Spring naar inhoudSpring naar footer

Beleidsplan 2021-2024

Als Fonds opereren we in een sterk veranderende mediawereld met vervagende grenzen tussen film en tv én een internationaal en marktgedreven krachtenveld, waarin de sector in steeds grotere mate financieel afhankelijk wordt van publieke middelen zoals die van het Filmfonds. Het Fonds fungeert in deze sterk veranderende mediawereld als cruciale schakel tussen de vrije markt en de overheid, vanuit de overtuiging dat Nederlands talent en originele en eigenzinnige verhalen de kracht van onze filmsector zijn.

In aansluiting op het beleidskader van de minister zetten we de eerder gekozen koers voort met een aantal aanpassingen, om in te spelen op deze ongekende dynamiek en veranderingen in de mondiale sector. Kern van onze rol is het stimuleren van films van eigenzinnige kwaliteit die kunnen uitblinken én ruimte bieden aan filmmakers om hun handschrift en cinematografische visie tot bloei te laten komen. We blijven selecteren op kwaliteit en stimuleren diversiteit en zichtbaarheid. Langs de onderling met elkaar verweven lijnen talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering versterkt het Fonds de Nederlandse filmcultuur in de breedte en in de diepte. Naast cultuurbeleid voeren we industriebeleid via Incentive en Film Commission.

De strategische keuzes die we maken zijn in het beleidsplan beschreven. Het hybride instrumentarium met selectieve en semiautomatische regelingen blijft ook de komende periode gehandhaafd. Het financiële kader dat het ministerie van OCW aan het Fonds beschikbaar stelt, blijft nagenoeg gelijk. De extra middelen voor Talentontwikkeling & Vernieuwing die het Fonds ontvangt, nemen in omvang af, maar op hoofdlijnen blijft de inspanning om in talent en innovatie te investeren overeind.

Om de gestelde doelen te kunnen bereiken is een samenwerking tussen het Fonds en alle sectorverenigingen, tegelijk met een gezamenlijke lobby vanuit de sector zelf essentieel. De Nederlandse markt ziet zich geconfronteerd met een ongelijk speelveld aan financieringsmogelijkheden en een ongezonde markt in het vertoningscircuit. Het Fonds onderschrijft daarom het belang van een investeringsverplichting voor de eindexploitanten alsmede de aansluiting tussen het film- en mediabeleid, zoals aangekondigd in de brief van de ministers Slob en Van Engelshoven aan de Tweede Kamer.

Het Fonds werkt de komende maanden het beleidsplan verder uit en vertaalt dit waar nodig naar nieuwe regelgeving.

Lees hier het beleidsplan 2021 - 2024