Filmeducatiehub

Een filmeducatiehub is een regionaal ingebedde organisatie voor film van waaruit activiteiten voor film- en beeldeducatie in de regio aangeboden en afgestemd worden. Filmeducatiehubs vormen onderling een netwerk dat is aangesloten bij het Landelijk Netwerk Filmeducatie.

Er kan een meerjarige bijdrage voor twee jaar aangevraagd worden voor het vervullen van een coördinerende rol door de filmeducatiehub in het samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van film – en beeldeducatie (speelfilm, documentaire, animatie, nieuwe media en games) in een afgebakende regio. Het gaat daarbij om activiteiten ter bevordering van zowel actief als receptief filmonderwijs (hieronder valt in principe niet het zelf ontwikkelen van filmeducatie-aanbod, of het laten ontwikkelen). De looptijd van de bijdrage start en eindigt op 1 juli.

Status: Niet actueel

Wie komt in aanmerking?

Een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon zonder winstoogmerk (dus geen eenmanszaak of VOF) met een sterke regionale binding, een continue organisatie met film- en beeldeducatie als één van de hoofdactiviteiten.

Voorwaarden

 • Een aanvrager moet beschikken over een bewezen staat van dienst op het vlak van film- en beeldeducatie;
 • een jaarlijks bereik hebben van tenminste 10.000 leerlingen in het Primair Onderwijs (PO) en/of Voortgezet Onderwijs (VO);
 • een aantoonbare (subsidie)relatie hebben met regionale/lokale overheden; en
 • een aantoonbaar relevant netwerk van onderwijsinstellingen en aanbieders op het gebied van film- en beeldeducatie (filmtheaters, filmfestivals, onderwijsontwikkelaars, bibliotheken etc.) die de te bedienen regio bestrijken en die de aanvraag als samenwerkende partner aantoonbaar ondersteunen.

Er wordt door het bestuur gestreefd naar landelijke dekking door middel van 6 tot 7 filmeducatiehubs met een brede regionale, eventueel provincie overschrijdende spreiding.

Prioriteit wordt gegeven aan organisaties die reeds regionale en/of lokale financiers aan zich hebben weten te binden én die al eerder succesvol hebben deelgenomen aan de pilot 2019/2020 voor filmeducatiehubs van het Fonds.

Bijdrage

In de periode 2021-2023 kan binnen het beschikbare jaarbudget en bijbehorende subsidieplafond een (meerjarige) bijdrage beschikbaar gesteld worden voor zes tot zeven filmeducatiehubs. Bij het bepalen van de hoogte van de bijdrage zal het Filmfonds differentiëren op basis van kwaliteit noodzaak, impact en bereik maar de bijdrage blijft beperkt tot hooguit 80% van de totale kosten. Overige kosten dienen aantoonbaar door de regio en/of gemeente dan wel op andere wijze gedekt te worden.

Hoe en wanneer aanvragen?

De aanvrager geeft door middel van een toelichting (maximaal 15 A4, genummerde pagina’s) als bijlage bij het aanvraagformulier concreet antwoord op volgende vragen:

 • Welke activiteiten op het gebied van film-/beeld- en/of cultuureducatie in het verleden door de aanvrager zijn verricht (mag ook verwijzing zijn naar jaarverslagen);
 • Hoe de activiteiten van de filmeducatiehub zich zullen onderscheiden van de huidige activiteiten van de aanvrager en hoe er wordt aangesloten bij bestaande infrastructuur en relevante netwerken;
 • Op welke manier door de filmeducatiehub invulling zal worden gegeven aan de activiteiten op het gebied van het verbinden van vraag en aanbod en welke concrete acties daaruit voortkomen, inclusief de samenhang daartussen en de kosten die daarmee gepaard gaan;
 • Hoe er vorm zal worden gegeven aan de verdere kennisdeling, -uitwisseling en deskundigheidsbevordering in de regio;
 • Welke overige concrete doelen er worden nagestreefd;
 • Op welke afgebakende regio de coördinerende activiteiten betrekking hebben en welke samentrekkingen van gebieden wenselijk zijn;
 • Met hoeveel/welke scholen en cultuurbemiddelaars en welke regionale/lokale overheden de aanvrager structureel contact heeft;
 • Welke filmfestivals, filmtheaters, onderwijsontwikkelaars, bibliotheken en andere aanbieders in de betreffende regio zich aan de hub verbinden als samenwerkingspartner;
 • Wat het huidige jaarlijkse bereik is van leerlingen in de regio PO en/of VO en wat het beoogde oplopende bereik is van leerlingen (PO en/of VO) in 2021 en in de vier jaren erna;
 • Hoe de aanvrager de goede afstemming denkt te borgen tussen de regionale filmeducatiehubs onderling en met EYE, die een landelijke coördinatietaak bekleedt op het gebied van filmeducatie.  
 • Of de filmeducatiehub over een eigen educatieruimte beschikt, met welke capaciteit en/of op welke plek(ken) de filmeducatie (ook) gaat plaatsvinden.

Intentieverklaringen/-overeenkomsten met samenwerkingspartners in de betreffende regio moeten bij de aanvraag worden meegestuurd.

Deadlines

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Een samengestelde adviescommissie draagt zorg voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling van de aanvragen.  Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur-bestuurder over de aanvraag. 

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Filmactiviteiten.
 3. Kies voor Educatiehub.
Aanvraag starten

Contact