Spring naar inhoud Spring naar footer

EFADs publiceren position paper over de kansen en uitdagingen voor film in het digitale tijdperk

Tijdens hun vergadering in Cannes hebben de Europese Filmfondsdirecteuren verenigd in EFADs (European Film Agency Directors) een position paper opgesteld waarin ze de belangrijkste kansen en bedreigingen uiteenzetten in het licht van de plannen van de Europese Commissie voor één Digital Single Market.

"Wij willen een bijdrage leveren aan het debat door onze twee ambities uit te dragen: het bevorderen van een groeiende audiovisuele economie enerzijds en het veiligstellen van de toekomstige ontwikkeling en productie van audiovisuele werken die een afspiegeling zijn van de culturele diversiteit binnen Europa anderzijds", aldus Peter Dinges, voorzitter van de EFADs.

In de EFADs position paper wordt benadrukt dat:
• De ontwikkeling van de digitale audiovisuele markt een economische én culturele kans is voor Europa.
• De financiering en distributie van Europese films vormen de uitdaging. Het is belangrijk dat beleidsmakers de bestaande regulerende kaders zodanig aanpassen dat ze de culturele diversiteit versterken in plaats van ondermijnen.
• Het is met name belangrijk dat de groei van online distributie wordt bevorderd op een manier die de financiering, productie en distributie van Europese films ten goede komt.
• Het is een strategische uitdaging om een sterkere economische betrokkenheid van de nieuwe online diensten te bewerkstelligen die vergelijkbaar is aan die van gevestigde spelers zoals bioscopen, distributeurs, publieke en commerciële televisie. Deze uitdaging is extra groot vanwege de voortdurende dominantie van Amerikaanse filmstudio’s.
Daarom raden de EFADs de Europese Commissie aan om beleid en richtlijnen te ontwikkelen die:
bijdragen aan een duurzame en eerlijke markt en een gelijk speelveld creëren tussen alle Europese en mondiale marktspelers.
• aandacht besteden aan nieuwe barrières voor een open en concurrerende digitale audiovisuele markt. Er bestaat namelijk het risico dat sommige bedrijven hun dominante marktpositie misbruiken.
• de toegankelijkheid en promotie van Europese werken verbeteren, onder meer door eenaantrekkelijker legaal aanbod van Europese films.
• herziening betekent van de Richtlijn Audiovisuele diensten. Deze is niet meer helemaal toegerust voor het reguleren van een digitale markt. Een herziening zou moeten bewerkstelligen dat aanbieders van audiovisuele diensten gelijk worden behandeld in de nationale en Europese markt, en dient tegelijkertijd de culturele diversiteit en hun onderlinge concurrentie stimuleren.
mediawijsheid bij het publiek bevorderen waardoor films beter begrepen en gewaardeerd worden.
• stabiele en duidelijke auteursrechtwetgevinghandhaven die een billijke vergoeding voor makers verzekert, maar ook de mogelijkheid om exploitatie per territorium te controleren. Hetterritorialiteitsbeginsel waarop de gehele audiovisuele en filmfinanciering is gebaseerd moet worden behouden. Dit is niet hetzelfde als “geo blocking”. Het huidige auteursrechtkader voldoet in hoge mate en verhindert niet dat Europese films over de landsgrenzen heen worden geëxploiteerd. De prioriteit van de EU moet liggen bij de toegang van de consument binnen de EU tot diensten die films aanbieden (“portability”) en op effectievere handhaving tegen piraterij.
Publieke-private samenwerking is de ruggengraat van de Europese filmindustrie. Het regelgevend kader van de EU moet voldoende flexibel zijn en ruimte laten voor nationaal beleid en initiatief.
De EFADs blijven zich inspannen om de Digital Single Market, de kwaliteit, de diversiteit en de verspreiding van Europese films te verbeteren. Dit zal zoveel mogelijk geschieden in samenwerking met de Europese Commissie, met name via het European Film Forum.
Over de EFADs
In de European Film Agency Directors Association zijn de directeuren uit 31 Europese landen verenigd (EU, IJsland, Noorwegen en Zwitserland). Het Nederlands Filmfonds is lid namens ons land. De EFADs vertegenwoordigen overheidsorganisaties belast met de nationale financiering voor de film- en audiovisuele sector, met de verantwoordelijkheid om te adviseren over alle aspecten van het nationale en Europese audiovisuele beleid.
Lees het position paper in het Engels.