Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Scenario-ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm

Subsidie
Status:
Gesloten tot en met

Bij het Filmfonds kun je na een positieve uitslag bij Pitch Filmidee een aanvraag indienen voor de scenario-ontwikkeling van een majoritaire Nederlandse speelfilm en een lange animatiefilm, bedoeld voor uitbreng in de bioscoop. In deze fase werk je het scenario uit tot een vergevorderd stadium.

In de fase scenario-ontwikkeling leg je de fundamenten voor het scenario. Denk hierbij aan de thematiek, de structuur van de vertelling, de interne consistentie en de (hoofd)karakters. Daarnaast werk je toe naar een aanvraag voor de volgende fase: de projectontwikkelingsfase.

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk en heeft aantoonbare ervaring met het produceren en uitbrengen van majoritaire speelfilm(s) en/of lange animatiefilm(s). De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur van de film.

In uitzondering hierop kan voor scenario-ontwikkeling een scenarist, die eerder hoofdverantwoordelijk is geweest voor het scenario van tenminste één speelfilm of lange animatiefilm die in de Nederlandse bioscopen is uitgebracht, ook zelfstandig een aanvraag indienen.

Vanaf de fase van projectontwikkeling (en voorheen artistieke ontwikkeling en productieontwikkeling) moet de aanvraag door een productiemaatschappij worden gedaan en mag deze niet meer wisselen.

Scenario-ontwikkeling

Indien de aanvrager een scenarist is:

Scenarist(en): max. € 35.000
Scriptcoach / deskundig adviseur: max € 2.500 (afhankelijk van onderbouwing werkplan)*

Indien de aanvrager een productiemaatschappij is:

Scenarist: max. € 35.000 (ook bij debuutfilm)
Toeslagen bij meerdere scenaristen: max € 10.500 (30%) extra
Scriptcoach / deskundig adviseur: max. € 2.500 (afhankelijk van onderbouwing werkplan)*

Regisseur: max. € 5.000 (afhankelijk van onderbouwing werkplan)*
Lange animatie (> 60 min.): max. € 10.000 voor concept art, karakterontwikkeling en beat- / storyboard
Producent: max. 15% aan producers fee & overhead over de totaal door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

* Alleen in de scenario-ontwikkelingsfase is het mogelijk voor een producent om ook na toekenning voor Scenario-Ontwikkeling alsnog een separate bijdrage aan te vragen voor een scriptcoach of meeschrijvend regisseur. Bij een dergelijke separate toewijzing is er geen opslag voor fee en overhead. Een scriptcoach / deskundig adviseur is niet dezelfde persoon als (één van) de betrokken producent(en), tenzij de producent bij meer dan twee speelfilms die uit zijn gebracht in de bioscoop een credit heeft als hoofdscenarist / meeschrijvend regisseur.

Een aanvraag voor scenario ontwikkeling moet aan de volgende voorwaarde voldoen:

 • Het project heeft bij Pitch Filmidee een positieve uitslag ontvangen.

Overgangsregeling

Voor projecten die tussen januari 2020 en februari 2024 al éénmaal eerder zijn ingediend voor een scenario-ontwikkelingsbijdrage, geldt een overgangsregeling. Deze projecten kunnen tot eind 2024 nog één keer worden ingediend voor scenario ontwikkeling, zonder dat een Pitch Filmidee gedaan hoeft te worden.

Aanvragen kunnen vanaf 1 juli 2024 het hele jaar door ingediend worden.

Inhoudelijk

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en selectie van - en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Bij verlening van een bijdrage voor scenario-ontwikkeling maakt een jaarlijks voortgangsgesprek onderdeel uit van het subsidieverleningsproces.

Bij de aanvraag ben je verplicht de onderstaande bijlagen toe te voegen:

Algemeen:

 • Volledig ingevuld & ondertekend aanvraagformulier (dmv het vinkje onderaan het formulier) 

Inhoudelijk:

 • Uitgebreid (mini-)treatment of scenario (min. 6 pagina's)
 • Synopsis 
 • Werkplan scenario-ontwikkeling: gezamenlijke onderbouwing, producent, regisseur, scenarist(en), coach 
 • Toelichting producent 
 • Toelicht scenarist 
 • Toelichting regisseur 
 • Viewingsmateriaal eigen werk
 • CV's & filmografie 

Zakelijk:

 • Ontwikkelingsbegroting 
 • Financieringsplan 
 • Optie-overeenkomst of dealmemo met scenarist en/of storyboard artists en/of regisseur. 
 • Indien van toepassing: Optie-overeenkomst bestaand werk (bv met uitgeverij)* 
 • Uittreksel Kamer van Koophandel 

Klik hieronder op Reglementen en Protocollen, waar je de standaard begrotingsmodellen en werkplannen kunt downloaden.

*verplicht wanneer het een boekverfilming betreft 

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op Speelfilm - Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm

Veelgestelde vragen

Voor speelfilms en lange animatiefilms verloopt de ontwikkeling in twee fases, waarmee meer financiële armslag en ruimte aan teams wordt geboden. Tegelijkertijd vraagt het Filmfonds focus, kwaliteit en een hoog ambitieniveau in elke fase van ontwikkeling. De hoogte van de bijdrage voor de scenarist is in de fase van scenario-ontwikkeling €35.000 en in de projectontwikkeling €10.000.

1. Scenario-ontwikkeling

In de eerste fase kan een aanvraag worden gedaan om direct tot een scenario in een vergevorderd stadium te komen. Een aanvraag kan zoals gebruikelijk worden gedaan door een productiemaatschappij namens het betrokken creatieve team. Daarnaast is het in deze fase ook mogelijk voor een scenarist die eerder hoofdverantwoordelijk is geweest voor een speelfilm of lange animatiefilm, die in de bioscoop is uitgebracht, zelfstandig aan te vragen.

De daaropvolgende fase voor speelfilm en lange animatiefilm is projectontwikkeling. In deze fase verlopen aanvragen via de productiemaatschappij en moet er ook een regisseur aan het project verbonden zijn.

2. Projectontwikkeling

De projectontwikkelingsfase is expliciet bedoeld voor filmplannen met een scenario dat zich in een vergevorderd stadium van ontwikkeling bevindt en klaar is voor de laatste verdiepingsslag om het scenario en de rest van het filmplan op het allerhoogste niveau te krijgen.

In deze fase wordt inhoudelijk alle ruimte geboden aan de regisseur, scenarist en de rest van het team voor de creatief-technische uitwerking en verdieping van het filmplan. Denk aan het onderzoeken en bepalen van de visuele stijl en een verdere uitwerking van de positionering van de film.

Daarnaast onderzoek je in deze fase grondig de productioneel-zakelijke haalbaarheid van het filmplan en werk je deze uit om tot een zo overtuigend mogelijke aanvraag voor de realiseringsfase te komen. Denk hierbij aan het opzetten van (internationale) (co)financiering en het opstellen van een productiebegroting en productieplanning met een uitvoerend producent.

Een filmproductie kan per ontwikkelingsfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Het Fonds biedt in deze fase ruimte voor het schrijven van het scenario. Er is een fee beschikbaar voor de scenarist, indien van toepassing een co-scenarist of schrijfteam, de regisseur, voor het betrekken van een scriptcoach / deskundig adviseur en producersfee & overhead over de subsidiabel geachte kosten. Zie bij elke regeling het kopje “Bijdrage” voor de maximaal aan te vragen bedragen.

Indien de aanvrager een productiemaatschappij is dan worden producers fee en overhead berekend over het subtotaal aan ontwikkelingskosten of zijn onderdeel van de totale bijdrage. Gaat het om een losse aanvraag voor een enkel onderdeel los van het schrijfproces, bijv. scriptcoach, dan wordt hierover geen fee en overhead gerekend.

De hoogte van de producers fee & overhead per regeling is terug te vinden in hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Bij het verlenen van een subsidie wordt uitgegaan van de in in het Financieel & Productioneel Protocol opgenomen bijdragen waaraan de subsidie besteed moet worden en de voorwaarden en verplichtingen benoemd in de brief van het Fonds (de beschikking). Bij verlening van een ontwikkelingsbijdrage is een toekenningsgesprek verplicht en wordt minimaal één jaarlijks een voortgangsgesprek gedurende de ontwikkelfase ingebouwd waarin de voortgang in relatie tot het oorspronkelijke werkplan bij aanvraag wordt besproken. De verantwoordelijkheid voor het te ontwikkelen filmplan ligt bij de subsidieontvanger.

De verantwoordelijkheid om te bepalen wanneer jouw project klaar is voor realisering ligt bij jou. Wanneer je een project voor een realiseringsbijdrage indient, dan gaat het Filmfonds er dan ook van uit dat de ontwikkelingsfase van jouw project is afgerond. Het is niet mogelijk om je project na een afgewezen realiseringsbijdrage opnieuw in te dienen voor een ontwikkelingsbijdrage.

Nee, om een aanvraag in te kunnen dienen voor scenario ontwikkeling, moet je eerst een positieve uitslag hebben gekregen bij Pitch Filmidee.

Voor projecten die tussen januari 2020 en februari 2024 al éénmaal eerder zijn ingediend voor een scenario-ontwikkelingsbijdrage, geldt een overgangsregeling. Deze projecten kunnen tot eind 2024 nog één keer worden ingediend voor scenario ontwikkeling, zonder dat een Pitch Filmidee gedaan hoeft te worden.

Wanneer je filmplan twee keer is afgewezen voor scenario-ontwikkeling, dan kan je niet meer voor scenario-ontwikkeling en/of projectontwikkeling indienen. Wel kan je dit filmplan nog indienen voor de fase Realisering. Dit betekent dat je de ontwikkeling van je film via andere partijen moet financieren. Denk bijvoorbeeld aan streamingsdiensten, de omroepen of het NPO-Fonds. Om een realiseringsaanvraag in te kunnen dienen dien je als aanvrager aan de gestelde eisen van die fase te voldoen.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Marrigje de Jong

Projectbegeleider

Raymond de Bois

Projectbegeleider

Laura Talsma

Projectbegeleider