Over het Fonds

Het Nederlands Filmfonds is een van zes cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld.

Onze missie is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland. Het Fonds richt zich op de professionele, onafhankelijke filmsector en verstrekt financiële bijdragen voor:

 • ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films; en,
 • filmactiviteiten: zoals festivals, filmbijeenkomsten, filmeducatiehubs, publicaties & onderzoek en talentontwikkeling door middel van training buiten het maakproces om.

De selectieve regelingen voor ontwikkeling en realisering van filmproducties zijn gebundeld in twee programma’s:
New Screen NL: richt zich op nieuw talent, onderzoek & experiment en korte film.
Screen NL: richt zich op speelfilms, lange animatiefilms en lange documentaires met een theatrical en non-theatrical uitbreng

Het Filmfonds opereert binnen meerdere beleidscontexten, van cultuurbeleid en mediabeleid tot internationaal- en economisch beleid. Naast de culturele uitvoeringsregelingen (Ontwikkeling, Realisering, Distributie, Filmactiviteiten) is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een industriemaatregel, de semi-automatische Netherlands Film Production Incentive.

Op basis van deze semi-automatische Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en (in de vorm van een pilotregeling) high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed.

Naast zijn kerntaak als subsidieverlener, geeft het Filmfonds ook invulling aan een aantal ondersteunende functies. Zo is het Filmfonds verantwoordelijk voor de Netherlands Film Commission, het servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (delen van) hun productie willen uitvoeren. Ook initieert en organiseert het Filmfonds internationale activiteiten gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk van de sector en de profilering van talenten en projecten op internationale labs, festivals en coproductiesmarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds bij aan de kennisopbouw over de sector.

Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Beleid 2017-2020
Urgentie, kwaliteit en originaliteit van films moeten zowel het grote publiek als de fijnproevers in binnen- en buitenland verrassen, inspireren en overtuigen. Met het doel de kwaliteit te verhogen, de diversiteit te stimuleren en het bereik en de impact van film te vergroten blijven talentontwikkeling, innovatie, internationalisering en professionalisering de pijlers van het fondsbeleid. Accenten in het beleid en budgetindeling worden verlegd. Creativiteit en inhoudelijke ontwikkeling van makers krijgen ruim baan, kwaliteit gaat boven kwantiteit en vraag en aanbod worden beter op elkaar aangesloten. Daarmee beoogt het Fonds het artistieke succes en publiekssucces van de Nederlandse film een extra impuls te geven en zijn internationale positie verder te versterken.

Het Beleidsplan 2017-2020 leest u hier
Lees hier meer over de beleidscontext en koerswijzigingen.

Organisatie
Bero Beyer is sinds 1 maart 2020 directeur/bestuurder van het Filmfonds. De raad van toezicht wordt voorgezeten door Laetitia Griffith. Bij het Fonds werken 44 medewerkers waarvan 7 filmconsulenten.
Naar Scandinavisch voorbeeld beoordelen, selecteren en begeleiden filmconsulenten sinds 2013 aanvragen voor ontwikkeling en realisering van filmproducties.
Bij samenwerkingsprojecten en programma's voor filmproducties en voor filmactiviteiten werkt het Filmfonds met een pool van circa 25 externe adviseurs.

De verantwoording over het gevoerde beleid en de resultaten kunt u vinden in het jaarverslag.

Lees ook de actuele Film, Facts & Figures of the Netherlands die het Filmfonds jaarlijks publiceert.

Visitatie
In opdracht van het ministerie van OCW heeft een visitatiecommissie van zes leden in 2018 het beleid en de dagelijkse praktijk van de zes rijkscultuurfondsen geëvalueerd. Het algemene oordeel van de commissie is zeer positief. Naast lof voor de fondsen bevat het rapport ook aanbevelingen voor verbeteringen. Lees het volledige rapport

Bezwaar
Het Filmfonds hanteert een bezwaarprocedure. Als een aanvrager het niet eens is met een besluit van het Fonds kan deze schriftelijk bezwaar maken en gehoord worden door een externe bezwaarcommissie. Ook is het mogelijk een klacht over het Filmfonds in te dienen. Deze klacht wordt volgens de klachtprocedure van de Algemene wet bestuursrecht behandeld.

Statuten
Kik hier voor de statuten van het Filmfonds.

Governance en Gedragscode Cultuurfondsen
Klik hier voor de Gedragscode Cultuurfondsen
Klik hier voor de Governance Code Cultuur
Klik hier voor de Code Culturele Diversiteit
Klik hier voor de Fair Practice Code

Budget
Het Filmfonds ontvangt subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op basis van de Cultuurnota. Het budget voor het industriebeleid dat het Filmfonds uitvoert via de Netherlands Film Production Incentive en Netherlands Film Commission maakt hier deel van uit. Met inbegrip van de extra impuls voor talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en filmeducatie die stapsgewijs beschikbaar is gesteld heeft het Filmfonds in 2020 67,5 miljoen euro beschikbaar. Voor 2020 is het budget als volgt verdeeld:

New Screen NL: 5,2 miljoen euro (ontwikkeling en realisering van filmproducties)
Screen NL: 25 miljoen euro (ontwikkeling en realisering van majoritaire en minoritaire Nederlandse filmproducties)
Film Production Incentive: 19,25 miljoen euro voor filmproducties en een eenmalig bedrag 5,5 miljoen euro voor de voorzetting van de pilot voor High-End series*
(Met ingang van 1 oktober 2017 is een pilot voor High-end TV-series gestart die is voortgezet vanuit een onderuitputting van het budget in voorgaande jaren.)
Distributie: 2 miljoen euro
Filmactiviteiten: 2,5 miljoen euro
Filmeducatie: 2,2 miljoen euro
Eurimages en overige activiteiten: 1,4 miljoen euro

* Zoals vastgelegd in de regeling wordt het restant van het budget in 2019, toegevoegd aan het hierboven vermelde jaarbudget voor 2020.

Subsidieplafonds

Binnen de jaarbegroting 2020 gelden de volgende subsidieplafonds:

 • Production Incentive* voor filmproducties: 19,25 miljoen euro (4,8 miljoen per aanvraagronde) en 5,5 miljoen euro voor de pilot voor High-End series plus 4,2 miljoen euro resterende vrijval uit 2019 (4,8 miljoen per aanvraagronde in de eerste helft van het jaar en daarna tot budget volledig is besteed). Per aanvraagronde worden als eerste alle internationale coproducties gehonoreerd tot maximaal 70% van het budget.
 • Slatefunding voor distributie buitenlandse arthousefilm: 250.000 euro
 • Slatefunding voor ontwikkeling speelfilm 2019-2020: 480.000 euro per jaar
 • Slatefunding voor ontwikkeling documentaire 2019-2020: 160.000 euro per jaar
 • Internationale distributie: 150.000 euro
 • Distributie buitenlandse kinder- en jeugdfilms: 160.000 euro
 • Filmactiviteiten filmeducatie: 2.200.000 euro waarvan 1.925.000 euro voor filmeducatiehubs
 • Projectsubsidie filmfestival: 500.000 euro
 • Cinema Lockdown: 1.500.000 euro
 • Film Fast Forward: 500.000 euro
 • Meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2019-2020: 297.250 euro per jaar
 • Meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2021-2024: 375.000 euro per jaar

Ter voorkoming van vroegtijdige uitputting van het jaarlijkse budget streeft het Filmfonds ernaar maximaal 70% van de afzonderlijke deelbudgetten voor bijdragen aan filmproducties op grond van de deelreglementen ontwikkeling en realisering en voor filmactiviteiten voor 1 augustus 2020 te besteden, en tenminste 30% te reserveren voor de rest van het kalenderjaar 2020.

WNT

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), die beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector normeert en maximeert, geldt ook voor Rijkscultuurfondsen zoals het Nederlands Filmfonds. Het Fonds hanteert al sinds 2010 de indeling van de BBRA-schalen van de Rijksoverheid, zij het dat het Fonds in plaats van een 36-urige werkweek, een 38-urige werkweek hanteert. De Fondsschalen zijn in overleg met het ministerie op de duur van de werkweek aangepast. De honorering van de directeur/bestuurder in schaal 16 van de op BBRA schalen gebaseerde Filmfondsschalen is in lijn met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi-)publieke sector en tevens met de kaders die voor de bestuurders van cultuurfondsen zijn gesteld.

ANBI
Het Filmfonds is geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling, geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer: 8018.87.288. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Filmfonds, 020-5707676).
IBAN ABN AMRO: NL82ABNA0470703709
BIC CODE: ABNANL2A
KVK: S4212734