Filmfestival

Een filmfestival dat als doel heeft het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van de professionele film in Nederland. Het filmfestival vindt plaats in Nederland en er moet worden samengewerkt met private en publieke (lokale) partners die in belangrijke mate meefinancieren in de kosten van het filmfestival.

Er kan een projectsubsidie aangevraagd worden voor het organiseren van één filmfestivaleditie of een projectsubsidie voor twee jaar voor het organiseren van twee edities van hetzelfde jaarlijks terugkerend filmfestival.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon (dus geen eenmanszaak of VOF) die verantwoordelijk is voor de organisatie van filmfestivals komt in aanmerking voor een projectsubsidie voor een festivaleditie. Deze rechtspersoon dient in vier jaar voorafgaande de aanvraag minimaal twee edities van het festival waarvoor de aanvraag wordt gedaan georganiseerd te hebben. 

Een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon (dus geen eenmanszaak of VOF) die gedurende vier of meer aaneensluitende jaren direct voorafgaande de aanvraag projectsubsidies filmfestival van het Filmfonds heeft ontvangen en deze vorige filmfestivaledities succesvol - en in lijn met de daaraan gestelde verplichtingen - heeft afgerond, komt voor een projectsubsidie voor twee jaar in aanmerking.

Het filmfestival vindt uiterlijk 7 maanden na het indienen van de aanvraag voor een projectsubsidie plaats.

Bijdrage

De bijdrage van het Filmfonds bedraagt maximaal 30% van de totale kosten voor een filmfestival, op grond van een volledige en gespecificeerde begroting en een financieringsplan dat daarop aansluit. Het filmfestival moet mede met lokale financiële steun van de gemeente of provincie en/of een daaraan gelieerd fonds tot stand komen. Indien een projectsubsidie wordt aangevraagd voor het organiseren van twee edities van hetzelfde jaarlijks terugkerende festival, dient een visie op de toekomst opgenomen te worden in de aanvraag, waarin de beoogde ontwikkelingen en doelstellingen voor het tweede festival worden onderbouwd.

Projectsubsidie

(In 2021 en 2022 wordt het publieksbereik gebaseerd op de laatste editie voorafgaand aan COVID-19)

A. Maximaal € 50.000 als projectsubsidie voor het organiseren van een filmfestival;

 • Dat jaarlijks plaatsvindt op minimaal vijf aaneengesloten dagen;
 • Met een festivalbudget van minimaal € 300.000 en maximaal € 500.000;
 • Met een publieksbereik van minimaal 15.000 betalende bezoekers en met publieksinkomsten van minimaal € 50.000; en
 • een bewezen staat van dienst met vier eerdere festivaledities.

B. Maximaal € 30.000 als projectsubsidie voor het organiseren van een filmfestival;

 • Dat jaarlijks of tweejaarlijks plaatsvindt op minimaal vier aaneengesloten dagen;
 • Met een festivalbudget van minimaal € 150.000;
 • Met een publieksbereik van minimaal 5.000 betalende bezoekers en met publieksinkomsten van minimaal € 20.000; en
 • een bewezen staat van dienst met drie eerdere festivaledities.

C. Maximaal € 15.000 als projectsubsidie voor het organiseren van een filmfestival;

 • Dat jaarlijks of incidenteel plaatsvindt op minimaal twee aaneengesloten dagen;
 • Met een festivalbudget van minimaal € 75.000 euro; 
 • Met een publieksbereik van minimaal 1.250 betalende bezoekers en met publieksinkomsten van minimaal € 5.000
 • Een bewezen staat van dienst met minimaal twee eerdere festivaledities.

Bovenstaande bedragen zijn op basis van één specifieke editie.

Alle richtbedragen staan in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Procedure

Een adviescommissie draagt samen met de Projectmanager Talentontwikkeling en Filmactiviteiten zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. De afdeling Subsidiebureau toetst de zakelijke aspecten van een aanvraag.

Er wordt bij de beoordeling onder meer gelet op de spreiding en diversiteit van filmfestivals in Nederland. Ook wordt gelet op de samenwerkingen die het filmfestival aangaat met andere (kunst)disciplines en hoe de codes met betrekking tot fair practice, diversiteit en inclusiviteit door het filmfestival worden toegepast.

Er wordt prioriteit gegeven aan filmfestivals met een relevant nevenprogramma op het gebied van internationale samenwerking, talentontwikkeling, innovatie van de cinematografie, educatie of een combinatie hiervan.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Filmfonds streeft ernaar om je binnen 8 tot 10 weken na de indiendatum schriftelijk te berichten over het besluit.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de ontwikkeling, realisering, distributie van je project, vragen over de Production Incentive of algemene vragen? Check dan onze FAQ's of de vra(a)g(en) hieronder. 

Ik weet niet of mijn festival in aanmerking komt voor subsidie. Wat moet ik doen?

Je kunt altijd contact opnemen met de projectbegeleider van deze regeling om een inschatting te maken aan de hand van de voorwaarden.

Mag ik voor de deadline een proefaanvraag opsturen?

Nee, om alle aanvragers gelijke kansen te geven is dat niet mogelijk. Daarnaast is er voor deze regeling een commissie aangesteld om de aanvraag inhoudelijk te beoordelen.

Waarom mag mijn aanvraag niet eerder dan 7 maanden voor aanvang worden ingediend?

Voor de beoordeling van aanvragen is een commissie aangesteld die de ingediende aanvragen beoordeelt. Wanneer de aanvraag te vroeg wordt ingediend zijn er vaak nog veel onzekerheden met betrekking tot inhoud en financiering, waardoor het voor de commissie moeilijk is om een goede afweging te maken.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Filmactiviteiten.
 3. Kies voor Filmfestival.
Aanvraag starten

Contact