Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Realisering speelfilm en lange animatiefilm

Subsidie
Status:
Gesloten tot en met

De regeling Realisering Speelfilm en Lange Animatiefilm richt zich op het ondersteunen van kwalitatief hoogstaande majoritaire Nederlandse speelfilms en lange animatiefilms. Met deze regeling wil het Fonds bijdragen aan een gevarieerd en onderscheidend filmaanbod voor een divers publiek.

De regeling Realisering Speelfilm en Lange Animatiefilm richt zich op het ondersteunen van kwalitatief hoogstaande majoritaire Nederlandse speelfilms en lange animatiefilms. Met deze regeling wil het Fonds bijdragen aan een gevarieerd en onderscheidend filmaanbod voor een divers publiek.

We kiezen hierbij voor originele en onderscheidende films met lef en eigenzinnigheid, films die de verbeelding prikkelen én relevante verhalen vertellen voor het Nederlandse publiek. We streven naar een zo gevarieerd mogelijk (selectief gesteund) aanbod, met ruimte voor alle vertelperspectieven, categorieën, segmenten en genres, gemaakt door een evenwichtige mix van ervaren en beginnende makers.

We selecteren op inhoudelijke en cinematografische kwaliteit en een divers, gedurfd en relevant aanbod. De inhoudelijke en artistieke kwaliteit van het eerdere werk van van het creatieve team wordt hierbij meegewogen.

We streven nadrukkelijk naar een evenwichtige publiek-private financieringsmix in de filmprojecten die we ondersteunen. Dit betekent dat de bijdrage van het Filmfonds in verhouding moet staan tot de investeringen van andere partijen en het beoogde publieksbereik. Hoe hoger de gevraagde fondsbijdrage, hoe belangrijker de financiering van andere partijen en de ambities om een breed publiek te bereiken zijn.

De regeling Realisering Speelfilm en Lange Animatiefilm richt zich op het creatieve team, bestaande uit een producent, regisseur en scenarist.

Een aanvraag voor deze regeling kan worden ingediend door een onafhankelijke productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één speelfilm of lange animatiefilm met een bioscoopuitbreng in Nederland. De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur of scenarist van de film.

Voor Realisering Speelfilm en Lange Animatiefilm kunnen de volgende bijdragen worden aangevraagd:

 • Een realiseringsbijdrage van maximaal € 950.000 voor een film met een productiebudget tot max. € 2 miljoen
 • Een realiseringbijdrage van maximaal € 1.200.000 voor een film met een productiebudget vanaf € 2 miljoen

De bijdrage van het Fonds mag geen investeringen vanuit de markt verdringen, maar moet waarde toevoegen en een bijdrage leveren aan afspraken die in het kader van eerlijke beloning en een gedegen voorbereiding worden gemaakt.

Bovenstaande basisbijdragen zijn inclusief de geoormerkte bedragen:

 • € 15.000 voor sales deliveries, audiodescriptie en ondertiteling
 • € 50.000 als bijdrage in de kosten voor marketing en promotie van de producent gedurende de realiseringsfase.

Het Fonds levert een extra bijdrage voor de verduurzaming van de productie:

 • Een tegemoetkoming in de kosten van de eco-manager tot een bedrag van € 3.000

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

De filmplannen moeten daarnaast aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De onafhankelijkheid van de producent als cultureel ondernemer is geborgd;
 • Er is sprake van noodzaak voor subsidie. De fondsbijdrage is van doorslaggevend belang voor de haalbaarheid van de financiering;
 • Het financieringsplan van een filmproductie geeft een realistisch overzicht van (mogelijke) financiers. Van eerder toegezegde bijdragen moeten schriftelijke bewijsstukken of verklaringen bijgevoegd worden. De mate waarin al concrete toezeggingen van derden - bijvoorbeeld filmdistributeurs of exploitanten - worden gedaan, wordt meegenomen in de beoordeling;
 • De aanvraag bevat een visie van het creatieve team op de uitbreng;
 • Het scenario is klaar voor productie;
 • Er is een regisseur aan het project verbonden. Er is daarnaast een regievisie toegevoegd aan het filmplan, waarin overtuigend de contouren van de beoogde audiovisuele vorm en stijl worden geschetst.

Aanvragen voor realisering worden beoordeeld volgens het algemene beoordelingskader.

De projecten worden individueel en ten opzichte van elkaar gewogen op artistiek-inhoudelijke kwaliteit en de productioneel-zakelijke soliditeit, haalbaarheid en bereik, positionering en visie op de uitbreng, maar ook op de wijze waarop zij een overtuigende bijdrage kunnen leveren op een pluriform en onderscheidend filmaanbod voor een divers publiek.

We streven daarnaast naar een evenwichtige verdeling van projecten per ronde in hoeveelheid toekenningen, verscheidenheid en budget.

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET.

Eerstvolgende deadlines

 • Realisering speelfilm en lange animatiefilm

Vóór indiening van een realiseringsaanvraag voor lange speelfilm of lange animatie kan de producent ter voorbereiding op de aanvraag een voorgesprek met het Fonds aangaan. Dit wordt in alle gevallen ten zeerste aanbevolen. In het gesprek zal uitsluitend het productioneel-zakelijke deel van het aanvraagdossier aan de orde komen.

Dit gesprek kan tot uiterlijk twee weken vóór de deadline van de betreffende ronde worden aangevraagd. Vanuit het Fonds zal het gesprek worden gevoerd met minimaal twee Filmfondsmedewerkers. Vanuit de aanvrager raden we aan de betrokken uitvoerend producent of productiemanager aan te laten sluiten.

Je kunt het voorgesprek inplannen door een e-mail te sturen naar [email protected].

We ontvangen vooraf graag het volgende:

 • concept-financieringsplan
 • conceptbegroting
 • synopsis

Mochten er specifieke concrete vragen zijn met betrekking tot het aanvraagdossier, dan ontvangen wij deze graag samen met de gevraagde stukken.

Gezien de hoeveelheid aanvragen zullen de gesprekken maximaal 30 minuten duren en vinden deze uitsluitend via Zoom/Teams plaats.

Het Fonds streeft naar 20 selectief gesteunde speelfilms per jaar in de realiseringsfase, inclusief de speelfilms die binnen de regelingen Cinescoop en Caleidoscoop worden ondersteund. We bieden hierbij jaarlijks ruimte voor gemiddeld 5 kinder- en familiefilms en 1 à 2 lange animatiefilms.

Inhoudelijk

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

In principe vindt een positieve beoordeling gefaseerd plaats:


Fase 1

Een Voornemen tot subsidieverlening


Fase 2

Uiterlijk binnen 12 maanden na het Voornemen tot subsidieverlening in Fase 1, moet aan de in het Voornemen gestelde fondsvoorwaarden voldaan zijn. Anders komt het Voornemen tot subsidieverlening te vervallen. Het besluit in Fase 2 wordt genomen op grond van de uitgewerkte stukken bestaande uit o.a. een marketing- en distributiestrategie, de verder uitgewerkte begroting en voortgang in de financiering van derden en de regieovereenkomst en de gezamenlijke visie van producent en regisseur op budget en uitvoering waaronder aansluiting bij de duurzaamheidsdoelen van het Fonds. In een gesprek met het bestuur en/of betrokken afdelingshoofd kan een mondelinge toelichting plaatsvinden.

Let op: Bij een besluit tot subsidieverlening wordt de gezamenlijke visie van producent en regisseur op budget en uitvoering in de besluitvorming meegenomen.

Uitvoeringsovereenkomst voor realisering:

Uiterlijk binnen 18 maanden na het voornemen tot subsidieverlening moet de begroting en financiering volledig sluitend zijn, onvoorwaardelijk zijn aangetoond en de uitvoeringsovereenkomst met het Fonds zijn afgesloten.

De door de aanvrager aangegeven budgetambitie is leidend voor de fondsbijdrage en wordt als een van de unieke kenmerken beschouwd. Aanpassing van unieke kenmerken, waaronder de regisseur, het scenario, de hoogte van de begroting of in de beschikking genoemde bijzonderheden, betekent een herbeoordeling van het project.

Alleen met een Fase 2 beschikking kan een aanvraag bij de Film Production Incentive worden ingediend.

Positionering en uitbreng

Bij het maken van een speelfilm of lange animatiefilm stimuleren we al vanaf de fase scenario-ontwikkeling dat je als maker goed nadenkt over je beoogde publiek en de positionering van je film ten opzichte van het bestaande filmaanbod. Voor wie maak je deze film en waarom? En hoe ga je dat beoogde publiek bereiken?

Voor de beoordeling in fase 1 en fase 2 van de realiseringsaanvraag verwachten we dan ook input en onderbouwing van de producent over de positionering en uitbreng van de film. De manager Marketing & Distributie van het Fonds is vanaf fase 1 betrokken bij de verdere beoordeling en maakt zo nodig gebruik van externe expertise.

Lees hierover meer op de pagina Zicht op Publiek en in het document Gefaseerde input Positionering & Uitbreng.

Projectevaluatie

Een projectevaluatie maakt onderdeel uit van het subsidieverleningsproces. Lees hier meer over projectevaluatie.

Een (eerdere) subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Inhoudelijk

 • Scenario
 • Synopsis
 • Wijzigingen in scenario
 • Moodboard (optioneel)
 • Storyboard (verplicht bij lange Animatie)
 • Toelichting producent / scenarist / regisseur / bij animatie; ontwerper artwork
 • Viewingsmateriaal
 • CV’s en filmografie belangrijkste betrokken crewleden

Productioneel-Zakelijk

 • Productiebegroting
 • Financieringsplan
 • Productioneel-zakelijk werkplan (toelichting op de fase van projectontwikkeling, toelichting op de productiebegroting & financieringsplan)
 • Visie op de uitbreng
 • Financieringsbevestigingen (optioneel)
 • Overeenkomsten uitbreng (optioneel)
 • Overeenkomsten regie, scenario en overige crew (optioneel)
 • Coproductieovereenkomsten (optioneel)
 • Intenties cast en crewleden (optioneel)
 • Uittreksel KvK

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer het organisatie-account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de tegel waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Speelfilm - realisering speelfilm en lange animatiefilm

Veelgestelde vragen

Het Nederlands Filmfonds financiert films en filmactiviteiten en richt zich daarbij op de professionele, onafhankelijke filmsector. Het Filmfonds is een van de rijkscultuurfondsen. We stimuleren filmcultuur in de meest brede zin van het woord: van immersieve proworducties tot lange speelfilm, van experimenteel tot kinder- en familiefilm, van documentaire tot animatie. We richten ons niet alleen op bewezen makers, maar stimuleren ook beginnend talent en nieuwe, nog niet eerder gehoorde stemmen. Dat betekent dat we producties mogelijk maken met uiteenlopende verhalen, voor een jong en oud publiek, in iedere hoek en regio: van Maastricht tot Texel, van Groningen tot Bonaire.

Het Filmfonds financiert filmactiviteiten op het gebied van talentontwikkeling en filmeducatie in heel Nederland. Deze filmactiviteiten vormen een waardevolle voedingsbodem waarop films en filmmakers tot bloei kunnen komen. Hierbij staat de toegankelijkheid van het aanbod aan Nederlandse films centraal. Ook versterken we de regionale infrastructuur om de toegankelijkheid van de filmsector voor filmmakers uit heel Nederland en verhalen uit de regio te vergroten.

Het Filmfonds geeft, naast de kerntaak als subsidieverlener, ook invulling aan een aantal ondersteunende functies. Zo is het Fonds verantwoordelijk voor de Netherlands Film Commission, het servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (delen van) hun productie willen voeren.

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Applications should be written in the Dutch language.

Een selectieve projectaanvraag voor realisering die, ongeacht of deze ter beoordeling is voorgelegd aan een filmconsulent of (speciale) adviescommissie, tweemaal eerder is afgewezen wordt niet meer in behandeling genomen. Voor de regeling Cinescoop wordt een uitzondering gemaakt. Hier mag een aanvraag een derde keer worden in gediend.

Voor de Film Production Incentive geldt ook dat een aanvraag die tweemaal eerder is afgewezen niet meer in behandeling wordt genomen. Dat staat echter los van selectieve realiseringsaanvragen.

De verantwoordelijkheid om te bepalen wanneer jouw project klaar is voor realisering ligt bij jou. Wanneer je een project voor een realiseringsbijdrage indient, dan gaat het Filmfonds er dan ook van uit dat de ontwikkelingsfase van jouw project is afgerond. Het is niet mogelijk om je project na een afgewezen realiseringsbijdrage opnieuw in te dienen voor een ontwikkelingsbijdrage.

Ja, je kan indienen voor realisering zonder dat je een bijdrage voor scenario of project ontwikkeling hebt ontvangen. Dit betekent dat je de verdere ontwikkeling bijvoorbeeld vanuit eigen of revolverende middelen zou moeten financieren of via andere partijen, denk bijvoorbeeld aan streamingsdiensten, omroepen of het NPO-fonds.. Om een realiseringsaanvraag in te kunnen dienen, dien je als aanvrager aan de gestelde eisen van die fase te voldoen.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Marrigje de Jong

Projectbegeleider

Raymond de Bois

Projectbegeleider

Laura Talsma

Projectbegeleider