Realisering minoritaire coproductie korte animatie en onderzoek & experiment

Onderzoek & Experiment - Animatie - Korte film - New Screen NL - Realisering

**Inmiddels is het beschikbare budget voor 2020 voor de realisering van minoritaire coproducties korte animatie uitgeput. Dit betekent dat de komende twee rondes komen te vervallen.**

Realisering van minoritaire coproducties korte animatie en onderzoek & experiment, waaronder immersieve en interactieve mediaproducties. Het Fonds ondersteunt eigenzinnige, artistieke minoritaire coproducties met gerede kans op internationale festivalselectie en internationale distributie, met een substantiële creatieve en technische inbreng van Nederland. Europese coproducenten en coproducties met landen waarmee een coproductie overeenkomst is afgesloten krijgen prioriteit.

In aanvulling daarop krijgen aanvragen prioriteit:
- van regisseurs die al eerder geselecteerd zijn op internationale festivals en toonaangevende platforms;
- projecten uit landen waarvan de wederkerigheid op basis van eerdere of toekomstige producties is aangetoond;

Om voor selectieve steun in aanmerking te komen moet de filmproductie voldoen aan minimaal twee van de culturele criteria zoals opgenomen in het Algemeen Reglement.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

De aanvrager is de productiemaatschappij van de Nederlandse minoritaire coproducent.

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van:

  • minimaal één vrije animatieproductie (geen opdrachtfilm) in Nederland (aanvraag korte animatie);
  • minimaal één vrije, niet in opdracht vervaardigde filmproductie in Nederland (aanvraag onderzoek & experiment).

Bijdrage

Maximaal € 50.000.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Voorwaarden

  • Bij de aanvraag moet worden aangetoond dat reeds 50% van de financiering uit het vestigingsland van de hoofdproducent is gerealiseerd en ten minste één productiesubsidie van een regionaal/nationaal filmfonds omvat.
  • De financiering van een filmproductie moet volledig gerealiseerd zijn binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening.
  • Het subsidiebedrag moet volledig worden besteed aan Nederlandse diensten, cast en crew.
  • Voor alle coproducties geldt dat de film in Nederland moet worden uitgebracht, hetzij door middel van een theatrical, dan wel non-theatrical release of beide. Voor een filmproductie in de categorie korte animatie en onderzoek & experiment wordt een uitzondering gemaakt, maar dan moet er wel een gedegen distributieplan worden overlegd.
  • De totale inbreng van Nederlandse fondsen en marktpartijen in de realisering van de filmproductie dient minimaal 10% te bedragen van de totale productiekosten.
  • De aanvrager dient te beschikken over de exclusieve verfilmings- en exploitatierechten voor bij voorkeur de Benelux en, indien de rechten voor België en Luxemburg reeds vergeven zijn, tenminste over deze rechten op het Nederlandse territorium.
  • De aanvrager deelt in verhouding tot de buitenlandse majoritaire coproducent pro rato mee in de wereldopbrengsten van de filmproductie.

Deadlines

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Filmconsulenten en/of gespecialiseerde adviseurs dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. Het subsidiebureau (projectbegeleiders en productiebeheerders) toetst onder leiding van het betreffende hoofd de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.


De financiering van een filmproductie moet volledig gerealiseerd zijn binnen 12 maanden na het voornemen tot subsidieverlening.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft een aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal opnieuw in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact