Spring naar inhoud Spring naar footer
Wat is het?

Bij het Filmfonds kun je aanvragen voor de ontwikkeling van een korte of lange film die binnen de verschillende genres onderzoekend en/of grensverleggend is, of een experimentele of kunstzinnige film. De betreffende film dient bij te dragen aan de creatieve en technische vernieuwing van de cinematografie.

Aanvragen ten behoeve van onderzoek & experiment kunnen worden gedaan voor de ontwikkeling van een scenario c.q. storyboard van een filmproductie alsmede de inzet van een scriptcoach, het betrekken van een team van creatieve en technische experts dan wel voor het maken van eerste (proef)opnamen.

Deze regeling is onderdeel van Selective Funding. Het Fonds geeft bij selectie prioriteit aan kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de, voor deze categorie relevante, professionele film-en/of televisiepraktijk en heeft aantoonbare ervaring met het produceren en uitbrengen van filmproducties in de categorie waarvoor aangevraagd wordt.

De producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt is niet de regisseur of scenarist van de film. Wanneer de beoogde fondsbijdrage voor realisering lager is dan € 50.000 kan, onder voorwaarde dat de aanvrager naar het oordeel van het bestuur genoeg aantoonbare productie-ervaring op het gebied van onderzoek & experiment heeft, worden afgeweken van het voorschrift dat de aanvrager een productiemaatschappij moet zijn.

Bijdrage
 • Maximaal € 15.000 voor de ontwikkeling van een plan voor een film in de categorie Onderzoek & Experiment en noodzakelijke eerste proefopnamen, inclusief eventuele bijdragen voor betrokken creatieve of technische experts, c.q. heads of department.
 • Maximaal € 5.000 voor een externe scriptcoach/deskundig adviseur.
 • Indien een productiemaatschappij de aanvrager is: max. 17,5% aan producers fee & overhead over de totaal door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten.

Alle richtbedragen en voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Beoordelingscriteria

Bij je aanvraag wordt beoordeeld in hoeverre je filmproductie vernieuwend, uitzonderlijk en daarnaast een voorbeeld is voor het culturele aanbod op het gebied van cinema. Het kan hierbij gaan om nieuwe werkwijzen op technisch en creatief gebied, waardoor de filmproductie een kwalitatieve en/of professionele toevoeging vormt aan het culturele aanbod in Nederland. Dit beoordelingscriterium dient, naast de beoordelingscriteria genoemd in artikel 5 van het Algemeen Reglement, positief beoordeeld te worden voor een toekenning.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden.

Procedure

Inhoudelijk

Filmconsulenten dragen zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering over aanvragen.

Productioneel zakelijk

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

De bijlagen

Algemeen:

 • Volledig ingevuld & ondertekend aanvraagformulier (dmv het vinkje onderaan het formulier)

Inhoudelijk:

 • Scenario
 • Synopsis
 • Werkplan scenario ontwikkeling: gezamenlijke onderbouwing, producent, regisseur, scenarist(en), coach
 • Toelichting producent
 • Toelicht scenarist
 • Toelichting regisseur
 • Viewingsmateriaal eigen werk
 • CV's & filmografie

Zakelijk:

 • Ontwikkelingsbegroting
 • Financieringsplan
 • Optie-overeenkomst of dealmemo met scenarist en/of storyboard artists en/of regisseur.
 • Indien van toepassing: Optie-overeenkomst bestaand werk (bv met uitgeverij)*
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Bedrijfsvisie (alleen verplicht bij eerste indiening bij het Filmfonds)

*verplicht wanneer het een boekverfilming betreft

Reglementen en protocollen
Subsidie aanvragen

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op Onderzoek & Experiment - Ontwikkeling Onderzoek & Experiment.

Veelgestelde vragen

Wat doet het Filmfonds?

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Het Fonds versterkt de Nederlandse filmcultuur langs de beleidslijnen: talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering. Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Het Filmfonds zorgt met subsidie voor dynamiek en vernieuwing in de filmsector en verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films van nieuw en gevestigd talent. Ook draagt het Fonds bij aan filmfestivals, filmbijeenkomsten, talent- en educatiehubs in heel Nederland.

Het Filmfonds organiseert verder internationale activiteiten, gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk en de profilering van talenten en projecten op internationale festivals, labs en coproductiemarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds daarnaast bij aan de kennisopbouw over de sector.

Anders dan de andere cultuurfondsen is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een aantal industriemaatregelen. Via de Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed. Daarnaast biedt de Netherlands Film Commission een servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (een deel van) hun productie willen uitvoeren.

Waar moet een filmidee aan voldoen?

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Worden er eisen gesteld aan de aanvrager?

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Hoe vaak kan ik aanvragen met een filmproductie?

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Can I submit my application in English?

Applications should be written in the Dutch language.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Nienke Doekes

Projectbegeleider

Absaline Hehakaya

Projectmanager Selective Funding