Spring naar inhoudSpring naar footer

De podiumkunsten-, film- en televisiesector start meldpunt voor ongewenste omgangsvormen

De podiumkunsten-, film- en televisiesector heeft de handen ineengeslagen en start een onafhankelijk en overkoepelend meldpunt voor ongewenste omgangsvormen.

Partijen zoals brancheverenigingen, beroepsverenigingen, fondsen en verenigingen van werkgevers- en werknemersorganisaties erkennen dat er een sectoraal probleem bestaat ten aanzien van een goede behandeling van klachten over integriteitsschendingen, discriminatie en (seksueel) machtsmisbruik. Naast de verschillende maatregelen die reeds ondernomen zijn, constateert de sector dat, met name door het grote aantal werkzame zzp’ers, de noodzaak ontstaan is om een overkoepelend meldpunt in het leven te roepen. De vertrouwenspersonen, een man en een vrouw, zullen vanuit de podiumkunsten-, film- en televisiesector gezamenlijk gefinancierd worden.

De aangestelde vertrouwenspersonen zullen alle klachten uit zowel de film-, televisie- als de podiumkunstensector inventariseren en per geval behandelen. Er kan anoniem en op naam melding worden gedaan. Het meldpunt stelt voor de behandeling van klachten een protocol op en iedere melding kan op maat begeleid worden.

In het voorjaar van 2018 zal het meldpunt operationeel zijn.

Namens alle deelnemende organisaties:
Act Acteursbelangen, Animatie Producenten Nederland, Cinekid, Dutch Directors Guild, Documentaire Producenten Nederland, Dutch Academy For Film, EYE Filmmuseum, Filmproducenten Nederland, FNV Media & Cultuur, Fonds Podiumkunsten, Het Nieuwe Instituut, International Documentary Film Festival Amsterdam, International Film Festival Rotterdam, Kunstenbond, Nederlands Film Festival, Nederlands Film Fonds, Nederlandse Agenten Associatie, Netwerk Scenarioschrijvers, Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers, Nederlandse Toonkunstenaarsbond, Nederlandse vereniging van Cinema-Editor, Onafhankelijke Televisie Producenten, The Location Bank, Verenigde Podiumkunstenfestivals, Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, Vereniging Vrije Theater Producenten, Werkgeversvereniging Nederlandse Podia.

--------------------

Verklaring

Verenigingen van werkgevers, opdrachtgevers, fondsen, verenigingen van werknemers en beroepsverenigingen in sector uitvoerende kunsten hebben naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in het kader van de #Metoo-discussie hun verantwoordelijkheid genomen door met elkaar de volgende afspraken te maken.

Ondergetekenden:
• Partijen (brancheverenigingen en (verenigingen van) werkgevers, werknemersorganisaties en beroepsverenigingen) erkennen dat er een sectoraal probleem bestaat ten aanzien van een goede behandeling van klachten over integriteitsschendingen, discriminatie en (seksueel) machtsmisbruik.
• Partijen stellen gezamenlijk een gedragscode op, die duidelijke richtlijnen geeft voor werknemers en zzp-ers.
• Werkgevers en opdrachtgevers wordt gevraagd deze gedragscode te onderschrijven en duidelijk kenbaar te maken aan hun werknemers en zzp-ers die zij inhuren.
• Werkgevers en opdrachtgevers zullen zorgdragen voor een veilige werkomgeving conform deze gedragscode.
• Er komt een centraal meldpunt met een heldere werkwijze en dat eenvoudig via mail en telefoon te bereiken is. Via de website van het centrale meldpunt kan iedereen alle beschikbare informatie over de werkwijze van het meldpunt te allen tijde raadplegen.
• Eventuele decentrale vertrouwenspersonen binnen de sector kunnen hun klachten ook aan het centrale meldpunt melden, zodat er een accurate inventarisering komt van de omvang van het probleem in de sector.
• Twee of meer onafhankelijke vertrouwenspersonen (man en vrouw) worden aangesteld. Zij behandelen klachten van iedereen die betaald of vrijwillig werkzaam is in de sector.
• De vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd door een erkende landelijke organisatie voor vertrouwenspersonen.
• De sector draagt zorg voor de financiering en de onafhankelijkheid van het meldpunt.
• Naast de opvang overweegt de sector een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen die kan onderzoeken en beoordelen. Ook wordt onderzocht welke repressiemaatregelen er in de sector wenselijk en mogelijk zijn indien klachten gegrond worden verklaard.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlies Oele (communicatiemanager) bij de NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten) 020-7517014 | 06-514 202 98.