De Korte Verbeelding

Realisering

Film en beeldende kunst als twee handen op één buik, dat is De Verbeelding. Een regeling voor beeldend kunstenaars die niet bang zijn in hun visuele werk de grenzen van de cinema op te rekken tot voorbij de muren van de white cube. Experiment, eigenzinnigheid en lef staan daarbij centraal en voor het eerst zijn ook jonge makers en startende kunstenaars welkom om een aanvraag te doen.

De Verbeelding is een samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Filmfonds, gericht op films die zich op de grens van de cinematografie en de beeldende kunst begeven. In het kader van de corona-steunmaatregelen zal een bijzondere, eenmalige editie worden uitgeschreven waarbij een realiseringsbijdrage kan worden ontvangen voor de productie van een korte artistieke film: De KORTE Verbeelding. Deze biedt beeldend kunstenaars de mogelijkheid een korte artistieke film te realiseren, zelfstandig of samen met een filmproducent. Doel is het stimuleren van films die hun oorsprong voornamelijk vinden in de beeldende kracht van het medium, films die de grenzen tussen beeldende kunst en film verkennen en die de artistieke potentie hebben om door (inter)nationale filmfestivals, galerieën en musea (non exclusief) of online platforms geselecteerd te worden.

In aanmerking komen korte artistieke filmproducties van beeldend kunstenaars die zich met hun werk op het kruispunt begeven van cinematografie en beeldende kunst. De regeling richt zich nadrukkelijk ook op beginnende makers.

Status: Niet actueel

Wie komt in aanmerking?

In aanmerking komen filmproducties waarvan de regie in handen is van een professioneel beeldend kunstenaar, zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds. De beeldend kunstenaar dient daarbij tenminste één jaar aantoonbaar professioneel werkzaam te zijn als beeldend kunstenaar op het gebied van onafhankelijke artistieke, kunstzinnige en/of experimentele films.*

Wegens scheiding van taken en verantwoordelijkheden zijn producent en de beeldend kunstenaar in beginsel niet dezelfde persoon. Alleen wanneer de aangevraagde realiseringsbijdrage lager is dan € 50.000 kan de beeldend kunstenaar - indien deze naar het oordeel van het bestuur met meerdere filmproducties genoeg aantoonbare productie-ervaring heeft - zelf aanvragen.

Voor alle overige filmproducties wordt een aanvraag gedaan door een productiemaatschappij vertegenwoordigd door een producent, die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van tenminste één vrije niet in opdracht geproduceerde filmproductie die professioneel in Nederland openbaar is gemaakt. De productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) is minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd en produceert en exploiteert, op continue basis filmproducties en andere audiovisuele producties.

*Aanvragen van personen die nog een beroepsopleiding volgen, of een (post)academische opleiding, worden niet in behandeling genomen.

Bijdrage

De hoogte van de fondsbijdrage is afhankelijk van de aard, lengte en omvang van de filmproductie waarbij rekening gehouden wordt met de geldende richtbedragen van het Fonds, zij het gemaximeerd tot:

Via een productiemaatschappij

 • Maximaal € 150.000. De fondsbijdrage bedraagt maximaal 85% van het productiebudget;

Via een beeldend kunstenaar

 • Maximaal € 50.000 voor filmproducties van een regisseur die aantoonbaar professioneel werkzaam is als beeldend kunstenaar zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds en daarnaast met twee of meer professioneel uitgebrachte filmproducties aantoonbaar voldoende productie-ervaring heeft opgedaan;
 • Maximaal € 30.000 voor filmproducties van een beeldend kunstenaar zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds en daarnaast minstens één vrije, niet in opdracht vervaardigde (korte) filmproductie aantoonbaar op zijn/haar naam heeft staan. In geval van een eventuele externe coach/adviseur kan een extra bijdrage van € 5.000 worden verleend.

De bijdrage dient ter dekking van alle kosten die samenhangen met de realisering, promotie en marketing en uitbreng van de filmproductie en stelt de aanvrager in staat om het project in principe voor het jaareinde op te leveren en uit te brengen.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 1.000.000.

Voorwaarden

Het bestuur verbindt aan dit speciale realiseringstraject de volgende voorwaarden:

 • Alleen vrije filmproducties van een professionele beeldend kunstenaar, zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds, komt in aanmerking;
 • Het project, een korte majoritaire Nederlandse filmproductie, vindt zijn oorsprong voornamelijk in het visuele aspect van het medium;
 • Het project heeft een minimale lengte van 5 minuten en een maximale lengte van 60 minuten.
 • De fondsbijdrage moet van doorslaggevende betekenis zijn voor de realisering van de filmproductie en productie dus verzekerd is;
 • De bijdrage van het Filmfonds dient grotendeels in Nederland te worden besteed;
 • De filmproductie dient binnen een jaar gerealiseerd te zijn;
 • Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de uitbreng of vertoningsplatforms maar de filmproductie heeft de artistieke potentie om door (inter)nationale filmfestivals, galerieën en musea (non exclusief) of online platforms geselecteerd te worden.

Bij de selectie wordt gelet op:

 • de kwaliteit van het filmplan, waarbij onder andere gelet wordt op de interne consistentie en de visuele stijl;
 • het filmische experiment met betrekking tot de grenzen tussen de cinematografie en de beeldende kunst;
 • de motivatie en de visie op de te maken film van zowel de producent als de beeldend kunstenaar. Ook zelfstandige aanvragers worden hierop beoordeeld;
 • de kwaliteit van het oeuvre en de staat van dienst van de beeldend kunstenaar en de producent, zo ook de ontwikkeling van een beginnend beeldend kunstenaar;
 • de financiële en productionele haalbaarheid en soliditeit van het filmplan.

Deadlines

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

Het Filmfonds is penvoerder van dit samenwerkingsproject met het Mondriaan Fonds. Een adviescommissie die is samengesteld uit adviseurs namens het Mondriaan Fonds en het Filmfonds selecteert uit alle ingediende aanvragen de meest eigenzinnige, ambitieuze en oorspronkelijke filmproducties.  De afdelingen Subsidiebureau en Productie toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om je binnen 8-10 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

Subsidie aanvragen

De digitale aanvraag in Frame is leidend in de beoordeling. Deze aanvraag dien je in Frame in samen met de gevraagde bijlagen. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Klik hier voor de lijst van documenten die in ieder geval aan de aanvraag moeten worden bijgevoegd.

Als aanvrager dien je daarnaast het (digitaal) ondertekende aanvraagformulier als PDF exclusief bijlagen te mailen naar aanvragen@filmfonds.nl. Dit doe je onder vermelding van de volgende gegevens (te vinden onder vraag 1.1 of 1.2 op je aanvraagformulier):

 • Projecttitel
 • Aanvraagnummer
 • Categorie
 • Deelreglement

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

 1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
 2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Samenwerkingsprojecten.
 3. Kies voor De Verbeelding.
Aanvraag starten

Contact