Slatefunding voor scenario-ontwikkeling

Speelfilm - Documentaire - Screen NL - Ontwikkeling

Op basis van eerder geproduceerde speelfilms en documentaires kunnen Nederlandse productiemaatschappijen slatefunding krijgen voor de ontwikkeling van meerdere nieuwe films. De slate wordt voor een periode van twee jaar beschikbaar gesteld voor de artistieke ontwikkeling van filmplannen.

Wie komt in aanmerking?

Nederlandse productiemaatschappijen die gedurende tenminste vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag op continue basis speelfilms dan wel documentaires produceren.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring op het vlak van majoritaire en minoritaire Nederlandse internationale coproductie en het begeleiden van beginnend en ervaren talent.

De producent is voorafgaand aan de aanvraag hoofdverantwoordelijk geweest voor de realisering en exploitatie van minimaal vijf majoritaire Nederlandse speelfilms of documentaires waarmee qua bezoekersaantallen (bioscoop en verdere exploitatie) en/of internationaal (festival)succes goede resultaten bereikt zijn. Hieronder wordt verstaan dat films meer dan 100.000 bezoekers voor speelfilm en meer dan 10.000 bezoekers voor een documentaire in de Nederlandse bioscopen of filmtheaters hebben bereikt, of dat meerdere films deel uit hebben gemaakt van de selectie en/of prijzen hebben gewonnen op toonaangevende internationale filmfestivals.

Bijdrage

Een slate bevat de bijdrage voor de artistieke ontwikkeling van filmplannen. Indien een filmplan is uitontwikkeld kan een projectbijdrage voor productie-ontwikkeling worden aangevraagd. Alle richtbedragen voor ontwikkeling per categorie vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.  

Aanvraag in categorie speelfilm

De bijdrage per slate bedraagt maximaal € 135.000 per jaar voor een slate van tenminste drie en maximaal vijf filmplannen. De bijdrage is inclusief max. 15% producersfee & overhead over de begrote en door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten.

Aanvraag in categorie documentaire

De bijdrage per slate bedraagt maximaal € 80.000 per jaar voor een slate van tenminste drie en maximaal vijf filmplannen. De bijdrage is inclusief max. 17,5% producersfee & overhead over de door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten.

Voorwaarden

Het bestuur verbindt aan een slate in ieder geval de volgende voorwaarden:

  • een slate bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf filmplannen die tot een scenario of documentairescript ontwikkeld worden;
  • de filmplannen zijn van verschillende regisseurs en scenaristen;
  • de regisseurs en scenaristen hebben zich met eerdere speelfilms dan wel documentaires qua publieksbereik en/of artistiek succes bewezen. Als zij beginnend zijn dan overtuigen zij op basis van eerste eigen werk;
  • de productiemaatschappij beschikt over een team dat continuïteit kan bieden aan meerdere projecten die parallel worden ontwikkeld en een bedrijfsplan dat daarop aansluit; en
  • de filmplannen zijn qua filmgenre en doelgroep gevarieerd.

Een productiemaatschappij die Slatefunding toegewezen heeft gekregen, komt gedurende de in de aanvraagronde aangegeven periode niet meer in aanmerking voor een projectbijdrage voor de ontwikkeling van individuele projecten. Aanvragen voor ontwikkeling in het kader van samenwerkingsprojecten en speciale projecten als De Oversteek, Talentontwikkeling in Internationale Context en Ontwikkeling kinder- en jeugdfilm i.s.m. Mitteldeutsche Medienförderung kunnen nog wel worden ingediend. Projecten waaraan eerder ontwikkelingsbijdragen zijn verstrekt en waarvan de ontwikkeling al ver is gevorderd kunnen, indien niet opgenomen in de slate, nog in aanmerking komen voor 2e fase scenario of rewrite. Na toekenning van de slate is het mogelijk te wisselen en aan te vullen binnen de projecten.  

Deadlines

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. Een subsidietoekenning door het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen. 

Reglementen en protocollen

De bovenstaande informatie betreft een toelichting op hoofdlijnen. De tekst van de onderstaande reglementen en protocollen prevaleert.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmproductie nog eenmaal in te dienen. Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact