van het Fonds mag geen investeringen vanuit de markt verdringen, maar moet waarde toevoegen en een bijdrage kunnen leveren aan afspraken, die in het kader van eerlijke beloning en een gedegen voorbereiding worden gemaakt.

Bovenstaande basisbijdragen zijn inclusief de geoormerkte bedragen:

 • € 15.000 voor sales deliveries, audiodescriptie en ondertiteling
 • € 50.000 als bijdrage in de kosten voor marketing en promotie van de producent gedurende de realiseringsfase.

Het Fonds levert een extra bijdrage voor de verduurzaming van de productie:

 • Een tegemoetkoming in de kosten van de eco-manager tot een bedrag van € 3.000

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Voor alle speelfilms gelden de reguliere criteria en bepalingen benoemd in de reglementen van het Fonds.

De filmplannen moeten daarnaast aan de volgende voorwaarden voldoen:

Bij aanvraag

 • De onafhankelijkheid van de producent als cultureel ondernemer is geborgd;
 • Er is sprake van een noodzaak voor subsidie. De fondsbijdrage is dus van doorslaggevend belang voor de haalbaarheid van de financiering;
 • Het financieringsplan van een filmproductie geeft een realistisch overzicht van (mogelijke) financiers. Van reeds toegezegde bijdragen moeten schriftelijke bewijsstukken of verklaringen bijgevoegd worden. De mate waarin al concrete toezeggingen van derden, bijvoorbeeld filmdistributeurs of exploitanten worden gedaan, wordt meegenomen in de beoordeling;
 • De aanvrager geeft in het filmplan aan wat de visie van producent en regisseur is op de uitbreng. Bij mainstream films is de publieksprognose gedegen onderbouwd.

Verplichtingen

 • Uiterlijk binnen 12 maanden na het Voornemen tot subsidieverlening in Fase 1 moet aan de in het Voornemen gestelde fondsvoorwaarden voldaan zijn. Anders komt het Voornemen tot subsidieverlening te vervallen. Het besluit in Fase 2 wordt genomen op grond van de uitgewerkte stukken bestaande uit o.a. een definitieve marketing- en distributiestrategie, de verder uitgewerkte begroting en voortgang in de financiering van derden en de regieovereenkomst en de gezamenlijke visie van producent en regisseur op budget en uitvoering waaronder aansluiting bij de duurzaamheidsdoelen van het Fonds. In een gesprek met het bestuur en/of betrokken afdelingshoofd kan een mondelinge toelichting plaatsvinden.
 • Uiterlijk binnen 18 maanden na het voornemen tot subsidieverlening moet de begroting en financiering volledig sluitend zijn, onvoorwaardelijk zijn aangetoond en de uitvoeringsovereenkomst met het Fonds zijn afgesloten.
 • De door de aanvrager aangegeven budgetambitie is leidend voor de fondsbijdrage en wordt als een van de unieke kenmerken beschouwd. Aanpassing van unieke kenmerken waaronder de regisseur, het scenario, de hoogte van de begroting of in de beschikking genoemde bijzonderheden betekent een herbeoordeling van het project.
 • Na vertoning van de werkkopie van de film, dient een uitgewerkt marketing en distributieplan te worden opgeleverd.

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET.

Eerstvolgende deadlines

 • Realisering speelfilm en lange animatiefilmBehandeltermijn start na de zomerstop
 • Realisering speelfilm en lange animatiefilm

Voor indiening van een realiseringsaanvraag voor lange speelfilm, documentaire of lange animatie biedt het Fonds de producent ter voorbereiding op de aanvraag de mogelijkheid van een voorgesprek aan. Dit wordt in alle gevallen ten zeerste aanbevolen. In het gesprek zal uitsluitend het productioneel zakelijke deel van het aanvraagdossier worden behandeld.

Dit gesprek kan tot uiterlijk twee weken vóór de deadline van de betreffende ronde worden aangevraagd. Vanuit het Fonds zal het gesprek worden gevoerd met minimaal twee Filmfondsmedewerkers. Van de zijde van de aanvrager is het aan te bevelen de betrokken uitvoerend producent of productiemanager aan te laten sluiten.

Je kunt het voorgesprek inplannen door een e-mail te sturen naar [email protected].

We ontvangen vooraf graag het volgende:

 • concept-financieringsplan
 • conceptbegroting
 • synopsis

Mochten er specifieke concrete vragen zijn met betrekking tot het aanvraagdossier, dan ontvangen wij deze graag samen met de gevraagde stukken.

Gezien de beperkte beschikbaarheid van de Fondsmedewerkers zullen de gesprekken maximaal 30 minuten duren en vinden deze uitsluitend via Zoom/Teams plaats.

Inhoudelijk

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en selectie van - en advisering over aanvragen. Voor de beoordeling van een mainstream film is de onderbouwde publiekspotentie een belangrijk aandachtspunt.

We streven naar een evenwichtige verdeling van projecten per ronde in aantallen, verscheidenheid en budget.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

In principe vindt een positieve beoordeling gefaseerd plaats:

Fase 1: Een voornemen tot subsidieverlening


Fase 2: Maximaal 12 maanden na het voornemen tot subsidieverlening (Fase 1) volgt een definitief besluit over de subsidieverlening. Hiervoor moet de aanvrager een aanvraag doen en met een gedegen zakelijke onderbouwing (o.a. een marketing- en distributiestrategie, de verder uitgewerkte begroting en financieringsplan (zie verplichtingen) aantonen dat de filmproductie in lijn met de aanvraag gerealiseerd en uitgebracht kan en zal worden.

Let op: Bij een besluit tot subsidieverlening wordt de gezamenlijke visie van producent en regisseur op budget en uitvoering in de besluitvorming meegenomen.

Uitvoeringsovereenkomst voor realisering: De financiering van een filmproductie moet volledig gerealiseerd zijn binnen 18 maanden na het voornemen tot subsidieverlening.

Alleen met een Fase 2 beschikking kan een aanvraag bij de Film Production Incentive worden ingediend.

Marketing en distributie

Let op: Voor de gefaseerde beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht voor marketing en distributie van de film. Klik hier voor de Gefaseerde input Positionering en Uitbreng. De projectmanager Marketing & Distributie van het Fonds is vanaf fase 1 betrokken bij de verdere beoordeling.

Projectevaluatie

Een projectevaluatie maakt onderdeel uit van het subsidieverleningsproces. Lees hier meer over projectevaluatie.

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer het organisatie-account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de tegel waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Speelfilm - realisering speelfilm en lange animatiefilm

Veelgestelde vragen

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Het Fonds versterkt de Nederlandse filmcultuur langs de beleidslijnen: talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering. Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Het Filmfonds zorgt met subsidie voor dynamiek en vernieuwing in de filmsector en verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films van nieuw en gevestigd talent. Ook draagt het Fonds bij aan filmfestivals, filmbijeenkomsten, talent- en educatiehubs in heel Nederland.

Het Filmfonds organiseert verder internationale activiteiten, gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk en de profilering van talenten en projecten op internationale festivals, labs en coproductiemarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds daarnaast bij aan de kennisopbouw over de sector.

Anders dan de andere cultuurfondsen is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een aantal industriemaatregelen. Via de Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed. Daarnaast biedt de Netherlands Film Commission een servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (een deel van) hun productie willen uitvoeren.

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Applications should be written in the Dutch language.

Een selectieve projectaanvraag voor realisering die, ongeacht of deze ter beoordeling is voorgelegd aan een filmconsulent of (speciale) adviescommissie, tweemaal eerder is afgewezen wordt niet meer in behandeling genomen. Voor de regeling Cinescoop wordt een uitzondering gemaakt. Hier mag een aanvraag een derde keer worden in gediend.

Voor de Film Production Incentive geldt ook dat een aanvraag die tweemaal eerder is afgewezen niet meer in behandeling wordt genomen. Dat staat echter los van selectieve realiseringsaanvragen.

De verantwoordelijkheid om te bepalen wanneer jouw project klaar is voor realisering ligt bij jou. Wanneer je een project voor een realiseringsbijdrage indient, dan gaat het Filmfonds er dan ook van uit dat de ontwikkelingsfase van jouw project is afgerond. Het is niet mogelijk om je project na een afgewezen realiseringsbijdrage opnieuw in te dienen voor een ontwikkelingsbijdrage.

Ja, je kan indienen voor realisering zonder dat je een bijdrage voor scenario of project ontwikkeling hebt ontvangen. In dit geval heb je de ontwikkeling van je film zelf of via andere partijen weten te financieren, denk bijvoorbeeld aan streamingsdiensten, omroepen of het NPO-fonds. Om een realiseringsaanvraag in te kunnen dienen, dien je als aanvrager aan de gestelde eisen van die fase te voldoen.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Marrigje de Jong

Projectbegeleider

Raymond de Bois

Projectbegeleider

Laura Talsma

Projectbegeleider