Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Distributie Nederlandse Filmproductie in Nederland

Subsidie
Status:
Gesloten

Nederlandse speelfilms, lange animatiefilms en documentaires (majoritaire filmproducties en minoritaire coproducties) die selectief door het Fonds gesteund zijn in de realisering kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor prints & advertising ten behoeve van de bioscoopuitbreng in Nederland, dan wel in uitzonderlijke gevallen de non-theatrical release.

Een filmdistributeur uit het Koninkrijk der Nederlanden die gedurende tenminste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag op continue basis films heeft uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters.

Of in uitzondering hierop, en na overleg met het Filmfonds: een productiemaatschappij in samenwerking met een filmmarketing- of publiciteitsbureau of filmdistributeur, mits de bioscoopuitbreng en non-theatrical release aantoonbaar is gegarandeerd.

Majoritaire speelfilm, lange animatiefilm of documentaire met een budget voor prints & advertising tot € 60.000:

  • Max. € 30.000

Majoritaire kinder- of jeugdfilm met een budget voor prints & advertising tot € 60.000:

  • Max. € 40.000

Majoritaire speelfilm, lange animatiefilm, kinder- of jeugdfilm of documentaire met een budget voor prints & advertising van € 60.000 of meer:

  • Max. € 75.000

Minoritaire coproductie die selectief gesteund is in de realisering:

  • Max. € 15.000*

*Wanneer de productie geselecteerd is voor een onderdeel van een internationaal A-filmfestival (bekijk hier welke festivals daaronder vallen), kan een bijdrage van max. € 25.000 worden aangevraagd.

Korte film (die als voorfilm wordt vertoond bij een hoofdfilm) met een bioscoopuitbreng:

  • Dit bedrag wordt bepaald in overleg met het Filmfonds

De bijdrage van het Fonds is kostprijs en risico verlagend en hoeft dus niet uit exploitatie-inkomsten te worden terugbetaald.

  • Voor majoritaire speelfilms, lange animatiefilms of documentaires en de majoritaire kinder- of jeugdfilms met een budget tot € 60.000 geldt dat minimaal 20% van de begrote kosten voor prints & advertising aantoonbaar door de aanvrager gedekt moet worden.
  • Voor majoritaire speelfilms, lange animatiefilms, kinder- of jeugdfilms of documentaires met een budget van € 60.000 of meer geldt dat de bijdrage van het Fonds door de aanvrager voor 100% in P&A gematcht moet worden.
  • Maximaal 25% van het budget voor prints & advertising, met een maximum van € 15.000, mag besteed worden aan (ingehuurd) personeel en overhead kosten van de filmdistributeur. Een ingehuurde outreach medewerker mag, op voorwaarde dat er een volwaardig outreach plan bij de aanvraag is toegevoegd, als subsidiabele post in de begroting worden opgenomen tot max. € 6.000.

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Indienen voor een distributiebijdrage kan vanaf het moment dat een realiseringsbijdrage (fase 2) definitief is verleend tot uiterlijk zes weken voor aanvang van de theatrical en non-theatrical release waarvoor een financiële bijdrage wordt aangevraagd. De releasedatum moet vaststaan.

De projectmanager Distributie & Marketing en het Subsidiebureau toetsen de kwaliteit van het uitbrengplan en de zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

  1. Selecteer het organisatie account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op Distributie – Bioscoopuitbreng in Nederland.

Veelgestelde vragen over distributie

Een filmproductie is een cinematografisch werk. Dat kan een speelfilm of een animatiefilm zijn of een lange documentaire, maar ook korte, experimentele en innovatieve films. Het verschilt per categorie en regeling van het Fonds welke eisen aan de uitbreng gesteld worden. Zo is bij de Film Production Incentive een bioscoopuitbreng verplicht en wordt bij selectief gesteunde films per categorie juist maatwerk geleverd want bijvoorbeeld een speelfilm kent een andere uitbreng dan een korte film.

Voor speelfilms en lange animatiefilms geldt dat deze films primair bestemd zijn voor bioscoopuitbreng. De beoogde uitbreng wordt per specifieke film door producenten (i.s.m. een filmdistributeur) in fasen aan het Fonds onderbouwd. Bij een arthouse speelfilm ligt daarbij de nadruk op de artistieke potentie en daarmee op de mate waarin de filmproductie nationaal en/of internationaal ontvangen en gedistribueerd zal worden, terwijl een mainstream film juist gericht moet zijn op het bereiken van een groot aantal betalende bezoekers in de Nederlandse bioscopen. Ook lange documentaires hebben de potentie om in bioscopen en filmtheaters vertoond te worden en hebben daarnaast een brede non theatrical release. Voor korte, experimentele en innovatieve films is de bioscoopuitbreng meestal niet het uitgangspunt en wordt naar de bredere vertoning en exploitatie gekeken.

Voor de categorieën korte films en experimenteel werk gaat het om een gerichte uitbreng van de filmproductie (stand alone) met (digitale) vertoningen en een focus op landelijke spreiding.

Om in aanmerking te komen voor een realiseringsbijdrage voor een speelfilm, lange animatiefilm en lange documentaire dient de filmproductie primair bestemd te zijn voor bioscoopuitbreng. De cinematografische kwaliteit en de onderbouwing van de distributiestrategie moet zodanig zijn dat een uitbreng in bioscopen en filmtheaters haalbaar en waarschijnlijk kan worden geacht.

Voor filmproducties die (ook) een beroep doen op een financiële bijdrage via de Film production Incentive is bioscoopuitbreng verplicht. Uitsluitend aanvragen voor filmproducties met een bioscoopuitbreng in tenminste Nederland dan wel, in het geval van een minoritaire coproductie, een bioscoopuitbreng in het land van de hoofdproducent, komen in aanmerking voor een Incentivebijdrage. Een puur instrumentele of promotionele uitbreng waarbij het primaire doel niet de bioscoopuitbreng is, maar bijvoorbeeld de uitbreng op televisie of via een streamingdienst, kwalificeert niet als bioscoopuitbreng.

Omdat het Fonds alleen filmproducties, zijnde cinematografische werken, steunt die in de onafhankelijke productiesector tot stand komen, steunt het Fonds geen films die in opdracht van een mediabedrijf tot stand komen dan wel films die exclusief voor vertoning op één videoplatform bestemd zijn.

Het Fonds heeft begrip voor de bedrijfseconomische overwegingen van een producent als zelfstandig ondernemer. Zo is het voorstelbaar dat een producent op enig moment nadat de film mede op basis van bioscoopuitbreng volledig gefinancierd en in productie is alsnog tot een andere commerciële afspraak komt met een internationaal videoplatform op basis van exclusiviteit en daarmee afziet van reeds bestaande afspraken met betrekking tot de financiering en uitbreng in bioscoop en andere platforms. In dat geval zal het zo zijn dat de reeds bestaande filmfinanciering, waaronder die van het Fonds, komt te vervallen. Indien de bestaande afspraken met filmdistributeurs, omroepen, fonds e.d. omtrent de productiefinanciering, realisering en de bioscoop- en verdere uitbreng wel in stand kunnen blijven omdat het platform alleen vrij beschikbare rechten aankoopt dan wijzigt uiteraard niets. Dan kan de producent naast de reeds aangegane rechten en verplichtingen de film in het kader van verdere exploitatie verkopen in het buitenland of in licentie aan een videoplatform.

Het Fonds streeft naar een zo optimaal en breed mogelijk publieksbereik via alle mogelijke distributiemogelijkheden. In de sector wordt traditioneel gewerkt met exploitatieruimte (windows) tussen bioscoopuitbreng, T-VOD/S-VOD en free TV. Op grond van die verschillende windows en exploitatievormen wordt financiering via filmdistributeurs, salesagents, omroepen en videoplatforms aangetrokken voor de realisering van de filmproductie. Zo bedraagt het gebruikelijke window tussen bioscoopuitbreng en S-VOD exploitatie minimaal 4 tot zes maanden en volgt free TV daarna. Bestaande windows en afspraken binnen de markt die zorgden voor continuïteit in financiering en (bioscoop)uitbreng zijn mede als gevolg van de coronacrisis verder onder druk komen te staan. Het Fonds is volgend in discussies over windows maar ziet het vanuit zijn eigen doelstelling ook als taak om te waken over een vitale en onafhankelijke filmsector.

Het Fonds heeft geen directe rol in de afspraken die producenten maken met distributeurs, exploitanten, sales agents, omroepen, videoplatforms en andere mediabedrijven. Producenten maken als zelfstandig ondernemers zelf hun eigen afwegingen. Voor het Fonds is de bioscoopuitbreng wel steeds het primaire doel voor (veel van) de in de realisering- en distributie gesteunde filmproducties. Ook staat het Fonds vanuit zijn doelstelling voor een onafhankelijke filmsector waarbij op basis van non-exclusiviteit de bioscoopuitbreng en verdere distributie van films zo optimaal mogelijk is, en de publiekspotentie volledig wordt benut.

Voor alle filmproducties dient de distributie zo optimaal en breed mogelijk te zijn. Het uitgangspunt daarbij is dat de filmproducties primair bestemd zijn voor bioscoopuitbreng. Indien voor een specifieke filmproductie daarvan wordt afgeweken omdat een gedegen publiekspotentie ontbreekt of te beperkt is – denk bijvoorbeeld aan een kwetsbare artistieke film, minoritaire coproductie of documentaire met een beperkte commerciële potentie - dan dient dit ter beoordeling aan het Fonds te worden voorgelegd. In alle gevallen geldt een inspanningsverplichting om aantoonbaar verschillende mogelijkheden voor bioscoopuitbreng te hebben onderzocht. Bij een afwijkende distributiestrategie kan onder meer gedacht worden aan een eventrelease met een outreach campagne, een tourrelease langs filmtheaters door het land of een festivalrelease om het beoogde publiek alsnog te bereiken.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Patricia van Wetten

Projectbegeleider

Cynthia Ophorst

Projectmanager Marketing & Distributie