Steunmaatregelen Distributie

Distributie

*Vanaf 1 januari 2021 zijn de steunmaatregelen distributie uitgebreid. Ook majoritaire filmproducties die alleen gesteund zijn vanuit de Film Production Incentive kunnen deze steunmaatregelen vanaf deze datum aanvragen.*

Nederlandse speelfilms, lange animatiefilms en documentaires (majoritaire filmproducties) die met een reguliere realiserings- of afwerkingsbijdrage dan wel Incentivebijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen maar de uitbreng als gevolg van de COVID-19 crisis geen doorgang heeft (gehad), kunnen in aanmerking komen voor een steunbijdrage voor de distributie. De steunbijdrage is voor de (hernieuwde) distributie en marketing na heropening van bioscopen en filmtheaters.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een filmdistributeur die gedurende tenminste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag op continue basis films heeft uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters.

Of in uitzondering hierop kan voor extra bijdrage in het kader van hernieuwde uitbreng ook een productiemaatschappij in samenwerking met een filmmarketing– of publiciteitsbureau of filmdistributeur in aanmerking komen, mits de bioscoopuitbreng en non-theatrical release gericht op de specifieke doelgroep aantoonbaar is gegarandeerd.

Bijdrage

De steunmaatregelen distributie bestaan uit twee afzonderlijke regelingen.

Extra bijdrage hernieuwde uitbreng van een door het Fonds gesteunde Nederlandse majoritaire speelfilm, lange animatiefilm of bioscoopdocumentaire

Maximaal € 10.000 - € 25.000 als aanvullende bijdrage op de reeds verleende distributiebijdrage van het Fonds bij noodgedwongen hernieuwde distributie en marketing van een Nederlandse majoritaire speelfilm of bioscoopdocumentaire die met de start van de uitbreng vanaf maart 2020 getroffen is door de plotselinge sluiting van bioscopen en filmtheaters. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van onderbouwing en herzien uitbrengplan. Deze extra bijdrage hoeft niet uit exploitatie-inkomsten te worden terugbetaald.

Verhoging distributiebijdrage voor een uitbreng op basis van matching

Bij een budget voor prints & advertising van € 50.000 of meer kan de filmdistributeur- op basis van 100% matching van de eigen investering in P&A - een distributiebijdrage tot maximaal € 100.000 aanvragen voor een Nederlandse majoritaire speelfilm, lange animatiefilm of documentaire die met een reguliere realiseringsbijdrage en/of een Incentive bijdrage van het Fonds tot stand is gekomen.

Voor beide regelingen geldt dat maximaal 15% van de fondsbijdrage in het kader van de steunmaatregelen mag besteed worden aan (ingehuurd) personeel en overhead, tot een max bedrag ad € 8.000.
De Steunmaatregelen Distributie gelden voor filmproducties die in de periode maart 2020 t/m juli 2021 worden uitgebracht. 

Alle richtbedragen vind je in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Voorwaarden

De steunmaatregelen Distributie zijn tijdelijke maatregelen. Verzoeken kunnen ingediend worden tot 1 juli 2021. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

Voor het aanvragen van een Extra bijdrage hernieuwde uitbreng gelden de volgende voorwaarden:

 1. De aanvrager heeft voor dezelfde filmproductie al eerder een realiserings-afwerkingsbijdrage als ook een basisbijdrage voor distributie ontvangen van het Fonds;
 2. Het hernieuwde onderliggende marketing- & distributieplan dient naar het oordeel van het Filmfonds te overtuigen;
 3. Maximaal 15% van het budget voor prints & advertising mag besteed worden aan (ingehuurd) personeel en overhead van de filmdistributeur. Minimaal 20% van de begrote kosten voor marketing, prints & advertising moet aantoonbaar door de aanvrager gedekt worden;
 4. Uiterlijk acht maanden na de bioscoopuitbreng volgt een eindafrekening over de gerealiseerde kosten voor prints & advertising, waarbij de filmdistributeur tevens een evaluatie van de bioscoop- en verdere uitbreng inlevert bij het Filmfonds.
 5. Op basis van de eindafrekening wordt de definitieve Filmfondsbijdrage vastgesteld en vindt eventuele verrekening plaats.

Voor het aanvragen van een Verhoging van de distributiebijdrage voor een uitbreng op basis van matching gelden de volgende voorwaarden:

 1. Het budget voor prints & advertising bedraagt minimaal € 50.000;
 2. De distributiebijdrage van het Fonds wordt minimaal met eenzelfde bedrag gematcht door de filmdistributeur;
 3. Het onderliggende marketing- & distributieplan dient naar het oordeel van het Fonds te overtuigen;
 4. Het deel van het Fondsbedrag dat €25.000 overstijgt dient gelijk aan de terugbetaling van de eigen P&A investering en naar rato uit exploitatie-inkomsten terugbetaald te worden aan het Fonds. Terugbetaling hoeft alleen uit exploitatie-inkomsten vanuit bioscoopuitbreng. Het terugbetaalde bedrag is niet revolverend;
 5. De distributeur verzekert het Fonds dat de producent op de hoogte is van het releaseplan en de distributeur komt verdere afspraken wat betreft investeringen en afdrachten aan filmproducties na;
 6. Uiterlijk acht maanden na de bioscoopuitbreng volgt een eindafrekening over de gerealiseerde kosten voor prints & advertising, waarbij de filmdistributeur tevens een evaluatie van de bioscoop- en verdere uitbreng inlevert bij het Fonds. Het kostenoverzicht moet vergezeld gaan van de betreffende betaalde facturen van de p/a kosten. Bij een Fondsbijdrage van € 75.000 of meer wordt de eindafrekening voorzien van een controleverklaring van een accountant.
 7. Op basis van de eindafrekening wordt de definitieve Fondsbijdrage vastgesteld en vindt eventuele verrekening plaats.

Hoe en wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen tot 1 juli 2021 worden ingediend voor filmproducties met een releasedatum tot 31 juli 2021.

Procedure

Projectmanager Distributie & Marketing en het Subsidiebureau toetsen de kwaliteit van het uitbrengplan en de zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Voor de Steunmaatregelen Distributie geldt een versnelde procedure waarbij zo snel mogelijk een besluit genomen wordt op de aanvraag.

Subsidie aanvragen

Aanvragen voor Steunmaatregelen Distributie (COVID-19) kunnen  met het reguliere distributie aanvraagformulier ingediend worden.

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Start je aanvraag vervolgens via onderstaande knop.

Aanvraag starten

Contact