Spring naar inhoudSpring naar footer

Rapport visitatiecommissie

In opdracht van de minister van OCW heeft een commissie van vijf leden onderzoek gedaan naar het beleid en de dagelijkse praktijk van de cultuurfondsen, te weten het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

De commissie bestond uit Mijntje Lückerath-Rovers (voorzitter), Giep Hagoort, Ryclef Rienstra, Bruno Verbergt en Patty Voorsmit.

De commissie is positief over de cultuurfondsen: “Het beleid dat de zes fondsen voeren is in lijn met de aan hen opgelegde kaders, zij beoordelen aanvragen en bezwaarschriften zorgvuldig, werken actief aan kwaliteitsbeleid via evaluaties, betrekken hun stakeholders in toenemende mate bij beleidsontwikkeling en uitvoering, hun bedrijfsvoering is op orde en de fondsmedewerkers zijn betrokken en gemotiveerd."

"Opvallend is het grote verschil in beleid, rolopvatting en werkwijze van de fondsen, hetgeen volgens de commissie past bij de karakterverschillen van de verschillende deelsectoren."
Woensdag 14 januari werd het rapport door de minister in ontvangst genomen. U kunt het hier nalezen.