Lock Doc Ontwikkeling

Ontwikkeling

Lock Doc Ontwikkeling is een speciaal traject voor de ontwikkeling van bestaande én nieuwe documentaire filmplannen.

Het gaat hierbij om bestaande, in ontwikkeling zijnde filmplannen voor korte of lange documentaires, waarvan de voortgang door COVID-19 is verstoord, maar welke artistiek-inhoudelijk en productioneel alsnog herzien of uit/doorontwikkeld kunnen worden.

Daarnaast dient er, vanuit de noodzaak tot vernieuwing, een nieuw plan voor scenario-ontwikkeling voor een nieuwe, lange documentaire met internationale ambitie en bioscooppotentie te worden ingediend.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die minimaal één lange documentaire, dan wel meerdere korte documentaires, heeft geproduceerd en uitgebracht in Nederlandse filmtheaters of op televisie. Deze producent is op basis van eerder werk in staat gebleken tot het leveren van een actieve creatieve bijdrage aan het ontwikkeltraject maar is niet dezelfde persoon als de regisseur(s) van de filmplannen.

De productiemaatschappij beschikt over een team dat continuïteit kan bieden aan meerdere projecten die parallel worden ontwikkeld.

Bijdrage

Een Lock Doc ontwikkelingsbijdrage van het Fonds bedraagt €60.000 en dient ter dekking van de extra kosten en werkzaamheden als gevolg van COVID-19 én om het nieuwe filmplan voor een lange documentaire te ontwikkelen.

Het ontwikkeltraject bestaat uit:  

 • De her- en doorontwikkeling van al in ontwikkeling genomen filmplannen voor korte of lange documentaires bestemd voor de uitbreng in filmtheaters en/of op televisie én
 • de scenario-ontwikkeling van een filmplan voor een nieuwe lange documentaire (min. 70 minuten) met internationale ambitie en bioscooppotentie.

De bijdrage dient te worden besteed aan de (extra) kosten voor research, scenario- en/of productieontwikkeling dan wel de creatieve, technische uitwerking met experts. Uitgaande van een passende honorering van regisseur(s), researcher(s), head(s) of department, productieteam en andere specialisten dient er ook financieel ruimte te zijn voor een goed onderbouwde creatieve inbreng vanuit de producent. De bijdrage is inclusief max. 17,5% producers fee & overhead over de begrote en door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten.

Maximaal 10 aanvragen komen in aanmerking voor een bijdrage.

Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 600.000.

Voorwaarden

Het bestuur verbindt aan dit speciale ontwikkeltraject de volgende voorwaarden:

 • De producent en betrokken regisseur(s) hebben een concreet voorstel tot (artistiek- inhoudelijke) herziening dan wel het doorontwikkelen van een of meer bestaande filmplannen voor korte of lange documentaires – financieel of anderszins al gesteund in de ontwikkeling – die als gevolg van COVID – 19 een substantiële achterstand of schade hebben opgelopen, dan wel artistiek – inhoudelijk grondig herzien moeten worden. De documentaires zijn gericht op de uitbreng in filmtheaters en/of op televisie;
 • Daarnaast moet er een duidelijk voorstel zijn voor de ontwikkeling van minimaal één geheel nieuw filmplan voor een lange documentaire (min. 70 minuten) met internationale ambitie en bioscooppotentie. Het nieuwe filmplan is van een regisseur die zich met meerdere documentaires qua publieksbereik en/of artistiek succes bewezen heeft;
 • De noodzaak voor het verlenen van een extra bijdrage aan de bestaande en reeds in ontwikkeling genomen filmplannen dient gedegen onderbouwd te zijn, zo ook de artistiek-inhoudelijke potentie van het nieuwe filmplan; 
 • In het totale ontwikkeltraject van de betreffende filmplannen hebben niet alleen de regisseurs een bepalende rol maar wordt ook gebruik gemaakt van de diensten van specialisten; bijvoorbeeld voor de research en productie en heads of department;
 • Binnen het jaar vanaf toekenning wordt het ontwikkeltraject in het kader van de Lock Doc Ontwikkeling afgerond, waarbij over de resultaten van het gehele ontwikkeltraject artistiek-inhoudelijk en financieel verantwoording wordt afgelegd. Dat gebeurt via een inhoudelijk en financieel verslag.

Een aanvrager die in aanmerking komt voor een Lock Doc ontwikkelingsbijdrage kan daarnaast ook nog projectsubsidie aanvragen voor andere filmproducties.    

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Procedure

Inhoudelijk

De filmconsulent documentaire draagt zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering.

Productioneel zakelijk

De afdeling Subsidiebureau en de afdeling Productie toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen.

Een bijdrage zal alleen worden verleend als de noodzaak van de extra bijdrage voor de bestaande in ontwikkeling zijnde filmplannen naar het oordeel van het Fonds is aangetoond en de artistieke inhoudelijke potentie van het nieuwe filmplan overtuigt.

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit. Een subsidietoekenning van het Fonds geeft geen garantie op een toekenning bij eventuele vervolgaanvragen.

Subsidie aanvragen

Hoe het werkt 

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Digitaal aanvragen

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, maak dan een account aan en volg de volgende stappen om digitaal aan te vragen:

 1. Ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen en maak een account aan.
 2. Start je aanvraag via onderstaande knop.
 3. Selecteer account Organisatie.
 4. Ga vervolgens naar Documentaire en kies voor Lockdoc Ontwikkeling
Aanvraag starten

Contact