Spring naar inhoudSpring naar footer

Fondsreglementen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 heeft het Fonds de reglementen op een aantal punten geactualiseerd. Een overzicht van de aanpassingen:

Deelreglement Ontwikkeling
Bij bepaalde filmproducties, bijvoorbeeld bij de lange animatiefilm, is de ontwikkeling van concept art en/of een storyboard noodzakelijk. Om daar ruimte voor te bieden wordt het Deelreglement Ontwikkeling hierop aangepast.

Deelreglement Realisering
Het Fonds breidt de aanvraagmogelijkheden voor de korte filmproducties uit met realiseringsbijdragen voor projecten van beginnende regisseurs. De aanvragen worden ingediend door een beginnend of ervaren producent. De betrokken regisseur en aanvrager dient een beroepsopleiding voor film afgerond te hebben en/of een eerdere filmproductie binnen het genre gerealiseerd en uitgebracht te hebben.

Voldoende inzet voor marketing en promotie in een vroeg stadium is essentieel om een publiek te bereiken. De kosten van de productiemaatschappij voor marketingactiviteiten in de realiseringsfase van een arthouse film en documentaire komen in aanmerking voor een aanvullende bijdrage, mits de inzet en de effectiviteit daarvan voldoende wordt onderbouwd.

Gezien de beperkt beschikbare middelen voor afwerking worden bijdragen hoofdzakelijk ingezet voor kwetsbare filmproducties die beperkt zijn in budget.

Deelreglement Suppletie
In 2014 gold voor het Deelreglement Suppletie een overgangsregeling. Een productiemaatschappij van een speelfilm of lange animatiefilm die in 2012 of 2013 in de Nederlandse bioscopen werd uitgebracht kwam in aanmerking voor een bijdrage indien de film na première door minimaal 150.000 betalende bezoekers was bezocht. Vanaf 2015 wordt voor de berekening van de basisbijdrage en de toeslag uitsluitend gekeken naar de resultaten in het voorliggende kalenderjaar.

Omdat alleen de resultaten in het voorliggende kalenderjaar als uitgangspunt genomen worden kan er een hogere basisbijdrage worden verstrekt van 300.000 euro i.p.v. 150.000 euro. De hoogte van de toeslag voor elke betalende bezoeker boven 150.000 bezoekers bedraagt maximaal 1 euro.

Om te zorgen dat de Suppletiebijdrage een goede basis legt in een filmproductie wordt het maximale percentage verhoogd naar het oorspronkelijke niveau van 30 procent van de begrote en door het Fonds goedgekeurde productiekosten.

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland
De eerste ervaringen met de werking van deze regeling zijn zeer positief. De wijzigingen betreffen dan ook primair een aantal verduidelijkingen.

Om de administratieve last bij een minoritaire coproductie te beperken hoeven per januari 2015 alleen de aanvrager en de hoofdproducent een jaarverslag met goedkeurende verklaring van de accountant op te leveren bij de aanvraag.

In de overgangsregeling maakte het Fonds onder bepaalde voorwaarden een uitzondering voor producties die al aan het draaien waren. Deze uitzonderingsmogelijkheid blijft van kracht, hetgeen vooral voor Nederlandse minoritaire coproducties een belangrijke meerwaarde is.

Bij de kwalificatietoets wordt een nadere toelichting gegeven op de kwalificeerbaarheid van figuratiekosten en de wijze van indienen van onkosten via declaraties. Daarnaast worden productieverzekeringskosten inclusief de kosten voor de completion bond onderdeel van de kwalificerende kosten.

In het puntensysteem zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

• Een schrijver-regisseur komt in aanmerking voor zowel de punten van regisseur als scenarist.
• Bij speelfilm wordt de sound recordist in lijn met documentaire toegevoegd aan de hoofdlijst.
• Of de visual effects supervisor daadwerkelijk als leading crewmember gezien kan worden hangt af van het bijbehorend budget.
• De impactpunten zijn nader toegelicht.
Geëxpliciteerd is dat:
• het puntensysteem na subsidieverlening vastligt
• de financiële bijdrage ter dekking dient van kosten die zijn gemaakt in de periode vanaf de indiendatum van de betreffende aanvraagronde.

Indien een financiële bijdrage wordt verleend dan dient deze in beginsel aan het Fonds terug betaald te worden uit exploitatie-inkomsten. De terugbetaalde middelen kunnen revolverend ingezet worden door dezelfde aanvrager bij een volgende film.

Overige reglementen
Op een beperkt aantal verduidelijkingen na blijft het Algemeen Reglement voor 2015 ongewijzigd. Het Huishoudelijk Reglement en het Deelreglement Filmactiviteiten blijven onveranderd. De wijzigingen in het Deelreglement Distributie worden in een later stadium bekend gemaakt.

Bekijk de reglementen.