Training en/of labs (organisatie)

Een kortlopende training van maximaal een jaar, in Nederland, op het gebied van productie, regie, scenario-ontwikkeling, distributie en/of innovatie van de filmsector. De training moet aantoonbaar betrekking hebben op de Nederlandse filmpraktijk en de vakkennis en vaardigheden van de deelnemers vergroten.

Wie komt in aanmerking?

Een organisatie gespecialiseerd in trainingen en/of labs gericht op filmprofessionals.

Het Fonds kan een bijdrage verlenen aan:

  • een filmtraining en/of lab voor filmprofessionals gericht op kennisuitwisseling tussen filmprofessionals teneinde de professionalisering van regie, scenario, financiering en distributie van filmproducties in Nederland te bevorderen.

Bijdrage

Alle richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

De bijdrage aan een Talent Lab, Talenontwikkeling in de regio of Atelier wordt per geval en in samenhang met reeds bestaande activiteiten en programma’s binnen de nationale en internationale filmsector bepaald, met een maximum van 75% van de totale kosten.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Let op! een aanvraag voor een training moet minimaal vier weken voor aanvang van de training worden ingediend.

Procedure

De projectbegeleider filmactiviteiten van het Fonds draagt onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het Fonds zorg voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling en advisering van aanvragen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmactiviteit nog eenmaal in te dienen. Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Let op: Freelancers dienen onder hun persoonlijke account in te dienen. 

Aanvraag starten

Contact