Filmbijeenkomst

Een (inter)nationale bijeenkomst voor filmprofessionals en/of publiek, die als doel heeft het vergroten van de deskundigheid en het (inter)nationale netwerk van Nederlandse filmprofessionals en de profilering van film in Nederland door het stimuleren van kennisuitwisseling, innovatie en/of diversiteit. De filmbijeenkomst kent geen winstoogmerk en is openbaar toegankelijk. Voor de bijeenkomst wordt er samengewerkt met andere professionele partners en tenminste twee (inter)nationale partners financieren mee.

Nationale filmbijeenkomst

Een incidentele samenkomst voor professionals en/of publiek over film in Nederland, met als doel: 
- kennisontwikkeling en -verspreiding over de Nederlandse film; 
- profilering en promotie van de Nederlandse film.

Internationale filmbijeenkomst
Een incidentele samenkomst voor professionals en/of publiek over film in het buitenland, met als doel:
- kennisontwikkeling en -verspreiding over de Nederlandse film in het buitenland; 
- profilering en promotie van de Nederlandse film in het buitenland.

Wie komt in aanmerking?

Een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon (dus geen eenmanszaak of VOF), die verantwoordelijk is voor de organisatie van filmbijeenkomsten.

Bijdrage

Alle richtbedragen vindt u in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Maximaal 50% van de totale kosten tot € 25.000 voor het organiseren van een (inter)nationale filmbijeenkomst waaraan tenminste twee andere partijen substantieel financieel bijdragen.

Voorwaarden

Kijk voor nadere voorwaarden en criteria in de artikelen 16 en 17 van het Deelreglement Filmactiviteiten.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen voor filmbijeenkomsten kunnen het hele jaar worden ingediend.

Let op! een aanvraag moet minimaal vier weken voor aanvang van de filmbijeenkomst worden ingediend.

Procedure

De projectbegeleider filmactiviteiten van het Fonds draagt onder verantwoordelijkheid van de projectmanager talentontwikkeling en filmactiviteiten zorg voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling en advisering van aanvragen. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Dit is ruim binnen de geldende termijn. 

Het Fonds kan een bijdrage verlenen indien sprake is van:

  • internationale filmbijeenkomsten gericht op kennisuitwisseling tussen ervaren filmprofessionals en het bevorderen van coproductie, en/of;

  • filmbijeenkomsten die innovatie in de sector stimuleren, en/of
  • filmbijeenkomsten die de samenwerking met andere disciplines of sectoren stimuleren.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmactiviteit nog eenmaal in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact