Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Immerse\Interact

Subsidie
Status:
Gesloten tot en met

Voor de ontwikkeling, realisering en distributie van artistiek hoogwaardige, immersieve en/of interactieve mediaproducties door zowel onafhankelijke makers als producenten.

Let op: per 1 januari 2024 is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie penvoerder van deze regeling. Een aanvraag voor subsidie dient via de digitale aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ingediend te worden.

De regeling Immerse\Interact is een samenwerking van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds. Het doel is om de crossovers tussen beide fondsen, waaronder digitale cultuur, film en vormgeving, te versterken. Immerse\Interact verkent de toekomst van storytelling binnen de wereld van immersieve media zoals VR, MR en AR. Ook interactieve mediaproducties kunnen ondersteund worden.

De regeling staat open voor projecten van professionele makers, collectieven en producenten. De aanvragende partij beschikt over een aantoonbaar trackrecord op het gebied van immersieve en interactieve media en is ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Hoophandel. De hoogte van het aangevraagde bedrag is afhankelijk van de hoofdactiviteit van de aanvrager.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor artistieke projecten met een dragend filmisch component waarin storytelling, zowel fictie als non-fictie, in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve technologieën (XR, roomscale projecties) centraal staat.

Binnen Immerse\Interact kan subsidie worden verstrekt voor zowel ontwikkeling als realisering:

1. Ontwikkeling
De bijdrage is bedoeld voor het uitvoeren van onderzoek, het optimaliseren van een artistiek concept en overige voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de daadwerkelijke productiefase. Het resultaat van de ontwikkelfase is een bruikbaar prototype.

 • Ontwikkelingsbijdrage voor producenten
  • € 25.000 per project. Er kan aanvullend maximaal € 5.000 voor coaching worden aangevraagd, indien de noodzaak hiervan naar oordeel van het bestuur goed is onderbouwd in de aanvraag. Voor de coachingsbijdrage schrijven zowel jij als de coach een motivatie voor de samenwerking. Ook vragen we om een cv van de coach.
 • Ontwikkelingsbijdrage voor individuele makers
  • € 15.000 per project. Daarnaast kan eventueel maximaal € 5.000 voor coaching worden aangevraagd. Deze coachingsbijdrage moet onderdeel uitmaken van het totaal aangevraagde bedrag (maximaal € 20.000) en in de begroting zijn opgenomen. Voor de coachingsbijdrage schrijven zowel jij als de coach een motivatie voor de samenwerking. Ook vragen we om een cv van de coach.

2. Realisering
Realisering betreft de productiefase en aan het eind van deze fase ligt er een eindproduct, zoals een VR-installatie

 • Realiseringsbijdrage voor producenten
  Let op: In deze fase kan de producent niet tevens de regisseur, scenarist of ontwerper zijn.
  • Maximaal € 125.000 per project voor de productiekosten. De fondsbijdrage bedraagt maximaal 85% van het productiebudget.
 • Realiseringsbijdrage voor individuele makers
  • Maximaal € 35.000 per project.

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling. Dit gebeurt op basis van onderstaande criteria die in de Regeling Immerse\Interact worden toegelicht.

Beoordelingscriteria ontwikkelingsbijdrage

 • De artistiek-inhoudelijke kwaliteit
 • De technische kwaliteit
 • Opzet van de ontwikkelfase

Beoordelingscriteria realiseringbijdrage

 • De artistiek-inhoudelijke kwaliteit
 • De technische kwaliteit
 • Opzet van de productie
 • Distributie en publieksstrategie

Aanvragen dienen via de digitale aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ingediend te worden.

Eerstvolgende deadlines

 • Immerse\Interact

Innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Immerse\Interact.

Beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Immerse\Interact. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

Prioritering

Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal worden geprioriteerd.

Besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

Verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

Voor deze regeling zijn de reglementen en protocollen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van toepassing.

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag

In de Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag Immerse\Interact vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag en een toelichting op de criteria. Dit helpt je om je aanvraag op te stellen.

Regeling Immerse\Interact

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de regeling Immerse\Interact. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

Format begroting en dekkingsplan

We adviseren om voor het opstellen van je begroting en dekkingsplan gebruik te maken van het Format begroting en dekkingsplan van het Stimuleringsfonds of het begrotingsmodel ontwikkeling Immerse\Interact of het begrotingsmodel realisering Onderzoek & Experiment van het Nederlands Filmfonds.

Heb je concrete vragen?

Heb je concrete vragen over je projectvoorstel? Je kunt uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum een concept voorleggen aan de medewerkers van deze regeling via [email protected]

Aanvragen worden ingediend bij het Stimuleringsfonds. Kijk voor meer informatie omtrent oproep, criteria, voorwaarden en procedure op de website van het Stimuleringsfonds.

Veelgestelde vragen

Het Nederlands Filmfonds financiert films en filmactiviteiten en richt zich daarbij op de professionele, onafhankelijke filmsector. Het Filmfonds is een van de rijkscultuurfondsen. We stimuleren filmcultuur in de meest brede zin van het woord: van immersieve proworducties tot lange speelfilm, van experimenteel tot kinder- en familiefilm, van documentaire tot animatie. We richten ons niet alleen op bewezen makers, maar stimuleren ook beginnend talent en nieuwe, nog niet eerder gehoorde stemmen. Dat betekent dat we producties mogelijk maken met uiteenlopende verhalen, voor een jong en oud publiek, in iedere hoek en regio: van Maastricht tot Texel, van Groningen tot Bonaire.

Het Filmfonds financiert filmactiviteiten op het gebied van talentontwikkeling en filmeducatie in heel Nederland. Deze filmactiviteiten vormen een waardevolle voedingsbodem waarop films en filmmakers tot bloei kunnen komen. Hierbij staat de toegankelijkheid van het aanbod aan Nederlandse films centraal. Ook versterken we de regionale infrastructuur om de toegankelijkheid van de filmsector voor filmmakers uit heel Nederland en verhalen uit de regio te vergroten.

Het Filmfonds geeft, naast de kerntaak als subsidieverlener, ook invulling aan een aantal ondersteunende functies. Zo is het Fonds verantwoordelijk voor de Netherlands Film Commission, het servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (delen van) hun productie willen voeren.

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Applications should be written in the Dutch language.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Nienke Doekes

Projectbegeleider

Sean Gilis

Coördinator Immerse\Interact, Stimuleringsfonds Creatieve