Spring naar inhoud Spring naar footer
Spring naar inhoud

CineDoc

Subsidie
Status:
Gesloten tot en met

Met de nieuwe regeling CineDoc wordt de realisering van ambitieuze Nederlandse documentaires gestimuleerd, die primair bestemd zijn voor de bioscoop en die inhoudelijk én productioneel de hoogst mogelijke cinematografische kwaliteit nastreven. Op basis van hun hoge ambitieniveau en bijbehorende kwaliteiten zijn deze films zodanig onderscheidend binnen het totale filmaanbod, dat ze de potentie hebben een nationaal en internationaal (bioscoop)publiek te kunnen bereiken.

Op jaarbasis kunnen drie Nederlandse kwaliteitsdocumentaires met een productiebudget van minimaal €850.000,- gesteund worden. Daarbij streven we naar documentaires met (inter)nationale (festival) potentie. Prioriteit wordt gegeven aan originele filmplannen met een overtuigende culturele meerwaarde. Daarnaast moedigt het Filmfonds aanvragers aan om hun filmproducties zo duurzaam mogelijk tot stand te laten komen.

De CineDoc regeling is gericht op stimulering van Nederlands regietalent dat zich met eerder werk internationaal of nationaal heeft bewezen.

Deze regeling is onderdeel van Selective Funding.

Wie komt in aanmerking?

De aanvrager is een onafhankelijke productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of Zwitserland gevestigd is en die op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare kennis en ervaring die hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één documentaire met een bioscoopuitbreng in Nederland. De producent is niet dezelfde persoon als de regisseur of scenarist van de film.

De regisseur heeft tenminste één in de Nederlandse bioscoop uitgebrachte documentaire op hun naam.

Ook projecten die reeds een realiseringsbijdrage van het Fonds hebben ontvangen, kunnen een aanvraag indienen.

Bijdrage

Maximale realiseringsbijdrage €450.000 per film, rekening houdend met de kaders voor staatsteun. Gemiddeld komen drie documentaire op jaarbasis in aanmerking.

De bijdrage is inclusief de geoormerkte bedragen voor sales deliveries ten behoeve van internationale verkoop, audiodescriptie en ondertiteling om de film via verschillende platforms toegankelijk te maken voor visueel en auditief gehandicapten, en de kosten voor marketing en promotie in de realiseringsfase door de producent gemaakt.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Deadlines

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET.

Eerstvolgende deadlines

 • CineDoc
Voorbespreking realiseringsaanvraag

Voor indiening van een realiseringsaanvraag voor lange speelfilm, documentaire of lange animatie biedt het Fonds de producent ter voorbereiding op de aanvraag de mogelijkheid van een voorgesprek aan. In het gesprek zal uitsluitend het productioneel zakelijke deel van het aanvraagdossier worden behandeld.

Dit gesprek kan tot uiterlijk twee weken vóór de deadline van de betreffende ronde worden aangevraagd. Vanuit het Fonds zal het gesprek worden gevoerd met minimaal twee Filmfondsmedewerkers. Van de zijde van de aanvrager is het aan te bevelen de betrokken uitvoerend producent of productiemanager aan te laten sluiten.

Je kunt het voorgesprek inplannen door een e-mail te sturen naar [email protected].

We ontvangen vooraf graag het volgende:

 • concept-financieringsplan
 • conceptbegroting
 • synopsis

Mochten er specifieke concrete vragen zijn met betrekking tot het aanvraagdossier, dan ontvangen wij deze graag samen met de gevraagde stukken.

Gezien de beperkte beschikbaarheid van de Fondsmedewerkers zullen de gesprekken maximaal 30 minuten duren en vinden deze uitsluitend via Zoom/Teams plaats.

Procedure

De filmplannen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

Bij aanvraag

 • Het betreft een origineel documentaire plan met een overtuigende culturele meerwaarde met een gedegen bioscoopuitbreng in Nederland met een window van minimaal 10 tot 12 weken.
 • De onafhankelijkheid van de producent als cultureel ondernemer is geborgd;
 • De hoogte van het productiebudget bedraagt minimaal € 850.000,-;
 • Het filmplan bevat een schriftelijke verklaring van een ervaren filmdistributeur waaruit blijkt dat deze vertrouwen heeft in de filmproductie en het beoogde publieksbereik, en die daarvoor ook een concrete distributiegarantie toezegt. De toezegging in de vorm van Minimum Guarantee en/of Prints & Advertising is in overeenstemming met de theatrale ambitie. Het vertrouwen in de internationale publiekspotentie kan door middel van een commitment van een sales agent worden onderbouwd;
 • Het productionele ambitieniveau dient weerspiegeld te zijn in het financieringsplan. Dat wil zeggen dat de film breed (internationaal) gefinancierd dient te worden door andere financiers dan het Filmfonds, producent en de filmdistributeur. Daaronder dient minimaal één buitenlandse marktpartij (sales agent, omroep, streamingdienst/ mediabedrijf etc.) betrokken te zijn of een buitenlands publiek fonds, op basis waarvan publiekstoegang en zichtbaarheid in de breedte verzekerd is;
 • Er is sprake van een noodzaak voor subsidie. De fondsbijdrage is dus van doorslaggevend belang voor de haalbaarheid van de financiering;
 • De aanvrager geeft in een visie op de uitbreng in het filmplan aan hoe de filmproductie wordt gepositioneerd, wat het beoogde publieksbereik is en wat daarvoor de gerichte nationale en internationale marketing- en distributiestrategie is.

Let op: Ook projecten die vanaf 2021 een realiseringsbijdrage van het Fonds hebben ontvangen en nog in de fase van financiering zitten kunnen een aanvraag indienen.

Verplichtingen

 • Uiterlijk binnen 9 maanden na het Voornemen tot subsidieverlening in Fase 1 moet aan de fondsvoorwaarden, gesteld bij het voornemen tot subsidieverlening in Fase 1, voldaan zijn. Anders komt het voornemen tot subsidieverlening te vervallen. Het besluit in Fase 2 wordt genomen op grond van de uitgewerkte stukken bestaande uit o.a. een verder uitgewerkte marketing- en distributiestrategie in overleg met de distributeur samengesteld), de verder uitgewerkte begroting en financieringsplan, de regieovereenkomst en de gezamenlijke visie van producent en regisseur op budget en uitvoering. In een gesprek met het bestuur en/of betrokken afdelingshoofd kan een mondelinge toelichting plaatsvinden.
 • Uiterlijk binnen 15 maanden na het voornemen tot subsidieverlening moet de begroting en financiering volledig sluitend zijn, onvoorwaardelijk zijn aangetoond en de uitvoeringsovereenkomst met het Fonds zijn afgesloten. Een gedetailleerde overeenkomst met de distributeur maakt hiervan onderdeel uit.
 • De door de aanvrager aangegeven budgetambitie is leidend voor de fondsbijdrage en wordt als een van de unieke kenmerken beschouwd. Aanpassing van unieke kenmerken waaronder de regisseur, het scenario, de hoogte van de begroting of in de beschikking genoemde bijzonderheden betekent een herbeoordeling van het project. Een verlaging van het productiebudget onder €850.000 leidt tot intrekking van de bijdrage.
 • Na vertoning van de werkkopie van de film, dient nader overleg tussen producent, regisseur en filmdistributeur plaats te vinden over het definitieve marketing en distributieplan.
Reglementen en protocollen
Subsidie aanvragen

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer het organisatie account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op Documentaire - CineDoc.

Veelgestelde vragen

Mag ik een derde maal een realiseringsaanvraag indienen?

Een selectieve projectaanvraag voor realisering die, ongeacht of deze ter beoordeling is voorgelegd aan een filmconsulent of (speciale) adviescommissie, tweemaal eerder is afgewezen wordt niet meer in behandeling genomen. Voor de regeling CineDoc wordt een uitzondering gemaakt. Hier mag een aanvraag een derde keer worden in gediend.

Voor de Film Production Incentive geldt ook dat een aanvraag die tweemaal eerder is afgewezen niet meer in behandeling wordt genomen. Dat staat echter los van selectieve realiseringsaanvragen.

Mag ik ook indienen met een hybride plan?

Jazeker, dat mag.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Laura Talsma

Projectbegeleider