Spring naar inhoud Spring naar footer
Spring naar inhoud

Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm

Subsidie
Status:
Open tot en met

Bij het Filmfonds kun je een aanvraag indienen voor de ontwikkeling van een speelfilm en een lange animatiefilm. Aanvragen voor de ontwikkeling van een (majoritaire) Nederlandse speelfilm kan via één van de filmconsulenten óf voor een mainstream speelfilm of lange animatiefilm via de adviescommissie.

Deze regeling valt binnen het programma Selective Funding. Bij de inhoudelijke selectie van de aanvragen wordt prioriteit gegeven aan oorspronkelijke scenario’s en wordt geselecteerd op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Van Nederlandse mainstream films wordt daarnaast verwacht dat het ambitieniveau zodanig is, dat deze films in kwaliteit en toegankelijkheid een breed publiek in Nederland trekken.

Informatie

Aanvragen is mogelijk voor de volgende fasen van ontwikkeling:

Scenario-ontwikkeling

In deze fase gaat het om de uitwerking tot een scenario in een vergevorderd stadium, waarin de fundamenten van het scenario – waaronder de thematiek, structuur van de vertelling, de interne consistentie en de (hoofd)karakters - zijn gelegd en het project klaar is voor een laatste verdiepingsslag. Bij verlening van een bijdrage maakt een voortgangsgesprek onderdeel uit van het subsidieverleningsproces.

Artistieke ontwikkeling:

De creatieve en technische uitwerking van het filmplan staat in deze fase centraal. De bijdrage moet besteed worden aan het onderzoeken en bepalen van de visuele stijl, de creatieve en technische aspecten en een visie op het beoogde publiek. Ook kan er, in het geval van een lange animatiefilm, een bijdrage voor een animatic, teaser of trailer aangevraagd worden.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient het scenario zich in de laatste fase van ontwikkeling te bevinden en dient een regisseur zich aan het project verbonden te hebben.

Productieontwikkeling:

In deze laatste ontwikkelfase wordt een productierijp scenario verwacht en gaat het om de uitwerking van de productionele en financieel-zakelijke opzet ter voorbereiding op de eventuele realisering zoals het onderzoeken van financieringsmogelijkheden, de gedetailleerde uitwerking van de productiebegroting en passend financieringsplan. Daarnaast is er een beperkt bedrag beschikbaar voor een laatste bewerking (polish) van het scenario.

Tussen scenario-, artistieke en productie-ontwikkeling vindt een steeds verdere schifting plaats. Uitsluitend filmplannen die zodanig overtuigend artistiek-inhoudelijk uitontwikkeld zijn dat de kans op realisering groot is, komen in aanmerking voor een bijdrage voor productieontwikkeling.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk en ervaring op gebied van speelfilm. De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur van de film.

In uitzondering hierop kan voor scenario-ontwikkeling een scenarist, die eerder hoofdverantwoordelijk is geweest voor het scenario van tenminste één speelfilm of lange animatiefilm die in de Nederlandse bioscopen is uitgebracht, ook zelfstandig een aanvraag indienen bij een van de filmconsulenten.

Vanaf de fase van artistieke ontwikkeling moet de aanvraag door een productiemaatschappij worden gedaan en mag deze niet meer wisselen.

Bijdrage

Scenario-ontwikkeling

Indien de aanvrager een scenarist is:

Scenarist(en): max. € 35.000
Scriptcoach: max € 2.500 (afhankelijk van onderbouwing werkplan)*

Indien de aanvrager een productiemaatschappij is:

Scenarist: max. € 35.000 (ook bij debuutfilm)
Toeslagen meerdere scenaristen: max € 10.500 (30%) extra
Scriptcoach: max. € 2.500 (afhankelijk van onderbouwing werkplan)*
Regisseur: max. € 5.000 (afhankelijk van onderbouwing werkplan)*
Animatie (> 60 min.): max. € 10.000 voor concept art, karakterontwikkeling en beat-/storyboard
Producent: max. 15% aan producers fee & overhead over de totaal door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten

* Alleen in deze fase is het mogelijk voor een producent om ook na toekenning voor Scenario-Ontwikkeling alsnog een separate bijdrage aan te vragen voor een scriptcoach of meeschrijvend regisseur. Bij een dergelijke separate toewijzing is er geen opslag voor fee en overhead.

Artistieke ontwikkeling

Deze bijdrage is bestemd voor de creatieve en technische uitwerking van het filmplan, en moet besteed worden aan het onderzoeken en bepalen van de visuele stijl, de creatieve en technische aspecten en een visie op het beoogde publiek. Ook kan er, in het geval van een lange animatiefilm, een bijdrage voor een animatic, teaser of trailer aangevraagd worden.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient het scenario zich in de laatste fase van ontwikkeling te bevinden.

Bij verlening van een bijdrage voor artistieke ontwikkeling maakt een jaarlijks voortgangsgesprek onderdeel uit van de verplichtingen, zo ook een opleveringsgesprek ter afronding van die fase.

Scenarist: max. €10.000
Toeslag meerdere scenaristen: max € 3.000 (30%) extra*
Scriptcoach: max.€ 2.500 (afhankelijk van onderbouwing werkplan)*
Regisseur: max.€ 7.500 (afhankelijk van onderbouwing werkplan)*
Creatief-technische uitwerking: max.€ 15.000 voor bijvoorbeeld:

 • het betrekken van gespecialiseerde crewleden bij de ontwikkeling zoals camera of production design
 • het doen van verkennend locatieonderzoek en/of eerste casting van hoofdrollen.
 • het maken van een (moving) storyboard of beatboard
 • het maken van proefopnamen of juist de uitwerking van visual effects etc.

Te onderbouwen overige kosten: max. € 2.500 t.b.v. noodzakelijke vertaal- en productionele of redactionele kosten.
Producen: max. 15% aan producers fee & overhead over de door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten in werkplan.
Animatie (> 60 min.): max. € 40.000 voor animatic, teaser of trailer

*Gedetailleerde productionele werkzaamheden, zoals haalbaarheidsonderzoek, budgettering en planning, horen in beginsel bij een volgende fase. Ook de deelname aan (internationale) labs vallen buiten artistieke ontwikkeling. Daarvoor kan separaat aangevraagd worden via filmactiviteiten.

Productie-ontwikkeling

Productioneel-zakelijke uitwerking: max. € 25.000 incl. 15% aan producers fee & overhead

Daaronder vallen bijvoorbeeld:

 • een productioneel haalbaarheidsonderzoek, het opstellen van een productiebegroting en productieplanning met een uitvoerend producent
 • Het opzetten van (internationale) cofinanciering (waaronder het bezoeken van coproductiemarkten)
 • een eventuele laatste scenario-polish (max. 2.500 euro)
 • Het ontwikkelen van de eerste contouren voor de distributiestrategie

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Deadlines

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur.

Let op: de onderstaande deadlines gelden voor de volgende fases van deze regeling:

Eerstvolgende deadlines

 • Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm Fase Scenario en artistieke ontwikkeling
 • Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm Fase Scenario en artistieke ontwikkeling
 • Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm Fase Productie-ontwikkeling
 • Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm Fase Scenario en artistieke ontwikkeling
 • Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm Fase Productie-ontwikkeling
 • Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm Fase Scenario en artistieke ontwikkeling
Procedure

Inhoudelijk

Filmconsulenten, dan wel een adviescommissie, dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en selectie van - en advisering over aanvragen. Voor de beoordeling van een mainstream film is de onderbouwde publiekspotentie een belangrijk aandachtspunt. De adviescommissie mainstream film bestaat o.a uit adviseurs met kennis en ervaring op het gebied van inhoudelijke kwaliteit, productie, marketing en distributie.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Bij verlening van een bijdrage voor scenario-ontwikkeling of artistieke ontwikkeling maakt een jaarlijks voortgangsgesprek onderdeel uit van het subsidieverleningsproces.

Reglementen en protocollen
Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Speelfilm.
 3. Kies, indien je wil aanvragen voor mainstream voor Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm - mainstream commissie. Wil je niet aanvragen voor mainstream, kies dan voor Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm.

Veelgestelde vragen

Kan een scenarist ook zelf een ideecheck of aanvraag voor scenario-ontwikkeling doen?

Een scenarist die eerder hoofdverantwoordelijk is geweest voor minimaal één verfilmd scenario van een speelfilm of lange animatiefilm, die in de bioscoop is uitgebracht, kan een ideecheck doen en ook zelfstandig een aanvraag indienen voor scenario-ontwikkeling, (beoordeling door één van de filmconsulenten). Vanaf de fase van artistieke ontwikkeling moet de aanvraag door een productiemaatschappij gedaan worden en moet een regisseur aan het project verbonden zijn.

Een scenarist die zijn debuutfilm nog moet schrijven kan alleen via een productiemaatschappij een aanvraag indienen.

Welke fasen zijn er voor een reguliere aanvraag voor de scenario-ontwikkeling van speelfilms en lange animatiefilms?

Voor speelfilms en lange animatiefilms verloopt de ontwikkeling in drie fases, waarmee meer financiële armslag en ruimte aan teams wordt geboden. Tegelijkertijd vraagt het Filmfonds focus, kwaliteit en een hoog ambitieniveau in elke fase van ontwikkeling. De hoogte van de bijdrage voor de scenarist is in de fase van scenario-ontwikkeling €35.000 en in de artistieke ontwikkeling €10.000.

1. Scenario-ontwikkeling

In de eerste fase kan een aanvraag worden gedaan om direct tot een scenario in een vergevorderd stadium te komen. Een aanvraag kan zoals gebruikelijk worden gedaan door een productiemaatschappij namens het betrokken creatieve team. Daarnaast is het in deze fase ook mogelijk voor een scenarist die eerder hoofdverantwoordelijk is geweest voor een speelfilm of lange animatiefilm, die in de bioscoop is uitgebracht, zelfstandig aan te vragen.

De daaropvolgende fasen voor speelfilm en lange animatiefilm zijn verdeeld in artistieke ontwikkeling en productieontwikkeling. In deze fasen verlopen aanvragen via de productiemaatschappij en moet er ook een regisseur aan het project verbonden zijn.

2. Artistieke ontwikkeling

Om hiervoor in aanmerking te komen dient het scenario zich in de laatste fase van ontwikkeling te bevinden en dient een regisseur zich aan het project verbonden te hebben.

In deze fase gaat het ook om het onderzoeken en bepalen van de visuele stijl en de creatieve en technische aspecten. Daarbij wordt de noodzakelijke extra expertise betrokken, zoals de uitwerking door gespecialiseerde crewleden - production design, verkennend locatieonderzoek, cameratests, storyboard, proefopnamen, uitwerking van special en/of visual effects en eerste casting hoofdrollen. Hiervoor is een opslag beschikbaar. Ook kan er, in het geval van een lange animatiefilm, een bijdrage voor een animatic worden aangevraagd.

3. Productieontwikkeling

Uitsluitend filmplannen die zodanig overtuigend artistiek uitontwikkeld zijn dat de kans op realisering groot is, komen in aanmerking voor een bijdrage voor productieontwikkeling, de derde fase in de ontwikkeling. In deze fase gaat het om een breakdown en productieplanning, het betrekken van coproducenten en het onderzoeken van financieringsmogelijkheden, de gedetailleerde uitwerking van het financieringsplan en van de begroting. Daarnaast is een beperkt bedrag beschikbaar voor een laatste bewerking (polish) van het scenario.

Hoe vaak kan ik aanvragen met een filmproductie?

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Welke kosten komen in aanmerking?

Het Fonds biedt - afhankelijk van de fase en categorie alsmede de aard en complexiteit van het filmplan en van het ontwikkelingsproces dat het team voor ogen heeft – niet alleen ruimte voor het schrijven maar ook voor het betrekken van een scriptcoach/adviseur, regisseur of specifieke creatieve of technische experts cq. heads of department bij de uitwerking van het filmplan. Ook is er indien noodzakelijk ruimte voor het maken van proefopnamen of voor researchactiviteiten. Bij animatie en onderzoek & experiment kan er gelijktijdig met de scenario-ontwikkeling aan de beeldontwikkeling worden gewerkt (artwork, karakterontwikkeling, beat- en storyboards).

Is er ook ruimte voor opslagen voor een producent?

Indien de aanvrager een productiemaatschappij is dan worden producers fee en overhead berekend over het subtotaal aan ontwikkelingskosten of zijn onderdeel van de totale bijdrage. Gaat het om een losse aanvraag voor een enkel onderdeel los van het schrijfproces, bijv. scriptcoach, dan wordt hierover geen fee en overhead gerekend.

Waar moet je als ontvanger van een ontwikkelbijdrage rekening mee houden?

Bij het verlenen van een bijdrage wordt uitgegaan van de in het Financieel en Productioneel Protocol opgenomen bijdragen en verdere financiële kaders en worden voorwaarden en verplichtingen benoemd in de brief van het Fonds (de beschikking). Bij verlening van een bijdrage maakt een voortgangsgesprek onderdeel uit van het subsidieverleningsproces.

De verantwoordelijkheid voor het te ontwikkelen filmplan ligt bij de subsidieontvanger en er geldt een termijn voor oplevering van de betreffende ontwikkelingsfase van twee jaar na dagtekening van de beschikking.

Kan ik nog een ontwikkelingsbijdrage aanvragen als een realiseringsbijdrage is afgewezen?

De verantwoordelijkheid om te bepalen wanneer jouw project klaar is voor realisering ligt bij jou. Wanneer je een project voor een realiseringsbijdrage indient, dan gaat het Filmfonds er dan ook van uit dat de ontwikkelingsfase van jouw project is afgerond. Het is niet mogelijk om je project na een afgewezen realiseringsbijdrage opnieuw in te dienen voor een ontwikkelingsbijdrage.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Marrigje de Jong

Projectbegeleider

Raymond de Bois

Projectbegeleider

Mette Bloemers

Projectmanager Subsidiebureau