Spring naar inhoud Spring naar footer
Spring naar inhoud

Ontwikkeling en Realisering Caleidoscoop

Subsidie
Status:
Gesloten tot en met

De regeling Caleidoscoop vervangt vanaf 2023 de huidige regeling Ontwikkeling en Realisering Low Budget en is er speciaal voor kleurrijke vormexperimenten van teams die een filmproductie van tenminste 60 minuten willen maken, waarbij eigenzinnigheid, authenticiteit en teamwerk centraal staan.

De regeling richt zich op avontuurlijke films met urgentie, waarvan kan worden aangetoond dat ze buiten de geijkte paden en kaders van speelfilm- en documentaire financiering gerealiseerd moeten worden.

Fictie, documentaire en hybride films zijn welkom: het uitgangspunt is dat projecten inhoudelijk en/of in aanpak grensverleggend zijn en een helder en consistent cinematografisch concept hebben, dat door het hele team wordt gedragen.

De caleidoscoop staat met zijn speelsheid en bijzondere kijkervaring in de voorhoede van de cinema: een simpele opzet die in een handomdraai leidt tot maximale creativiteit.

Informatie

Ontwikkelingsmogelijkheden Caleidoscoop

Caleidoscoop is een versneld traject gericht op realisering, waarin beperkt ruimte en budget wordt geboden voor ontwikkeling om versneld tot realisering te kunnen komen. Het doorlopen van een ontwikkeltraject voorafgaand aan een realiseringsaanvraag is niet noodzakelijk; aanvragen kunnen ook direct worden ingediend voor Caleidoscoop-realisering.

Dit is echter niet voor alle projecten een passende route. Om een scenario te ontwikkelen voor een Caleidoscoop-film, is het vanaf 2023 mogelijk om een Scenario-Ontwikkeling bijdrage aan te vragen binnen het reguliere traject voor Speelfilm of Lange Documentaire. Met name debuterende makers en/of schrijvende regisseurs op de lange vorm worden uitgenodigd om hier gebruik van te maken.

In de daaropvolgende fase kan, zoals boven beschreven, een aparte bijdrage aangevraagd worden voor Caleidoscoop-ontwikkeling, van maximaal € 28.750 voor de artistieke en/of productionele ontwikkeling van een film ter voorbereiding van een realiseringsaanvraag voor Caleidoscoop. Hier begint het versnelde Caleidoscoop-traject.

Vanwege het versnelde Caleidoscoop-traject, is het niet mogelijk om aanspraak te maken op reguliere Artistieke Ontwikkeling en Productie-ontwikkeling binnen het reguliere speelfilmtraject.

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (in de vorm van een rechtspersoon), vertegenwoordigd door een producent met aantoonbare ervaring in de professionele film/ televisie branche, die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

Het team bestaat uit een scenarist, regisseur en een producent. Een regisseur kan tevens de scenarist zijn, maar de regisseur en/of scenarist kan niet dezelfde persoon zijn als de producent die de productiemaatschappij vertegenwoordigt. Ook bij documentaire en hybride projecten dient teamwerk centraal te staan en dient deze te bestaan uit ten minste een regisseur en een producent, waarbij de producent de aanvrager is.

Bijdrage
 • Een bijdrage voor scenario ontwikkeling kan worden aangevraagd via de reguliere selectieve route voor Speelfilm of Lange Documentaire.
 • Maximaal € 28.750 (inclusief producers fee & overhead) voor het laatste stadium van ontwikkeling; de artistieke- en productionele uitwerking van het filmplan.
 • Maximaal € 500.000 voor de realisering van een film op voorwaarde dat het Filmfonds niet méér kan bijdragen 90% van het totale productiebudget (exclusief de eerder door het Fonds ondersteunde ontwikkelingskosten).
 • Maximaal € 350.000 voor de realisering van een lange documentaire.

Binnen dit bedrag voor realisering moeten per film de volgende kosten worden gedekt: realisering, promotie & marketing, sales deliveries en audiodescriptie & ondertiteling. Het team heeft de vrijheid het budget naar eigen inzicht in te delen en de producent en regisseur worden geacht samen maximaal creatief te zijn in het realiseren van de film binnen het budget. Vanwege het versnelde Caleidoscoop-traject, is het niet mogelijk om aanspraak te maken op reguliere Artistieke Ontwikkeling en Productie-ontwikkeling binnen het reguliere speelfilmtraject.

Op jaarbasis is realiseringsbudget beschikbaar voor 5 films.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Voorwaarden

Het filmplan moet inhoudelijk en productioneel overtuigen in zijn noodzaak. De aanvraag voor Caleidoscoop moet daarom aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het project is een Nederlandse filmproductie.
 • De aanvraag omschrijft duidelijk waarom een aanvraag bij Caleidoscoop artistiek-inhoudelijk noodzakelijk is en aansluit bij de productioneel-zakelijke aanpak. In de beoordeling wordt gekeken naar de samenhang tussen de hoogte van het budget en de voorgestelde aanpak.
 • In de aanvraag wordt een heldere toelichting op de inhoud, visuele toon en sfeer van het project gegeven.
 • In de aanvraag wordt een heldere motivering op de beoogde low budget werkwijze en de planning omschreven.
 • Een goed onderbouwde inhoudelijke positionering van het filmproject is noodzakelijk. De producent dient zich bewust te zijn van het potentiële publiek van de film en te werken aan een breed bereik via verschillende distributieplatforms. Alternatieve vormen van distributie, inclusief outreach en impact campagnes, vallen onder de mogelijkheden.
 • De film wordt gerealiseerd met een productiebudget van maximaal € 555.000 dat bij de uitvoering ook gedragen wordt door heads of department. De hoogte van het productiebudget is geen vertrekpunt, maar een wezenlijk onderdeel van het filmplan. Het budget kan na een toekenning slechts nog in zeer beperkte mate door de aanvrager worden bijgesteld. Gedurende het hele traject wordt aan het oorspronkelijke werkplan vastgehouden. 

Binnen de Caleidoscoop-regeling kan een aparte bijdrage aangevraagd worden voor ontwikkeling, van maximaal € 28.750 voor de artistieke en/of productionele ontwikkeling van een film ter voorbereiding van een realiseringsaanvraag voor Caleidoscoop.

Deadlines

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur.

Eerstvolgende deadlines

 • Ontwikkeling en Realisering Caleidoscoop
Procedure

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Pitch

Is de realiseringsaanvraag volledig ingediend, dan maken de teams een vrijblijvende keuze of zij aan de hand van een mondelinge pitch van maximaal 30 minuten hun aanvraag willen toelichten. De pitch is bedoeld om de inhoudelijke en zakelijke aspecten toe te lichten ter aanvulling op de digitale aanvraag. De teams mogen de invulling van de pitch verder zelf bepalen. De aanvragen worden niet voorafgaand aan de pitches gelezen.

Procedure

Een samengestelde commissie draagt zorg voor de artistiek-inhoudelijke beoordeling en advisering over aanvragen binnen de Caleidoscoop-regeling. De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

De geselecteerde projecten starten maximaal één jaar na het besluit met realisering van de productie. Geselecteerde projecten die vanuit de Caleidoscoop-regeling een ontwikkelingsbijdrage hebben ontvangen worden geacht binnen een jaar een aanvraag in te dienen voor Realisering.

Reglementen en protocollen
De bijlagen

De bijlagen

 • Synopsis
 • Scenario of alternatieve structuren zoals een skeletonscript of storyboard
 • Toelichting producent/scenarist/regisseur/co-auteur/scriptcoach
 • CV’s van betrokken producent, scenarist en regisseur
 • Begroting en financieringsplan
 • Werkplan met een aanpak volgens de werkwijze van Caleidoscoop, inclusief visie op productiebudget in de ontwikkelfase
 • Plan voor uitbreng (let op: bij realiseringsaanvragen wordt geen tweede fase beoogd)*
 • Overeenkomsten met belangrijkste heads of department en eventuele coproducent*
 • Viewingsmateriaal
 • KvK-uittreksel aanvrager (niet ouder dan 12 maanden)

*alleen verplicht bij realiseringaanvragen

Subsidie aanvragen

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Speelfilm.
 3. Kies voor Ontwikkeling Caleidoscoop of Realisering Caleidoscoop.

Veelgestelde vragen

Wat doet het Filmfonds?

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. Het Fonds versterkt de Nederlandse filmcultuur langs de beleidslijnen: talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering. Het Filmfonds voert als zelfstandig bestuursorgaan het filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de beleidsontwikkeling voor de betrokken bewindspersonen.

Het Filmfonds zorgt met subsidie voor dynamiek en vernieuwing in de filmsector en verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films van nieuw en gevestigd talent. Ook draagt het Fonds bij aan filmfestivals, filmbijeenkomsten, talent- en educatiehubs in heel Nederland.

Het Filmfonds organiseert verder internationale activiteiten, gericht op verbreding en verdieping van het internationale netwerk en de profilering van talenten en projecten op internationale festivals, labs en coproductiemarkten. Via onderzoek en analyse binnen een internationale context draagt het Filmfonds daarnaast bij aan de kennisopbouw over de sector.

Anders dan de andere cultuurfondsen is het Filmfonds ook verantwoordelijk voor een aantal industriemaatregelen. Via de Netherlands Film Production Incentive wordt een cash rebate verstrekt voor productiekosten van films en high-end TV-series die aantoonbaar in Nederland worden besteed. Daarnaast biedt de Netherlands Film Commission een servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (een deel van) hun productie willen uitvoeren.

Waar moet een filmidee aan voldoen?

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Worden er eisen gesteld aan de aanvrager?

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Hoe vaak kan ik aanvragen met een filmproductie?

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Can I submit my application in English?

Applications should be written in the Dutch language.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Nienke Doekes

Projectbegeleider