Talentontwikkeling in de Regio (Broedplaats)

Een op film gericht en projectmatig opgezet professioneel talentontwikkelingstraject buiten het directe maakproces om door middel van training en/of een traject van ‘’on the job’’ binnen het maakproces. Het traject biedt aan beginnende en ervaren Nederlandse filmprofessionals de ruimte om zich professioneel verder te ontwikkelen en sluit aan op de specifieke behoeften en opleidingen en andere trajecten in de betreffende regio. Trajecten in de verschillende regio’s vullen elkaar aan en borgen onderlinge afstemming c.q. samenwerking. Trajecten die ruim aandacht hebben voor diversiteit hebben de voorkeur.

Het Filmfonds richt zich specifiek op trajecten die worden georganiseerd op knooppunten van audiovisuele opleidingen, regionale en lokale omroepen, filmtheaters en festivals en lokale/regionale film commissions en fondsen, waarbij de samenwerking tussen partijen de impact en duurzaamheid van trajecten vergroot.


  

Status: Niet actueel

Wie komt in aanmerking?

Een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon (dus geen eenmanszaak of VOF) met een sterke regionale binding, die als broedplaats aantoonbaar beschikt over kennis en kunde om professionele trainingen en/of activiteiten gericht op deskundigheidsbevordering aan te bieden aan filmprofessionals. Van de aanvrager wordt verwacht dat deze actief samenwerkt met andere film- en audiovisuele mediaorganisaties in de regio en zo een regionaal knooppunt vormt.

Bijdrage

Maximaal 75% van de begroting met een maximale bijdrage van € 50.000 per jaar als projectsubsidie voor de inrichting en uitvoering van een trainings- en/of talentontwikkelingsprogramma.

De dekking van de overige 25% dient vanuit de regio en/of gemeente dan wel aantoonbaar uit eigen middelen, andere fondsen en/of private financiers te worden gefinancierd.

Voorwaarden

Uitsluitend een talentontwikkelingstraject dat training buiten het directe maakproces om aanbiedt en/of mogelijkheden voor training ‘’on the job’’ (binnen het maakproces) en voldoet aan de volgende voorwaarden komt voor een bijdrage in aanmerking:

 • er wordt ruimte geboden aan beginnende en/of ervaren Nederlandse filmprofessionals om zich verder te ontwikkelen in de regio;
 • er wordt aangesloten op de specifieke behoeften en reeds bestaande opleidingen in de betreffende regio;
 • het traject vormt een aanvulling op de bestaande talent labs en talentontwikkelingstrajecten;
 • het traject heeft een looptijd van enkele maanden tot maximaal een jaar;
 • het traject is opgebouwd uit onderdelen waarbij verdieping van kennis of van een filmproject via workshops wordt afgewisseld met periodes van bijvoorbeeld zelfstudie, ontwikkeling en presentatie- en netwerkmomenten en/of de mogelijkheid biedt tot het maken van een (korte) filmproductie om daarmee filmmakers de kans te bieden ervaring op te doen en een volgende stap te kunnen maken in hun professionele carrière;
 • het traject is gericht op speelfilm/drama, documentaire, animatiefilm of onderzoek & experiment, en;
 • er wordt aantoonbaar samengewerkt - en een knooppunt gevormd - met partners in de regio zoals audiovisuele opleidingen, broedplaatsen, filmfestivals, filmtheaters, regionale en/of lokale film commissions en eventuele regionale en/of lokale fondsen die zich bezighouden met het opleiden van audiovisuele makers, talentontwikkeling, filmproducties, filmvertoning en/of het organiseren van een (regionaal) filmfestival.

Toelichting aanvrager

De aanvrager geeft door middel van een toelichting (maximaal 15 A4, zonder foto’s, genummerde pagina’s) bij het aanvraagformulier concreet antwoord op de volgende vragen:

 • Welke activiteiten en/of trainingen voor filmprofessionals uit de regio heeft de aanvrager eerder verricht en met welke resultaten (mag ook verwijzing zijn naar [passages in] jaarverslagen)?
 • Wat is de doelgroep binnen de regio waar de activiteit zich op zal richten en met welk doel?
 • Op welke manier wordt invulling gegeven aan het talentontwikkelingstraject, zowel inhoudelijk als wat betreft de planning en organisatie?
 • Wat is de begroting, het financieringsplan, welke partners dragen in de kosten bij en welk bedrag wordt bij het Filmfonds aangevraagd?
 • Op welke afgebakende regio heeft de activiteit betrekking en hoe wordt de functie van broedplaats vormgegeven?
 • Welke audiovisuele opleidingen, broedplaatsen, filmfestivals, filmtheaters, regionale en/of lokale film commissions en eventuele regionale en/of lokale fondsen die zich bezighouden met het opleiden van audiovisuele makers, talentontwikkeling, filmproducties, filmvertoning en/of het organiseren van een (regionaal) filmfestival zijn aan het traject verbonden als samenwerkingspartner? (intentieverklaringen en/of overeenkomsten graag toevoegen).
 • Welke ervaren filmprofessionals en/of experts (met kort cv) worden als docent/coach/spreker/trainer/begeleider betrokken?

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Een adviescommissie draagt samen met de projectmanager talentontwikkeling en filmactiviteiten zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. De afdeling Subsidiebureau toetst de zakelijke aspecten van een aanvraag.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. 

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Filmactiviteiten.
 3. Kies voor Talentontwikkeling in de regio.
Aanvraag starten

Contact