Spring naar inhoud Spring naar footer
Spring naar inhoud

Netherlands Film Production Incentive

Subsidie
Status:
Gesloten

Bij het Filmfonds kun je aanvragen voor subsidies in de vorm van een cash rebate voor aantoonbaar bestede en kwalificerende Nederlandse productiekosten voor speelfilms, lange documentaires en lange animatiefilms die primair bestemd zijn voor de bioscoop.

Met de Netherlands Film Production Incentive beoogt het Fonds filmproducties, die in creatieve- en productionele vrijheid ontwikkeld en geproduceerd worden, te stimuleren en daarmee de productieactiviteit voor creatieve en technische filmprofessionals en filmbedrijven in Nederland te verhogen als ook de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken.

Daarnaast wordt beoogd de ontplooiing van filmtalent in Nederland en de diversiteit, kwaliteit en verspreiding van filmproducties te stimuleren.

Wie komt in aanmerking?

Een onafhankelijke productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden*, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die in de zeven kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één majoritaire filmproductie (referentiefilm) met een productiebudget van tenminste € 500.000,- en een bioscoopuitbreng in Nederland.

*Voor de Film Production Incentive en de Film Production Incentive High-End Series geldt dat alleen aanvragers uit Nederland, Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen aanvragen.

Bijdrage

Maximaal € 1,5 miljoen per filmproductie

Maximaal € 3 miljoen per jaar per aanvragende productiemaatschappij

De subsidiebijdrage bedraagt maximaal 35% (cash rebate) van de aantoonbaar bestede en kwalificerende Nederlandse productiekosten. In de regeling is een overzicht opgenomen van kosten die niet kwalificerend zijn.

Het jaarbudget voor 2023 voor filmproducties is € 25,9 miljoen, ofwel € 6,5 miljoen per aanvraagronde. Het subsidieplafond vind je hier.

Voorwaarden

De filmproductie dient onafhankelijk te zijn. Dat wil zeggen dat een aanvrager als rechtspersoon ten opzichte van eindexploitanten onafhankelijk is en in doorslaggevende mate beslissingsbevoegd qua inhoud, productie en uitvoering en dat er voldoende commerciële vrijheid is ten aanzien van de exploitatie en vertoning van de filmproductie.

Uitsluitend filmproducties, te weten speelfilms, lange animatiefilms en lange documentaires die voldoen aan de culturele criteria, vereisten en voorwaarden van de regeling kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.

Op hoofdlijnen betreft het de volgende voorwaarden:

 • De bioscoopuitbreng in Nederland (12 weken) dient gegarandeerd te zijn. Voor Nederlandse minoritaire coproducties kwalificeert ook een gegarandeerde bioscoopuitbreng in het land van herkomst én een non-theatrical release in Nederland.
 • Voor een speelfilm of lange animatiefilm dienen de productiekosten minimaal
  € 1.
  000.000 te bedragen en de kwalificerende kosten minimaal € 150.000
 • Voor een lange documentaire dienen de productiekosten minimaal 250.000 te bedragen en de kwalificerende kosten minimaal € 100.000.
 • De productiekosten dienen naar het oordeel van het Fonds marktconform en realistisch begroot te zijn en rechtstreeks verband te houden met de realisering van de filmproductie.
 • Tenminste 50% van het productiebudget moet bij aanvraag onvoorwaardelijk en aantoonbaar schriftelijk zijn toegezegd door derden (geen garanties of deferments).
 • Enkel aanvragen die een minimum van 75 punten - waaronder punten voor minimaal twee hoofdfuncties - behalen komen in aanmerking. Voor internationale (co)producties met een minderheidsaandeel in de financiering vanuit Nederland die € 1 miljoen of meer kwalificerende productiekosten in Nederland besteden is één hoofdfunctie toereikend en kunnen punten voor andere functies worden toegerekend, indien deze verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de productie in Nederland.
 • Minimaal twee, niet aan elkaar gelieerde financiers, dragen bij aan de financiering en een brede publiekstoegang en zichtbaarheid via meerdere eindexploitanten blijft gegarandeerd.
 • De aanvrager is verplicht om de filmproductie te vervaardigen in overeenstemming met de bij de aanvraag overlegde gegevens waaronder het bij beschikking vastgelegde aantal punten.
 • De filmproductie dient binnen 6 maanden na dagtekening van de beschikking en uiterlijk voor de start van de opnamen volledig gefinancierd te zijn, waarna de Uitvoeringsovereenkomst van het Fonds wordt opgesteld.
 • De filmproductie dient gereed en uitgebracht te zijn binnen 24 maanden na afsluiten van de Uitvoeringsovereenkomst.

In het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland staan de nadere vereisten voor de aanvrager en de aanvraag beschreven.

Deadlines

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET.

Eerstvolgende deadlines

 • Netherlands Film Production Incentive
 • Netherlands Film Production Incentive
 • Netherlands Film Production Incentive
 • Netherlands Film Production Incentive
Procedure

Het hoofd Film Production Incentive en de afdeling Productie toetsen de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag, waarna de directeur/bestuurder beslist over de aanvraag. Uitslag volgt doorgaans binnen acht tot tien weken.

Toetsing van aanvragen geschiedt op basis van strikte financiële, juridische en zakelijke criteria en met behulp van een puntensysteem. Aanvragen worden per aanvraagronde gerangschikt aan de hand van het puntensysteem. Voor 2023 is het minimum aantal punten vastgesteld op 75.

De hoogte van de subsidiebijdrage wordt berekend door de kwalificerende productiekosten te vermenigvuldigen met 35%. In de regeling is een overzicht opgenomen van kosten die niet kwalificerend zijn. Productiekosten die worden gemaakt vanaf de indiendatum van de aanvraag kunnen kwalificeren mits het aanvraagdossier aan de voorwaarden voldoet én volledig is op het moment van aanvraag.

Een subsidiebijdrage wordt verleend onder de voorwaarde dat er een uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten waarin nadere subsidieverplichtingen worden opgenomen. De definitieve hoogte van de verleende subsidiebijdrage wordt achteraf, op grond van de daadwerkelijk gemaakte en kwalificerende productiebestedingen, vastgesteld en vervolgens uitgekeerd. De subsidiebijdrage kan nooit hoger zijn dan het in de beschikking genoemde maximale bedrag.

Het is mogelijk om 30% van de maximaal verleende subsidiebijdrage als voorschot te ontvangen. Dit betreft uitsluitend een voorschot voor betaling van Nederlandse kwalificerende productiekosten. Daarnaast is het op twee momenten mogelijk om een tussentijdse betaling aan te vragen: na afloop van de (hoofd) draaiperiode én na de picture lock. Het totaal van de tussentijdse betalingen bedraagt, inclusief het eventuele voorschot, maximaal 90% van de subsidiebijdrage van de Incentive. De laatste 10% van de subsidiebijdrage wordt uitbetaald bij een door het Fonds goedgekeurde verantwoording van de kosten en de financiering, en van de vaststelling van de definitieve subsidiebijdrage door het Fonds. Deze dient binnen 4 maanden na eerste openbaarmaking/première opgeleverd te worden.

Mocht je overwegen tevens een selectieve bijdrage in het kader van een andere subsidieregeling van het Fonds aan te vragen dan is het, gezien de koppeling met bestedingen bij de Netherlands Film Production Incentive, noodzakelijk dat deze aanvraagmogelijkheden afgerond zijn.

Indien een aanvraag wordt afgewezen, kan deze nog eenmaal in een volgende aanvraagronde worden ingediend.

Reglementen en protocollen
Subsidie aanvragen

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Ga vervolgens naar Production Incentive.
 3. Kies voor Speelfilm, Documentaire, Lange Animatie

Veelgestelde vragen

Is een voorgesprek van belang voor de aanvraag?

Een voorgesprek is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd. Je hebt daarmee de mogelijkheid om vragen voor te leggen en de Filmfondsmedewerkers kunnen je op hun beurt wijzen op specifieke veelvoorkomende knelpunten. Op basis van een voorgesprek kun je de eigen keuzes richting een aanvraag nog bijstellen om vervolgens zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de regeling en de subsidie die op grond daarvan verleend wordt.

Je kunt een voorgesprek inplannen, door een e-mail te sturen naar [email protected]. We ontvangen graag vooraf een concept-dekkingsplan, synopsis, conceptbegroting en puntentelling. In het gesprek komt in ieder geval de financieringsopzet aan de orde (de drempel van 50% onvoorwaardelijk bevestigde financiering), de toezeggingen van derden en de beoogde productiebestedingen.

Mogen de opnames van de productie starten voordat de volledige financiering gegarandeerd is?

Je kunt pas starten met de productie wanneer de financiering, inclusief Film Incentive, voor 100% gegarandeerd en schriftelijk vastgelegd is en er voldaan is aan de verplichtingen genoemd in de beschikking van het Fonds. Voor filmproducties waarvan, bij aanvraag de volledige financiering onvoorwaardelijk schriftelijk is toegezegd en vastgelegd en een eventuele Incentive subsidie bij verlening niet zou leiden tot overfinanciering, kan voor eigen rekening en risico gestart worden met de opnamen indien het Fonds instemt met het verzoek tot ontheffing.

Mag ik bestaande financiering vervangen voor financiering vanuit de Incentive?

Voor producties, zoals minoritaire coproducties die al volledig zijn gefinancierd en in productie zijn gegaan, kan een aanvraag bij de Incentive gedaan worden ter vervanging van bestaande financiering (bijv. een fiscale regeling uit het buitenland). De Incentive dient dan ter dekking van kosten die dan nog gemaakt moeten worden, in de meeste gevallen de kwalificerende kosten in de postproductie.

Wanneer is er sprake van een financieringstekort en dus grond voor subsidie?

Als er nog een te overbruggen financieringstekort is voor een culturele filmproductie en high end series dat niet door de onafhankelijke producent of vanuit de markt is te dichten. Subsidie dient uitsluitend ter dekking van kosten die binnen de Europese kaders voor staatsteun subsidiabel zijn en niet gedekt worden door derden. In tegenstelling tot producties die in opdracht of exclusief voor één specifieke opdrachtgever of platform geproduceerd worden, zijn bijvoorbeeld speelfilms niet direct gefinancierd en primair gericht op bioscoopuitbreng en andere platforms om voorinvesteringen terug te verdienen en hun publiek in de breedte te bereiken. Deze filmproducties zijn zodanig kapitaalintensief en risicovol dat dan ook meerdere financiers nodig zijn om de productiekosten te voorfinancieren. Uitsluitend indien financiering vanuit de markt (investeringen producent, filmdistributeur etc.) niet voldoende dekkend is, verleent het Filmfonds subsidie. Filmproducties of high-end series waar geen financieringstekort is zal het Fonds niet subsidiëren.

Wanneer is een productie onafhankelijk?

Filmproducties of high end series dienen onafhankelijk te zijn om in aanmerking te komen voor de financiële bijdrage. Om die onafhankelijkheid te waarborgen, dient aan drie cumulatieve vereisten te worden voldaan:

 • Een eindexploitant, dan wel een rechtspersoon waarin een eindexploitant al dan niet door middel van een of meer dochtermaatschappijen een belang heeft, mag geen zeggenschap hebben over de aanvrager.
 • Een eindexploitant mag bovendien geen doorslaggevende inspraak hebben in de inhoud, productie en uitvoering van een filmproductie of high end serie.
 • Tot slot moet de aanvrager voldoende commerciële vrijheid hebben en behouden ten aanzien van de exploitatie en vertoning van de filmproductie of high end series dan wel een afgeleide daarvan.
Mogen mediabedrijven of eindexploitanten ook aanvragen?

Nee. Alleen filmproducties (cinematografische werken) of high end series die binnen de onafhankelijke professionele filmsector en onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke producent tot stand komen, kunnen bij het Filmfonds in aanmerking komen voor subsidie. Directe of indirecte subsidie aan mediabedrijven zoals omroepen, streamingdiensten of andere eindexploitanten is reglementair uitgesloten. Ook als een mediabedrijf/eindexploitant een te grote invloed heeft op de aanvrager dan wel op de inhoud van het beleid van de aanvrager of de productie, kan geen subsidie verleend worden.

Kan de subsidie na verlening nog naar boven bijgesteld worden?

Dat is niet mogelijk. Eenmaal verleende subsidie kan alleen lager en nooit hoger vastgesteld worden. Dat is een gegeven in de subsidieverlening van het Fonds. Het is dan ook van belang dat je als aanvrager voorafgaand aan de aanvraag een weloverwogen keus maakt en dit ook in het voorgesprek aan de orde stelt. Bij verlening van de subsidie wordt ook ruimte geboden voor onvoorziene kwalificerende kosten. Bij vaststelling van de Incentive-bijdrage dient deze ruimte door concrete kwalificerende bestedingen te zijn ingevuld. Ook worden kwalificerende productiekosten meegenomen in de berekening van de subsidie vanaf het moment van indiening van een compleet aanvraagdossier.

Kan de verleende Incentive-bijdrage bij vaststelling verlaagd worden?

Net als bij iedere vaststelling kan de subsidie bij oplevering van de film of high end serie en eindafrekening naar beneden worden gesteld. De subsidie kan zelfs ingetrokken worden indien niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden en verplichtingen. Het is dan ook belangrijk dat de voorgenomen bestedingen bij eindafrekening omgezet zijn in concrete en aantoonbaar kwalificerende productiekosten en dat het puntenaantal waarop beschikt is in stand is gebleven.

Wat zijn de resultaten van de Film Incentive?

De maatregel heeft als doel de productieactiviteit via onafhankelijke geproduceerde culturele filmproducties en high end series in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken waarmee, naast het toevoegen van waarde aan producties, ook ruimte wordt gecreëerd voor de (door)ontwikkeling van talent en innovatie.

De maatregel heeft in de periode juli 2014 tot en met december 2021 ruim €697 miljoen aan Nederlandse productie-uitgaven gestimuleerd.

Voor de resultaten uit de jaarlijkse monitor, klik hier en voor de evaluatie van de Incentive door onderzoeksbureau Olsberg SPI, klik hier.

Wat is het maximale bedrag per aanvrager?

Een aanvrager kan maximaal € 3 miljoen aan Incentive-bijdrage per jaar aanvragen voor filmproducties. Daarnaast kan een aanvrager € 3 miljoen voor high end series per jaar aanvragen.

Mag ik gelijktijdig beroep doen op selectieve Fondssteun en Film Incentive?

Indien voor de financiering van de filmproductie beide bijdragen noodzakelijk zijn, dan dient eerst de selectieve fondsbijdrage op grond van het deelreglement realisering te worden aangevraagd. Voor de beoordeling in het kader van de Film Production Incentive, als ook ter voorkoming van problemen rond financiering en bestedingen, moet vooraf helder zijn of er sprake is van gecombineerde Filmfondsbijdragen of niet. Na de beschikking voor een selectieve fondsbijdrage kan er Film Production Incentive worden aangevraagd. Klik voor alle deadlines hier.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Ilke Vernooij

Hoofd Incentive / Head of Incentive

Simone Kaagman

Projectmedewerker