Spring naar inhoud Spring naar footer

Zorgelijk beeld grensoverschrijdend gedrag in cultuursector

In het advies over grensoverschrijdend gedrag dat op dinsdag 21 juni 2022 is gepubliceerd, schetst de Raad voor Cultuur een zorgelijk beeld.

Grensoverschrijdend gedrag is een hardnekkig en urgent probleem in de cultuur- en mediasector dat niet eenvoudig kan worden opgelost. Het oplopende aantal meldingen van de afgelopen tijd laat slechts het topje van de ijsberg zien, aldus het rapport 'Over de grens, op weg naar een gedeelde cultuur'.

Bij het Filmfonds zijn we ons bewust van de kwetsbaarheden binnen de filmsector. De ernst van het probleem vraagt dan ook om een structurele aanpak, zowel vanuit de sector zelf als vanuit het Rijk. Grensoverschrijdend gedrag, waaronder intimidatie, discriminatie, machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag, is voor ons als Filmfonds ontoelaatbaar.

Het streven naar een veilige, inclusieve werkcultuur en goed bestuur hebben we verankerd in verschillende protocollen en gedragscodes. De bijbehorende regels en uitgangspunten zijn onderdeel van de voorwaarden van de subsidieregelingen. Denk bijvoorbeeld aan het naleven van de Fair Practice Code of het gebruik van het Protocol Kindbegeleiding op de set. De cultuuromslag die nodig is, vraagt om meer dan gedragscodes alleen. Het Filmfonds zal zich blijven inzetten voor bewustwording en dialoog, binnen de eigen organisatie en de sector.

Filmprofessionals die in hun werk worden geconfronteerd met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kunnen terecht bij de sectorverenigingen. Ook kunnen zij zich richten tot Mores, het meldpunt van de culturele en creatieve sector voor ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersonen van Mores geven advies en indien nodig ondersteuning als de filmprofessional een formele klacht indient of eventuele aangifte doet. Het Filmfonds ondersteunt het werk van Mores samen met de andere Rijkscultuurfondsen en het Ministerie van OCW.

Lees meer in onze Wegwijzer gedragscodes en protocollen.