Spring naar inhoud Spring naar footer
Spring naar inhoud

Talentontwikkeling in de Regio (Broedplaats)

Subsidie
Status:
Gesloten

Bij het Filmfonds kun je aanvragen voor een bijdrage voor een op film gericht en projectmatig opgezet professioneel talentontwikkelingstraject buiten het directe maakproces om, door middel van training en/of een traject van ‘’on the job’’ binnen het maakproces.

Het traject biedt aan beginnende en ervaren Nederlandse filmprofessionals de ruimte om zich professioneel verder te ontwikkelen en sluit aan op de specifieke behoeften en opleidingen en andere trajecten in de betreffende regio. Trajecten in de verschillende regio’s vullen elkaar aan en borgen onderlinge afstemming c.q. samenwerking. Trajecten die ruim aandacht hebben voor diversiteit hebben de voorkeur.

Het Filmfonds richt zich specifiek op trajecten die worden georganiseerd op knooppunten van audiovisuele opleidingen, regionale en lokale omroepen, filmtheaters en festivals en lokale/regionale film commissions en fondsen, waarbij de samenwerking tussen partijen de impact en duurzaamheid van trajecten vergroot.

Wie komt in aanmerking?

Een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon (dus geen eenmanszaak of VOF) met een sterke regionale binding, die als broedplaats aantoonbaar beschikt over kennis en kunde om professionele trainingen en/of activiteiten gericht op deskundigheidsbevordering aan te bieden aan filmprofessionals. Van de aanvrager wordt verwacht dat deze actief samenwerkt met andere film- en audiovisuele mediaorganisaties in de regio en zo een regionaal knooppunt vormt.

Bijdrage

Maximaal 75% van de begroting met een maximale bijdrage van € 50.000 per jaar als projectsubsidie voor de inrichting en uitvoering van een trainings- en/of talentontwikkelingsprogramma.

De dekking van de overige 25% dient vanuit de regio en/of gemeente dan wel aantoonbaar uit eigen middelen, andere fondsen en/of private financiers te worden gefinancierd.

Voorwaarden

Uitsluitend een talentontwikkelingstraject dat training buiten het directe maakproces om aanbiedt en/of mogelijkheden voor training ‘’on the job’’ (binnen het maakproces) en voldoet aan de volgende voorwaarden komt voor een bijdrage in aanmerking:

 • er wordt ruimte geboden aan beginnende en/of ervaren Nederlandse filmprofessionals om zich verder te ontwikkelen in de regio;
 • er wordt aangesloten op de specifieke behoeften en reeds bestaande opleidingen in de betreffende regio;
 • het traject vormt een aanvulling op de bestaande talent labs en talentontwikkelingstrajecten;
 • het traject heeft een looptijd van enkele maanden tot maximaal een jaar;
 • het traject is opgebouwd uit onderdelen waarbij verdieping van kennis of van een filmproject via workshops wordt afgewisseld met periodes van bijvoorbeeld zelfstudie, ontwikkeling en presentatie- en netwerkmomenten en/of de mogelijkheid biedt tot het maken van een (korte) filmproductie om daarmee filmmakers de kans te bieden ervaring op te doen en een volgende stap te kunnen maken in hun professionele carrière;
 • het traject is gericht op speelfilm/drama, documentaire, animatiefilm of onderzoek & experiment, en;
 • er wordt aantoonbaar samengewerkt - en een knooppunt gevormd - met partners in de regio zoals audiovisuele opleidingen, broedplaatsen, filmfestivals, filmtheaters, regionale en/of lokale film commissions en eventuele regionale en/of lokale fondsen die zich bezighouden met het opleiden van audiovisuele makers, talentontwikkeling, filmproducties, filmvertoning en/of het organiseren van een (regionaal) filmfestival.
Toelichting aanvrager

De aanvrager geeft door middel van een toelichting (maximaal 15 A4, zonder foto’s, genummerde pagina’s) bij het aanvraagformulier concreet antwoord op de volgende vragen:

 • Welke activiteiten en/of trainingen voor filmprofessionals uit de regio heeft de aanvrager eerder verricht en met welke resultaten (mag ook verwijzing zijn naar [passages in] jaarverslagen)?
 • Wat is de doelgroep binnen de regio waar de activiteit zich op zal richten en met welk doel?
 • Op welke manier wordt invulling gegeven aan het talentontwikkelingstraject, zowel inhoudelijk als wat betreft de planning en organisatie?
 • Wat is de begroting, het financieringsplan, welke partners dragen in de kosten bij en welk bedrag wordt bij het Filmfonds aangevraagd?
 • Op welke afgebakende regio heeft de activiteit betrekking en hoe wordt de functie van broedplaats vormgegeven?
 • Welke audiovisuele opleidingen, broedplaatsen, filmfestivals, filmtheaters, regionale en/of lokale film commissions en eventuele regionale en/of lokale fondsen die zich bezighouden met het opleiden van audiovisuele makers, talentontwikkeling, filmproducties, filmvertoning en/of het organiseren van een (regionaal) filmfestival zijn aan het traject verbonden als samenwerkingspartner? (intentieverklaringen en/of overeenkomsten graag toevoegen).
 • Welke ervaren filmprofessionals en/of experts (met kort cv) worden als docent/coach/spreker/trainer/begeleider betrokken?
Deadlines

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur.

Eerstvolgende deadlines

  Procedure

  Een adviescommissie draagt samen met de projectmanager talentontwikkeling en filmactiviteiten zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. De afdeling Subsidiebureau toetst de zakelijke aspecten van een aanvraag.

  Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

  Reglementen en protocollen
  Subsidie aanvragen

  Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

  Start met de aanvraag

  Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Filmactiviteiten.
  3. Kies voor Talentontwikkeling in de regio.

  Veelgestelde vragen

  Wat doet het Filmfonds?

  Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Het Fonds versterkt de Nederlandse filmcultuur langs de beleidslijnen: talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering. Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

  Het Filmfonds zorgt met subsidie voor dynamiek en vernieuwing in de filmsector en verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films van nieuw en gevestigd talent. Ook draagt het Fonds bij aan filmfestivals, filmbijeenkomsten, talent- en educatiehubs in heel Nederland.

  Het Filmfonds organiseert verder internationale activiteiten, gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk en de profilering van talenten en projecten op internationale festivals, labs en coproductiemarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds daarnaast bij aan de kennisopbouw over de sector.

  Anders dan de andere cultuurfondsen is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een aantal industriemaatregelen. Via de Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed. Daarnaast biedt de Netherlands Film Commission een servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (een deel van) hun productie willen uitvoeren.

  Waar moet een filmidee aan voldoen?

  Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

  Worden er eisen gesteld aan de aanvrager?

  Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

  Hoe vaak kan ik aanvragen met een filmproductie?

  Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

  Can I submit my application in English?

  Applications should be written in the Dutch language.

  Contact

  Monique Ruinen

  Projectmanager Talentontwikkeling & Filmactiviteiten

  Veerle Bovens

  Projectbegeleider