Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Talentontwikkeling in de Regio (Broedplaats)

Subsidie
Status:
Gesloten

Een regionale broedplaats (talenthub) kan een bijdrage aanvragen voor een samengesteld programma van op film gerichte en projectmatig opgezette activiteiten rond professionele talentontwikkeling, door middel van bijvoorbeeld trainingen, workshops, filmbijeenkomsten en/of een traject op maat. De broedplaats is er voor filmprofessionals binnen een specifieke regio.

De broedplaats voert een regionaal ingebed talentontwikkelingsprogramma uit voor beginnende en ervaren Nederlandse filmprofessionals om zich professioneel verder te ontwikkelen in aansluiting op zowel de specifieke behoeften uit het veld als organisaties en opleidingen in de regio.

Het Fonds richt zich specifiek op broedplaatsen die als knooppunt in de regio fungeren en een programma organiseren dat aansluit bij audiovisuele opleidingen, regionale en lokale omroepen, filmtheaters en festivals en lokale/regionale film commissions en fondsen, waarbij de samenwerking tussen deze partijen de impact en duurzaamheid van trajecten vergroot. De activiteiten van de broedplaatsen dragen bij aan de versterking van de regionale infrastructuur en sluiten aan op de (inter)nationale infrastructuur. Broedplaatsen die ruim aandacht hebben voor diversiteit hebben de voorkeur.

Een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon (dus geen eenmanszaak of VOF) uit het Koninkrijk der Nederlanden met een sterke regionale binding, die als broedplaats/talenthub aantoonbaar beschikt over kennis, kunde en ervaring om professionele trainingen en/of activiteiten gericht op talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering aan te bieden aan filmprofessionals.

Maximaal 75% van de begroting met een maximale bijdrage van € 320.000 per jaar als projectsubsidie voor de inrichting en uitvoering van een programma van trainings- en/of talentontwikkelingstrajecten en activiteiten. Er kan een subsidie voor één tot maximaal twee jaar verleend worden.

De dekking van de overige 25% van de begroting dient aantoonbaar gefinancierd te worden met een structurele bijdrage vanuit tenminste één provincie en daarnaast met bijdragen uit eigen middelen, andere fondsen en/of private financiers.

Uitsluitend een broedplaats die voldoet aan de volgende voorwaarden komt voor een bijdrage in aanmerking:

 • Eén van de primaire doelstellingen van de broedplaats is het door het gehele jaar samenbrengen van de regionale talenten en het organiseren van een talent- en skills-ontwikkelprogramma hiervoor, met een duurzaam karakter.
 • Van de broedplaats wordt verwacht dat deze fungeert als een bewezen knooppunt voor het (regionale) film-ecosysteem en actief samenwerkt met andere film- en audiovisuele mediaorganisaties in de regio om dit te bewerkstelligen.
 • Broedplaatsen in de verschillende regio’s vullen elkaar aan en deze borgen onderlinge afstemming c.q. samenwerking;
 • Er wordt ruimte geboden aan beginnende en/of ervaren Nederlandse filmprofessionals om zich verder te ontwikkelen in de regio;
 • Er wordt aangesloten op de specifieke behoeften en reeds bestaande opleidingen in de betreffende regio;
 • Het programma vormt een aanvulling op de bestaande talent labs en talent-ontwikkelingstrajecten;
 • Het programma heeft een looptijd van enkele maanden tot maximaal twee jaar;
 • Het programma is opgebouwd uit onderdelen waarbij verdieping van kennis of van een filmproject via workshops, trainingen en filmbijeenkomsten wordt afgewisseld met periodes van bijvoorbeeld zelfstudie, ontwikkeling en presentatie- en netwerkmomenten. Eventueel kan het programma ook de mogelijkheid bieden tot het maken van een (korte) filmproductie om daarmee filmmakers de kans te bieden ervaring op te doen en een volgende stap te kunnen maken in hun professionele carrière;
 • Het programma is gericht op speelfilm/drama, documentaire, animatiefilm, immersieve projecten, onderzoek & experiment en/of high end series;
 • Tenminste één provincie draagt structureel bij aan de financiering van de broedplaats.

De aanvrager geeft in de aanvraag door middel van een toelichting en uitgewerkt activiteitenplan (maximaal 20 A4, zonder foto’s, genummerde pagina’s) in ieder geval concreet antwoord op de volgende vragen:

 1. Positionering, Visie en Doelstellingen
  1. Welke activiteiten en/of trainingen voor filmprofessionals uit de regio heeft de aanvrager eerder verricht en met welke resultaten (mag ook een verwijzing zijn naar [passages in] jaarverslagen)?
  2. Op welke afgebakende regio heeft de broedplaats/talenthub betrekking en hoe wordt de functie van broedplaats vormgegeven?
  3. Op welke specifieke behoeftes van de regio wordt ingespeeld en hoe sluiten de activiteiten aan op de reeds bestaande infrastructuur binnen die regio én het (inter)nationale film ecosysteem (zoals bijvoorbeeld Film Forward, andere talentontwikkelingstrajecten, fondsen, omroepen, streamers, etc)?
  4. Welke doelen op het gebied van talentontwikkeling stelt de broedplaats zich op de korte en lange termijn en hoe beoogt de broedplaats deze doelen te bereiken?
 2. Activiteiten
  1. Op welke manier wordt invulling gegeven aan het talentontwikkelingsprogramma, zowel inhoudelijk als wat betreft de planning en organisatie?
  2. Wat is de doelgroep binnen de regio waar het programma zich op zal richten en waarom deze doelgroep?
  3. Welke audiovisuele opleidingen, broedplaatsen, filmfestivals, filmtheaters, regionale en/of lokale film commissions en eventuele regionale en/of lokale fondsen die zich bezighouden met het opleiden van audiovisuele makers, talentontwikkeling, filmproducties, filmvertoning en/of het organiseren van een (regionaal) filmfestival zijn aan het traject verbonden als samenwerkingspartner? (intentieverklaringen en/of overeenkomsten graag toevoegen).
  4. Welke ervaren filmprofessionals en/of experts (met kort cv) worden als docent/coach/spreker/trainer/begeleider betrokken?
 3. Financiering & Marketing
  1. Wat is de begroting en het financieringsplan en waaruit blijkt de steun uit de regio?
  2. Wat zijn de marketingplannen en -doelen, gebaseerd op de visie en het activiteitenplan van de organisatie?
 4. De codes
  1. Wat is de visie en het stappenplan van de aanvrager ten aanzien van de codes (diversiteit en inclusie, cultural governance en fair practice) en duurzaamheid?
   Klik hier voor meer informatie over de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit.
 • Een uitgewerkte toelichting en activiteitenplan aanvrager;
 • Een uitgesplitste en gedetailleerde begroting, in het begrotingsmodel van het Filmfonds;
 • Een uitgesplitst en gedetailleerd financieringsplan, in het begrotingsmodel van het Filmfonds, plus eventuele financieringstoekenningen van en/of financieringsovereenkomsten met derden;
 • Intentieverklaringen en overeenkomsten met samenwerkingspartners;
 • Een marketingplan;
 • De korte cv’s van de bij de broedplaats betrokken filmprofessionals;
 • De actuele versie van het Uittreksel KvK;
 • Een inhoudelijk en financieel verslag, en een ingevuld evaluatieformulier Talentontwikkeling in de Regio, ten aanzien van de vorige editie van de talenthub.

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET.

Eerstvolgende deadlines

Een adviescommissie draagt samen met de Projectmanager Talentontwikkeling en Filmactiviteiten zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. De afdeling Subsidiebureau toetst de zakelijke aspecten van een aanvraag.

Er wordt bij de beoordeling onder meer gelet op de spreiding en diversiteit van de talenthubs in Nederland.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Filmactiviteiten.
 3. Kies voor Talentontwikkeling in de regio.

Veelgestelde vragen

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Het Fonds versterkt de Nederlandse filmcultuur langs de beleidslijnen: talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering. Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Het Filmfonds zorgt met subsidie voor dynamiek en vernieuwing in de filmsector en verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films van nieuw en gevestigd talent. Ook draagt het Fonds bij aan filmfestivals, filmbijeenkomsten, talent- en educatiehubs in heel Nederland.

Het Filmfonds organiseert verder internationale activiteiten, gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk en de profilering van talenten en projecten op internationale festivals, labs en coproductiemarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds daarnaast bij aan de kennisopbouw over de sector.

Anders dan de andere cultuurfondsen is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een aantal industriemaatregelen. Via de Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed. Daarnaast biedt de Netherlands Film Commission een servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (een deel van) hun productie willen uitvoeren.

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Applications should be written in the Dutch language.

Contact

Monique Ruinen

Projectmanager Talentontwikkeling & Filmactiviteiten

Veerle Bovens

Projectbegeleider