Spring naar inhoud Spring naar footer
Spring naar inhoud

Filmbijeenkomst

Subsidie
Status:
Gesloten

Bij het Filmfonds kun je een bijdrage aanvragen voor het organiseren van een incidentele en op film betrekking hebbende bijeenkomst, die hoofdzakelijk gericht is op filmprofessionals. De bijeenkomst heeft als doel het vergroten van de deskundigheid en het netwerk van Nederlandse filmprofessionals en de profilering van film in Nederland door het stimuleren van kennisuitwisseling, innovatie en/of diversiteit.

De filmbijeenkomst kent geen winstoogmerk en is openbaar toegankelijk. Voor de bijeenkomst wordt samengewerkt met andere professionele partners en tenminste twee partners financieren mee.

Informatie

Je kunt bij deze regeling een bijdrage aanvragen voor twee soorten bijeenkomsten:

Nationale filmbijeenkomst

Een filmbijeenkomst of een beperkte reeks bijeenkomsten in Nederland met als doel het vergroten van de deskundigheid en het netwerk van Nederlandse filmprofessionals en de profilering van film in Nederland door het stimuleren van kennisontwikkeling, innovatie, diversiteit of samenwerking met andere kunstdisciplines.

Internationale filmbijeenkomst

Een internationale filmbijeenkomst zijnde een presentatie of promotionele en op de Nederlandse filmsector gerichte activiteit, primair bedoeld voor filmprofessionals, met als doel het stimuleren van internationale coproductie, de internationale profilering en promotie van de Nederlandse film en filmindustrie in het buitenland.

Wie komt in aanmerking?

Een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon (dus geen eenmanszaak of VOF) uit het Koninkrijk der Nederlanden, die verantwoordelijk is voor de organisatie van filmbijeenkomsten en daarin ook als zodanig een staat van dienst heeft opgebouwd.

Bijdrage
  • Maximaal 50% van de totale kosten tot € 25.000 voor het organiseren van een nationale filmbijeenkomst waaraan tenminste twee andere partijen substantieel financieel bijdragen.
  • De bijdrage voor een internationale filmbijeenkomst wordt per geval bepaald. Daarbij wordt mede in de overwegingen meegenomen in hoeverre andere partijen financieel bijdragen.

Alle richtbedragen vind je in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Voorwaarden

Kijk voor nadere vereisten en criteria in de artikelen 16 en 17 van het Deelreglement Filmactiviteiten.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen voor filmbijeenkomsten kunnen het hele jaar worden ingediend.

Let op! Een aanvraag moet minimaal zes weken voor aanvang van de filmbijeenkomst worden ingediend.

Procedure

De afdeling Nationaal draagt zorgt voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling van aanvragen voor nationale filmbijeenkomsten.

De afdeling International draagt zorgt voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling van aanvragen voor internationale filmbijeenkomsten.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Reglementen en protocollen
Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op Filmactiviteiten - (Inter)nationale Filmbijeenkomst.

Veelgestelde vragen

Wat doet het Filmfonds?

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Het Fonds versterkt de Nederlandse filmcultuur langs de beleidslijnen: talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering. Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Het Filmfonds zorgt met subsidie voor dynamiek en vernieuwing in de filmsector en verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films van nieuw en gevestigd talent. Ook draagt het Fonds bij aan filmfestivals, filmbijeenkomsten, talent- en educatiehubs in heel Nederland.

Het Filmfonds organiseert verder internationale activiteiten, gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk en de profilering van talenten en projecten op internationale festivals, labs en coproductiemarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds daarnaast bij aan de kennisopbouw over de sector.

Anders dan de andere cultuurfondsen is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een aantal industriemaatregelen. Via de Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed. Daarnaast biedt de Netherlands Film Commission een servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (een deel van) hun productie willen uitvoeren.

Waar moet een filmidee aan voldoen?

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Worden er eisen gesteld aan de aanvrager?

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Hoe vaak kan ik aanvragen met een filmproductie?

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Can I submit my application in English?

Applications should be written in the Dutch language.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Monique Ruinen

Projectmanager Talentontwikkeling & Filmactiviteiten

Veerle Bovens

Projectbegeleider