Spring naar inhoud Spring naar footer

Nieuwe Cultuurnotaperiode en herziening Deelreglement Filmactiviteiten

Cultuurnotaperiode 2017-2020
In het kader van de nieuwe beleidsperiode 2017-2020 start op 1 december 2015 de aanvraagprocedure bij het ministerie van OCW voor de vierjaarlijkse subsidie in de culturele basisinfrastructuur (BIS). In het verlengde daarvan heeft de minister ook de nieuwe beleidskaders 2017-2020 aan de cultuurfondsen bekendgemaakt. Rekening houdend met de gestelde richtlijnen en het budgettaire kader zal het Fonds zijn beleidsplan 2017-2020 opstellen en voor 1 februari 2016 bij het ministerie indienen.

In grote lijnen zal het Fonds zijn huidige beleid in de komende periode continueren, met internationalisering, talentonwikkeling en innovatie als de beleidspijlers. In relatie tot actuele ontwikkelingen in de (inter)nationale audiovisuele sector zal het Fonds bij de toedeling van het budget aan regelingen en andere beleidsinstrumenten enkele accenten verleggen. Het Fonds neemt daarbij de resultaten van evaluaties, de inbreng via rondetafelgesprekken en input van vertegenwoordigers van de brancheverenigingen mee. Het Fonds zal, evenals in de vorige periode, alle reglementen en protocollen voor 1 december 2016 herzien, zodat deze in de nieuwe beleidsperiode per 1 januari 2017 in werking kunnen treden.

Het totaalbudget van het Fonds voor 2017-2020 zal nagenoeg identiek zijn aan dat in de huidige periode. Er worden in beperkte mate middelen aan het Fondsbudget toegevoegd maar tegelijkertijd worden ook middelen aan het budget onttrokken of slechts in beperkte mate gecontinueerd. Zo valt de extra impuls die het Fonds ontvangt voor de versterking van de platformfunctie van festivals, met 191.317 euro per jaar substantieel lager uit dan in eerste instantie verwacht als gevolg van de aangenomen Kamermotie om voor 5 extra culturele instellingen een plek in de BIS te creëren. Daarnaast wordt een deel van het budget dat het Fonds in 2013 vrijmaakte voor de meerjarige ondersteuning van filmfestivals, ad 560.000 euro, onttrokken aan het Fondsbudget voor de komende beleidsperiode om de nieuwe plek in de BIS voor een filmfestival gericht op jeugdfilm te bekostigen. Tegenover de extra jaarlijkse impuls voor talentontwikkeling van 800.000 euro voor de komende beleidsperiode staat dat de extra middelen die het Fonds hiervoor in de huidige periode ontving maar gedeeltelijk worden gecontinueerd.

Met de nieuwe stimuleringsmaatregel Netherlands Film Production Incentive die medio 2014 in werking trad is er voor de Nederlandse filmsector een stevige opvolger gevonden voor de CV-maatregel die in 2006 werd afgeschaft. In opdracht van de minister zal het Fonds zal daarom de reeds in 2012 aangekondigde afbouw van de (semi) automatische middelen voor Suppletie voortzetten ten gunste van de ondersteuning van films op grond van de selectieve regelingen. Het is daarbij van belang dat er een gezond evenwicht blijft bestaan tussen artistieke films en films gericht op een breed bioscooppubliek.

Nu het kabinet meerdere impulsen heeft gegeven om de Nederlandse filmsector te versterken, verwacht de minister dat er op korte termijn invulling kan worden gegeven aan een nieuwe overeenkomst tussen de Staat en de partijen in de exploitatieketen, waarin afspraken worden vastgelegd over de bijdrage van die partijen aan de financiering van publieksfilms.  

Herziening Deelreglement Filmactiviteiten
Sinds 2013 heeft het Fonds als extra taak gekregen een aantal filmfestivals meerjarig te ondersteunen. Die taak blijft ook in de periode 2017-2020 van kracht.

De minister heeft de cultuurfondsen gevraagd de aanvraagprocedure voor meerjarige activiteitensubsidies parallel te laten lopen aan de aanvraagprocedure voor de BIS en de meerjarige regelingen hierop te laten aansluiten. Het Fonds heeft naar aanleiding hiervan het Deelreglement Filmactiviteiten herzien waarin de meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2017-2020 is opgenomen. Naast de aanpassingen in de categorie meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals is het Deelreglement Filmactiviteiten op een aantal andere onderdelen aangescherpt en verduidelijkt. Dit betreft hoofdzakelijk de aanscherping van de voorwaarden over de (financiële) betrokkenheid van derden om voor een bijdrage in aanmerking te komen.

Toelichting aanpassingen meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2017-2020
Om in aanmerking te komen voor een meerjarige activiteitensubsidie filmfestival dient een festival jaarlijks plaats te vinden, minimaal zes edities te hebben georganiseerd en een aanzienlijk publieksbereik te hebben. Het festival moet een goede staat van dienst hebben en in het activiteitenplan een realistisch beeld geven van de ontwikkelingen en ambities in de komende vier jaar.

De fondsbijdrage bedraagt ten hoogste 30% van de totale kosten, waarbij het noodzakelijk is dat het festival tevens lokaal substantieel wordt ondersteund door een gemeente en/of provincie, of een aan deze organen gelieerd fonds.

Een meerjarige activiteitensubsidie filmfestival wordt in de periode 2017-2020 niet langer voor twee periodes van twee jaar verstrekt, maar in plaats daarvan voor één periode van vier jaar. De mogelijkheid om een meerjarige activiteitensubsidie aan te vragen voor een filmfestival gericht op de internationale kinder- en jeugdfilm vervalt. Hiervoor is plaats is gecreëerd in de basisinfrastructuur. De meerjarige activiteitensubsidie filmfestival blijft ruimte bieden aan een festival gericht op de internationale animatiefilm en een festival gericht op de internationale science fiction- of fantasy film. Daarnaast is er ruimte voor een nieuwe toetreder die een festival organiseert, gericht op de internationale korte film.

De uiterste indiendatum voor een aanvraag voor meerjarige activiteitensubsidie filmfestival is 1 maart 2016. De festivalcommissie toetst de aanvragen en brengt hierover advies uit aan de directeur/bestuurder. Het besluit wordt genomen vóór 1 juni 2016.

Het Deelreglement Filmactiviteiten is met instemming van de raad van toezicht vastgesteld door de directeur/bestuurder en met goedkeuring van de minister gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van het Fonds.

Nadere vereisten en criteria kunt u terugvinden in het Deelreglement Filmactiviteiten 2016 en in de bijbehorende toelichting. Het Deelreglement Filmactiviteiten treedt per 1 januari 2016 in werking.

Presentatie beleid 26 januari 2016
Kijk hier voor meer informatie

Het Filmfonds is gesloten tussen 21 december 2015 en 3 januari 2016.