Filmfestival

Een filmfestival dat als doel heeft het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van de professionele film in Nederland. Het festival vindt plaats in Nederland en er moet worden samengewerkt met private en publieke (lokale) partners die in belangrijke mate meefinancieren in de kosten van het festival.

Er kan aangevraagd worden voor een projectsubsidie. In 2020 is het daarnaast mogelijk om een meerjarige activiteitensubsidie aan te vragen voor de jaren 2021–2024.

Wie komt in aanmerking?

Projectsubsidie
Een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon (dus geen eenmanszaak of VOF) die verantwoordelijk is voor de organisatie van filmfestivals.

Meerjarige activiteitensubsidie
Een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon (dus geen eenmanszaak of VOF) die verantwoordelijk is voor de organisatie van filmfestivals.

De volgende filmfestivals komen in aanmerking:

 • Filmfestivals die eerder op basis van de meerjarige activiteitensubsidie filmfestival ondersteuning hebben ontvangen.
 • Filmfestivals die minimaal zes edities van het betreffende jaarlijkse filmfestival met een minimale duur van vijf aaneensluitende dagen hebben gerealiseerd, met een publieksbereik van minimaal 7.500 betalende bezoeken per editie.
 • Filmfestivals met een actueel of vernieuwend aanbod gericht op:
  • de internationale animatiefilm;
  • de internationale korte film;
  • de internationale science fiction- of fantasy film.

Het filmfestival biedt daarnaast een professioneel programma met tenminste twee van onderstaande activiteiten.

a. internationale uitwisseling en samenwerking tussen filmprofessionals uit Nederland en het buitenland gericht op coproductie;
b. talentontwikkeling van Nederlandse filmprofessionals en deskundigheidsbevordering in een internationale context;
c. innovatie van de cinematografie met een impact op de Nederlandse filmsector;
d. film- en media-educatie en de toegankelijkheid voor kinderen en jongeren.

Bijdrage

De bijdrage van het Fonds bedraagt maximaal 30% van de totale kosten voor een filmfestival, op grond van een volledige en gespecificeerde begroting en een financieringsplan dat daarop aansluit. Het festival moet mede met lokale financiële steun van de gemeente of provincie en/of daaraan gelieerd fonds tot stand komen 

Alle richtbedragen staan in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Projectsubsidie
A. Maximaal € 50.000 als projectsubsidie voor het organiseren van een filmfestival;

 • Dat jaarlijks plaatsvindt op minimaal vijf aaneengesloten dagen;
 • Met een festivalbudget van minimaal € 300.000 en maximaal € 500.000;
 • Met een publieksbereik van minimaal 10.000 betalende bezoekers en met publieksinkomsten van minimaal € 40.000; en
 • een bewezen staat van dienst met eerdere festivaledities.

B. Maximaal € 30.000 als projectsubsidie voor het organiseren van een filmfestival;

 • Dat jaarlijks of tweejaarlijks plaatsvindt op minimaal vier aaneengesloten dagen;
 • Met een festivalbudget van minimaal € 150.000;
 • Met een publieksbereik van minimaal 5.000 betalende bezoekers en met publieksinkomsten van minimaal € 20.000; en
 • een bewezen staat van dienst met eerdere festivaledities.

C. Maximaal € 15.000 als projectsubsidie voor het organiseren van een filmfestival;

 • Dat jaarlijks of incidenteel plaatsvindt op minimaal twee aaneengesloten dagen;
 • Met een festivalbudget van minimaal € 75.000 euro; 
 • Met een publieksbereik van minimaal 1.250 betalende bezoekers en met publieksinkomsten van minimaal € 5.000

Meerjarige activiteitensubsidie
De meerjarige activiteitensubsidie wordt verstrekt voor een periode van vier jaar.

Het subsidieplafond voor meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals voor de periode 2021-2024 is vastgesteld op totaal € 375.000 euro per jaar.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Aanvragen kunnen vanaf 1 maand voor de deadline worden gestart.  

Procedure

De Commissie Filmfestivals draagt samen met de projectmanager talentontwikkeling en filmactiviteiten zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. De projectbegeleider filmactiviteiten toetst de zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 tot 10 weken na de indiendatum schriftelijk te berichten over het besluit. 

Meerjarige activiteitensubsidie
In het aanvraagformulier voor de meerjarige activiteitensubsidie wordt gevraagd naar een activiteitenplan en ondernemingsplan. In het activiteitenplan beschrijft u zo concreet mogelijk de voorgenomen activiteiten van uw filmfestival voor de periode 2021-2024.
Daarnaast wordt u gevraagd te reflecteren op de codes Diversiteit & Inclusiviteit, Governance en Fair Practice:  https://fairpracticecode.nl/nl; https://codedi.nl/; https://bij.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur/

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen te zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmactiviteit nog eenmaal in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanpassingen insturen aanvraagformulieren wegens COVID-19

Papieren versie insturen

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen rondom het nieuwe coronavirus COVID-19, begrijpt het Filmfonds dat het in de huidige situatie niet altijd mogelijk is om binnen de geldende termijn de papieren versie van het aanvraagformulier in te sturen. Het is daarom vanaf heden mogelijk bij wijze van coulance en uitzondering de papieren versie van het formulier enkele dagen later in te sturen. Geef dit wel even aan van tevoren bij de contactpersoon van de betreffende regeling.

Digitaal ondertekenen aanvraagformulieren

Vanaf heden is het ook mogelijk het aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Dit vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.

Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van projecttitel, aanvraagnummer, categorie en het deelregelement - programma. Deze gegevens vind je terug onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier. 

De digitale handtekening kan worden toegevoegd met Adobe Acrobat Reader. Dit gratis programma kun je hier downloaden. Andere mogelijkheden voor digitaal ondertekenen zijn online te vinden. De handleiding voor het digitaal ondertekenen met Adobe Acrobat Reader vind je hier

 

Aanvraag starten

Contact