Over het Fonds

Het Nederlands Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds is een van zes cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld.

Onze missie is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland. Het Fonds richt zich op de professionele, onafhankelijke filmsector en verstrekt financiële bijdragen voor:

  • ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films; en,
  • filmactiviteiten: zoals festivals, filmbijeenkomsten, filmeducatiehubs, publicaties & onderzoek en talentontwikkeling door middel van training buiten het maakproces om.

De selectieve regelingen voor ontwikkeling en realisering van filmproducties zijn gebundeld in twee programma’s:
New Screen NL: richt zich op nieuw talent, onderzoek & experiment en korte film.
Screen NL: richt zich op speelfilms, lange animatiefilms en lange documentaires met een theatrical en non-theatrical uitbreng

Netherlands Film Production Incentive

Het Filmfonds opereert binnen meerdere beleidscontexten, van cultuurbeleid en mediabeleid tot internationaal- en economisch beleid. Naast de culturele uitvoeringsregelingen (Ontwikkeling, Realisering, Distributie, Filmactiviteiten) is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een industriemaatregel, de semi-automatische Netherlands Film Production Incentive.

Op basis van deze semi-automatische Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en (in de vorm van een pilotregeling) high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed.

Netherlands Film Commission

Naast zijn kerntaak als subsidieverlener, geeft het Filmfonds ook invulling aan een aantal ondersteunende functies. Zo is het Filmfonds verantwoordelijk voor de Netherlands Film Commission, het servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (delen van) hun productie willen uitvoeren. Ook initieert en organiseert het Filmfonds internationale activiteiten gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk van de sector en de profilering van talenten en projecten op internationale labs, festivals en coproductiesmarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds bij aan de kennisopbouw over de sector.

Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Beleid 2017-2020

Urgentie, kwaliteit en originaliteit van films moeten zowel het grote publiek als de fijnproevers in binnen- en buitenland verrassen, inspireren en overtuigen. Met het doel de kwaliteit te verhogen, de diversiteit te stimuleren en het bereik en de impact van film te vergroten blijven talentontwikkeling, innovatie, internationalisering en professionalisering de pijlers van het fondsbeleid. Accenten in het beleid en budgetindeling worden verlegd. Creativiteit en inhoudelijke ontwikkeling van makers krijgen ruim baan, kwaliteit gaat boven kwantiteit en vraag en aanbod worden beter op elkaar aangesloten. Daarmee beoogt het Fonds het artistieke succes en publiekssucces van de Nederlandse film een extra impuls te geven en zijn internationale positie verder te versterken.

Het Beleidsplan 2017-2020
Beleidscontext en koerswijzigingen.

Organisatie

Bero Beyer is sinds 1 maart 2020 directeur/bestuurder van het Filmfonds. De raad van toezicht wordt voorgezeten door Laetitia Griffith. Bij het Fonds werken 44 medewerkers waarvan 10 filmconsulenten.

Filmconsulenten beoordelen, selecteren en begeleiden sinds 2013 naar Scandinavisch voorbeeld aanvragen voor ontwikkeling en realisering van filmproducties. 

Bij samenwerkingsprojecten en programma's voor filmproducties en voor filmactiviteiten werkt het Filmfonds met een pool van circa 25 externe adviseurs.

De verantwoording over het gevoerde beleid en de resultaten vind je in het jaarverslag.

Lees ook de actuele Film, Facts & Figures of the Netherlands die het Filmfonds jaarlijks publiceert.

Visitatie

In opdracht van het ministerie van OCW heeft een visitatiecommissie van zes leden in 2018 het beleid en de dagelijkse praktijk van de zes rijkscultuurfondsen geëvalueerd. Het algemene oordeel van de commissie is zeer positief. Naast lof voor de fondsen bevat het rapport ook aanbevelingen voor verbeteringen. Lees het volledige rapport

Bezwaar

Het Filmfonds hanteert een bezwaarprocedure. Als een aanvrager het niet eens is met een besluit van het Fonds kan deze schriftelijk bezwaar maken en gehoord worden door een externe bezwaarcommissie. Ook is het mogelijk een klacht over het Filmfonds in te dienen. Deze klacht wordt volgens de klachtprocedure van de Algemene wet bestuursrecht behandeld.

Statuten

Klik hier voor de statuten van het Filmfonds.

Governance en Gedragscode Cultuurfondsen

Klik hier voor de Gedragscode Cultuurfondsen 
Klik hier voor de Governance Code Cultuur
Klik hier voor de Code Culturele Diversiteit
Klik hier voor de Fair Practice Code

WNT

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), die beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector normeert en maximeert, geldt ook voor Rijkscultuurfondsen zoals het Nederlands Filmfonds. Het Fonds hanteert al sinds 2010 de indeling van de BBRA-schalen van de Rijksoverheid, zij het dat het Fonds in plaats van een 36-urige werkweek, een 38-urige werkweek hanteert. De Fondsschalen zijn in overleg met het ministerie op de duur van de werkweek aangepast. De honorering van de directeur/bestuurder in schaal 16 van de op BBRA schalen gebaseerde Filmfondsschalen is in lijn met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi-)publieke sector en tevens met de kaders die voor de bestuurders van cultuurfondsen zijn gesteld.