Spring naar inhoud Spring naar footer
Spring naar inhoud

Immerse\Interact

Subsidie
Status:
Gesloten tot en met

Met de regeling Immerse\Interact worden projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal. Immerse\Interact is een samenwerkingsproject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds.

Vanuit de cross-over tussen film, vormgeving en digitale cultuur is een nieuw terrein ontstaan waarbinnen digitale pioniers, interactive ontwerpers en grafisch ontwerpers samen met regisseurs, scenarioschrijvers en producenten werken aan vernieuwende mediaproducties. Samen verkennen zij de toekomst van storytelling in een veranderend medialandschap. Deze toekomst is digitaal, soms interactief, soms immersief, soms in co-creatie met een publiek, maar altijd gedacht vanuit de kracht van het verhaal.

Wie komt in aanmerking?

Zowel producenten als individuele makers kunnen afhankelijk van de hoogte van de gevraagde bijdrage een aanvraag indienen. Aanvragers zijn in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland woonachtig, respectievelijk gevestigd. Het beroep / de hoofdactiviteit van de aanvrager is het ontwikkelen of produceren van film- / AV-producties binnen Nederland.

 • Filmproducenten en AV-producenten (een rechtspersoon, geen eenmanszaak of VOF) met een aantoonbaar trackrecord op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen (360-graden video, Virtual Reality, Augmented Reality) kunnen aanvragen.
 • Individuele makers die het project zelf produceren kunnen tot een zekere bijdragehoogte ook in aanmerking komen, indien zij aantoonbare expertise op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen hebben. Om aan te kunnen vragen moeten de individuele makers ingeschreven zijn in het register van de Kamer van Koophandel. Individuele makers die aanvragen voor realisering, moeten minimaal één gerealiseerd en vertoond project in de genoemde disciplines hebben. Hiervoor dient een beknopt overzicht van gerealiseerde projecten bij de aanvraag overgelegd te worden waarin hij/zij de eigen productie-ervaring en de vertoningslocaties per project beschrijft.
Bijdrage

Ontwikkeling

Deze bijdrage is bedoeld voor het uitvoeren van research, het optimaliseren van een artistiek concept en overige voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de daadwerkelijke productiefase. Het resultaat van de ontwikkelfase is een bruikbaar prototype.

Ontwikkelingsbijdrage aangevraagd door de Filmproducent/ AV Producent

€ 25.000 per project. Daarnaast kan eventueel maximaal € 5.000 voor coaching worden aangevraagd. Deze coachingsbijdrage moet onderdeel uitmaken van het totaal aangevraagde bedrag (maximaal € 30.000) en in de begroting zijn opgenomen. Een cv en motivatie van de coach maken deel uit van de aanvraag.

Ontwikkelingsbijdrage aangevraagd door individuele maker

€ 15.000 per project. Daarnaast kan eventueel maximaal € 5.000 voor coaching worden aangevraagd. Deze coachingsbijdrage moet onderdeel uitmaken van het totaal aangevraagde bedrag (maximaal € 20.000) en in de begroting zijn opgenomen. Een cv en motivatie van de coach maken deel uit van de aanvraag.

Realisering

Realisering betreft de productiefase en aan het eind van deze fase ligt er een eindproduct, zoals een film of een installatie.

Realiseringsbijdrage aangevraagd door de Filmproducent/AV Producent

Let op! In deze fase kan de producent niet tevens de regisseur, scenarist of ontwerper zijn.

Maximaal € 110.000 per project voor de productiekosten. De fondsbijdrage bedraagt maximaal 85% van het productiebudget. De begroting voor de productiefase moet binnen zes maanden na toekenning sluitend zijn.

Het is mogelijk om – mits gedegen onderbouwd - een aanvullende bijdrage van € 5.000 voor distributie aan te vragen. De kosten daarvoor dienen onderdeel uit te maken van de bij de aanvraag ingediende begroting.

Realiseringsbijdrage aangevraagd door individuele maker

Maximaal € 35.000 per project

Voorwaarden en criteria

In aanmerking komen artistieke projecten (majoritaire Nederlandse filmprojecten) met een dragend filmisch component waarin storytelling, zowel fictie als non-fictie, in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve mediavormen (360-graden video, VR, AR) centraal staat. Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties en installaties kunnen in aanmerking komen. 

Bij de beoordeling wordt gelet op het volgende:

Ontwikkelingsaanvraag

Inhoudelijke bijlagen/onderdelen:

 • De synopsis
 • Het artistieke concept van het project met aandacht voor narratief, user journeys en techniek
 • Een visie op immersie en/of interactie, inclusief toelichting op de gekozen media
 • Een aanzet voor look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving, filmische kwaliteit; eventueel inclusief moodboard of clips etc.;
 • De positionering van het project ten opzichte van bestaande projecten
 • Een werkplan van het team inclusief taakverdeling, fasering en toelichting op de beoogde doelgroep
 • Een visie van de makers op het project
 • Een motivatie van de coach (indien betrokken)
 • Viewingsmateriaal of een link naar een portfolio.

Zakelijke bijlagen/onderdelen:

 • Een begroting (voorzien van een heldere toelichting) en een dekkingsplan
 • De cv's van de betrokken makers/coach
 • Een (optie-)overeenkomst tussen de producent en de maker (als er een producent betrokken is)
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 12 maanden)

Realiseringsaanvraag

Inhoudelijke bijlagen/onderdelen:

 • De synopsis
 • Het artistieke concept van het project met aandacht voor narratief, user journeys en techniek
 • Een visie op immersie en/of interactie, inclusief toelichting op de gekozen media
 • De look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving en filmische kwaliteit
 • Het werkplan van het team inclusief taakverdeling en fasering
 • De visie van de makers op het project
 • Viewingsmateriaal of een link naar een portfolio
 • De positionering van het project ten opzicht van bestaande producties

Zakelijke bijlagen/onderdelen:

 • De cv's van de betrokken makers
 • Een begroting en financieringsplan
 • De financieringsbevestigingen
 • Een toelichting op de begroting en financiering met aandacht voor de haalbaarheid
 • Een plan voor uitbreng: de beoogde doelgroep, toelichting op bereik, (fysieke) plek van vertoning, communicatie- en distributiestrategie inclusief fasering
 • Een (concept-)overeenkomst tussen producent en maker (als er een producent betrokken is)
 • Bij de coproductie wordt om een coproductie-overeenkomst gevraagd

Bij elke aanvraag bekijkt de adviescommissie of er sprake is van subsidiestapeling. Van aanvragers die ondersteund worden met een meerjarige subsidie wordt verwacht dat zij aantonen hoe deze subsidie zich verhoudt tot de aanvraag bij Immerse\Interact. Dit geldt ook voor coproducenten en overige samenwerkingspartners die op de begroting staan.

Projecten die eerder een toekenning van het Filmfonds en/of Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben gehad voor een project komen niet in aanmerking voor een bijdrage voor hetzelfde stadium (ontwikkeling, realisering) van dat project. Het is niet mogelijk om naast de aanvraag bij Immerse\Interact een aanvraag voor hetzelfde project bij een van de andere regelingen van het Filmfonds of het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in te dienen.

Deadlines

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET.

Eerstvolgende deadlines

 • Immerse\Interact
 • Immerse\Interact
Procedure

Indiening

Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds. Het subsidiebureau controleert aanvragen op volledigheid en formele eisen zoals vastgelegd in het Algemeen reglement. Alleen complete aanvragen, die voor de deadline zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Beoordeling

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen. Indien je aanvraagdossier aan de voorwaarden voldoet, wordt het voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie die de aanvraag beoordeelt. De adviescommissie brengt advies uit aan het bestuur van het Filmfonds.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie.

Besluit

Het bestuur betrekt het advies van de adviescommissie in het besluit op de aanvraag. Via een schriftelijke beschikking word je op de hoogte gebracht over dit besluit.

Reglementen en protocollen
Subsidie aanvragen

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de fase waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Samenwerkingsprojecten - Ontwikkeling Immerse\Interact of Samenwerkingsprojecten - Realisering Immerse\Interact.

Veelgestelde vragen

Wat doet het Filmfonds?

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Het Fonds versterkt de Nederlandse filmcultuur langs de beleidslijnen: talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering. Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Het Filmfonds zorgt met subsidie voor dynamiek en vernieuwing in de filmsector en verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films van nieuw en gevestigd talent. Ook draagt het Fonds bij aan filmfestivals, filmbijeenkomsten, talent- en educatiehubs in heel Nederland.

Het Filmfonds organiseert verder internationale activiteiten, gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk en de profilering van talenten en projecten op internationale festivals, labs en coproductiemarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds daarnaast bij aan de kennisopbouw over de sector.

Anders dan de andere cultuurfondsen is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een aantal industriemaatregelen. Via de Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed. Daarnaast biedt de Netherlands Film Commission een servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (een deel van) hun productie willen uitvoeren.

Waar moet een filmidee aan voldoen?

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Worden er eisen gesteld aan de aanvrager?

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Hoe vaak kan ik aanvragen met een filmproductie?

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Can I submit my application in English?

Applications should be written in the Dutch language.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Nienke Doekes

Projectbegeleider

Sean Gilis

Coördinator Immerse\Interact, Stimuleringsfonds Creatieve

Absaline Hehakaya

Projectmanager Selective Funding