Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Realisering lange documentaire

Subsidie
Status:
Gesloten tot en met

De regeling Realisering Lange Documentaire richt zich op het ondersteunen van kwalitatief hoogstaande majoritaire Nederlandse lange documentaire producties. Met de regeling streeft het Fonds naar het waarborgen van een gevarieerd en onderscheidend filmaanbod voor een divers publiek.

De regeling Realisering Lange Documentaire richt zich op het ondersteunen van kwalitatief hoogstaande majoritaire Nederlandse lange documentaire producties (langer dan 70 minuten). Met de regeling streeft het Fonds naar het waarborgen van een gevarieerd en onderscheidend filmaanbod voor een divers publiek.

We kiezen hierbij voor originele, onderscheidende films met lef en eigenzinnigheid, films die de verbeelding prikkelen én relevante verhalen vertellen voor het Nederlandse publiek. We streven naar een zo gevarieerd mogelijk (selectief ondersteund) aanbod, met ruimte voor alle vertelperspectieven, categorieën, segmenten en genres, gemaakt door een evenwichtige mix van ervaren en beginnende makers.

We selecteren op inhoudelijke en cinematografische kwaliteit en een divers, gedurfd en relevant aanbod. De inhoudelijke en artistieke kwaliteit van het eerdere werk van van het creatieve team wordt hierbij meegewogen.

We streven nadrukkelijk naar een evenwichtige publiek-private financieringsmix in de filmprojecten die we ondersteunen. Dit betekent dat de bijdrage van het Filmfonds in verhouding moet staan tot de investeringen van andere partijen en het beoogde publieksbereik. Hoe hoger de gevraagde fondsbijdrage, hoe belangrijker de financiering van andere partijen en de ambities om een breed publiek te bereiken.

De regeling Realisering Lange Documentaire richt zich op ervaren en beginnende filmmakers.

Een aanvraag voor deze regeling kan worden ingediend door een onafhankelijke productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van minimaal één lange documentaire met een bioscoopuitbreng in Nederland. De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet dezelfde persoon als de regisseur van de documentaire.

Voor Realisering Lange Documentaire kunnen de volgende bijdragen worden aangevraagd:

 • Een realiseringsbijdrage van maximaal € 275.000 voor een documentaire inclusief het geoormerkte bedrag voor audiodescriptie en ondertiteling om films via alle platforms toegankelijk te maken voor visueel en auditief gehandicapten.

Na verlening van de bijdrage kan het bestuur, voorafgaand aan de uitvoeringsovereenkomst en op aanvraag een geoormerkte bijdrage verlenen voor:

 • Max. € 6.000 voor het ontwikkelen van een impact en/of outreach-plan door een (film)professional (bijvoorbeeld een impact producer of een publicist);
 • Maximaal € 6.000 voor sales deliveries, waaronder een internationale press kit - internationale sales (op basis van een sales-overeenkomst)
 • Maximaal 75% van de totale kosten voor de marketing en bijbehorende promotie tot een maximum van € 20.000 voor de kosten die de productiemaatschappij voor haar rekening neemt.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

De filmplannen moeten daarnaast aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De onafhankelijkheid van de producent als cultureel ondernemer is geborgd;
 • Er is sprake van noodzaak voor subsidie. De fondsbijdrage is van doorslaggevend belang voor de haalbaarheid van de financiering;
 • Het financieringsplan van een filmproductie geeft een realistisch overzicht van (mogelijke) financiers. Van eerder toegezegde bijdragen moeten schriftelijke bewijsstukken of verklaringen bijgevoegd worden. De mate waarin al concrete toezeggingen van derden - bijvoorbeeld filmdistributeurs of exploitanten - worden gedaan, wordt meegenomen in de beoordeling;
 • De aanvraag bevat een visie van het creatieve team op de uitbreng;
 • Het scenario is klaar voor productie;
 • Er is een regisseur aan het project verbonden. Er is daarnaast een regievisie toegevoegd aan het filmplan, waarin overtuigend de contouren van de beoogde audiovisuele vorm en stijl worden geschetst.

Aanvragen voor realisering worden beoordeeld volgens het algemene beoordelingskader.

De projecten worden individueel en ten opzichte van elkaar gewogen op artistiek-inhoudelijke kwaliteit en de productioneel-zakelijke soliditeit, haalbaarheid en bereik, positionering en visie op de uitbreng, maar ook op de wijze waarop zij een overtuigende bijdrage kunnen leveren op een pluriform en onderscheidend filmaanbod voor een divers publiek.

We streven daarnaast naar een evenwichtige verdeling van projecten per ronde in aantallen, verscheidenheid en budget.

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET.

Eerstvolgende deadlines

 • Realisering lange documentaire

Vóór indiening van een realiseringsaanvraag voor documentaire kan de producent ter voorbereiding op de aanvraag een voorgesprek met het Fonds aangaan. Dit wordt in alle gevallen ten zeerste aanbevolen. In het gesprek zal uitsluitend het productioneel-zakelijke deel van het aanvraagdossier aan de orde komen.

Dit gesprek kan tot uiterlijk twee weken vóór de deadline van de betreffende ronde worden aangevraagd. Vanuit het Fonds zal het gesprek worden gevoerd met minimaal twee Filmfondsmedewerkers. Vanuit de aanvrager raden we aan de betrokken uitvoerend producent of productiemanager aan te laten sluiten.

Je kunt het voorgesprek inplannen door een e-mail te sturen naar [email protected].

We ontvangen vooraf graag het volgende:

 • concept-financieringsplan
 • conceptbegroting
 • synopsis

Mochten er specifieke concrete vragen zijn met betrekking tot het aanvraagdossier, dan ontvangen wij deze graag samen met de gevraagde stukken.

Gezien de hoeveelheid aanvragen zullen de gesprekken maximaal 30 minuten duren en vinden deze uitsluitend via Zoom/Teams plaats.

Het Fonds streeft naar ca. 10 selectief gesteunde documentaires per jaar in de realiseringsfase, inclusief de documentaires die binnen de regelingen Cinedoc en Caleidoscoop worden ondersteund.

Inhoudelijk

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

In principe vindt een positieve beoordeling gefaseerd plaats:


Fase 1

Een Voornemen tot subsidieverlening.

Fase 2

Maximaal 12 maanden na Fase 1 volgt een definitief besluit over de subsidieverlening. Hiervoor moet de aanvrager met een gedegen zakelijke onderbouwing (o.a. een marketing- en distributiestrategie, de verder uitgewerkte begroting en financieringsplan) aantonen dat de filmproductie in lijn met de aanvraag gerealiseerd en uitgebracht kan en zal worden.

Let op: Bij een besluit tot subsidieverlening wordt de gezamenlijke visie van producent en regisseur op budget en uitvoering in de besluitvorming meegenomen.

Vanaf Fase 2 kan een aanvullende bijdrage verleend worden voor:

 • de vervaardiging van sales deliveries waaronder een international press kit t.b.v. internationale sales;
 • marketing in de realiseringsfase.

Uitvoeringsovereenkomst voor realisering: De financiering van een filmproductie moet volledig gerealiseerd zijn binnen 18 maanden na het voornemen tot subsidieverlening.

Positionering en uitbreng

Bij het maken van een documentaire stimuleren we al vanaf de fase scenario-ontwikkeling dat je als maker goed nadenkt over je beoogde publiek en de positionering van je film ten opzichte van het bestaande filmaanbod. Voor wie maak je deze film en waarom? En hoe ga je dat beoogde publiek bereiken?

Voor de beoordeling in fase 1 en fase 2 van de realiseringsaanvraag verwachten we dan ook input en onderbouwing van de producent over de positionering en uitbreng van de film. De manager Marketing & Distributie van het Fonds is vanaf fase 1 betrokken bij de verdere beoordeling en maakt zo nodig gebruik van externe expertise.

Lees hierover meer op de pagina Zicht op Publiek en in het document Gefaseerde input Positionering & Uitbreng.

Projectevaluatie

Een projectevaluatie maakt onderdeel uit van het subsidieverleningsproces. Lees hier meer over projectevaluatie.

Een (eerdere) subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Inhoudelijk

 • Documentairescript
 • Synopsis
 • Wijzigingen in scenario
 • Moodboard (optioneel)
 • Storyboard (verplicht bij lange Animatie)
 • Toelichting producent / scenarist / regisseur / bij animatie; ontwerper artwork
 • Viewingsmateriaal
 • CV’s en filmografie belangrijkste betrokken crewleden

Productioneel-Zakelijk

 • Productiebegroting
 • Financieringsplan
 • Productioneel-zakelijk werkplan (toelichting op de fase van projectontwikkeling, toelichting op de productiebegroting & financieringsplan)
 • Visie op de uitbreng
 • Financieringsbevestigingen (optioneel)
 • Overeenkomsten uitbreng (optioneel)
 • Overeenkomsten regie, scenario en overige crew (optioneel)
 • Coproductieovereenkomsten (optioneel)
 • Intenties cast en crewleden (optioneel)
 • Uittreksel KvK

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op Documentaire - Realisering lange documentaire.

Veelgestelde vragen

Het Nederlands Filmfonds financiert films en filmactiviteiten en richt zich daarbij op de professionele, onafhankelijke filmsector. Het Filmfonds is een van de rijkscultuurfondsen. We stimuleren filmcultuur in de meest brede zin van het woord: van immersieve proworducties tot lange speelfilm, van experimenteel tot kinder- en familiefilm, van documentaire tot animatie. We richten ons niet alleen op bewezen makers, maar stimuleren ook beginnend talent en nieuwe, nog niet eerder gehoorde stemmen. Dat betekent dat we producties mogelijk maken met uiteenlopende verhalen, voor een jong en oud publiek, in iedere hoek en regio: van Maastricht tot Texel, van Groningen tot Bonaire.

Het Filmfonds financiert filmactiviteiten op het gebied van talentontwikkeling en filmeducatie in heel Nederland. Deze filmactiviteiten vormen een waardevolle voedingsbodem waarop films en filmmakers tot bloei kunnen komen. Hierbij staat de toegankelijkheid van het aanbod aan Nederlandse films centraal. Ook versterken we de regionale infrastructuur om de toegankelijkheid van de filmsector voor filmmakers uit heel Nederland en verhalen uit de regio te vergroten.

Het Filmfonds geeft, naast de kerntaak als subsidieverlener, ook invulling aan een aantal ondersteunende functies. Zo is het Fonds verantwoordelijk voor de Netherlands Film Commission, het servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (delen van) hun productie willen voeren.

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Applications should be written in the Dutch language.

Ja, je kan indienen voor realisering zonder dat je een bijdrage voor scenario of project ontwikkeling hebt ontvangen. Dit betekent dat je de verdere ontwikkeling bijvoorbeeld vanuit eigen of revolverende middelen zou moeten financieren of via andere partijen, denk bijvoorbeeld aan streamingsdiensten, omroepen of het NPO-fonds. Om een realiseringsaanvraag in te kunnen dienen dien je als aanvrager aan de gestelde eisen van die fase te voldoen.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Monica Wissing

Projectbegeleider