Over het Fonds

Het Nederlands Filmfonds is een van zes cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld.

De missie van het Filmfonds is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland. Daartoe verstrekt het financiële bijdragen voor de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films en aan filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, training, publicaties en onderzoek. 

Het Fonds werkt zowel met selectieve regelingen (Ontwikkeling, Realisering, Distributie, Filmactiviteiten) waarbij de kwaliteit van aanvragen inhoudelijk wordt getoetst als met de semi-automatische Production Incentive waarbij enkel juridische, financiële en zakelijke criteria gelden.

De selectieve regelingen voor ontwikkeling en realisering van filmproducties zijn gebundeld in twee programma’s:
New Screen NL: richt zich op nieuw talent, filmisch experiment en korte film.
Screen NL: richt zich op speelfilms, lange animatiefilms en lange documentaires met een theatrical en non-theatrical uitbreng.

Naast de financiering van projecten, geeft het Fonds invulling aan een aantal ondersteunende functies. Zo is het Filmfonds verantwoordelijk voor de Netherlands Film Commission, het servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (delen van) hun productie willen uitvoeren. Ook initieert het Fonds internationale activiteiten gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk van de sector en de profilering van talenten en projecten op internationale labs en coproductiesmarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Fonds bij aan de kennisopbouw over de sector.

Het Fonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Beleid 2017-2020
Creativiteit en inhoudelijke ontwikkeling van makers krijgen ruim baan, kwaliteit gaat boven kwantiteit en vraag en aanbod worden beter op elkaar aangesloten. Met het doel de kwaliteit te verhogen, de diversiteit te stimuleren en het bereik en de impact van film te vergroten blijven talentontwikkeling, innovatie, internationalisering en professionalisering de pijlers van het fondsbeleid. Daarmee beoogt het Fonds het artistieke succes en publiekssucces van de Nederlandse film een extra impuls te geven en zijn internationale positie verder te versterken.

Organisatie
Doreen Boonekamp is sinds 3 oktober 2009 directeur/bestuurder van het Filmfonds. De raad van toezicht wordt voorgezeten door Laetitia Griffith. Bij het Fonds werken 44 medewerkers waarvan 7 filmconsulenten.

Naar Scandinavisch voorbeeld beoordelen, selecteren en begeleiden filmconsulenten sinds 2013 aanvragen voor ontwikkeling en realisering van filmproducties. Bij samenwerkingsprojecten voor filmproducties en voor filmactiviteiten werkt het Fonds met een pool van externe adviseurs. De verantwoording over het gevoerde beleid en de resultaten kunt u vinden in het jaarverslag.

Bezwaar
Het Filmfonds hanteert een bezwaarprocedure. Als een aanvrager het niet eens is met een besluit van het Fonds kan deze schriftelijk bezwaar maken en gehoord worden door een externe bezwaarcommissie.

Statuten
Kik hier voor de statuten van het Filmfonds.

Gedragscode Cultuurfondsen
Klik hier voor de Gedragscode Cultuurfondsen 2013.

Budget

Het Nederlands Filmfonds ontvangt subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op basis van de Cultuurnota. Het gemiddelde jaarbudget in de periode 2017- 2020 voor filmproducties en activiteiten bedraagt 49,1 miljoen euro. Voor 2019 is het budget als volgt verdeeld:

New Screen NL: 5.4 miljoen euro (ontwikkeling en realisering van filmproducties)
Screen NL: 25,2 miljoen euro (ontwikkeling en realisering van majoritaire en minoritaire Nederlandse filmproducties)
Film Production Incentive: 19,25 miljoen euro voor filmproducties *
(Met ingang van 1 oktober 2017 is een pilot voor High-end TV-series gestart die in 2019 nog kan worden voortgezet vanuit een onderuitputting van het budget in voorgaande jaren.)
Distributie: 2 miljoen euro
Film- en overige activiteiten: 3,3 miljoen euro
Eurimages: 0,95 miljoen euro

* Zoals vastgelegd in de regeling wordt het restant van het budget in 2018, toegevoegd aan het hierboven vermelde jaarbudget voor 2019.

Subsidieplafonds

Binnen de jaarbegroting 2019 gelden de volgende subsidieplafonds:

  • Production Incentive* voor filmproducties: 19.250.000 euro plus resterende vrijval uit 2018. Per aanvraagronde worden als eerste alle internationale coproducties gehonoreerd tot maximaal 70% van het budget.
  • Realisering Nederlandse minoritaire coproducties: 3,7 miljoen euro
  • Slatefunding voor distributie buitenlandse arthousefilm: 250.000 euro
  • Slatefunding voor ontwikkeling speelfilm 2019-2020: 405.000 euro per jaar
  • Slatefunding voor ontwikkeling documentaire 2019-2020: 160.000 euro per jaar
  • Internationale distributie: 150.000 euro
  • Distributie buitenlandse kinder- en jeugdfilms: 160.000 euro
  • Filmactiviteiten filmeducatie: 640.000 euro
  • Projectsubsidie filmfestival: 300.000 euro
  • Meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2019-2020: 297.250 euro per jaar

Ter voorkoming van vroegtijdige uitputting van het jaarlijkse budget streeft het Fonds ernaar maximaal 70% van de afzonderlijke deelbudgetten voor bijdragen aan filmproducties op grond van de deelreglementen ontwikkeling en realisering en voor filmactiviteiten voor 1 augustus 2019 te besteden, en tenminste 30 % te reserveren voor de rest van het kalenderjaar 2019.

ANBI
Het Filmfonds is geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling, geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer: 8018.87.288. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Filmfonds, 020-5707676).
IBAN ABN AMRO: NL82ABNA0470703709
BIC CODE: ABNANL2A