Spring naar inhoudSpring naar footer
Spring naar inhoud

Immerse\Interact XL

Subsidie
Status:
Gesloten

Immerse\Interact is een samenwerking tussen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds gericht op immersieve en interactieve mediaproducties. Voor de aanvraagronde van 11 september 2023 geldt de mogelijkheid voor een (aanvullende) realiseringsbijdrage: Immerse\Interact XL.

Binnen deze regeling zijn we op zoek naar onderscheidende, ambitieuze projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap die het in zich hebben een internationaal publiek te kunnen aanspreken. De XL-bijdragen kunnen worden ingezet voor activiteiten om hoge internationale ambities waar te maken, de productie op een hoger kwaliteitsniveau te realiseren en ruimte te geven voor grensverleggend media-onderzoek in een internationale context.

Nieuwe projecten, maar ook projecten met internationale potentie die al een bijdrage vanuit Immerse\Interact hebben ontvangen, kunnen indienen.

Filmproducenten en AV-producenten met een aantoonbaar internationaal trackrecord op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen (360-graden video, Virtual Reality, Augmented Reality) kunnen een XL-bijdrage aanvragen.

Aanvragers zijn een in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigde rechtspersoon (geen eenmanszaak of VOF). De hoofdactiviteit van de aanvrager is het ontwikkelen of produceren van film- / AV-producties binnen Nederland.

Maximaal € 200.000 per project (dat is inclusief een eventueel eerder verleende realiserings- en distributiebijdrage in het kader van Immerse\Interact).

De fondsbijdrage bedraagt maximaal 85% van het productiebudget. De begroting voor de productiefase moet binnen zes maanden na toekenning sluitend zijn.

Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 500.000.

Een aanvraag kan ingediend worden voor:

 • Een majoritair Nederlands filmproject met een dragend filmisch component;
 • waarbij de bijdrage noodzakelijk is voor de totstandkoming van een artistiek project op het vlak van digital storytelling, zowel fictie als non-fictie;
 • en de vorm van het project specifiek in relatie staat tot immersieve (360-graden video, VR, AR) en/of interactieve media (web-based, gaming, mobile). Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties en installaties kunnen in aanmerking komen.

Projecten die reeds een ontwikkelings- en/of realiseringsbijdrage in het kader van Immerse\Interact hebben ontvangen komen in aanmerking als ook nieuwe projecten. Projecten die tweemaal zijn afgewezen voor een realiseringsbijdrage Immerse\Interact komen niet in aanmerking.

Bij de beoordeling van XL-projecten wordt gelet op:

 • het artistieke concept van het project, met daarbij aandacht voor narratief, users journey en techniek
 • de visie op immersie en/of interactie, inclusief toelichting op de gekozen media
 • look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving, filmische kwaliteit;
 • de technische opzet van het project;
 • werkplan van het team inclusief taakverdeling en faseringeen toelichting op de begroting en financiering, met aandacht voor de haalbaarheid;
 • het plan voor uitbreng; beoogde doelgroep, toelichting op bereik, (fysieke) plek van vertoning, communicatie- en distributiestrategie (gezien de focus op internationaal bereik, dient er in de begroting een substantieel bedrag te worden gealloceerd voor de internationale distributie, marketing en communicatie);
 • een internationaal trackrecord, op basis van bijvoorbeeld internationale samenwerkingen (coproducties), en/of (intentieverklaringen voor) internationale vertoningen, en/of selecties (festival, galerie, tentoonstelling of expositie), en/of internationale prijzen en persaandacht.
 • de haalbaarheid van het nationale en internationale distributieplan;
 • de positionering van het project ten opzichte van bestaande producties;
 • de mogelijkheden voor vrije vertoning en non-exclusieve exploitatie.

Let op: dit zijn niet de vereiste bijlagen voor de aanvraag. De vereiste bijlagen staan vermeld in het aanvraagformulier en die dienen allemaal te worden bijgevoegd om het project in behandeling te kunnen nemen.

Bij elke aanvraag bekijkt de adviescommissie of er sprake is van subsidiestapeling. Van aanvragers die ondersteund worden met een meerjarige subsidie wordt verwacht dat zij aantonen hoe deze subsidie zich verhoudt tot de aanvraag bij Immerse\Interact XL. Dit geldt ook voor coproducenten en overige samenwerkingspartners die op de begroting staan.

Een aanvraag indienen voor deze regeling kan t/m de dag van de deadline vóór 17:00 uur CET.

Op 11 september bestaat er, naast de XL-ronde, ook de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een reguliere ontwikkelings- of realiseringsbijdrage via Immerse\Interact. Klik hier voor meer informatie.

Eerstvolgende deadlines

Indiening

Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds. Het subsidiebureau controleert aanvragen op volledigheid en formele eisen zoals vastgelegd in het Algemeen Reglement. Alleen complete aanvragen, die vóór de deadline zijn ingediend, worden in behandeling genomen. Aanvragen worden in de Nederlandse en/of Engelse taal ingediend.

Bij projecten die eerder een realiseringsbijdrage vanuit de regeling Immerse\Interact hebben ontvangen dient aan de eerder goedgekeurde productiebegroting een extra kolom met XL-kosten te worden toegevoegd. Daarnaast dienen de inhoudelijke en productionele wijzigingen ten opzichte van de eerdere realiseringsaanvraag te worden toegelicht.

Beoordeling

De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen. Indien je aanvraagdossier aan de voorwaarden voldoet, wordt het voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie die de aanvraag beoordeelt. De adviescommissie Immerse\Interact brengt advies uit aan het bestuur van het Filmfonds.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie.

Besluit

Het bestuur van het Filmfonds en het bestuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie betrekken het advies van de adviescommissie in het besluit op de aanvraag. Via een schriftelijke beschikking word je op de hoogte gebracht over dit besluit.

Let op: heb je een aanvraag voor je project ingediend bij een andere regeling van het Filmfonds en is daar nog geen besluit over genomen? Dan is het niet mogelijk ook een aanvraag voor datzelfde project in te dienen voor deze regeling.

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Vraag hier een nieuw account aan. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen:

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Samenwerkingsprojecten.
 3. Kies voor Immerse\Interact.

Veelgestelde vragen

Het Nederlands Filmfonds financiert films en filmactiviteiten en richt zich daarbij op de professionele, onafhankelijke filmsector. Het Filmfonds is een van de rijkscultuurfondsen. We stimuleren filmcultuur in de meest brede zin van het woord: van immersieve proworducties tot lange speelfilm, van experimenteel tot kinder- en familiefilm, van documentaire tot animatie. We richten ons niet alleen op bewezen makers, maar stimuleren ook beginnend talent en nieuwe, nog niet eerder gehoorde stemmen. Dat betekent dat we producties mogelijk maken met uiteenlopende verhalen, voor een jong en oud publiek, in iedere hoek en regio: van Maastricht tot Texel, van Groningen tot Bonaire.

Het Filmfonds financiert filmactiviteiten op het gebied van talentontwikkeling en filmeducatie in heel Nederland. Deze filmactiviteiten vormen een waardevolle voedingsbodem waarop films en filmmakers tot bloei kunnen komen. Hierbij staat de toegankelijkheid van het aanbod aan Nederlandse films centraal. Ook versterken we de regionale infrastructuur om de toegankelijkheid van de filmsector voor filmmakers uit heel Nederland en verhalen uit de regio te vergroten.

Het Filmfonds geeft, naast de kerntaak als subsidieverlener, ook invulling aan een aantal ondersteunende functies. Zo is het Fonds verantwoordelijk voor de Netherlands Film Commission, het servicepunt voor buitenlandse producenten die in Nederland (delen van) hun productie willen voeren.

Dat verschilt per regeling en categorie maar prioriteit wordt gegeven aan oorspronkelijke filmplannen en een kwalitatief hoogwaardig, divers en gedurfd aanbod. Op de subsidiepagina’s staan de voorwaarden per regeling vermeld. Als je een aanvraag voorbereidt is het goed om je te realiseren dat het Filmfonds veel aanvragen ontvangt en maar een deel ervan kan worden gehonoreerd. Het audiovisuele landschap is bovendien sterk aan het veranderen. Dat betekent dat de lat hoog ligt: je moet je met je film niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere Nederlandse films in die categorie, maar ook de ambitie hebben om je te kunnen meten met het (inter)nationale aanbod.

Per subsidieregeling staat beschreven wie kan aanvragen en in het geval van een producent welke eisen worden gesteld aan het productiebedrijf. In het geval van de Film Production Incentive en de meeste realiseringsaanvragen moet de aanvragende productiemaatschappij een rechtspersoon zijn (dus geen eenmanszaak of VOF). We willen niet alleen dat de filmproducties en daarmee gemoeide fondsbijdragen goed geborgd zijn maar we willen ook niet dat aanvragers als kleine zelfstandigen te grote risico’s nemen en persoonlijk aansprakelijk zijn mocht er iets mis gaan. Vandaar ook dat alleen bij lagere fondsbedragen een eenmanszaak of VOF wel volstaat. De productiemaatschappij moet ook minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd zijn en in beginsel op continue basis films en andere audiovisuele producties produceren. Er zijn uiteraard ook regelingen waar beginnende producenten op aan kunnen sluiten.

Een filmproductie kan per ontwikkelfase maximaal tweemaal ingediend worden voor een bijdrage. Dat is ongeacht of de aanvraag bij een filmconsulent of een adviescommissie van het Fonds wordt ingediend.

Applications should be written in the Dutch language.

Hulp nodig? We helpen je graag!

Heb je een inhoudelijke vraag over deze regeling? Neem dan contact op met:

Nienke Doekes

Projectbegeleider

Sean Gilis

Coördinator Immerse\Interact, Stimuleringsfonds Creatieve