Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Filmeducatiehub

Subsidie
Status:
Gesloten

Bij het Filmfonds kun je aanvragen voor een bijdrage voor een filmeducatiehub. Een filmeducatiehub is een regionaal ingebedde organisatie voor film van waaruit activiteiten voor film- en beeldeducatie in de regio aangeboden en afgestemd worden. Filmeducatiehubs vormen onderling een netwerk dat is aangesloten bij het Landelijk Netwerk Filmeducatie.

Er kan een meerjarige bijdrage voor twee jaar aangevraagd worden voor het vervullen van een coördinerende rol door de filmeducatiehub in het samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van film – en beeldeducatie (speelfilm, documentaire, animatie, nieuwe media en games) in een afgebakende regio. Het gaat daarbij om activiteiten ter bevordering van zowel actief als receptief filmonderwijs (hieronder valt in principe niet het zelf ontwikkelen van filmeducatie-aanbod, of het laten ontwikkelen). De looptijd van de bijdrage start en eindigt op 1 juli.

Een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon zonder winstoogmerk (dus geen eenmanszaak of VOF) uit het Koninkrijk der Nederlanden met een sterke regionale binding, een continue organisatie met film- en beeldeducatie als één van de hoofdactiviteiten.

In de periode 2023-2025 kan binnen het beschikbare jaarbudget en bijbehorende subsidieplafond een (meerjarige) bijdrage beschikbaar gesteld worden voor zes tot zeven filmeducatiehubs. Bij het bepalen van de hoogte van de bijdrage zal het Filmfonds differentiëren op basis van kwaliteit, noodzaak, impact en bereik maar de bijdrage blijft beperkt tot hooguit 80% van de totale kosten. Overige kosten dienen aantoonbaar door de regio en/of gemeente dan wel op andere wijze gedekt te worden.

 • Een aanvrager moet beschikken over een bewezen staat van dienst op het vlak van film- en beeldeducatie;
 • een jaarlijks bereik hebben van tenminste 10.000 leerlingen in het Primair Onderwijs (PO) en/of Voortgezet Onderwijs (VO);
 • een aantoonbare (subsidie)relatie hebben met regionale/lokale overheden; en
 • een aantoonbaar relevant netwerk van onderwijsinstellingen en aanbieders op het gebied van film- en beeldeducatie (filmtheaters, filmfestivals, onderwijsontwikkelaars, bibliotheken etc.) die de te bedienen regio bestrijken en die de aanvraag als samenwerkende partner aantoonbaar ondersteunen.

Er wordt door het bestuur gestreefd naar landelijke dekking door middel van 6 tot 7 filmeducatiehubs met een brede regionale, eventueel provincie overschrijdende spreiding.

Prioriteit wordt gegeven aan organisaties die reeds regionale en/of lokale financiers aan zich hebben weten te binden én die al eerder succesvol hebben deelgenomen aan de regeling voor filmeducatiehubs van het Fonds.

De aanvrager gaat door middel van een toelichting (maximaal 15 A4 tekst (maximaal 25 A4 inclusief beeld), genummerde pagina’s) als bijlage bij het aanvraagformulier concreet in op de volgende punten:

 • Op welke afgebakende regio de coördinerende activiteiten betrekking hebben;
 • Welke activiteiten op het gebied van film-/beeld- en/of cultuureducatie in het verleden door de aanvrager zijn verricht (mag ook verwijzing zijn naar jaarverslagen);
 • Hoe de activiteiten van de filmeducatiehub zich zullen onderscheiden van die van de penvoerder en hoe er wordt aangesloten bij bestaande infrastructuur en relevante netwerken;
 • Op welke manier door de filmeducatiehub invulling zal worden gegeven aan de activiteiten op het gebied van het versterken en verbinden van vraag en aanbod en welke concrete acties daaruit voortkomen, inclusief een analyse van wat de stand van zaken was, wat er in de afgelopen periode bereikt is en welke meetbare doelen de hub zichzelf stelt voor de komende twee jaar;
 • Hoe er vorm zal worden gegeven aan de verdere kennisdeling, -uitwisseling en deskundigheidsbevordering in de regio, inclusief een analyse van wat de stand van zaken was, wat er in de afgelopen periode bereikt is en welke meetbare doelen de hub zichzelf stelt voor de komende twee jaar;
 • Wat het huidige jaarlijkse bereik is van scholen en/of leraren in de regio (PO en/of VO) en wat het beoogde oplopende meetbare bereik is van scholen en/of leraren (PO en/of VO) in 2023-2025;
 • Welke overige concrete doelen er worden nagestreefd en waarom;
 • Met hoeveel cultuurbemiddelaars en welke regionale/lokale overheden de aanvrager structureel contact heeft;
 • Welke filmfestivals, filmtheaters, onderwijsontwikkelaars, bibliotheken en andere aanbieders zich bevinden in de betreffende regio, inclusief een analyse van welke aanbieders er in de afgelopen periode betrokken zijn bij activiteiten van de hub en welke meetbare doelen de hub zichzelf stelt op dit gebied;
 • Hoe de aanvrager de goede afstemming denkt te borgen tussen de regionale filmeducatiehubs onderling en met EYE, die een landelijke coördinatietaak bekleedt op het gebied van filmeducatie;
 • Een visie op de communicatie, zowel op de hub in het algemeen als voor de diverse activiteiten;
 • Een eerste visie op hoe de lange Nederlandse jeugdfilm in de toekomst een vaste plek kan krijgen in het filmeducatieve aanbod;
 • Hoe de filmeducatiehub in onderwerp, organisatie en doelgroep een afspiegeling van de samenleving in leeftijd, gender, culturele achtergrond, mensen met een beperking etc. binnen de regio vormt;
 • Een korte reflectie op Governance & Fair Practice en Duurzaamheid.

Intentieverklaringen/-overeenkomsten met samenwerkingspartners in de betreffende regio moeten bij de aanvraag worden meegestuurd.

Een samengestelde adviescommissie draagt zorg voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling van de aanvragen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur-bestuurder over de aanvraag.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Filmactiviteiten.
 3. Kies voor Educatiehub.

Veelgestelde vragen

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Het Fonds versterkt de Nederlandse filmcultuur langs de beleidslijnen: talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering. Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Het Filmfonds zorgt met subsidie voor dynamiek en vernieuwing in de filmsector en verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films van nieuw en gevestigd talent. Ook draagt het Fonds bij aan filmfestivals, filmbijeenkomsten, talent- en educatiehubs in heel Nederland.

Het Filmfonds organiseert verder internationale activiteiten, gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk en de profilering van talenten en projecten op internationale festivals, labs en coproductiemarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds daarnaast bij aan de kennisopbouw over de sector.

Anders dan de andere cultuurfondsen is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een aantal industriemaatregelen. Via de Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed. Daarnaast biedt de Netherlands Film Commission een servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (een deel van) hun productie willen uitvoeren.

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Applications should be written in the Dutch language.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Monique Ruinen

Hoofd Talentontwikkeling & Filmactiviteiten

Veerle Bovens

Projectbegeleider