Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Projectontwikkeling Speelfilm en Lange Animatie

Subsidie
Status:
Gesloten

Bij het Filmfonds kun je na het doorlopen van de fase scenario ontwikkeling met een Fondsbijdrage een aanvraag indienen voor de projectontwikkelingsfase van je filmplan. Het doel van deze fase is om je filmplan artistiek-inhoudelijk én productioneel-zakelijk door te ontwikkelen en daarmee toe te werken naar de eindversie van het scenario en een complete en overtuigende aanvraag voor de realiseringsfase. Met deze regeling biedt het Fonds makers meer financiële en creatieve ruimte tijdens de ontwikkelingsfase van hun speelfilm en lange animatiefilm (> 60 min).

De projectontwikkelingsfase is expliciet bedoeld voor filmplannen met een scenario dat zich in een vergevorderd stadium van ontwikkeling bevindt en klaar is voor de laatste verdiepingsslag om het scenario en de rest van het filmplan op het allerhoogste niveau te krijgen.

In deze fase wordt inhoudelijk alle ruimte geboden aan de regisseur, scenarist en de rest van het team voor de creatieve en technische uitwerking en verdieping van het filmplan. Denk aan het onderzoeken en bepalen van de visuele stijl en een verdere uitwerking van de positionering van de film.

Daarnaast onderzoek je in deze fase grondig de productioneel-zakelijke haalbaarheid van het filmplan en werk je deze uit om tot een zo overtuigend mogelijke aanvraag voor de realiseringsfase te komen. Denk hierbij aan het opzetten van (internationale) (co)financiering en het opstellen van een productiebegroting en productieplanning met een uitvoerend producent.

Het Fonds raadt aan om voldoende tijd te nemen met het team voor deze fase in het ontwikkelingstraject. De output van een goed doorlopen projectontwikkeling is een complete en realistische realiseringsaanvraag. Voordat een aanvraag voor realisering kan worden ingediend, dient er een voortgangsgesprek met de consulent te hebben plaatsgevonden.

Heb je een filmplan met scenario voor een lange animatiefilm? Dan kun je bovendien een bijdrage voor een animatic, teaser of trailer aanvragen.

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/televisie praktijk en heeft aantoonbare ervaring met het produceren en uitbrengen van majoritaire speelfilm(s) en/of lange animatiefilm(s). De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur van de film.

Op jaarbasis is er ruimte voor ca. 30 toekenningen.
Voor Projectontwikkeling kunnen de volgende bijdragen worden aangevraagd:

 • Scenarist: max. € 10.000 
 • Toeslag bij meerdere scenaristen: max. € 3.000 (30%) extra  (afhankelijk van onderbouwing werkplan)
 • Scriptcoach/deskundigadviseur: max.€ 2.500 (afhankelijk van onderbouwing werkplan)*   
 • Regisseur: max. € 15.000 (afhankelijk van onderbouwing werkplan)  
 • Script polish: max. € 2.500 (afhankelijk van onderbouwing werkplan)
 • De creatief-technische uitwerking: max. € 15.000 voor bijvoorbeeld: 
  • het betrekken van gespecialiseerde crewleden bij de ontwikkeling zoals camera of production design
  • het doen van verkennend locatieonderzoek en/of eerste casting
  • het maken van een (moving) storyboard of beatboard
  • het maken van proefopnamen of uitwerking van visual effects etc.
 • De productioneel-zakelijke uitwerking: max € 20.000 voor bijvoorbeeld:
  • het opstellen van een productiebegroting op basis van het filmplan door een uitvoerend producent
  • een onderzoek naar productionele uitvoering en financiële haalbaarheid (planning, productionele knelpunten, beoogd financieringsplan etc.)
  • Het opzetten van (internationale) cofinanciering waarbij ook internationale coproductiemarkten kunnen worden bezocht**
 • Strikt aanbevolen: De uitwerking van de visie op de positionering van je filmplan. Betrek externe expertise voor het ontwikkelen van de visie op de uitbreng, een distributiestrategie en de uitwerking van de positionering van je film: max. € 2.500 afhankelijk van onderbouwing in werkplan
 • Indien nodig noodzakelijke vertaal- en productionele of redactionele kosten op basis van werkplan: max. € 2.500
 • Het ontwikkelen van de eerste contouren voor de strategie met het oog op duurzaamheid (let op: dit bedrag hoeft niet opgenomen te worden in de begroting) ***
 • Producent: max. 15% aan producers fee & overhead over de bovenstaande door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten (werkplan).
 • Indien van toepassing bij een lange animatiefilm: max. € 40.000 voor animatic, teaser of trailer 
 • De aanvrager wordt verzocht om gebruik te maken van de modelbegroting voor projectontwikkeling op de website en deze als aparte excel te uploaden.
 • Klik hier voor informatie over overgangsregelingen (update 18-01-2024)

* In deze fase is het niet mogelijk voor een producent om na toekenning voor Projectontwikkeling een aanvullende bijdrage aan te vragen voor een scriptcoach of meeschrijvend regisseur. Een scriptcoach / deskundig adviseur is niet dezelfde persoon als (één van) de betrokken producent(en), tenzij de producent bij meer dan twee speelfilms die uit zijn gebracht in de bioscoop een credit heeft als hoofdscenarist / meeschrijvend regisseur.

** Let op: De deelname aan (internationale) labs vallen buiten projectontwikkeling. Daarvoor kan separaat aangevraagd worden via de regeling Filmactiviteiten

*** Per gehonoreerde aanvraag is een door het Fonds separaat gefinancierde eco-consultant beschikbaar, die het team kan adviseren over het ontwikkelen van de duurzaamheidsstrategie

Een aanvraag voor Projectontwikkeling moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De fase scenario ontwikkeling met een bijdrage van het Fonds is doorlopen en afgerond. Het stadium waarin het scenario zich bevindt dient in verhouding te zijn tot het nog beschikbare schrijfgeld in deze fase. Dat wil zeggen dat het scenario zich zodanig in een eindfase bevindt dat enkel nog verdieping en aanscherping nodig is. De aanvraag dient voorzien te zijn van een motivatie/reflectie hierop van de scenarist. 
 • Er dient een regisseur aan het project verbonden te zijn en er is een regievisie toegevoegd aan het filmplan, waarin overtuigend de contouren van de beoogde audiovisuele vorm en stijl worden geschetst.

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze ontwikkelfase. 

Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden. Het team bepaalt zelf wanneer het project klaar is voor de projectontwikkelingsfase.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. We streven ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Bij verlening van een bijdrage voor projectontwikkeling maakt een tussentijds voortgangsgesprek onderdeel uit van het subsidieverleningsproces.

Het wordt ten zeerste aangeraden om na een toekenning voldoende tijd te nemen met het team voor deze fase van projectontwikkeling en pas na een Voortgangsgesprek voor de volgende fase van realisering in te dienen.

Inhoudelijk

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en selectie van - en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdeling Subsidiebureau toetst de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Marketing en distributie

Voor de beoordeling van een projectontwikkelingsaanvraag dient er een duidelijke visie te zijn geformuleerd ten aanzien van de positionering van de film. Klik hier voor het document Gefaseerde input positionering en uitbreng.

In het aanvraagformulier wordt om de onderstaande bijlagen gevraagd en deze zijn verplicht.

Algemeen:

 • Volledig ingevuld & ondertekend aanvraagformulier (dmv het vinkje onderaan het formulier)

Inhoudelijk:

 • Scenario
 • Synopsis
 • Werkplan Projectontwikkeling (inhoudelijk en zakelijk): gezamenlijke onderbouwing, producent, regisseur, scenarist(en).
 • Toelichting producent
 • Toelicht scenarist
 • Toelichting regisseur
 • Viewingsmateriaal eerder eigen werk
 • CV's & filmografie

Zakelijk:

 • Begrotingsmodel Projectontwikkeling
 • Financieringsplan
 • Optie-overeenkomst of dealmemo met scenarist en/of storyboard artists en/of regisseur.
 • Indien van toepassing: Optie-overeenkomst bestaand werk (bv met uitgeverij) *
 • Uittreksel Kamer van Koophandel

*verplicht wanneer het een boekverfilming betreft

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op Speelfilm - Ontwikkeling speelfilm en lange animatiefilm

Let op: Om het aanvraagformulier van de nieuwe projectontwikkelingsregeling te openen, moet je een nieuw aanvraagformulier starten. De aanpassingen zijn niet te zien in reeds de opende aanvraagformulieren.

Veelgestelde vragen

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Het Fonds biedt - afhankelijk van de fase en categorie alsmede de aard en complexiteit van het filmplan en van het ontwikkelingsproces dat het team voor ogen heeft – niet alleen ruimte voor het schrijven maar ook voor het betrekken van een scriptcoach/adviseur, regisseur of specifieke creatieve of technische experts cq. heads of department bij de uitwerking van het filmplan. Ook is er indien noodzakelijk ruimte voor het maken van proefopnamen of voor researchactiviteiten. Bij animatie en onderzoek & experiment kan er gelijktijdig met de scenario-ontwikkeling aan de beeldontwikkeling worden gewerkt (artwork, karakterontwikkeling, beat- en storyboards).

Indien de aanvrager een productiemaatschappij is dan worden producers fee en overhead berekend over het subtotaal aan ontwikkelingskosten of zijn onderdeel van de totale bijdrage. Gaat het om een losse aanvraag voor een enkel onderdeel los van het schrijfproces, bijv. scriptcoach, dan wordt hierover geen fee en overhead gerekend.

Bij het verlenen van een bijdrage wordt uitgegaan van de in het Financieel en Productioneel Protocol opgenomen bijdragen en verdere financiële kaders en worden voorwaarden en verplichtingen benoemd in de brief van het Fonds (de beschikking). Bij verlening van een bijdrage maakt een voortgangsgesprek onderdeel uit van het subsidieverleningsproces.

De verantwoordelijkheid voor het te ontwikkelen filmplan ligt bij de subsidieontvanger en er geldt een termijn voor oplevering van de betreffende ontwikkelingsfase van twee jaar na dagtekening van de beschikking.

De verantwoordelijkheid om te bepalen wanneer jouw project klaar is voor realisering ligt bij jou. Wanneer je een project voor een realiseringsbijdrage indient, dan gaat het Filmfonds er dan ook van uit dat de ontwikkelingsfase van jouw project is afgerond. Het is niet mogelijk om je project na een afgewezen realiseringsbijdrage opnieuw in te dienen voor een ontwikkelingsbijdrage.

Klik hier voor het document met informatie over de overgangsregelingen.

Indien het project bij de eerste indiening voor projectontwikkeling kwalificeerde voor de overgangsregeling, mag je dezelfde bedragen voor het schrijfgeld aanhouden bij een her-indiening, ook na 1 juli 2024.

Nee, dat is niet mogelijk. Als het filmproject is afgewezen voor de projectontwikkelingsfase van Caleidoscoop, dan kun je niet meer terug naar de reguliere fases voor scenario-ontwikkeling of projectontwikkeling.

Nee, om een aanvraag in te kunnen dienen voor project ontwikkeling, moet je de fase scenario ontwikkeling bij het Filmfonds hebben doorlopen en afgerond.

Wanneer je filmplan twee keer is afgewezen voor projectontwikkeling, dan kan je niet meer voor projectontwikkeling indienen. Wel kan je dit filmplan nog indienen voor de fase Realisering. Dit betekent dat je de projectontwikkeling van je film met revolverende middelen en/of via andere partijen moet financieren. Denk bijvoorbeeld aan streamingsdiensten, de omroepen of het NPO-Fonds. Om een realiseringsaanvraag in te kunnen dienen dien je als aanvrager aan de gestelde eisen van die fase te voldoen.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Laura Talsma

Projectbegeleider

Raymond de Bois

Projectbegeleider