Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Caleidoscoop

Subsidie
Status:
Gesloten tot en met

Caleidoscoop nodigt nieuwe en ervaren filmmakers uit om binnen een jaar hun eigenzinnige filmplannen te maken volgens een low-budget concept. Dit kunnen zowel fictie-, non-fictie- als hybride films (> 60 minuten) zijn. Met Caleidoscoop biedt het Filmfonds een alternatieve financieringsroute om een instroom van creativiteit, nieuwe perspectieven en meer diversiteit in het huidige filmaanbod te stimuleren. Eigenzinnigheid, lef en teamwerk staan hierbij centraal.

Voor Caleidoscoop kan ook direct een realiseringsaanvraag worden ingediend, aangezien een snelle en alternatieve manier van ontwikkeling en productie past binnen het low-budget concept van de regeling. Vraag bij twijfel een gesprek aan met de projectbegeleider.

Caleidoscoop biedt nieuwe en ervaren filmmakers een alternatieve financieringsroute voor fictie-, non-fictie of hybride films die langer zijn dan 60 minuten.

Het gaat hierbij specifiek om filmplannen die niet passen binnen een regulier financieringstraject van ontwikkeling, realisering en distributie. Dit betekent dat je met dit project niet gebonden wil zijn aan traditionele vormen van ontwikkeling, publiek-private financiering en (bioscoop)uitbreng. In plaats daarvan kiest jouw team ervoor om een lange film te maken op een vernieuwende manier, binnen een productieperiode van een jaar en volgens een low-budget concept.

Met de snelle en eenvoudige financieringsroute en de - naar verhouding - hoge fondsbijdrage van Caleidoscoop, stimuleert het Filmfonds een instroom van creativiteit, nieuwe perspectieven en meer diversiteit in het huidige filmaanbod.

De regeling richt zich op films die opvallen vanwege hun urgentie, lef en eigenzinnigheid. De films zijn daarnaast in inhoud en aanpak grensverleggend. De projecten worden beoordeeld op een helder, consistent cinematografisch concept en op de samenhang tussen vorm, inhoud en aanpak op creatief vlak en productioneel zakelijk gebied. Het is daarom belangrijk dat het plan door het hele team wordt gedragen.

Eerdere projecten die een ontwikkelings- en/of een realiseringsbijdrage ontvingen vanuit Caleidoscoop zijn onder andere Biak van Monique Verhoeckx, Whisky of Marlboro van Reber Dosky enToutes Directions van Noël Loozen ontving. Voorbeelden van projecten van de eerdere regeling Ontwikkeling en Realisering Low-budget zijn Bijt van Guido Coppis, Die Middag van Nafiss Nia, Drama Girl van Vincent Boy Kars en De Libi van Shady El-Hamus.

Caleidoscoop biedt een platform voor nieuw talent en een plek voor (ervaren) eigenzinnige filmmakers die grenzen willen verleggen en binnen de beperkingen van budget en tijd hun lange film willen maken.

Teamwerk staat centraal bij Caleidoscoop. Tijdens de ontwikkeling van je film bestaat het team dan ook uit tenminste een producent en regisseur en, in het geval van fictie, ook een (co-)scenarist. Ook andere teamleden kunnen in deze fase al betrokken worden, als dat logisch is voor de vorm, inhoud en aanpak van het plan.

Bij de realisering breidt het team van makers uit met de Heads of Department en, als het van toepassing is, de hoofdrolspelers of de participerende personages die met elkaar deze film willen maken.

De regisseur en/of scenarist kan niet dezelfde persoon zijn als de producent.

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF), die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van tenminste één vrije, niet in opdracht vervaardigde filmproductie (lang of kort) in de Nederlandse professionele film- en televisiesector.

De film wordt, volgens het low-budget concept, op basis van de fondsbijdrage gerealiseerd.

Als aanvrager bepaal je zelf of het filmplan artistiek en productioneel gezien nog een laatste slag moet slaan in de projectontwikkelingsfase, of dat het project klaar is voor de volgende fase - de realisering. Voor Caleidoscoop kan daarom voor de volgende bijdragen worden aangevraagd:

Projectontwikkeling Caleidoscoop

 • Maximaal € 28.750 (inclusief producers fee & overhead)
  Deze bijdrage vraag je aan voor de laatste fase van ontwikkeling gericht op de artistieke- en productionele uitwerking van het filmplan. Je krijgt met deze bijdrage de ruimte om met nieuwe werkwijzen tot de uitontwikkeling van je lange film te komen. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan het betrekken van Heads of Department, het maken van proefopnames, het ontwerpen van een storyboard, een polish van het scenario, repetities, locatiebezoeken, worldbuilding en/of uitwerking productiebegroting. *

*Per gehonoreerde aanvraag is een door het Fonds separaat gefinancierde eco-consultant beschikbaar voor deze fase, die het team kan adviseren over het ontwikkelen van de duurzaamheidsstrategie.

Realisering

 • Van € 300.000 tot maximaal € 550.000 (inclusief producers fee & overhead)**
  Deze bijdrage vraag je aan voor de realisering van een filmproductie van minimaal 60 minuten. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de categorie (fictie, non-fictie of hybride) en het ambitieniveau van het project. Uitgaande van bovenstaande bandbreedte is er op jaarbasis budget voor maximaal 5 films binnen een subsidieplafond van € 2, 3 miljoen.
 • Het Fonds levert een extra bijdrage voor de verduurzaming van de productie. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in de kosten van de eco-manager tot een bedrag van € 3.000.

**Bovenstaande basisbijdrage is inclusief de geoormerkte bedragen: € 15.000 voor sales deliveries, audiodescriptie en ondertiteling en minimaal, 2,5% van het productiebudget dient begroot te zijn voor marketing en promotie.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

De aanvraag voor Caleidoscoop moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het dossier omschrijft duidelijk waarom de filmproductie qua inhoud en aanpak aansluit bij de uitgangspunten van Caleidoscoop en niet bij een regulier financieringstraject van ontwikkeling en realisering via het Fonds en/of andere financiers;
 • Het filmplan is al zo ver gevorderd dat het realiseren van de film binnen de beperkte tijd en het low-budget concept haalbaar is;
 • De positionering richting het publiek is grondig onderbouwd. De film uitbrengen in de bioscoop is niet per se het doel, maar de producent is zich wel goed bewust van het potentiële publiek van de film en werkt aan een breed bereik via verschillende distributieplatforms. Alternatieve vormen van distributie, inclusief outreach en impact campagnes, vallen onder de mogelijkheden;
 • Het productiebudget van de film is maximaal € 650.000. Ook de kosten van het ontwikkeltraject zijn hierin opgenomen. De hoogte van het productiebudget is een belangrijk onderdeel van het filmplan;
 • Voor een Caleidoscoop-film geldt dat de creatieve vrijheid en het verkennen van nieuwe paden niet beperkt mogen worden door de eisen van eindexploitanten of andere financiers. Om die reden is de fondsbijdrage naar verhouding hoog en doorslaggevend voor de totale financiering van je film. Met de toekenning van een Fondsbijdrage moet de film dus zonder voorbehoud gerealiseerd kunnen worden.
 • Bijfinanciering is toegestaan tot maximaal 10% van het productiebudget;
 • Bij de aanvraag voeg je een werkplan als bijlage toe (zie ook De bijlagen). De inhoud van dit werkplan kan tijdens het Caleidoscooptraject niet meer gewijzigd worden.

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET.

Eerstvolgende deadlines

 • Caleidoscoop

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Presentatie bij realiseringsaanvragen (optioneel, niet verplicht)

Na het indienen van je aanvraag kun je ervoor kiezen een mondelinge presentatie te geven om de inhoudelijke en zakelijke aspecten van je project extra toe te lichten, ter aanvulling op je digitale aanvraag. Deze presentatie is niet verplicht.

De teams mogen de invulling van de presentatie verder zelf bepalen. De aanvragen worden niet voorafgaand aan de presentatie gelezen.

Wil jouw team komen presenteren? Dan duurt jullie presentatie maximaal 20 minuten. Daarna heeft de commissie nog 10 minuten om vragen stellen over het project. De presentaties voor de huidige ronde vinden live plaats op het kantoor van het Filmfonds op 23 april 2024.

Beoordeling

Een commissie draagt zorg voor de artistiek-inhoudelijke beoordeling en het advies over aanvragen binnen Caleidoscoop. De afdelingen Productiebureau en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen. Alleen aanvragen die aan de voorwaarden voldoen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.

In aanvulling op het beoordelingskader van artikel 5 van het Algemeen Reglement worden de volgende punten in de beoordeling meegenomen:

 • Is het ingediende filmplan inhoudelijk en in aanpak grensverleggend?
 • Is er sprake van een helder en consistent cinematografisch concept?
 • Overtuigen de toelichtingen op de creatieve aanpak om binnen de tijdslimiet van de regeling de film te realiseren en het beoogde publiek te bereiken?
 • Wordt het plan door het gehele team gedragen en is dit voldoende onderbouwd in het dossier? Denk hierbij ook aan Heads of Departments, hoofdcast bij een speelfilm of participerende personages bij een documentaire.
 • Kan de film met de Fondsbijdrage binnen de tijd en het budget gerealiseerd worden en is het project niet (inhoudelijk of financieel) te afhankelijk van derden?
 • Staat de productiebegroting in verhouding tot de gestelde artistiek-inhoudelijke amibities van het team en zijn alle noodzakelijke kosten erin verwerkt?

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Projecten die vanuit Caleidoscoop een projectontwikkelingsbijdrage ontvangen moeten uiterlijk binnen een jaar na de ontwikkelingstoekenning een aanvraag indienen voor de realiseringsfase van Caleidoscoop. Komt een project in aanmerking voor een realiseringsbijdrage, dan dient de productie binnen één jaar na de realiseringstoekenning volledig gefinancierd en gestart te zijn.

De bijlagen

 • Synopsis
 • Scenario of alternatieve structuren zoals een skeletonscript of storyboard
 • Toelichtingen producent/scenarist/regisseur/co-scenarist/scriptcoach en indien relevant andere Heads of Department, hoofdcast bij een speelfilm of participerende personages bij een documentaire. CV’s van betrokken producent, scenarist en regisseur
 • Begroting en financieringsplan
 • Werkplan met een aanpak volgens de werkwijze van Caleidoscoop, inclusief visie op productiebudget in de ontwikkelfase en de motivering op de beoogde low-budget-werkwijze en de planning
 • Plan rond positionering en uitbreng*
 • Overeenkomsten met belangrijkste heads of department en eventuele coproducent*
 • Viewingsmateriaal
 • KvK-uittreksel aanvrager (niet ouder dan 12 maanden)

*alleen verplicht bij realiseringsaanvragen

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

1. Selecteer het account waarmee je wil indienen.

2. Klik op een van de volgende opties:

 • Speelfilm ontwikkeling Caleidoscoop
 • Speelfilm realisering Caleidoscoop
 • Documentaire ontwikkeling Caleidoscoop
 • Documentaire realisering Caleidoscoop

Veelgestelde vragen

Het team van producent (aanvrager), scenarist en regisseur kan na een reguliere bijdrage voor scenario-ontwikkeling de overstap maken als de film past bij het grensverleggende karakter van Caleidoscoop. We raden debuterende scenaristen en/of meeschrijvende regisseurs aan om eerst het scenario-ontwikkelingstraject te doorlopen als het een eerste lange film betreft.

Let op; de film moet gerealiseerd kunnen worden binnen de beperkingen van tijd en een maximaal productiebudget van € 650.000. De kosten van het ontwikkeltraject dienen opgenomen te zijn in dit productiebudget.

Meer informatie hierover? Neem dan contact op met de betreffende projectbegeleider.

Nee, als het project al zover is doorontwikkeld als reguliere speelfilm of documentaire, mist het project de aansluiting bij het speciale karakter van Caleidoscoop. Alleen met een reguliere scenario-ontwikkelingsbijdrage van het Fonds kan de overstap naar realisering Caleidoscoop gemaakt worden.

Als je eerst via de reguliere financieringsroute je scenario wilt ontwikkelen, moet je pitchen vóórdat je een aanvraag voor scenario-ontwikkeling kunt indienen. Als het scenario zonder ontwikkelingsbijdrage van het Fonds is ontwikkeld, dan kan de producent, zonder eerst te hoeven pitchen, indienen voor projectontwikkeling Caleidoscoop of direct voor realisering Caleidoscoop.

Ja, de producent kan een realiseringsaanvraag indienen bij Caleidoscoop als de film bij het grensverleggende karakter van deze regeling past.

Als het filmproject is afgewezen voor de realiseringsfase van Caleidoscoop, dan kun je niet terug naar de projectontwikkelingsfase van Caleidoscoop.

Als aanvrager heb je een eigen verantwoordelijkheid om voor jezelf te bepalen of je project klaar is voor de realiseringsfase. Op die wijze wordt een aanvraag voor realisering ook beoordeeld en is daarmee ook projectontwikkelingsfase ook gepasseerd.

Het is echter wel mogelijk om nog eenmaal voor de reguliere realiseringsfase aan te vragen

Nee, dat is niet mogelijk. Als het filmproject is afgewezen voor de projectontwikkelingsfase van Caleidoscoop, dan kun je niet meer terug naar de reguliere fases voor scenario-ontwikkeling of projectontwikkeling.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Nienke Doekes

Projectbegeleider