Realisering minoritaire coproductie korte animatie en onderzoek & experiment

Onderzoek & Experiment - Animatie - Korte film - Selective Funding - Realisering

Realisering van minoritaire coproducties korte animatie en onderzoek & experiment, waaronder immersieve en interactieve mediaproducties.

Het Fonds ondersteunt eigenzinnige, artistieke minoritaire coproducties met gerede kans op internationale festivalselectie met een groot internationaal publieksbereik, met een substantiële creatieve en technische inbreng van Nederland.

Om voor selectieve steun in aanmerking te komen moet de productie voldoen aan minimaal twee van de culturele criteria zoals opgenomen in het Algemeen Reglement.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door de Nederlandse minoritaire coproducent. Hij/zij is als majoritair producent hoofdverantwoordelijk geweest voor het realiseren van:

 • minimaal één vrije animatieproductie (geen opdrachtfilm) in Nederland (aanvraag korte animatie);
 • minimaal één vrije, niet in opdracht vervaardigde productie in Nederland (aanvraag onderzoek & experiment).

Bijdrage

De maximale bijdrage bedraagt € 50.000.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Voorwaarden

Om voor een toekenning van een bijdrage in aanmerking te komen, dient de filmproductie binnen het totale aanbod van internationale coproducties van uitzonderlijke artistiek-inhoudelijke kwaliteit te zijn en gekoppeld te zijn aan een substantiële creatieve en technische inbreng van filmprofessionals vanuit Nederland.

Bij de aanvraag moet worden aangetoond dat:

 • 50% van de financiering uit het vestigingsland van de hoofdproducent is bevestigd.
 • De totale inbreng van Nederlandse fondsen en marktpartijen in de realisering van de filmproductie dient minimaal 10% te bedragen van de totale productiekosten.
 • Middels een getekende verklaring duidelijk te zijn hoe taken en verantwoordelijkheden tussen de buitenlandse majoritaire coproducent en Nederlandse minoritaire coproducent belegd worden en hoe de coproductie vorm krijgt;

Voor subsidieverlening gelden de volgende voorwaarden en verplichtingen:

 • De aanvrager dient te beschikken over de exclusieve verfilmings- en exploitatierechten voor bij voorkeur de Benelux en, indien de rechten voor België en Luxemburg reeds vergeven zijn, tenminste over deze rechten op het Nederlandse territorium.
 • De filmproductie moet in Nederland worden uitgebracht, hetzij in filmtheaters dan wel met een non-theatrical release of beide. Voor een filmproductie in de categorie korte animatie en onderzoek & experiment wordt een uitzondering gemaakt, maar dan moet er wel een gedegen distributieplan worden overlegd.
 • De financiering van een filmproductie dient volledig binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening volledig en onvoorwaardelijk aantoonbaar zijn toegezegd door derden.
 • De aanvrager deelt pro rato mee in de wereldopbrengsten van de filmproductie.
 • Het subsidiebedrag dient volledig te worden besteed in Nederland (cast, crew etc).

Procedure

Inhoudelijk

Filmconsulenten, dan wel een adviescommissie, draagt zorg voor de inhoudelijke beoordeling en selectie van - en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Binnen de beperkte middelen die het Fonds beschikbaar worden de op grond van in artikel 15 van het Deelreglement Realisering benoemde prioriteiten een selectie gemaakt.

Het Fonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Subsidie aanvragen

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Start je aanvraag vervolgens via onderstaande knop.

Aanvraag starten

Contact