Spring naar inhoud Spring naar footer

Investeringen in Nederlandse filmindustrie substantieel toegenomen door succes Film Production Incentive

De Netherlands Film Production Incentive heeft tot substantieel meer investeringen in de Nederlandse filmindustrie geleid. Uit nieuwe cijfers blijkt dat sinds 2014 voor elke toegekende euro €4,22 aan productie in Nederland is uitgegeven. De stimuleringsmaatregel heeft hiermee de afgelopen jaren in totaal €697 miljoen aan productie-uitgaven gegenereerd.

Nederland op de kaart

Doel van de Netherlands Film Production Incentive is om de productieactiviteit in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken voor hoogwaardige film- en AV-producties. De regeling is onderdeel van het cultuurbeleid van het Ministerie van OCW. Positief neveneffect is dat de stimuleringsregeling verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering binnen de Nederlandse filmsector te weeg brengt. Nederland staat steeds steviger op de kaart als film- en productielocatie.

De incentive is een regeling in de vorm van een zogenaamde cash rebate: een productiemaatschappij kan voor een productie een financiële bijdrage tot 35% van de productiekosten ontvangen, indien deze aantoonbaar in Nederland worden besteed. Uit de nieuwe monitor* uitgevoerd over de periode juli 2014 tot en met december 2021, blijkt dat van de 542 producties die een financiële bijdrage kregen, 311 projecten (58,5%) in internationale samenwerking tot stand zijn gekomen.

De regeling werd in 2014 gestart in samenwerking met het Ministerie van OCW vanuit het belang om een gelijk speelveld te creëren ten opzichte van internationale spelers. Voor de financiering van films waren producenten tot dan toe afhankelijk van incentive-regelingen in andere landen. Vanwege de daarmee samenhangende bestedingsverplichtingen werd veel geld voor Nederlandse producties in het buitenland uitgegeven en daalde in Nederland de werkgelegenheid. Ook kon de Nederlandse filmindustrie niet concurreren met andere landen om internationale producties naar Nederland te halen. Dat tij is met de invoering van de Film Production Incentive gekeerd.

High-end TV-series

Sinds 2017 konden tot voor kort ook high-end TV-series aanspraak maken op de stimuleringsmaatregel. Hiermee ontvingen 65 producties een financiële bijdrage van totaal €39,5 miljoen. In totaal werd €161,1 miljoen euro aan productie-uitgaven in Nederland besteed, waarvan €133,4 miljoen direct gerelateerd is aan de regeling. De helft van deze series komt in internationale coproductie tot stand, met onder meer België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Noorwegen en de Verenigde Staten.

Het Filmfonds heeft er bij het Ministerie van OCW voor gepleit om de succesvolle stimuleringsregeling voor high-end TV series structureel aan te bieden. De verwachting is dat hier in de loop van 2022 duidelijkheid over komt.

* De Monitor is uitgevoerd door Het Creatief Kapitaal. De resultaten van de jaarlijkse Monitor Economische Effecten van de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, kun je hier lezen.