Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Garantieregeling pandemie

Subsidie
Status:
Gesloten

Je kunt je productie beschermen tegen onvoorziene pandemieschade via de Garantieregeling Pandemie Filmfonds. Als productiemaatschappij wil je de continuïteit van je audiovisuele producties zo goed mogelijk garanderen. Deze continuïteit kan in gevaar komen bij een pandemie. Daarom hebben het Nederlands Filmfonds en Cultuur+Ondernemen twee garantieregelingen tegen onvoorziene pandemieschade bij de productie van films, series, documentaires en andere audiovisuele producties.

Sinds 1 juli 2020 staat de Garantieregeling Pandemie Filmfonds open voor onafhankelijke productiemaatschappijen van Nederlandse filmproducties en minoritaire coproducties, televisiedocumentaires of drama-, animatie of documentaireseries die financiering krijgen van het Nederlands Filmfonds, CoBO en/of NPO/NPO-fonds. Voor audiovisuele producties van productiemaatschappijen en mediabedrijven die niet vallen onder de Garantieregeling Pandemie Filmfonds of een andere regeling is er de Uitvoeringsregeling Garantiefonds Pandemie Audiovisuele producties Cultuur+Ondernemen. Om deel te nemen aan deze regeling kun je terecht bij Cultuur+Ondernemen.

Je krijgt een financiële tegemoetkoming als er voor jouw audiovisuele productie onvoorziene extra kosten zijn door een pandemie of door overheidsmaatregelen die daarmee samenhangen. Het gaat dan om onvoorziene en onverzekerbare kosten rondom de productie: bij de voorbereiding van de opnamen, tijdens de opnamen zelf en/of bij de (post)productie. Bijvoorbeeld als draaidagen niet kunnen doorgaan omdat de regisseur of hoofdrolspeler tijdens de opnamen in isolatie moet vanwege een besmetting.

Onafhankelijke productiemaatschappijen van Nederlandse filmproducties en minoritaire coproducties, televisiedocumentaires of drama-, animatie of documentaireseries die een realiseringsbijdrage krijgen van het Nederlands Filmfonds, CoBO en/of NPO/NPO-fonds.

Majoritaire filmproductie, documentaire en drama-, documentaire- en animatieserie

De hoogte van de bijdrage bedraagt maximaal 25% van de door het Filmfonds goedgekeurde productiekosten (kostengroepen 1200 t/m 5500) met als richtbedrag maximaal €1.000.000 per project.

Minoritaire coproductie (filmproductie)

De hoogte van de bijdrage bedraagt maximaal 25% van de door het Filmfonds goedgekeurde Nederlandse productiekosten 
(kostengroepen 1200 t/m 5500) met als richtbedrag maximaal €1.000.000 per project. In geval van internationale coproducties kunnen samenwerkende nationale filmfondsen besluiten tot gezamenlijke dekking van alle productiekosten op basis van hun financieringsaandeel.

De Garantieregeling Pandemie Filmfonds geldt voor alle Nederlandse filmproducties en minoritaire coproducties, televisiedocumentaires of drama-, animatie of documentaireseries die een realiseringsbijdrage krijgen van het Nederlands Filmfonds, CoBO en/of NPO/NPO-fonds.

Als je wilt deelnemen aan de garantieregeling, moet je een aantal dingen geregeld hebben:

 • Je vraagt uiterlijk 10 werkdagen vóór de eerste draaidag om deelname;
 • Je gaat akkoord met alle voorwaarden van de garantieregeling waarvoor jouw productie in aanmerking komt;
 • Tijdens de hele productie volg je zorgvuldig het actuele pandemieprotocol van de film- en av-sector;

En vóór de start van de productie heb je:

 • de financiering 100% geregeld;
 • de benodigde productieverzekering(en) afgesloten;
 • de verplichte afdracht over de productiekosten betaald (hiervan uitgezonderd zijn producties met een productiebudget tot € 150.000).

Voor high-end series waarbij het Filmfonds een beperkte bijdrage levert, is een aanvullende dekking van de (hoofd)financier(s) een vereiste.

De verplichte afdracht voorafgaand aan de productie:

De Garantieregeling Pandemie Filmfonds wordt gedekt door bijdragen vanuit de sector door middel van een afdracht over het budget voorafgaand aan de start van de productie.

 1. Voor majoritair Nederlandse filmproducties, televisiedocumentaires en drama-, documentaire- en animatieseries dient er een verplichte afdracht van 0,50% over de totale productiekosten (kostengroepen 1200 t/m 5500) in een bestemmingsreserve gedaan te zijn.*
 2. De maximum afdracht bedraagt € 35.000.

Indien de afdracht – direct of middels een verrekening met een fondstermijn - niet heeft plaatsgevonden is er geen dekking.

Vrijgesteld van afdracht zijn producties met een totaal productiebudget van €150.000. Deze kleine producties vallen automatisch onder de Garantieregeling, maar moeten wel rekening houden met een eigen risico van € 2.500. Minoritaire coproducties hebben de mogelijkheid om deel te nemen met een afdracht over en dekking voor de Nederlandse productiekosten.

*De afdracht aan de bestemmingsreserve van het Filmfonds dient als subsidiabele meerkosten in de productiebegroting onder de verzekeringskosten opgenomen te zijn. De afdracht dient te worden uitgesloten voor de opslagen en vindt plaats voorafgaand aan de draaiperiode.

Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden.

Er zijn twee afzonderlijke garantieregelingen voor de audiovisuele sector. Maar je hoeft niet te kiezen: als je hieronder deelneemt, zorgt Cultuur+Ondernemen ervoor dat je bij de juiste regeling terechtkomt. Klik op de button en vul het formulier in. Daaruit blijkt dan welke regeling op jou van toepassing is.

IK WIL DEELNEMEN

Heb je hulp nodig bij je aanmelding? Neem dan contact met op met de collega’s van Cultuur+Ondernemen.    

Als jouw productie al deelneemt aan een garantieregeling, kun je hieronder de pandemieschade melden. Klik op de button en vul het formulier in.  

IK WIL PANDEMIESCHADE MELDEN

Heb je vragen over het melden van pandemieschade? Neem dan contact met op met de collega’s van Cultuur+Ondernemen.  

Let op! Voor iedere productie geldt een afzonderlijk eigen risico. Direct na je melding nemen we contact met je op voor de verdere behandeling van je schademelding. 

Veelgestelde vragen

De garantie geldt voor jouw productie zodra je voldoet aan de voorwaarden en wij jouw betaling van de verplichte afdracht hebben ontvangen. 

 1. Naam, contactgegevens en KvK-nummer van de productiemaatschappij of mediadienst; 
 2. Naam en contactgegevens van de rechtsgeldige vertegenwoordiger; 
 3. Titel van de productie; 
 4. Categorie van de productie (bijvoorbeeld documentaire) 
 5. Budget voor de productie; 
 6. Begindatum opnamen; 
 7. Einddatum postproductie; 
 8. Aantal geplande draaidagen in Nederland; 
 9. Aantal geplande draaidagen in het buitenland. 
 10. Als de werkzaamheden (deels) in het buitenland plaatsvinden, geef je aan of er aldaar een vergelijkbare garantieregeling geldt. 
 11. Of de productie wordt medegefinancierd door Filmfonds, CoBO of NPO/NPO-fonds. 

Als het Filmfonds je productie steunt, hoef je verder niets meer aan te leveren. 

Voor alle andere producties moet je ook – als pdf – aanleveren: 

 1. Bewijs van volledige financiering, inclusief de overeenkomst met of toezegging van de Nederlandse hoofdfinancier(s) van de productie; 
 2. Een kopie van je aanmelding bij de productieverzekeraar; 
 3. De cast & crew van de productie: een lijst waarop je per persoon aangeeft voor wie een FPI- of non-appearance-verzekering is afgesloten. 

Bij daadwerkelijke, financiële schade als gevolg van een pandemie meld je dat bij Cultuur+Ondernemen. Gebruik hiervoor het formulier Melding pandemieschade audiovisuele sector.

Een medewerker van het Nederlands Filmfonds of Cultuur+Ondernemen neemt contact met je op over je schademelding, en vertelt wat er verder gaat gebeuren. Op verzoek geef je een aanvullende onderbouwing van je melding. Externe (schade-)experts adviseren vervolgens over de hoogte van de tegemoetkoming. 

De regeling dekt onvoorziene en onverzekerbare financiële tegenvallers als gevolg van een Pandemie. De financiële schade moet aantoonbaar zijn en ook direct samenhangen met de productie. Als de schade te onderbouwen is en de experts adviseren positief, vergoeden wij de schade. Daarbij gelden zowel een beperkt eigen risico als een maximum-tegemoetkoming. 

Dit kan per productie verschillen. Ondanks het zorgvuldig naleven van het actuele Pandemieprotocol van de film- en av-sector kunnen tóch onvoorziene, financiële tegenvallers ontstaan: 

 • Maatregelen van de Rijksoverheid – zoals een lockdown, avondklok of gebiedsverbod – kunnen direct zorgen voor onvoorziene productiekosten. 
 • Of je moet ineens draaidagen annuleren of verschuiven omdat de regisseur, essentiële castleden of hoofdpersonen door besmetting uitvallen. 
 • Of je moet het werk anders gaan organiseren doordat een lid van de cast & crew tijdens de productie toch positief wordt getest. In zo’n geval zal deze persoon dan direct in thuisquarantaine moeten om verdere besmetting te voorkomen. Met alle gevolgen van dien voor je productie. 

Ja, als je een werkdag moet annuleren vanwege besmetting, overheidsmaatregelen of een andere pandemiegebeurtenis. Voorwaarde is wel dat je het actuele pandemieprotocol van de film- en av sector goed hebt nageleefd. 

Let op! De garantieregeling volgt gemaakte werkafspraken over een redelijke compensatie bij het annuleren van een werkdag op korte termijn. Het is dus verstandig om – in relatie tot een pandemie – in contracten en werkafspraken vast te leggen dat opdrachtnemers alleen aanspraak kunnen maken op compensatie als dat ook past binnen de garantieregeling of een andere regeling. Bij de beoordeling van een melding gaan wij ervan uit dat dit is gebeurd. 

De dekking gaat in nadat je aan alle voorwaarden hebt voldaan. Je ontvangt dan via e-mail een bevestiging van je deelname aan de regeling.

Ja.

Het Filmfonds wil namelijk voorkomen dat aanvragers, makers en uitvoerenden in onverantwoorde situaties terechtkomen en producties vroegtijdig stranden. Daarnaast gaat er veel subsidie gepaard met producties die door het Fonds worden gesteund.

De risico’s op een nieuwe ontwrichtende uitbraak en/of de gevolgen van overheidsingrijpen op een pandemie, zijn niet ondenkbaar. Gezien producties nog steeds niet gedekt zijn tegen onverzekerbare schade als gevolg van een pandemie, is aansluiting op een garantieregeling van het Filmfonds of van Cultuur+Ondernemen dan ook nog steeds een vereiste.

Hiervan kan alleen worden afgeweken als de producent aantoonbaar verzekerd is tegen pandemieschade, of als een bovenliggende, financieel draagkrachtige partij aantoonbaar in staat is de extra kosten en eventuele schade als gevolg van een pandemie voor de productie volledig en onvoorwaardelijk te kunnen dekken. Je dient in beide gevallen een verzekeringsdocument en/of een schriftelijke verklaring van de rechtsgeldige aan te kunnen tonen.

Sinds 2020 is er voor € 2.2 miljoen euro aan afdrachten ontvangen. De afdrachten dienen niet zozeer ter dekking van de uitgaven als gevolg van de huidige schadegevallen, want deze worden nu nog opgevangen vanuit een subsidie vanuit het Ministerie van OCW. Maar op grond van collectiviteit zijn de afdrachten nog steeds van zeer groot belang.

Met de afdrachten wordt namelijk een permanente buffer opgebouwd tegen onverzekerbare risico’s op de lange termijn. Dat zo'n buffer van belang is, blijkt ook uit wat er tot nu toe vanuit de garantieregeling gedekt is: tussen 2020 en 2023 is er, los van de coronasteunpakketten, €2,4 miljoen euro aan uitgegeven via de Garantieregeling van het Filmfonds. De afdrachten worden beheerd door het Filmfonds en kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hulp nodig?

Neem dan contact op met de collega's van Cultuur+Ondernemen.

Cultuur+Ondernemen

Garantieregeling