Music Mayday

Realisering

In het kader van de corona-steunmaatregelen, nodigen we filmmakers uit muzikaliteit in al zijn vormen en uitingen te verbeelden in een speciale, eenmalige regeling: Music Mayday.

We dagen je bij deze regeling uit het thema breed op te vatten, oftewel: ‘to the beat of your own drum’. Hoe inspireert muziek jou als filmmaker in coronatijd? Mis je vooral de beukende beats of voel jij je eerder als het orkest op de Titanic? Word je politiek geïnspireerd door hiphop of queer clubcultuur? Wil je - hoe dan ook - woorden vervangen door noten? Neem die energie en maak het tot een film die productioneel nog dit jaar gerealiseerd kan worden.

Deze regeling is gericht op filmproducties waarbij de zeggingskracht van poëzie van muziek als uitgangspunt dient, van zowel ervaren en beginnende makers. Je kunt je project aanmelden als (lange of korte) documentaire of fictiefilm, geanimeerd of hybride. Daarnaast biedt de regeling ook de mogelijkheid om jeugd- en familiefilmplannen te realiseren.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

In aanmerking komen filmproducties waaraan een regisseur verbonden is die:

  • minimaal één onafhankelijke filmproductie* op zijn of haar naam als regisseur gerealiseerd heeft in dezelfde categorie waarvoor wordt aangevraagd. De filmproductie moet in Nederland zijn uitgebracht (bioscoopuitbreng of op televisie) dan wel geselecteerd zijn voor een (inter)nationaal filmfestival en/of gecureerde streaming dienst, zoals is opgenomen in een nog samen te stellen lijst (binnenkort beschikbaar);

òf

  • is afgestudeerd in 2019 of 2020 met een eindexamenfilm aan een erkende film- of kunstacademie in Nederland.

*Commercieel werk zoals commercials, opdrachtfilms en videoclips of filmproducties in het kader van een wedstrijd (zoals bijvoorbeeld 48 Hour Project) worden hierbij niet als onafhankelijke filmproducties beschouwd.

Wegens scheiding van taken en verantwoordelijkheden zijn producent en de regisseur in beginsel niet dezelfde persoon. Alleen wanneer de aangevraagde realiseringsbijdrage lager is dan € 50.000 kan, de regisseur – indien deze naar het oordeel van het bestuur met meerdere filmproducties genoeg aantoonbare productie-ervaring in dezelfde categorie heeft –zelf aanvragen.

Voor alle overige filmproducties wordt een aanvraag gedaan door een productiemaatschappij vertegenwoordigd door een producent, die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van tenminste één vrije niet in opdracht geproduceerde filmproductie die professioneel in Nederland openbaar is gemaakt. De productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) is minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd en produceert en exploiteert, op continue basis filmproducties en andere audiovisuele producties.

Bijdrage

De hoogte van de fondsbijdrage is afhankelijk van de aard, lengte en omvang van de filmproductie waarbij rekening gehouden wordt met de geldende richtbedragen voor de categorieën van het Fonds, zij het gemaximeerd tot €500.000 voor speelfilm of lange animatiefilm en €50.000 voor filmproducties van een regisseur die voldoet als aanvrager.

De bijdrage dient ter dekking van alle kosten die samenhangen met de realisering, promotie en marketing van de filmproductie en stelt de aanvrager in staat om het project in principe voor het jaareinde op te leveren. Filmproducties die primair bestemd zijn voor bioscoopuitbreng kunnen na realisering een aanvraag doen voor een aanvullende distributiebijdrage.

Alle richtbedragen zijn terug te vinden in Hoofdstuk 2 van het Financieel & Productioneel Protocol.

Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 2.500.000.

Voorwaarden

Het bestuur verbindt aan dit speciale realiseringstraject de volgende voorwaarden:

  • Alleen vrije filmproducties van ervaren en beginnende makers, waarbij de zeggingskracht en poëzie van muziek als uitgangspunt dient komen in aanmerking;
  • Ook projecten die eerder door het Fonds zijn ondersteund met een bijdrage voor ontwikkeling, kunnen aanspraak maken op deze regeling;
  • De fondsbijdrage moet van doorslaggevende betekenis zijn voor de realisering van de filmproductie. Projecten die volledig gefinancierd zijn na een eventuele toekenning door het Fonds krijgen prioriteit bij de selectie;
  • De bijdrage van het Filmfonds dient volledig in Nederland te worden besteed;
  • De filmproductie dient voor het jaareinde gerealiseerd te zijn;
  • Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de uitbreng of vertoningsplatforms maar aanvragers worden wel geacht hun strategie omtrent distributie en uitbreng zodanig te onderbouwen dat het beoogde publiek bereikt zal worden.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Procedure

Een adviescommissie selecteert uit de ingediende aanvragen de meest eigenzinnige, ambitieuze en oorspronkelijke filmproducties. De afdelingen Subsidiebureau en Productie toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om je binnen 8-10 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen. Indien de aanvraag is afgewezen dan laten we deze aanvraag buiten beschouwing bij het doen van een reguliere realiseringsaanvraag bij het Fonds.

Subsidie aanvragen

Aanvragen voor Music Mayday kan vanaf de week van 10 mei 2021. Houd de website van het Filmfonds in de gaten voor een exacte datum.

Klik hier voor de lijst van documenten die in ieder geval aan de aanvraag moeten worden bijgevoegd.

Contact