Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Netherlands Film Production Incentive High-End Series

Subsidie
Status:
Gesloten tot en met

Bij het Filmfonds kun je aanvragen voor subsidies in de vorm van een cash rebate voor aantoonbaar bestede en kwalificerende Nederlandse productiekosten voor (high-end) dramaseries, documentaires en animatieseries bestemd voor televisie/VOD-uitzending.

Met de Netherlands Film Production Incentive beoogt het Fonds high-end series, die in creatieve- en productionele vrijheid ontwikkeld en geproduceerd worden, te stimuleren en daarmee de productieactiviteit voor creatieve en technische filmprofessionals en filmbedrijven in Nederland te verhogen als ook de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken.

Daarnaast wordt beoogd de ontplooiing van filmtalent in Nederland en de diversiteit, kwaliteit en verspreiding van high-end series te stimuleren.

Een onafhankelijke productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden*, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis filmproducties, series en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die in de zeven kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één majoritaire filmproductie (referentiefilm) met een productiebudget van tenminste € 500.000,- en minimaal een bioscoopuitbreng in Nederland dan wel één majoritaire serie (referentieserie) binnen dezelfde categorie en minutenprijs (als voor de serie waarvoor een aanvraag is ingediend), die primair via televisie-/VOD-uitzending in Nederland openbaar is gemaakt. De categorieën zijn dramaserie, animatieserie en documentaireserie).

*Voor de Film Production Incentive en de Film Production Incentive High-End Series geldt dat alleen aanvragers uit Nederland, Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen aanvragen.

Maximaal € 3 miljoen per jaar per aanvragende productiemaatschappij

De subsidiebijdrage bedraagt maximaal 35% (cash rebate) van de aantoonbaar bestede en kwalificerende Nederlandse productiekosten. In de regeling is een overzicht opgenomen van kosten die niet kwalificerend zijn.

Het jaarbudget voor 2024 voor high-end series is € 12 miljoen: € 3 miljoen per aanvraagronde. Het subsidieplafond vind je hier.

De high-end serie dient onafhankelijk te zijn. Dat wil zeggen dat een aanvrager als rechtspersoon ten opzichte van eindexploitanten onafhankelijk is en in doorslaggevende mate beslissingsbevoegd qua inhoud, productie en uitvoering en dat er voldoende commerciële vrijheid is ten aanzien van de exploitatie en vertoning van de high-end serie.

Uitsluitend high-end series, dat wil zeggen dramaseries, animatieseries en documentaireseries die voldoen aan de culturele criteria, vereisten en voorwaarden van de regeling kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.

Op hoofdlijnen betreft het de volgende voorwaarden:

 • De televisie/VOD-uitzending in Nederland is gegarandeerd. In het geval van internationale drama-, documentaire- of animatieseries dienen deze bestemd te zijn voor openbaarmaking in twee of meer landen, waarbij Nederland één van de landen van herkomst van de coproducenten is.
 • High-end series op basis waarvan een aanvraag wordt ingediend dienen artistiek-inhoudelijk uitontwikkeld te zijn. De bij de aanvraag gevoegde scenario’s, regievisie en, in het geval van animatie de stijlgids dienen gereed voor productie te zijn.
 • Als ondergrens voor het productiebudget geldt een minimum minutenprijs:
  • Documentaireserie: € 4.000 per uitzendminuut
  • Animatieserie: € 8.000 per uitzendminuut
  • Dramaseries voor kinderen jonger dan 12 jaar: een minimum van 10.000 euro aan productiekosten per uitzendminuut voor een serie tussen de 10 en 25 minuten per aflevering, dan wel een minimum van 8.000 euro per uitzendminuut voor series langer dan 25 minuten
  • Dramaserie (overig): € 12.000 euro per uitzendminuut
 • Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor een Single Episode dienen de productiekosten per aflevering minimaal € 1 miljoen te bedragen. De productiekosten dienen naar het oordeel van het Fonds marktconform en realistisch begroot te zijn en rechtstreeks verband te houden met de realisering van de serie.
 • Tenminste 50% van het productiebudget moet bij aanvraag onvoorwaardelijk en aantoonbaar schriftelijk zijn toegezegd door derden (geen garanties of deferments).
 • Enkel aanvragen die een minimum van 75 punten – waaronder punten voor minimaal 2 hoofdfuncties – behalen komen in aanmerking. Voor internationale (co)producties met een minderheidsaandeel in de financiering vanuit Nederland die €1 miljoen of meer kwalificerende productiekosten in Nederland besteden is één hoofdfunctie toereikend en kunnen punten voor andere functies worden toegerekend, indien deze verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de productie in Nederland. Voor animatieseries met een minderheid in de financiering vanuit Nederland geldt dat de functies meetellen indien deze hoofdverantwoordelijkheid inhouden voor de productie in Nederland.
 • Een bijdrage wordt alleen beschikbaar gesteld bij een minimale besteding van 15% aan kwalificerende productiekosten.
 • De aanvrager is verplicht om de high-end serie te vervaardigen in overeenstemming met de bij de aanvraag overlegde gegevens waaronder het bij beschikking vastgelegde aantal punten.
 • De high-end serie dient binnen 6 maanden na dagtekening van de beschikking en uiterlijk voor de start van de opnamen volledig gefinancierd te zijn, waarna de Uitvoeringsovereenkomst van het Fonds wordt opgesteld.
 • De high-end serie dient gereed en binnen 36 maanden na afsluiten van de Uitvoeringsovereenkomst via televisie/VOD-uitzending openbaar gemaakt te zijn.

In het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie High-End Series / Addendum staan de nadere vereisten voor de aanvrager en de aanvraag beschreven.

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET.

Eerstvolgende deadlines

 • Netherlands Film Production Incentive High-End Series
 • Netherlands Film Production Incentive High-End Series

Het hoofd Film Production Incentive en de afdeling Productie toetsen de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag, waarna de directeur/bestuurder beslist over de aanvraag. Uitslag volgt doorgaans binnen acht tot tien weken.

Toetsing van aanvragen geschiedt op basis van strikte financiële, juridische en zakelijke criteria en met behulp van een puntensysteem. Aanvragen worden per aanvraagronde gerangschikt aan de hand van het puntensysteem. Voor 2024 is het minimum aantal punten vastgesteld op 75.

De hoogte van de subsidiebijdrage wordt berekend door de kwalificerende productiekosten te vermenigvuldigen met 35%. In de regeling is een overzicht opgenomen van kosten die niet kwalificerend zijn. Productiekosten die worden gemaakt vanaf de indiendatum van de aanvraag kunnen kwalificeren mits het aanvraagdossier aan de voorwaarden voldoet én volledig is op het moment van aanvraag.

Een subsidiebijdrage wordt verleend onder de voorwaarde dat er een uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten waarin nadere subsidieverplichtingen worden opgenomen. De definitieve hoogte van de verleende subsidiebijdrage wordt achteraf, op grond van de daadwerkelijk gemaakte en kwalificerende productiebestedingen, vastgesteld en vervolgens uitgekeerd. De subsidiebijdrage kan nooit hoger zijn dan het in de beschikking genoemde maximale bedrag +10%.

Het is mogelijk om 30% van de maximaal verleende subsidiebijdrage als voorschot te ontvangen. Dit betreft uitsluitend een voorschot voor betaling van Nederlandse kwalificerende productiekosten. Daarnaast is het op twee momenten mogelijk om een tussentijdse betaling aan te vragen: na afloop van de (hoofd) draaiperiode én na de picture lock. Het totaal van de tussentijdse betalingen bedraagt, inclusief het eventuele voorschot, maximaal 90% van de subsidiebijdrage van de Incentive. De laatste 10% van de subsidiebijdrage wordt uitbetaald bij een door het Fonds goedgekeurde verantwoording van de kosten en de financiering en van de vaststelling van de definitieve subsidiebijdrage door het Fonds. Deze dient binnen 4 maanden na eerste openbaarmaking/première opgeleverd te worden.

Indien een aanvraag wordt afgewezen, kan deze nog eenmaal in een volgende aanvraagronde worden ingediend.

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je wil indienen, in dit geval: Production Incentive - Dramaserie, Production Incentive - Documentaireserie of Production Incentive - Animatieserie.

Veelgestelde vragen

Een voorgesprek is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd. Je hebt daarmee de mogelijkheid om vragen voor te leggen en de Filmfondsmedewerkers kunnen je op hun beurt wijzen op specifieke veelvoorkomende knelpunten. Op basis van een voorgesprek kun je de eigen keuzes richting een aanvraag nog bijstellen om vervolgens zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de regeling en de subsidie die op grond daarvan verleend wordt.

Je kunt een voorgesprek inplannen, door een e-mail te sturen naar [email protected]. We ontvangen graag vooraf een concept-dekkingsplan, synopsis, conceptbegroting en puntentelling. In het gesprek komt in ieder geval de financieringsopzet aan de orde (de drempel van 50% onvoorwaardelijk bevestigde financiering), de toezeggingen van derden en de beoogde productiebestedingen.

Je kunt pas starten met de productie wanneer de financiering, inclusief Film Incentive, voor 100% gegarandeerd en schriftelijk vastgelegd is en er voldaan is aan de verplichtingen genoemd in de beschikking van het Fonds. Voor filmproducties waarvan, bij aanvraag de volledige financiering onvoorwaardelijk schriftelijk is toegezegd en vastgelegd en een eventuele Incentive subsidie bij verlening niet zou leiden tot overfinanciering, kan voor eigen rekening en risico gestart worden met de opnamen indien het Fonds instemt met het verzoek tot ontheffing.

Voor producties, zoals minoritaire coproducties die al volledig zijn gefinancierd en in productie zijn gegaan, kan een aanvraag bij de Incentive gedaan worden ter vervanging van bestaande financiering (bijv. een fiscale regeling uit het buitenland). De Incentive dient dan ter dekking van kosten die dan nog gemaakt moeten worden, in de meeste gevallen de kwalificerende kosten in de postproductie.

Als er nog een te overbruggen financieringstekort is voor een culturele filmproductie en high end series dat niet door de onafhankelijke producent of vanuit de markt is te dichten. Subsidie dient uitsluitend ter dekking van kosten die binnen de Europese kaders voor staatsteun subsidiabel zijn en niet gedekt worden door derden. In tegenstelling tot producties die in opdracht of exclusief voor één specifieke opdrachtgever of platform geproduceerd worden, zijn bijvoorbeeld speelfilms niet direct gefinancierd en primair gericht op bioscoopuitbreng en andere platforms om voorinvesteringen terug te verdienen en hun publiek in de breedte te bereiken. Deze filmproducties zijn zodanig kapitaalintensief en risicovol dat dan ook meerdere financiers nodig zijn om de productiekosten te voorfinancieren. Uitsluitend indien financiering vanuit de markt (investeringen producent, filmdistributeur etc.) niet voldoende dekkend is, verleent het Filmfonds subsidie. Filmproducties of high-end series waar geen financieringstekort is zal het Fonds niet subsidiëren.

Filmproducties of high end series dienen onafhankelijk te zijn om in aanmerking te komen voor de financiële bijdrage. Om die onafhankelijkheid te waarborgen, dient aan drie cumulatieve vereisten te worden voldaan:

 • Een eindexploitant, dan wel een rechtspersoon waarin een eindexploitant al dan niet door middel van een of meer dochtermaatschappijen een belang heeft, mag geen zeggenschap hebben over de aanvrager.
 • Een eindexploitant mag bovendien geen doorslaggevende inspraak hebben in de inhoud, productie en uitvoering van een filmproductie of high end serie.
 • Tot slot moet de aanvrager voldoende commerciële vrijheid hebben en behouden ten aanzien van de exploitatie en vertoning van de filmproductie of high end series dan wel een afgeleide daarvan.

Nee. Alleen filmproducties (cinematografische werken) of high end series die binnen de onafhankelijke professionele filmsector en onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke producent tot stand komen, kunnen bij het Filmfonds in aanmerking komen voor subsidie. Directe of indirecte subsidie aan mediabedrijven zoals omroepen, streamingdiensten of andere eindexploitanten is reglementair uitgesloten. Ook als een mediabedrijf/eindexploitant een te grote invloed heeft op de aanvrager dan wel op de inhoud van het beleid van de aanvrager of de productie, kan geen subsidie verleend worden.

Bij de subsidieverlening van het Fonds is het een gegeven dat eenmaal verleende subsidie alleen lager en niet hoger vastgesteld kan worden. Wel biedt het Fonds vanaf het vierde kwartaal van 2023 de ruimte om aanvullende kwalificerende kosten tot een maximum van 10% van de bijdrage additioneel toe te kennen bij vaststelling. Hiermee wordt gedurende de productie de ruimte geboden om onverwachte of aanvullende werkzaamheden in een later stadium alsnog mee te laten tellen en de bestedingen ten goede te laten komen aan de Nederlandse industrie.

Net als bij iedere vaststelling kan de subsidie bij oplevering van de film of high end serie en eindafrekening naar beneden worden gesteld. De subsidie kan zelfs ingetrokken worden indien niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden en verplichtingen. Het is dan ook belangrijk dat de voorgenomen bestedingen bij eindafrekening omgezet zijn in concrete en aantoonbaar kwalificerende productiekosten en dat het puntenaantal waarop beschikt is in stand is gebleven.

De maatregel heeft als doel de productieactiviteit via onafhankelijke geproduceerde culturele filmproducties en high end series in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken waarmee, naast het toevoegen van waarde aan producties, ook ruimte wordt gecreëerd voor de (door)ontwikkeling van talent en innovatie.

De maatregel heeft in de periode juli 2014 tot en met december 2021 ruim €697 miljoen aan Nederlandse productie-uitgaven gestimuleerd.

Voor de resultaten uit de jaarlijkse monitor, klik hier en voor de evaluatie van de Incentive door onderzoeksbureau Olsberg SPI, klik hier.

Een aanvrager kan maximaal € 3 miljoen aan Incentive-bijdrage per jaar aanvragen voor filmproducties. Daarnaast kan een aanvrager € 3 miljoen voor high end series per jaar aanvragen.

Nee, dat is niet mogelijk. Om te beoordelen of de serie voldoet aan de vereisten is het van belang om aan te tonen dat er daadwerkelijk sprake is van een high-end serie. Dat betekent dat bij het indienen van de aanvraag de scenario’s volledig uitontwikkeld dienen te zijn en dat de regievisie en de verdere creatieve uitwerking gereed zijn voor productie. Voor documentaireseries zal gevraagd worden om een uitgebreid researchverslag.

Dat mag. De regeling is niet beperkt tot alleen het eerste seizoen. Voor een eerste seizoen kent het Fonds wel extra impact-punten toe via het puntensysteem. Deze gelden niet voor vervolgseizoenen. Per aanvraagronde mag er een aanvraag ingediend worden voor 1 seizoen.

Dat kan. Je kunt een aanvraag doen voor een single episode als de productiekosten minimaal €1 miljoen bedragen, of een deel van de high-end serie, als er voldaan wordt aan het minimum aantal minuten (op basis van de reeds uitontwikkelde scenario’s).

Net als bij de aanvragen voor speelfilms, lange documentaires en lange animatiefilms worden aanvragen voor high-end series per aanvraagronde gerangschikt op basis van het puntensysteem. Als er budget resteert uit een aanvraagronde, wordt dit toegevoegd aan het budget van de volgende aanvraagronde tot het totale budget voor de pilot is besteed.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Ilke Vernooij

Hoofd Incentive / Head of Incentive

Simone Kaagman

Projectmedewerker