Garantieregeling pandemie 2022

Realisering

Met de Garantieregeling van het Filmfonds wordt financiële zekerheid geboden ter dekking van onvoorziene (onverzekerde) kosten voortkomend uit pandemieschade tijdens het productieproces.

Het Filmfonds is op 1 juli 2020 met deze regeling gestart om de (her)start van gesubsidieerde producties na de eerste lockdown in de COVID-19 crisis mogelijk te maken. De garantieregeling is sindsdien essentieel gebleken voor tal van producties die vanwege COVID-19 in de problemen zijn gekomen en is inmiddels uitgegroeid tot een doorlopende regeling op basis van afdrachten vanuit de sector zelf.

De Garantieregeling dient als tegemoetkoming in de extra kosten die tijdens de productiefase direct en aantoonbaar kunnen voortkomen uit ingrijpen van de overheid, dan wel uitval van regisseur, van essentiële crew- of castleden of hoofdpersonen, als gevolg van een pandemie (overdraagbare volksziekte) tijdens het productieproces.

Ingegeven door de aanhoudende impact van het coronavirus en de urgente situatie in de film en av-sector verbreedt het Filmfonds met ingang van 1 januari 2022 de huidige garantieregeling voor film naar televisiedocumentaires en drama-, documentaire- of animatieseries van onafhankelijke producenten voor de publieke omroep die vanaf 2022 in productie gaan, ook als deze verder zonder steun van het Filmfonds tot stand komen (zie onder kopje Procedure meldpunt pandemieschade).

Status: Actueel

Wie komt in aanmerking?

Een onafhankelijke productiemaatschappij van een door het Filmfonds, CoBO of NPO en/of NPO-fonds in de realisering gesteunde majoritaire Nederlandse filmproductie, televisiedocumentaire òf -serie (drama/animatie/documentaire) dan wel een door het Filmfonds gesteunde minoritaire coproductie (filmproductie), die – geconfronteerd met de effecten van COVID-19 – binnen de kaders van het actuele COVID-19 Protocol AV Sector de productie vanaf 1 januari 2022 (her)start.

Om als filmproductie, televisiedocumentaire of drama-, documentaire- of animatieserie aanspraak te kunnen maken op de Garantieregeling is – met uitzondering van kleine producties* – een afdracht aan de bestemmingsreserve voorafgaande aan de (her)start van de productie verplicht.

NB. Filmproducties, televisiedocumentaires of series die gerealiseerd worden maar geen afdracht doen, dienen op andere wijze voor pandemierisico verzekerd of financieel gedekt te zijn. Deze producties komen niet voor een bijdrage op grond van de Garantieregeling pandemie in aanmerking.

*Producties met productiebudget tot € 150.000 gesteund door Filmfonds, CoBO of NPO-fonds

Bijdrage

Majoritaire filmproducties, televisiedocumentaires en drama-, documentaire- en animatieseries

De hoogte bedraagt maximaal 25% van de door het Filmfonds goedkeurde productiekosten (kostengroepen 1200 t/m 5500) met als richtbedrag maximaal €1.000.000 per project.

Minoritaire coproducties (filmproductie)

De hoogte bedraagt maximaal 25% van de door het Filmfonds goedkeurde Nederlandse productiekosten (kostengroepen 1200 t/m 5500) met als richtbedrag maximaal €1.000.000 per project.

In geval van internationale coproducties kunnen samenwerkende nationale filmfondsen besluiten tot gezamenlijke dekking van alle productiekosten op basis van hun financieringsaandeel.

De Garantieregeling wordt gedekt door enerzijds het Filmfonds en anderzijds door bijdragen vanuit de sector middels een afdracht in de bestemmingsreserve over het budget voorafgaand aan de start van de productie. Indien de afdracht niet heeft plaatsgevonden is er ook geen dekking.

Voorwaarden

De garantieregeling geldt voor alle majoritaire Nederlandse filmproducties in alle categorieën, televisiedocumentaires en drama-, documentaire- en animatieseries (geen soap) en minoritaire coproducties (filmproductie) voor het Nederlandse kostendeel die:

 • met realiseringssteun van het Filmfonds, CoBO of NPO/NPO-fonds gerealiseerd worden;
 • door middel van afdracht over het budget voorafgaand aan de start van de productie een bijdrage hebben geleverd voor de dekking van de garantieregeling aan de bestemmingsreserve;
 • vanaf 1 januari 2022, of later, met een productieverzekering in productie gaan en het actuele coronaprotocol van de film-/av sector voor de uitvoering opvolgen;
 • Voor iedere deelnemende productie, ook de kleine producties, geldt een eigen risico van €2.500 per project.

Voor high-end series waarbij het Filmfonds een beperkte bijdrage levert, is een aanvullende dekking van de (hoofd)financier(s) een vereiste.

De verplichte afdracht voorafgaand aan de productie:

 1. Voor majoritair Nederlandse filmproducties, televisiedocumentaires en drama-, documentaire- en animatieseries dient er een verplichte afdracht van 0,75% over de totale productiekosten (kostengroepen 1200 t/m 5500) in een bestemmingsreserve gedaan te zijn.*
 2. Voor minoritaire coproducties (film) dient er een verplichte afdracht van 0,75% over de Nederlandse productiekosten (kostengroepen 1200 t/m 5500) in een bestemmingsreserve gedaan te zijn.*
 3. Vanaf een productiebudget van €3 miljoen geldt een staffel met een lager percentage tot een maximum afdracht van €35.000.

Tabel Garantieregeling

Vrijgesteld van afdracht zijn filmproducties, televisiedocumentaires en dramaproducties met een totaal productiebudget van €150.000, die gesteund zijn door een van de fondsen (Filmfonds, CoBO of NPO-Fonds). Deze kleine producties vallen op basis van fondssteun automatisch onder de Garantieregeling, maar moeten wel rekening houden met een eigen risico.

*De afdracht aan de bestemmingsreserve van het Filmfonds dient als subsidiabele meerkosten in de productiebegroting onder de verzekeringskosten opgenomen te zijn. De afdracht dient te worden uitgesloten voor de opslagen en vindt plaats voorafgaand aan de draaiperiode.

Veelgestelde vragen

Dekt de Garantieregeling Pandemie alle kosten bij schade?

Onvoorziene en onverzekerbare financiële tegenvallers als gevolg van een pandemie (overdraagbare volksziekte) kan overal in het productieproces ontstaan. De financiële schade moet aantoonbaar en direct gerelateerd zijn aan de productie. Als het mede op advies van de schade-experts te onderbouwen is, zal de schade vergoed worden rekening houdend met een beperkt eigen risico.

Hoe kan schade ontstaan?

Iedere onverzekerbare financiële tegenvaller die gemeld wordt zal per geval bekeken worden. Het zal ook per productie verschillen welke voorzorgsmaatregelen zijn genomen en hoe er toch onvoorziene financiële tegenvallers zijn ontstaan. Door ingrijpen van de rijksoverheid (lockdown, avondklok, gebiedsverbod etc.) kunnen direct onvoorziene kosten voor de productie of voortgang ontstaan. Ook kunnen draaidagen geannuleerd of verschoven moeten worden als de regisseur, essentiële castleden of hoofdpersonen door besmetting uitvallen. Als het COVID-19 protocol goed opgevolgd wordt, maar een crew- of castlid (in loondienst of als ZZP'er) tijdens de productie toch positief getest wordt of zodanige ziekteverschijnselen heeft dat er een risico ontstaat voor anderen of de voortgang, dan is er ook sprake van financiële schade. Het was immers niet te vermijden en de persoon zal vanuit overheidswege verplicht in thuisquarantaine moeten om verdere besmetting te voorkomen en het werk zal op andere wijze moeten worden opgevangen.

Wat moet ik aanleveren als de (film)productie niet mede door het Filmfonds gefinancierd wordt?

Televisiedocumentaires en drama-, documentaire- en animatieseries die wel door de NPO/NPO-fonds gefinancierd zijn, maar niet door het Filmfonds, dienen niet alleen te voldoen aan de voorwaarden van de Garantieregeling, maar dienen voorafgaand aan de start van de productie ook de onderbouwing aan te leveren waarin staat dat de betreffende productie volledig gefinancierd is en de productiebegroting is goedgekeurd door de publieke omroep als hoofdfinancier. Alleen onafhankelijke producenten kunnen deelnemen aan de regeling.  

Is er sprake van compensatie als een werkdag op korte termijn wordt geannuleerd als gevolg van de coronapandemie?

Ja. Als de werkdag door besmetting, overheidsingrijpen of andere aan corona gerelateerde omstandigheid geannuleerd moet worden dan valt dat binnen de dekking. Het geldende covid-19 protocol moet dan wel goed nageleefd zijn.

De garantieregeling volgt de gemaakte werkafspraken en de redelijke compensatie die normaal gesproken van toepassing is bij annuleren op korte termijn. In relatie tot de pandemie, kan dus in contracten worden vastgelegd dat opdrachtnemers aanspraak kunnen maken op compensatie als dat binnen de Garantieregeling Pandemie van het Filmfonds past of een andere regeling. Dat is dan ook waar bij de beoordeling van een melding vanuit gegaan wordt.  

Het Fonds adviseert om de werkafspraken zo nodig hierop aan te passen.

Hoe weet ik dat een productie is aangemeld voor de garantieregeling?

Alle producties, films en series, die subsidie hebben ontvangen van het Filmfonds voor realisering, hetzij op grond van het deelreglement realisering en/of op grond van de Netherlands Film Production Incentive, nemen deel aan de garantieregeling. In het overzicht toegewezen bijdragen op de website van het Fonds kun je dat terugvinden. Ook de Telefilms en samenwerkingsprojecten met andere partners zoals Teledoc en Campus (CoBO/NPO), Immerse\Interact (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), De Verbeelding (Mondriaan Fonds) of Videoland Academy (RTL) zijn aangesloten op de regeling.

Sinds januari 2022 staat de regeling ook open voor televisiedocumentaires en documentaire-, drama- en animatieseries zonder Filmfonds subsidie maar met een bijdrage in de realisering van CoBO en/of NPO en/of NPO-fonds kunnen deelnemen, hieronder zij  producties met budget tot € 150.000 zelfs automatisch gedekt.

Procedure meldpunt pandemieschade

Registratie

Filmproducties die medegefinancierd worden door het Filmfonds en voldoen aan de voorwaarden (inclusief afdracht) hebben direct aansluiting op de garantieregeling.

Televisiedocumentaires en drama-, documentaire- en animatieseries van onafhankelijke producenten voor de publieke omroep die niet door het Filmfonds gefinancierd worden, maar wel gebruik willen maken van de Garantieregeling, dienen niet alleen aan de voorwaarden te voldoen, maar zich ook in algemene zin te registreren via het meldpuntpandemie@filmfonds.nl met de volgende gegevens:

 1. Productie: Titel, genre, productieperiode
 2. Productiemaatschappij: Naam, contactgegevens en KvK-nummer
 3. Definitieve productiebegroting
 4. Bewijs van volledige financiering: Getekend productiecontract met omroep en indien van toepassing toezegging NPO-fonds of CoBO)

Registratie van deze producties voor de publieke omroep dient in het geval van een verplichte afdracht voorafgaand aan de start van de draaiperiode plaats te vinden. Kleine producties met een productiebudget tot €150.000 gesteund door CoBO of NPO-fonds registreren zich pas bij melding van een pandemieschade.

Bij een daadwerkelijke melding van schade worden nadere stukken opgevraagd.   

Melding pandemieschade

Het is belangrijk dat je de betrokken afdeling van het Filmfonds goed op de hoogte houdt van de ontwikkelingen tijdens het productieproces, zo ook welke maatregelen je treft om schade te voorkomen, dan wel te beperken.

Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van concrete financiële schade als gevolg van de pandemie die de voortgang van productie raakt, dan kun je daarvan formeel melding maken bij het Filmfonds: meldpuntpandemie@filmfonds.nl.

Het Filmfonds zal vervolgens contact opnemen over de verdere behandeling van de melding.

In geval van een melding zullen meerdere externe experts worden ingeschakeld die – op basis van een schaderapport het Filmfonds adviseren – over de hoogte van de bijdrage Garantieregeling pandemie.

Contact