Steunmaatregel Productie

Realisering

Vanuit het 2e Steunpakket voor de culturele en creatieve sector kunnen de meerkosten van producties die door het Fonds in de realisering zijn gesteund in belangrijke mate opgevangen worden, en de werkomstandigheden op de filmset zo optimaal mogelijk, binnen de kaders van het COVID-19 Protocol AV Sector, onder toezicht plaatsvinden.
Afhankelijk van de productie en de fase waarin deze zich bevindt zullen de meerkosten in de (pre-/post-) productie sterk uiteenlopen. Het Fonds zal dan ook per productie een afweging maken in welke mate een extra fondsbijdrage binnen de beschikbare middelen gedaan kan worden. Ook houdt het Fonds rekening met de omvang en complexiteit van de productie en – indien van toepassing – de mate waarin deze internationaal gecoproduceerd wordt.

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een productiemaatschappij van een door het Fonds in de realisering gesteunde majoritaire Nederlandse filmproductie òf high-end serie dan wel een door het Fonds gesteunde minoritaire coproductie, die – geconfronteerd met de effecten van het COVID-19 virus - binnen de kaders van het COVID-19 Protocol AV Sector de productie (her)start.

Bijdrage

De aanvullende realiseringsbijdrage maakt onderdeel uit van de totale subsidieverlening van het Fonds en daarmee van de daaraan verbonden voorwaarden en verplichtingen. De bijdrage is afhankelijk van het project, de complexiteit en de productiefase alsmede de financiële mogelijkheden van het Fonds en is uitsluitend gericht op aantoonbare meerkosten binnen de kader van het COVID-19 Protocol AV Sector. Voor minoritaire coproducties is de dekking van meerkosten uitsluitend gericht op de Nederlandse productiebestedingen.

Voor producties waarbij het Fonds niet de hoofdfinancier is, zal de bijdrage aan de meerkosten naar rato van het financieringsaandeel zijn.

Voorwaarden

De steunmaatregel Productie is een tijdelijke maatregel. Verzoeken konden ingediend worden tot 1 juli 2021. Gezien de aanhoudende coronamaatregelen blijft de regeling open gedurende de zomermaanden van 2021. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  1. Het verzoek voor een aanvullende realiseringsbijdrage dient tijdig schriftelijk te worden gedaan bij de betreffende afdeling van het Fonds, maar niet eerder dan 6 weken voor de aanvang van de draaiperiode.
  2. De meerkosten moeten in de vorm van een aanvullend bestedingsoverzicht inzichtelijk worden gemaakt, met toevoeging van kolommen waarin de kosten apart staan vermeld; hiervoor kan het budgetmodel worden gebruikt.
  1. Het verzoek moet gedegen worden onderbouwd met een uitgebreide toelichting waaraan de extra middelen concreet besteed worden en waarbij de aanvrager verklaart het COVID-19 Protocol AV Sector te zullen volgen. Het Fonds roept producenten nadrukkelijk op om rekening te houden met mogelijke kostenverhogende consequenties voor de postproductie. De checklist remote post  biedt een overzicht aan mogelijkheden die kunnen worden overwogen.

Vanaf aanvang van de (her)start van de productie moet daarnaast in ieder geval:

  1. Het COVID-19 protocol voor de AV Sector door de aanvrager onderschreven zijn;
  2. Toezicht en voorzorgmaatregelen conform het COVID-19 protocol plaatsvinden;
  3. De productie (met uitzondering van het pandemierisico) verzekerd zijn; en
  4. Voor majoritair Nederlandse filmproducties en high-end series een verplichte afdracht van 0,75% over de totale productiekosten (kostengroepen 1200 t/m 5500) – in het kader van de Garantieregeling pandemie – in de bestemmingsreserve gedaan te zijn.*
  5. Voor minoritaire (co)producties een verplichte afdracht van 0,75% over de Nederlandse productiekosten (kostengroepen 1200 t/m 5500) in het kader van de Garantieregeling pandemie – in de bestemmingsreserve gedaan te zijn. *

* De afdracht aan de bestemmingsreserve dient als subsidiabele meerkosten in de productiebegroting onder de verzekeringskosten opgenomen te zijn. De afdracht dient te worden uitgesloten voor de opslagen.

Procedure

Aangezien een bijdrage uit de Steunmaatregel Productie een aanvulling is op de reeds ontvangen realiseringsbijdrage betreft wordt de aanvraag door dezelfde afdeling (Selective Funding, International, Film Production Incentive) van het Fonds behandeld.

De afdeling Productie toetst onder leiding van het betreffende hoofd of projectmanager de productionele en zakelijke aspecten van een aanvraag en adviseert over de hoogte van de bijdrage. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over het verzoek. Het Fonds streeft er naar om je binnen drie weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

Steunmaatregel aanvragen

Het verzoek voor een aanvullende realiseringsbijdrage kan als PDF-bestand tezamen met de excelfile van het bestedingsoverzicht ingediend worden via mailadres steunfonds@filmfonds.nl en bij de productiebeheerder die het dossier beheert.

Om als filmproductie of high end series aanspraak te kunnen maken op de garantieregeling pandemie is een afdracht aan de bestemmingsreserve voorafgaande aan de (her)start van de productie verplicht. Producties die met fondssteun gerealiseerd worden maar geen afdracht doen dienen op andere wijze voor pandemierisico verzekerd of financieel gedekt te zijn.

Contact