Over het Fonds

Het Nederlands Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds is een van de zes cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Onze missie is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland. Het Fonds richt zich op de professionele, onafhankelijke filmsector en verstrekt financiële bijdragen voor: 

  • de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films;
  • filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, filmeducatiehubs, publicaties & onderzoek en talentontwikkeling door middel van training buiten het maakproces om. 

Per 1 januari 2021 is de structuur binnen het fonds vereenvoudigd met het samenvoegen van de vorige afdelingen Screen NL en New Screen NL tot één afdeling Selective Funding. Deze nieuwe afdeling richt zich op de selectie van alle aanvragen voor de ontwikkeling en realisatie van Nederlandse filmprojecten, binnen alle genres, voor ervaren en beginnende makers.

Netherlands Film Production Incentive

Het Filmfonds opereert binnen meerdere beleidscontexten, van cultuurbeleid en mediabeleid tot internationaal- en economisch beleid. Naast de culturele uitvoeringsregelingen (Ontwikkeling, Realisering, Distributie, Filmactiviteiten) is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een industriemaatregel, de semi-automatische Netherlands Film Production Incentive.

Op basis van deze semi-automatische Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en (in de vorm van een pilotregeling) high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed.

Ondersteunende functie

Naast zijn kerntaak als subsidieverlener, geeft het Filmfonds ook invulling aan een aantal ondersteunende functies. Zo is het Filmfonds verantwoordelijk voor de Netherlands Film Commission, het servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (delen van) hun productie willen uitvoeren. Ook initieert en organiseert het Filmfonds internationale activiteiten gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk van de sector en de profilering van talenten en projecten op internationale labs, festivals en coproductiesmarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds bij aan de kennisopbouw over de sector.

Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Beleid 2021-204

Kern van onze rol is het stimuleren van films van eigenzinnige kwaliteit die kunnen uitblinken én ruimte bieden aan filmmakers om hun handschrift en cinematografische visie tot bloei te laten komen. We blijven selecteren op kwaliteit en stimuleren diversiteit en zichtbaarheid. Langs de onderling met elkaar verweven lijnen talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering versterkt het Fonds de Nederlandse filmcultuur in de breedte en in de diepte. Naast cultuurbeleid voeren we industriebeleid via Incentive en Film Commission.

Het Fonds fungeert in de sterk veranderende mediawereld als cruciale schakel tussen de vrije markt en de overheid, vanuit de overtuiging dat Nederlands talent en originele en eigenzinnige verhalen de kracht van onze filmsector zijn. De strategische keuzes die we maken zijn in het beleidsplan beschreven. Het hybride instrumentarium met selectieve en semiautomatische regelingen blijft ook de komende periode gehandhaafd.

Het Beleidsplan 2021-2024

Organisatie

Bero Beyer is sinds 1 maart 2020 directeur/bestuurder van het Nederlands Filmfonds. De raad van toezicht wordt voorgezeten door Laetitia Griffith. Binnen het team van medewerkers van het Fonds beoordelen, selecteren en begeleiden filmconsulenten naar Scandinavisch voorbeeld aanvragen voor ontwikkeling en realisering van filmproducties.

Voor de speciale regelingen werkt het Filmfonds ook met een pool van externe adviseurs.

De verantwoording over het gevoerde beleid en de resultaten vind je in het jaarverslag. Lees ook de actuele Film, Facts & Figures of the Netherlands die het Filmfonds jaarlijks publiceert.

Visitatie

In opdracht van het ministerie van OCW heeft een visitatiecommissie van zes leden in 2018 het beleid en de dagelijkse praktijk van de zes rijkscultuurfondsen geëvalueerd. Het algemene oordeel van de commissie is zeer positief. Naast lof voor de fondsen bevat het rapport ook aanbevelingen voor verbeteringen. Lees het volledige rapport

Bezwaar

Het Filmfonds hanteert een bezwaarprocedure. Als een aanvrager het niet eens is met een besluit van het Fonds kan deze schriftelijk bezwaar maken en gehoord worden door een externe bezwaarcommissie. Ook is het mogelijk een klacht over het Filmfonds in te dienen. Deze klacht wordt volgens de klachtprocedure van de Algemene wet bestuursrecht behandeld.

Wob-verzoek

Via nieuwsbrieven, persberichten en beleidsactualiteiten deelt het Fonds de meest actuele informatie. In onze jaarverslagen, de financiële jaarrekeningen, beleidsplannen en de jaarlijkse Film Facts & Figures vind je gedetailleerde achtergrondinformatie en via de website delen we tal van onderzoeksrapporten, publiceren we de toegewezen bijdragen en wordt zoveel mogelijk informatie die relevant is voor aanvragers en geïnteresseerden ontsloten.

Met informatie rond concrete aanvragen gaat het Fonds zorgvuldig en vertrouwelijk om. Vanuit die optiek hebben we een richtlijn opgesteld om een handvat te bieden indien een verzoek tot het delen van specifieke informatie aan ons wordt voorgelegd. Klik hier voor de richtlijn met betrekking tot dergelijke Wob-verzoeken.

Statuten

Klik hier voor de statuten van het Filmfonds.

Governance en Gedragscode Cultuurfondsen

Klik hier voor de Gedragscode Cultuurfondsen 
Klik hier voor de Governance Code Cultuur
Klik hier voor de Code Culturele Diversiteit
Klik hier voor de Fair Practice Code

WNT

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), die beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector normeert en maximeert, geldt ook voor Rijkscultuurfondsen zoals het Nederlands Filmfonds. Het Fonds hanteert al sinds 2010 de indeling van de BBRA-schalen van de Rijksoverheid, zij het dat het Fonds in plaats van een 36-urige werkweek, een 38-urige werkweek hanteert. De Fondsschalen zijn in overleg met het ministerie op de duur van de werkweek aangepast. De honorering van de directeur/bestuurder in schaal 16 van de op BBRA schalen gebaseerde Filmfondsschalen is in lijn met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi-)publieke sector en tevens met de kaders die voor de bestuurders van cultuurfondsen zijn gesteld.