Spring naar inhoud Spring naar footer

Voorzetting Pilot Production Incentive voor high-end TV-series

De pilot voor high-end TV drama-, documentaire- en animatieseries wordt de komende periode voortgezet. De pilot is zodanig succesvol gebleken dat binnen twee aanvraagronden in totaal 9,6 miljoen euro is beschikt aan 16 series, waarvan 11 internationale coproducties.

De eerstvolgende deadline voor high-end TV-series is 23 mei aanstaande. Na de zomer zijn de deadlines voor high-end TV-series gelijktijdig met de deadlines voor filmproducties, te weten op 3 september en 5 november. Op basis van de resultaten van de pilot die gedurende het jaar worden gemeten wordt bekeken onder welke (budgettaire) voorwaarden een structurele regeling vanaf 2019 mogelijk is.

Met het oog op de voorzetting van de pilot en een effectief aanvraagproces, zijn het Financieel & Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel en het aanvraagformulier voor high-end TV-series op enkele punten geactualiseerd. Zo wordt in aansluiting op de regeling benadrukt dat de TV-serie bij aanvraag uitontwikkeld en gereed voor productie moet zijn. Voor documentaireseries wordt daarbij gevraagd om een researchverslag.

Voor het gemak van aanvragers is een aantal Veelgestelde vragen toegevoegd op de website specifiek voor high-end TV-series. Deze vragen staan onder dit bericht en zijn ook te vinden op de Incentive-pagina. Aanvragers worden van harte uitgenodigd hier kennis van te nemen en om gebruik te maken van de mogelijkheid een gesprek te plannen met het incentive-team voorafgaand aan de indiening van een aanvraag, mail hiervoor met [email protected]

Veelgestelde vragen - Pilot High-end TV series

Waarom is er een pilot voor high-end TV-series?

De productie en distributie van internationaal aansprekende high-end TV-series neemt wereldwijd een vlucht, ook in Europa met series als Borgen, Deutschland 84, The Crown en The Missing. De pilot is er op gericht te stimuleren dat Nederland bij die internationale ontwikkelingen aanhaakt. Enerzijds door in eigen land, naast de gangbare televisieseries, de ontwikkeling en productie van internationaal aansprekende kwaliteitsseries mogelijk te maken. Anderzijds door te stimuleren dat (delen van) buitenlandse kwaliteitsseries in coproductie met Nederland worden gerealiseerd.

Vergelijkbare regelingen als de Production Incentive in het buitenland richten zich al veel langer op zowel filmproducties als high-end TV-series. Door hier op aan te sluiten wordt ingespeeld op de steeds grotere verwevenheid tussen de film- en televisie-industrie en wordt een extra impuls gegeven aan de productie-activiteit in Nederland en zijn internationale concurrentie positie.

De pilot richt zich op internationaal aansprekende drama-, documentaire- en animatieseries met een hoog ambitieniveau, die zich door hun artistieke, cinematografische kwaliteit en production value onderscheiden. Dit hoge ambitieniveau moet ook blijken uit de inzet van betrokken partners. Net als bij filmproducties is de incentive-bijdrage er op gericht om waarde toe te voegen aan dit hogere ambitieniveau en niet in plaats te komen van reeds bestaande financieringsbronnen. Om die reden gaat de regeling ook uit van een ondergrens aan productiekosten per minuut.

Kan ik indienen als de serie nog in ontwikkeling is?

Nee, dat is niet mogelijk. Met de succesvolle introductie van de pilot is het van belang om aan te tonen dat er daadwerkelijk sprake is van een high-end TV-serie. Dat betekent dat bij het indienen van de aanvraag de scenario’s volledig uitontwikkeld dienen te zijn en dat de regievisie en de verdere creatieve uitwerking gereed zijn voor productie. Voor documentaireseries zal gevraagd worden om een uitgebreid researchverslag.

Wat is de looptijd van de pilot voor high-end TV-series?

De pilot voor high-end TV-series loopt in principe tot begin 2019 of tot de uitputting van het beschikbare budget voor de pilot. Het budget voor de pilot high-end TV-series wordt beschikbaar gesteld uit beschikbare middelen uit de voorliggende jaren waarop geen aanspraak is gemaakt. Of de pilot wordt omgezet in een structurele regeling, hangt af van de ervaringen gedurende deze pilot-periode en of er extra middelen beschikbaar komen.

Hoeveel aanvraagronden voor high-end TV-series zijn er?

Twee aparte aanvraagronden vóór de zomer van 2018, met als deadline 12 februari 2018 en 23 mei. Na de zomer zijn de deadlines voor high-end TV-series gelijktijdig met de deadlines voor filmproducties, te weten op 3 september en 5 november.

Kun je voor high-end TV-series ook in aanmerking komen voor 35% rebate?

De uitzonderingen die gemaakt zijn voor films gelden niet voor de pilot voor TV-series. Daarvoor geldt het vaste percentage van 30%.

Mag ik ook voor een vervolgseizoen van een TV-serie aanvragen?

Dat mag. De regeling is niet beperkt tot alleen het eerste seizoen. Voor een eerste seizoen kent het Fonds wel extra impact-punten toe via het puntensysteem. Deze gelden niet voor vervolgseizoenen. Per aanvraagronde mag er een aanvraag ingediend worden voor 1 seizoen.

Kun je ook aanvragen voor een deel van een high-end TV-serie?

Dat kan. Je kunt een aanvraag doen voor een single episode als de productiekosten minimaal 1 miljoen euro bedragen, of een deel van de high-end TV-serie, als er voldaan wordt aan het minimum aantal minuten (op basis van de reeds uitontwikkelde scenario’s).

Hoe vindt de selectie plaats van aanvragen voor high-end TV-series die aan de voorwaarden voldoen?

Net als bij de aanvragen voor speelfilms, lange documentaires en lange animatiefilms worden aanvragen voor high-end TV-series per aanvraagronde gerangschikt op basis van het puntensysteem. Daarna worden eerst de internationale coproducties met een Nederlands meerderheids- of minderheidsaandeel in de productie beschikt, tot 70% van het budget is besteed. Als er budget resteert uit een aanvraagronde, wordt dit toegevoegd aan het budget van de volgende aanvraagronde tot het totale budget voor de pilot is besteed.

Wat is het maximale bedrag per aanvrager voor high-end TV-series?

Een aanvrager kan maximaal 3 miljoen euro aan Incentive-bijdrage per jaar aanvragen voor high-end TV-series. (Daarnaast kan een aanvrager 3 miljoen euro voor filmproducties per jaar aanvragen.)

Wordt het jaarlijkse budget voor filmproducties verlaagd door de pilot voor high-end TV-series?

Nee, voor speelfilms, documentaires en lange animatiefilms blijft jaarlijks 19,25 miljoen euro beschikbaar. Het budget voor de pilot high-end TV-series wordt beschikbaar gesteld uit beschikbare middelen uit de voorliggende jaren waarop geen aanspraak is gemaakt