Spring naar inhoudSpring naar footer

Begrippenlijst

Van productiemaatschappij tot regeling, van slatefunding tot window. Wat betekenen al die begrippen eigenlijk?

Als je een aanvraag bij het Filmfonds indient kom je onvermijdelijk woorden tegen die je in het dagelijks leven minder vaak gebruikt. Voor de doorgewinterde producent zijn sommige termen vanzelfsprekend, voor de nieuwe aanvrager vaak niet helemaal. In de Filmfonds Begrippenlijst vind je deze termen en hun definities terug.

Het plan van de aanvrager tot uitvoering van een met elkaar samenhangend geheel van filmactiviteiten niet zijnde een filmproductie.

Het voor bioscoopvertoning en verdere exploitatie gereed maken van een filmproductie na voltooiing van de werkkopie.

Opeenvolging van meestal getekende storyboard-beelden die het scenario weergeven, dezelfde lengte als de te produceren animatiefilm heeft en minimaal van dialogen, camerabewegingen en rudimentaire bewegingen van de karakters is voorzien.

Een filmproductie die een kunstmatige filmtechniek hanteert waarbij door het na elkaar afspelen van verschillende stilstaande beelden de illusie van beweging ontstaat.

Een speelfilm waarbij de nadruk op de artistieke kwaliteit ligt en het eindresultaat dusdanig bijzonder is dat dit in potentie nationaal en/of internationaal herkend en gewaardeerd wordt.

Definitieve uitwerking van het scenario, het bepalen van de visuele stijl en
de creatieve en technische aspecten.

Overtuigt de geloofwaardigheid van de gekozen arena, de thematiek en de personages omschreven in het filmplan en is het duidelijk hoe die geloofwaardigheid (gedurende het project) wordt gewaarborgd?

De gedetailleerde financiële onderbouwing van de kosten van een filmproductie of filmactiviteit.

Het bestuur van het Fonds.

De landelijke distributie van een filmproductie, die na de première met een dagelijkse vertoning gedurende meerdere weken en in meerdere bioscopen en/of filmtheaters voor een betalend publiek in Nederland wordt uitgebracht.

Een uitwerking van het scenario op productionele aspecten.

Een soort filmproductie.

In hoeverre spreekt uit de visie op de beoogde vorm en stijl omschreven in jouw filmplan een overtuigende cinematografische kwaliteit?

Een filmproductie, waaraan twee of meer coproducenten risicodragend, op basis van een door alle partijen goedgekeurd filmplan en/of scenario een inhoudelijke en financiële bijdrage leveren.

Vult het creatieve team elkaar goed aan in ervaring, vakmanschap en samenstelling? Spreekt uit de aanpak de eigenheid en herkenbaarheid van de artistieke signatuur van de makers?

een gedetailleerd plan van alle activiteiten op het gebied van marketing en distributie, waarbij gebruik gemaakt wordt van alle mogelijke vormen van promotie, publiciteit en (social) media, ten behoeve van de bioscoopuitbreng en verdere exploitatie van de filmproductie.

Auteursfilms die de potentie hebben om een breder publiek in binnen- en buitenland te bereiken en in Nederland zowel in filmtheaters als bioscopen worden uitgebracht.

De digitaal opgeslagen kopie van de filmproductie (digital cinema package), die in een bioscoop kan worden vertoond.

Een film waarmee een scenarist, regisseur of producent debuteert in een specifieke categorie waarin de betreffende scenarist, regisseur of producent nog niet eerder zelfstandig verantwoordelijk was voor een film die is gerealiseerd en openbaar gemaakt.

Een voor het creatieve proces essentiële deskundige op een gespecialiseerd
vakgebied;

De professionele uitbreng en exploitatie van filmproducties.

Een non-fictie filmproductie geschikt voor bioscoopvertoning die een aspect van de werkelijkheid belicht waarbij de eigen visie van de regisseur wordt vormgegeven met creatieve gebruikmaking van filmische middelen in een persoonlijke stijl.

De inhoudelijke opzet voor een documentaire met daarin opgenomen de visie van de regisseur op het onderwerp, de stijl, de vorm en de ontwikkeling binnen de vertelling.

Digitale omzetting van een filmproductie ten behoeve van een digitale bioscoopuitbreng.

Verwachtingen van de bruto en netto inkomsten afkomstig uit alle vormen van exploitatie in een laag (low), gemiddeld (medium) en hoog (high) exploitatiemodel met daarin tevens opgenomen VOD en/of andere digitale distributie en de bezoekersprognose en aantal verkochte eenheden DVD en BluRay in de verschillende exploitatiemodellen.

Een (live-action) filmproductie waarin een verhaal wordt verteld dat zich hoofdzakelijk afspeelt in de verbeelding van de maker en toeschouwer.

Activiteiten op het gebied van film, concreet in de tijd afgebakend, die niet als filmproductie kunnen worden aangemerkt.

Een gespecialiseerd filmprofessional die voor een beperkte periode door het Fonds is aangesteld om te adviseren over aanvragen bij het Fonds.

Een rechtspersoon die op continue basis bedrijfsactiviteiten ontplooit met als hoofddoel de uitbreng en exploitatie van filmproducties in de Nederlandse bioscoop en via andere distributiekanalen. De rechtspersoon is ten tijde van de subsidieaanvraag gedurende minimaal twee jaar daarvoor gevestigd en actief geweest in Nederland, een Lidstaat van de Europese Unie, of in een Staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of in Zwitserland.

Het plan van de aanvrager tot uitvoering van een met elkaar samenhangend geheel van activiteiten dat bestaat uit het financieren, voortbrengen en (doen) exploiteren van een filmproductie.

Een cinematografisch werk.

Een natuurlijk persoon met aantoonbare gedegen en actuele kennis en ervaring op het gebied van filmproductie.

Het deel van de audiovisuele industrie dat professioneel actief is binnen de ontwikkeling, productie, distributie en vertoning van filmproducties.

Een publiek toegankelijke uitgaansgelegenheid gericht op de vertoning van filmproducties aan in filmkunst geïnteresseerd publiek waarbij een bijdrage wordt geleverd aan de diversiteit van het culturele filmaanbod.

Het protocol waarin specifieke financiële en productionele vereisten die het Fonds aan filmproducties en filmactiviteiten stelt, zijn opgenomen.

Stichting Nederlands Fonds voor de Film.

Een in de Nederlandse bioscoop en/of filmtheaters uit te brengen internationaal gecoproduceerde filmproductie. Bij een minoritaire coproductie is de Nederlandse producent in beperkte mate beslissingsbevoegd en verantwoordelijk en brengt tevens minder dan vijftig procent van de Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film 4 1 januari 2021 financiering van de filmproductie bijeen. Bij een majoritaire coproductie is de Nederlandse producent hoofdverantwoordelijk en beslissingsbevoegd en brengt tevens meer dan vijftig procent van de financiering van de filmproductie bijeen.

Een speelfilm of documentaire voor kinderen en/of jongeren.

Een filmproductie met een vertoningsduur tot 60 minuten mainstream film: een speelfilm waarbij de nadruk ligt op de publiekspotentie, dat wil zeggen de grootte van het publieksbereik in samenhang met de beoogde commerciële resultaten.

Een speelfilm die een kunstmatige filmtechniek hanteert waarbij door het na elkaar afspelen van verschillende stilstaande beelden de illusie van beweging ontstaat.

Een (internationale) filmproductie waarbij de Nederlandse producent een majoritair (co)producent is en de filmproductie op basis van de samenstelling van het artistieke team als Nederlands aan te merken is.

Een producent van een in de Nederlandse bioscoop en/of filmtheaters uit te brengen majoritaire filmproductie, die risicodragend investeert, hoofdverantwoordelijk en in doorslaggevende mate beslissingsbevoegd is en die een meerderheid van de financiering van de filmproductie bijeen heeft gebracht (of zal brengen).

Een gedetailleerd plan van alle activiteiten op het gebied van marketing en distributie, waarbij gebruik gemaakt wordt van alle mogelijke vormen van promotie, publiciteit en (social) media, ten behoeve van de bioscoopuitbreng en verdere exploitatie van de filmproductie.

Activiteiten die zijn gericht op het maximaliseren van het publieksbereik en een heldere positionering van de filmproductie aansluitend op de doelgroep en onder meer bestaan uit het opstellen en uitvoeren van een op de filmproductie toegesneden crossmediaal marketing en distributieplan met uitwerking van de plaats van uitbreng, het opstellen en uitvoeren van een media en publiciteitsplan, de promotie, het opzetten en uitvoeren van eventuele merchandising.

Partijen wier reguliere professionele activiteiten zijn gericht op het distribueren en exploiteren van filmproducties, in de ruimste zin des woords, ofwel partijen die risicodragende investeringen doen.

Een bijdrage van het Fonds die wordt toegekend indien specifieke partijen ook een bepaalde bijdrage leveren.

Een onderneming die zich bezighoudt met het verspreiden, dan wel doen verspreiden, van audiovisuele media-inhoud aan het algemene publiek of delen daarvan

Een voorschot op exploitatieopbrengsten dat geïnvesteerd wordt in de realisering of aankoop van een filmproductie en niet terugvorderbaar, maar verrekenbaar is met opbrengsten die een filmproductie kan genereren door vertoning in bioscopen en verdere exploitatie in de ruimste zin des woords.

Een producent van een in de Nederlandse bioscoop en/of filmtheaters uit te brengen internationale (co)productie, die risicodragend investeert, maar in beperkte mate, te weten primair voor het Nederlandse deel van de filmproductie, beslissingsbevoegd en verantwoordelijk is en die een minderheid van de financiering van de filmproductie bijeen heeft gebracht (of zal brengen).

Een in de Nederlandse bioscoop en/of filmtheaters uit te brengen (internationale) filmproductie, waarvoor de Nederlandse producent in beperkte mate beslissingsbevoegd en verantwoordelijk is en die een minderheid van de financiering van de filmproductie bijeen heeft gebracht.

Nederlands Filmtheater Overleg.

Alle mogelijke vormen van distributie van een filmproductie, uitgezonderd die via bioscopen en filmtheaters, waaronder in ieder geval wordt begrepen de distributie op DVD en Blu ray, via televisie, Video On Demand, pay per view- en online distributiekanalen.

Een filmproductie wordt als onafhankelijk beschouwd als volgens het bestuur aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de eindexploitant heeft geen directe of indirecte zeggenschap over de aanvrager;
  • de eindexploitant heeft geen doorslaggevende invloed op de inhoud, productie en uitvoering van de filmproductie;
  • de aanvrager heeft en behoudt voldoende commerciële vrijheid met betrekking tot de exploitatie en vertoning van de filmproductie of een afgeleide daarvan.

Digitale toepassingen die de gebruiker, per filmtitel of in de vorm van een abonnement in de gelegenheid stelt om, op het moment dat hij het wil filmproducties te bekijken.

Een filmproductie, in welke categorie dan ook, die naar het oordeel van het bestuur onderzoekend en/of grensverleggend is.

Alle werkzaamheden verbonden aan de ontwikkeling van een filmproductie tot aan de productie ervan

Het aan het publiek bekend maken middels vertoning van de filmproductie.

In hoeverre is jouw plan onderscheidend of vernieuwend te noemen binnen het bestaande filmaanbod?

Een marketingmethode waarbij gericht gezocht wordt naar geloofwaardige ‘influencers’ (mensen, organisaties, stichtingen enz.) die een duidelijke en sterke link hebben met het onderwerp van de film, die op hun beurt een heel gerichte doelgroep kunnen bereiken en informeren over de film.

De definitief vastgestelde montageversie van de filmproductie, op basis waarvan de verdere nabewerking plaatsvindt.

De kosten voor het verveelvoudigen en/of vervaardigen van een DCP voor vertoning van de filmproductie.

De directe kosten na de fase van realisering die samenhangen met de bioscoopuitbreng en promotie van de voor vertoning gereed zijn de filmproductie en de kosten van de uitbrengkopieën (printkosten/DCP).

De natuurlijke persoon die de productiemaatschappij rechtsgeldig vertegenwoordigt en binnen de organisatie van de productiemaatschappij beleidsmatig, bedrijfsmatig en inhoudelijk eindverantwoordelijk is.

De kosten gemoeid met de realisering van een filmproductie

Een rechtspersoon die op continue basis bedrijfsactiviteiten ontplooit met als hoofddoel de productie en exploitatie van filmproducties en/of mediaproducties. De rechtspersoon is ten tijde van de aanvraag gedurende minimaal twee jaar daarvoor gevestigd en actief geweest in Nederland, een Lidstaat van de Europese Unie, of in een Staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of in Zwitserland.

De uitwerking van de zakelijke en productionele opzet van een filmproductie ter voorbereiding op de eventuele realisering.

De artistieke uitwerking van het scenario tot een definitieve versie en de uitwerking van de zakelijke en productionele opzet van een filmproductie ter voorbereiding op eventuele realisering.

Voor wie maak je deze film? Wat is in je filmplan de visie op de positionering van de film ten opzichte van het bestaande filmaanbod en het beoogde publiek?

Alle werkzaamheden na de fase van ontwikkeling die verbonden zijn aan het tot stand brengen en voor vertoning gereed maken van een filmproductie die bestemd is voor bioscoop uitbreng in Nederland.

Een natuurlijk persoon die de artistieke regie voert over de uitvoering van een filmproductie.

De (promotie) materialen, waaronder een internationale presskit, die een internationale sales agent nodig heeft ten behoeve van de internationale verkoop van de filmproductie.

Een beschrijving van opeenvolging van scènes en geschreven tekst met dialoog geschikt om te verfilmen tot een filmproductie; scenarist: de schrijver van een synopsis, treatment, scenario of documentaire script.

De schrijver van een synopsis, treatment, scenario of documentairescript.

Een in zijn vakgebied gespecialiseerde en bij het project passende dramaturg, scripteditor of ervaren scenarioschrijver gespecialiseerd in het begeleiden van scenaristen in het schrijven van een scenario.

De financiering van een pakket van filmproducties.

Een filmproductie in het genre fictie met een vertoningsduur van tenminste 60 minuten, die primair bestemd is voor bioscoopuitbreng

Een opeenvolging van op papier uitgewerkte shots van scènes uit een scenario bestaande uit tekeningen aangevuld met uitgeschreven informatie zoals de dialoog, het geluid en een korte beschrijving en de duur van elk shot.

Een korte omschrijving van het verhaal en de belangrijkste personages van het te schrijven scenario.

De distributie van de filmproductie in de bioscoop of filmtheater.

Een aanvullende fondsbijdrage op grond van vooraf vastgestelde criteria, opgenomen in het Financieel & Productioneel Protocol.

Een wervende audiovisuele aankondiging van de (beoogde) filmproductie.

Een per scène of cluster van scènes, geconcentreerd geschreven weergave van het te schrijven scenario, zonder dialogen.

De overeenkomst tussen het Fonds en de subsidieontvanger ter uitvoering van het besluit tot verlening van een subsidie.

Overtuigt de persoonlijke of maatschappelijke betekenis van je plan en jouw visie en motivatie hierbij?

De montageversie die voorafgaand aan de ‘picture lock’ van de filmproductie ter bespreking wordt voorgelegd aan het Fonds en een duidelijke opzet van de definitieve filmproductie toont.

Een onderbouwd plan van aanpak waarin de planning en stappen beschreven staan voor het ontwikkelingstraject dat het team voor ogen heeft waaronder een motivatie en van de producent, de scenarist en/of regisseur op welke manier dit traject bijdraagt aan de optimale ontwikkeling van het filmplan.

Overtuigt de zeggingskracht in jouw filmplan die onder meer spreekt uit de door jou gekozen thematiek, structuur, personages en verhaallijn?