Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm

Speelfilm - Animatie - Selective Funding - Ontwikkeling

Ontwikkeling van een (majoritaire) Nederlandse speelfilm kan via één van de filmconsulenten óf via de adviescommissie voor mainstream film (alleen mainstream speelfilm/ lange animatiefilm):

Bij de inhoudelijke selectie wordt prioriteit gegeven aan oorspronkelijke scenario’s en wordt geselecteerd op een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Van Nederlandse mainstream films wordt daarnaast verwacht dat het ambitieniveau zodanig is, dat deze films in kwaliteit en toegankelijkheid een breed publiek in Nederland trekken.

Status: Actueel

Aanvragen is, in beide gevallen, mogelijk voor de volgende fasen van ontwikkeling:

  • Scenario-ontwikkeling: om direct tot een goede scenarioversie te komen.
  • Artistieke ontwikkeling: de definitieve uitwerking van het scenario en het onderzoeken en bepalen van de visuele stijl en de creatieve en technische aspecten. In deze fase dient een regisseur aan het project verbonden te zijn.
  • Productieontwikkeling: de uitwerking van de productionele en financieel-zakelijke opzet ter voorbereiding op de eventuele realisering.

Tussen scenario-, artistieke en productie-ontwikkeling vindt een steeds verdere schifting plaats. Uitsluitend filmplannen die zodanig overtuigend artistiek uitontwikkeld zijn dat de kans op realisering groot is, komen in aanmerking voor een bijdrage voor productieontwikkeling.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk en ervaring op gebied van speelfilm. De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur van de film.

In uitzondering hierop kan voor scenario-ontwikkeling een scenarist, die eerder hoofdverantwoordelijk is geweest voor het scenario van tenminste één speelfilm of lange animatiefilm die in de Nederlandse bioscopen is uitgebracht, ook zelfstandig een aanvraag indienen bij een van de filmconsulenten

Vanaf de fase van artistieke ontwikkeling moet de aanvraag door een productiemaatschappij worden gedaan en mag deze niet meer wisselen.

Bijdrage

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Scenario-ontwikkeling

Indien de aanvrager een ervaren scenarist is:
Scenarist: max.€ 22.500 bij een tweede of volgende speelfilm

Indien de aanvrager een productiemaatschappij is:
Scenarist: max. € 17.500 bij debuutfilm
Scenarist: max. € 22.500 bij tweede of volgende film
Scriptcoach/ Regisseur: max. € 2.500 (indien niet dezelfde persoon als scenarist)
Animatie (> 60 min.): max. € 10.000 ten behoeve van concept art, karakterontwikkeling en beat-/storyboard
Producent: max. 15% aan producers fee & overhead over de totaal door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten.

Artistieke ontwikkeling 

Scenarist: max. € 17.500 bij debuutfilm
Scenarist: max. € 22.500 bij tweede of volgende speelfilm
Scriptcoach/ Regisseur: max. € 2.500 (indien niet dezelfde persoon als de scenarist)
Creatieve en technische uitwerking: max. € 15.000
Animatie (> 60 min.) max. € 40.000 – Animatic
Producent: max. 15% aan producers fee & overhead over de totaal door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten

De bijdrage Artistieke ontwikkeling is voor de creatieve en technische uitwerking, en moet besteed worden aan het onderzoeken en bepalen van de visuele stijl en de creatieve en technische aspecten. Daarbij moet gedacht worden aan het betrekken van gespecialiseerde crewleden, production design, verkennend locatieonderzoek, cameratests, storyboard, proefopnamen, uitwerking van special en/of visual effects en eerste casting hoofdrollen. Ook kan er, in het geval van een lange animatiefilm, een bijdrage voor een animatic aangevraagd worden.

Productie-ontwikkeling

Productioneel-financiële uitwerking: max.€ 22.500 incl. max. 15% aan producers fee & overhead en inclusief een eventuele polish van het scenario (€ 2.500).

In deze fase gaat het om een breakdown en productieplanning, het betrekken van coproducenten en het onderzoeken van financieringsmogelijkheden, de gedetailleerde uitwerking van de productiebegroting en passend financieringsplan. Daarnaast is er een beperkt bedrag beschikbaar voor een laatste bewerking (polish) van het scenario.

Deadlines

Aanvragen voor ontwikkeling via de filmconsulent kunnen het hele jaar worden ingediend. 

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Voor aanvragen via de mainstream commissie gelden de volgende indiendata:

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Inhoudelijk

Filmconsulenten, dan wel een adviescommissie, dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en selectie van - en advisering over aanvragen. Voor de beoordeling van een mainstream film is de onderbouwde publiekspotentie een belangrijk aandachtspunt. De adviescommissie mainstream film bestaat o.a uit adviseurs met kennis en ervaring op het gebied van inhoudelijke kwaliteit, productie, marketing en distributie.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's of de vra(a)g(en) hieronder. 

Kan een scenarist ook zelf een ideecheck of aanvraag voor scenario-ontwikkeling doen?

Een scenarist die eerder hoofdverantwoordelijk is geweest voor minimaal één verfilmd scenario van een speelfilm of lange animatiefilm, die in de bioscoop is uitgebracht, kan een ideecheck doen en ook zelfstandig een aanvraag indienen voor scenario-ontwikkeling, (beoordeling door één van de filmconsulenten). Vanaf de fase van artistieke ontwikkeling moet de aanvraag door een productiemaatschappij gedaan worden en moet een regisseur aan het project verbonden zijn.

Een scenarist die zijn debuutfilm nog moet schrijven kan alleen via een productiemaatschappij een aanvraag indienen.

Welke fasen zijn er voor een reguliere aanvraag voor de scenario-ontwikkeling van speelfilms en lange animatiefilms?

Voor speelfilms en lange animatiefilms verloopt de ontwikkeling in drie fases, waarmee meer financiële armslag en ruimte aan teams wordt geboden. Tegelijkertijd vraagt het Filmfonds focus, kwaliteit en een hoog ambitieniveau in elke fase van ontwikkeling. De hoogte van de bijdrage voor de scenarist is in de fase van scenario-ontwikkeling en artistieke ontwikkeling gelijk.

1. Scenario-ontwikkeling

In de eerste fase kan een aanvraag worden gedaan om direct tot een goede scenarioversie inclusief treatment te komen. Een aanvraag kan zoals gebruikelijk worden gedaan door een productiemaatschappij namens het betrokken creatieve team. Daarnaast is het in deze fase ook mogelijk voor een scenarist die eerder hoofdverantwoordelijk is geweest voor een speelfilm of lange animatiefilm, die in de bioscoop is uitgebracht, zelfstandig aan te vragen. De aanvraagmogelijkheid voor de Vrijplaats voor Ervaren Scenaristen zoals deze vóór 1 mei bestond is hiermee komen te vervallen.

De daaropvolgende fase van projectontwikkeling is voor speelfilm en lange animatiefilm verdeeld in artistieke ontwikkeling en productieontwikkeling. In deze fasen verlopen aanvragen via de productiemaatschappij en moet er ook een regisseur aan het project verbonden zijn.

2. Artistieke ontwikkeling

Bij een aanvraag voor Artistieke ontwikkeling staat de definitieve uitwerking van het scenario centraal. In deze fase gaat het ook om het onderzoeken en bepalen van de visuele stijl en de creatieve en technische aspecten. Daarbij wordt de noodzakelijke extra expertise betrokken, zoals de uitwerking door gespecialiseerde crewleden - production design, verkennend locatieonderzoek, cameratests, storyboard, proefopnamen, uitwerking van special en/of visual effects en eerste casting hoofdrollen. Hiervoor is een opslag beschikbaar. Ook kan er, in het geval van een lange animatiefilm, een bijdrage voor een animatic worden aangevraagd.

3. Productieontwikkeling

Uitsluitend filmplannen die zodanig overtuigend artistiek uitontwikkeld zijn dat de kans op realisering groot is, komen in aanmerking voor een bijdrage voor productieontwikkeling, de derde fase in de ontwikkeling. In deze fase gaat het om een breakdown en productieplanning, het betrekken van coproducenten en het onderzoeken van financieringsmogelijkheden, de gedetailleerde uitwerking van het financieringsplan en van de begroting. Daarnaast is een beperkt bedrag beschikbaar voor een laatste bewerking (polish) van het scenario.

Subsidie aanvragen

De digitale aanvraag in Frame is leidend in de beoordeling. Deze aanvraag dien je in Frame in samen met de gevraagde bijlagen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen. 

Als aanvrager dien je daarnaast het (digitaal) ondertekende aanvraagformulier als PDF exclusief bijlagen te mailen naar aanvragen@filmfonds.nl. Dit doe je onder vermelding van de volgende gegevens (te vinden onder vraag 1.1 of 1.2 op je aanvraagformulier):

  • Projecttitel
  • Aanvraagnummer
  • Categorie
  • Deelreglement

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Speelfilm.
  3. Kies, indien je wil aanvragen voor mainstream voor Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm - mainstream commissie. Wil je niet aanvragen voor mainstream, kies dan voor Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm.
Aanvraag starten

Contact