Spring naar inhoud Spring naar footer
Spring naar inhoud

Steunmaatregel Productie

Subsidie
Status:
Gesloten
Gedurende de coronacrisis was het noodzakelijk dat de meerkosten van producties die door het Filmfonds in de realisering zijn gesteund, in belangrijke mate werden opgevangen. Inmiddels zijn de werkomstandigheden op de filmset in belangrijke mate genormaliseerd en gelden, binnen de kaders van het actuele COVID-19 Protocol AV-Sector, alleen een aantal basisvoorwaarden.

Met ingang van april 2022:

Met ingang van het tweede kwartaal van 2022 geldt de Steunmaatregel Productie uitsluitend nog voor producties waarvan een deel van de productie in het buitenland dan wel andere deel van het Koninkrijk der Nederlanden plaatsvindt en die nog wel geconfronteerd worden met coronamaatregelen. Mocht daarvoor een afwijkend en aangescherpt COVID-19 protocol van kracht zijn dan is gedeeltelijke dekking van meerkosten nog mogelijk. De afdracht aan de Garantieregeling Pandemie maakt onderdeel uit van de reguliere productiebegroting en dekking.

Afhankelijk van de productie en de fase waarin deze zich bevindt zullen de meerkosten in de (pre-/post-) productie sterk uiteenlopen. Het Filmfonds zal dan ook per productie een scherpe afweging maken in welke mate een extra fondsbijdrage binnen de beschikbare middelen gedaan kan worden. Ook houdt het Filmfonds rekening met de omvang en complexiteit van de productie en – indien van toepassing – de mate waarin deze internationaal gecoproduceerd wordt. De meerkosten zijn sinds januari 2022 niet langer kwalificerend voor de Netherlands Film Production Incentive.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij van een door het Filmfonds in de realisering gesteunde majoritaire Nederlandse filmproductie òf high-end serie dan wel een door het Filmfonds gesteunde minoritaire coproductie, die – voor de productie buiten de eigen landsgrenzen geconfronteerd met de effecten van COVID-19 – binnen de kaders van het COVID-19 Protocol AV Sector de productie (her)start.

Bijdrage

De aanvullende realiseringsbijdrage maakt onderdeel uit van de totale subsidieverlening van het Filmfonds en daarmee van de daaraan verbonden voorwaarden en verplichtingen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het project, de complexiteit en de productiefase alsmede de financiële mogelijkheden van het Filmfonds en is uitsluitend gericht op aantoonbare meerkosten binnen de kaders van het COVID-19 Protocol AV Sector in het buitenland dan wel andere delen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Voor producties met een productiebudget tot €150.000,- kan een bijdrage voor een extra post onvoorzien ten behoeve van corona-gerelateerde meerkosten worden aangevraagd ter hoogte van maximaal 5% van het productiebudget. Eveneens alleen voor meerkosten in het buitenland dan wel andere delen van het Koninkrijk der Nederlanden waar nog wel coronamaatregelen gelden.

Voor minoritaire coproducties is de dekking van meerkosten uitsluitend gericht op de Nederlandse productiebestedingen.

Voor producties waarbij het Filmfonds niet de hoofdfinancier is, zal de bijdrage aan de meerkosten naar rato van het financieringsaandeel zijn.

De steunmaatregel Productie is een tijdelijke maatregel. Gezien de aanhoudende coronamaatregelen blijft de regeling open gedurende het eerste kwartaal van 2022. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  1. Het verzoek voor een aanvullende realiseringsbijdrage dient tijdig en schriftelijk te worden gedaan bij de betreffende afdeling van het Filmfonds, maar niet eerder dan 4 weken voor de aanvang van de draaiperiode.
  2. Voor producties met een productiebudget vanaf €150.000,- dienen de meerkosten in de vorm van een aanvullend bestedingsoverzicht inzichtelijk te worden gemaakt in de daarvoor bestemde kolom van het bij de uitvoeringsovereenkomst goedgekeurde totaalbudget.
  3. De afdracht aan de Garantieregeling Pandemie maakt onderdeel uit van de productiebegroting en bestaande financiering.
  4. Het verzoek moet gedegen worden onderbouwd met een uitgebreide toelichting waaraan de extra middelen concreet besteed worden en waarbij de aanvrager verklaart het COVID-19 Protocol AV Sector te zullen volgen. Het Filmfonds roept producenten nadrukkelijk op om rekening te houden met mogelijke kostenverhogende consequenties voor de postproductie. De checklist remote post biedt een overzicht aan mogelijkheden die kunnen worden overwogen.

Voorafgaand aan de (her)start van de productie moet daarnaast in ieder geval:

  1. Het COVID-19 protocol voor de AV Sector door de aanvrager onderschreven zijn;
  2. toezicht en voorzorgsmaatregelen conform het actuele COVID-19 protocol plaatsvinden;
  3. de productie (met uitzondering van het pandemierisico) verzekerd zijn;
  4. voor majoritair Nederlandse filmproducties en high-end series een verplichte afdracht van 0,75% over de totale productiekosten (kostengroepen 1200 t/m 5500) – in het kader van de Garantieregeling pandemie – in de bestemmingsreserve gedaan zijn*/**; en
  5. voor minoritaire (co)producties een verplichte afdracht van 0,75% over de Nederlandse productiekosten (kostengroepen 1200 t/m 5500) in het kader van de Garantieregeling pandemie – in de bestemmingsreserve gedaan zijn.*

* De afdracht aan de bestemmingsreserve dient als subsidiabele meerkosten in de productiebegroting onder de verzekeringskosten opgenomen te zijn. De afdracht dient te worden uitgesloten voor de opslagen. Dekking via bestaande financiering.

** Voor producties met een budget tot € 150.000,- hoeft geen afdracht te worden opgenomen. Het Filmfonds draagt zorg voor het onderbrengen van deze producties bij de Garantieregeling Pandemie.

Procedure

Aangezien een bijdrage uit de Steunmaatregel Productie een aanvulling is op de eerder ontvangen realiseringsbijdrage, wordt de aanvraag door dezelfde productiebeheerder van de afdeling Productie behandeld.

De productiebeheerder (o.l.v. het hoofd Productie), of in het geval van een productie met alleen een bijdrage vanuit de Incentive o.l.v. het hoofd Incentive, beoordeelt de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag en adviseert over de hoogte van de bijdrage.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over het verzoek. We streven ernaar om je binnen drie weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

Het verzoek voor een aanvullende realiseringsbijdrage kan ingediend worden via [email protected] en bij de productiebeheerder die het dossier beheert. De aanvraag moet bestaan uit de door het Filmfonds goedgekeurde totaalbegroting met daarin de meerkosten in de daarvoor bestemde kolom opgenomen, voorzien van onderbouwing.

Om als filmproductie of high-end serie aanspraak te kunnen maken op de Garantieregeling pandemie is een afdracht aan de bestemmingsreserve voorafgaande aan de (her)start van de productie verplicht. Producties die met steun van het Filmfonds gerealiseerd worden maar geen afdracht doen, dienen op andere wijze voor pandemierisico verzekerd of financieel gedekt te zijn.